«затверджено» Розпорядження №560 від 17. 02. 2011 р., з останніми змінами згідно Розпорядження №2863 від 19. 08. 2011 р Директор Юридичного департаменту
Название«затверджено» Розпорядження №560 від 17. 02. 2011 р., з останніми змінами згідно Розпорядження №2863 від 19. 08. 2011 р Директор Юридичного департаменту
страница1/14
Дата публикации15.03.2013
Размер1.92 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Розпорядження № 560 від 17.02.2011 р.,

з останніми змінами згідно

Розпорядження №2863 від 19.08.2011 р
Директор Юридичного департаменту

___________________ Р. Матяш

Публічна пропозиція ПАТ „Альфа-Банк”

на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб

Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України Публічне акціонерне товариство „Альфа-Банк” оголошує Публічну пропозицію на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (надалі – Публічна пропозиція) з можливістю обслуговування фізичних осіб – резидентів чи нерезидентів (при розміщенні депозитних вкладів) у Системі «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» щодо ініціювання платежів за допомогою спеціального платіжного засобу, дистанційного розпорядження рахунками тощо (далі - Договір), умови якого наведені нижче.

ПАТ „Альфа-Банк”, діючи на підставі ст. 633, 641, 644 Цивільного Кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицію та бере на себе зобов’язання перед фізичними особами, які приймуть (акцептують) Публічну пропозицію Банку, надавати послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором за тарифами, які були встановлені Банком і які оприлюднені на Інтернет-сторінці Банку за електронною адресою: www.alfabank.ua.

На вимогу банку Клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану. У разі ненадання клієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе банк відмовляє клієнту в його обслуговуванні.

Акцептування даної Публічної пропозиції здійснюється за адресами місцезнаходження підрозділів клієнтського обслуговування Банку, перелік яких оприлюднений на Інтернет-сторінці Банку за електронною адресою: www.alfabank.ua шляхом подання Анкети-Заяви про акцепт цієї Публічної пропозиції, яку можна отримати за місцезнаходженням таких підрозділів клієнтського обслуговування.

Тарифи Банку (далі – Тарифи), під якими розуміються будь-які встановлені Банком грошові винагороди за надання послуг, вважаються невід’ємною частиною цього Договору.

Дана Публічна пропозиція Банку набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на Інтернет-сторінці Банку за електронною адресою www.alfabank.ua та діє до дати офіційного оприлюднення заяви про відкликання Публічної пропозиції на Інтернет-сторінці Банку за електронною адресою www.alfabank.ua.

Дана Публічна пропозиція, Правила користування банківською платіжною карткою (далі – Правила користування карткою (Додаток 1)), Тарифи, Анкета-Заява про акцепт Публічної пропозиції, що надана Клієнтом Банку, Угоди на розміщення вкладів, що укладаються на підставі цього Договору у випадку виявлення клієнтом бажання розмістити депозитний вклад згідно з умовами, що визначені цим Договором, разом складають єдиний документ - Договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (надалі – за текстом – Договір).
^ 1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

Авторизація - процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням Картки.

Активація картки – процедура отримання доступу до карткового рахунку за допомогою Банкомату ПАТ «Альфа-Банк» по факту першого введення коректного ПІН-коду

Акцепт - вчинення Держателем дій, що свідчать про прийняття Держателем Публічної пропозиції Банку на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, а саме подання Держателем за місцезнаходженням підрозділів клієнтського обслуговування Банку, перелік яких оприлюднений на Інтернет-сторінці Банку за електронною адресою: www.alfabank.ua (розділ : «зарплатні карти»), Анкети-Заяви про акцепт за формою, що встановлена Банком.

^ Анулювання картки – припинення Банком дії картки до закінчення строку її дії у випадках, передбачених цим Договором.

Банк – ПАТ «Альфа-Банк».

Банкомат - програмно-технічний комплекс самообслуговування, що дає змогу Держателю Картки/ довіреній особі Держателя здійснити самообслуговування за операціями одержання грошей у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, зміни Платіжного ліміту, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

Браузер – програмне забезпечення, установлене на комп’ютері Користувача, призначене для пошуку та перегляду веб-сторінок в мережі Інтернет (наприклад, Internet Explorer).

^ Відновлювана кредитна лінія - кредитна лінія, протягом строку дії якої, після повернення Клієнтом наданих йому кредитних коштів або їх частини, Банк здійснює подальше кредитування Клієнта у межах її ліміту.

^ Виписка – звіт про стан КР\ПР та рух коштів за певний період, який надається Банком Держателю\Власнику ПР.

Втрата (крадіжка) картки – будь-яке вибуття картки із володіння держателя внаслідок дій третіх осіб, недбалості самого держателя, будь-яких інших причин та/або отримання третьою особою інформації про номер та строк дії картки та/або про кодування магнітної стрічки картки або про ПІН-код картки.

^ Генератор Одноразових цифрових паролів – програмне забезпечення, що призначене для створення одноразових цифрових паролів, установлене на сервері Банку, який розташований у спеціальному приміщенні останнього та використовується користувачем протягом часу користування Системою «My Alfa-bank». Генератор одноразових цифрових паролів містить особистий ключ кожного користувача, що доступний тільки такому користувачу та розміщений у захищеному середовищі Системи «My Alfa-bank».

^ Дебетна картка – платіжна картка, емітована в установленому законодавством порядку з застосуванням дебетно-кредитної платіжної схеми.

Держатель платіжної картки (Клієнт) – фізична особа (резидент / нерезидент) (відповідно до умов продукту) на чиє ім’я згідно Договору відкрито Картковий рахунок і випущена Банком картка або довірена особа клієнта, яка на законних підставах використовує платіжну картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції з її застосуванням (відповідно до умов продукту),

^ Дистанційне розпорядження рахунками – операції з розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на Рахунку Користувача, шляхом надання за допомогою Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» Заявок на договірне списання, підписаних Електронним підписом та здійснення Інформаційних операцій.

^ Довірена особа Держателя - фізична особа, яка на підставі довіреності Держателя, завіреної нотаріально, або на ім’я якої випущено додаткову Картку, має право розпорядження картковим рахунком; довіреній особі Держателя відокремлений Картковий рахунок не відкривається.

^ Додаткові засоби аутентифікації – повідомлення, що передаються засобами стільникового зв’язку (надалі SMS повідомлення), з Одноразовим цифровим паролем, який використовується для підтвердження Заявок на договірне списання, ініціювання платежу за допомогою Картки та/або підписання Оферт на укладання Угод на розміщення вкладів Електронним підписом Клієнта із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» .

Договір - цей Договір із всіма додатками, змінами та доповненнями до нього.

^ Договір обслуговування зарплатного проекту – договір, укладений між Банком і Підприємством-роботодавцем щодо зарахування на карткові рахунки клієнтів-співробітників Підприємства-роботодавця в безготівковому порядку заробітної плати та прирівняних до неї виплат.

^ Додаткова картка - платіжна картка МПС, що випускається Банком згідно з цим Договором за заявою Держателя на ім’я довіреної особи останнього та має спільний з карткою Держателя Картковий рахунок і платіжний ліміт. Довірена особа, на ім’я якої Банк випускає додаткову картку та тип картки визначаються в заяві Держателя про її випуск. З моменту надання Банком згоди на випуск додаткової картки шляхом вчинення відповідного напису на заяві про її випуск заява вважається невід’ємною частиною цього Договору.

Еквайринг – діяльність еквайра щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців (підприємств торгівлі і сервісу) і виконання розрахунків з ними за операціями, які виконані з використанням платіжних карток.

^ Еквайрингова установа (еквайр) – юридична особа – член МПС, яка здійснює еквайринг.

Заявка на договірне списання – документ підтверджений Електронним підписом клієнта, що надається клієнтом для здійснення Банком договірного списання відповідної суми грошових коштів з поточного рахунку клієнта, що відкритий в Банку та інформація в якій представлена у формі електронних даних, включаючи реквізити платежу, Одноразовий цифровий пароль, який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму чи на папері;

^ Електронний підпис (ЕП) – сукупність даних, отримана за допомогою криптографічного перетворення вмісту електронного документа, яка дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати особу, яка його підписала. Для цілей цього Договору, а також для підписання Угод на розміщення вкладу та/або Заявок на договірне списання при дистанційному розпорядженні рахунками за допомогою Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» Електронним підписом визнається Одноразовий цифровий пароль;

^ Зарплатний проект – встановлення відносин між Банком та Підприємством-роботодавцем на підставі Договору обслуговування зарплатного проекту, яким визначені умов співробітництва між Банком та Підприємством-роботодавцем при зарахуванні заробітної плати та прирівняних до неї виплат (надалі – заробітна плата) на карткові рахунки працівників (співробітників) Підприємства-роботодавця, що уклали цей Договір з Банком, з метою забезпечення механізму безготівкового перерахування заробітної плати та прирівняних до неї виплат Держателів на їх карткові рахунки відкриті в Банку на підставі відомостей, що щомісячно надаються Підприємством-роботодавцем Банку у порядку та на умовах визначених відповідним Договором обслуговування зарплатного проекту.

Ідентифікаційні дані – унікальний ідентифікатор Клієнта в Системі «My Alfa-bank» (логін) і паролі Клієнта для доступу в Систему «My Alfa-bank»

Імпринтер - пристрій, призначений для перенесення рельєфних реквізитів Картки на сліп.

Ініціювання переказу за допомогою Картки - розпорядження на власний розсуд грошовими коштами, які знаходяться на картковому рахунку Клієнта, шляхом ініціювання переказів із карткових рахунків Клієнта із використанням Картки, як спеціального платіжного засобу та за допомогою механізмів, реалізованих в Системі, крім випадків обмеження права розпоряджатися Рахунком Користувача, встановлених чинним законодавством України.

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

Інформаційні операції — операції в Системі, що не пов’язані зі зміною балансу Рахунку Користувача. Наприклад: побудова виписки, перегляд залишку Рахунку Користувача тощо.

^ Платіжна картка – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, в т.ч. Картка миттєвого випуску (далі – Картка), що випускається Банком в рамках обраного Клієнтом Продукту, як засіб безготівкових розрахунків та використовується для здійснення платіжних операцій згідно з законодавством України та правилами міжнародних платіжних систем VISA International/MasterCard Worldwide.

^ Картка миттєвого випуску – платіжна картка Visa Electorn Instant Issue, на лицевій стороні якої відсутні ім’я та прізвище Держателя картки.

Користувач – Клієнт Банку (фізична особа-резидент / нерезидент), який підключений до Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank». Обслуговування клієнтів, що є нерезидентами в Системі здійснюється виключно в цілях розміщення Депозитних вкладів.

^ Кредитна картка – спеціальний платіжний засіб – міжнародна платіжна картка Visa чи MasterCard, емітована Банком Держателю, за допомогою якої Клієнт здійснює операції по поточному рахунку на умовах, визначених Договором, в тому числі за рахунок коштів, які надає Банк в рамках відновлюваної кредитної лінії, встановлення якої можливо по заяві Клієнта та згоди Банку. Використання платіжної карти регулюється законодавством України, нормами міжнародних платіжних систем й умовами договору, який укладається між Банком й Клієнтом.

^ Ліміт овердрафту - максимальна сума коштів кредиту, в межах якої Держатель/довірена особа Держателя має право здійснювати операції по Картковому рахунку при тимчасовій відсутності власних коштів за рахунок коштів Банку, наданих Держателю на умовах Овердрафту.

^ МПС – міжнародна платіжна система Visa Electorn Instant Issue /MasterCard.

Мінімальний постійний залишок – сума коштів, що постійно знаходяться на рахунку «Доходний сейф» протягом повного поточного розрахункового місяця.

^ Міжнародний «стоп-список» - список номерів платіжних карток, за якими заборонено проведення операцій в регіонах обслуговування VISA Int./MasterCard Worldwide (актуально для операцій без проведення авторизації).

^ Несанкціонований Овердрафт/Несанкціонована заборгованість – короткостроковий кредит, який виникає по картковому рахунку Держателя, у випадку перевищення Держателем суми операцій за Карткою, суми залишку коштів на картковому рахунку, яка становить Платіжний ліміт (в т.ч. встановлений ліміт овердрафту / в т.ч. встановлена відновлювана кредитна лінія).

^ Незнижувальний залишок на КР – сума грошових коштів, яку Клієнт зобов’язується розмістити на картковому рахунку та підтримувати протягом строку дії Договору. Клієнт зобов’язується здійснювати операції з використанням Картки у межах залишку коштів на картковому рахунку, що не перевищує суми незнижувального залишку на КР.

^ Номер мобільного телефону Клієнта – номер, зазначений в Анкеті-Заяві про акцепт цієї Публічної пропозиції ПАТ „Альфа-Банк” на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, який повідомляється Клієнтом при реєстрації у відділенні Банку та використовується для отримання SMS повідомлень з Одноразовим цифровим паролем при здійсненні операцій за допомогою Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» тощо.

^ Обов’язковий мінімальний платіж – сума коштів, розрахована від суми Загальної заборгованості за останній Розрахунковий період (для кредитної картки та Прибуткової картки з кредитом), яку Клієнт зобов`язаний сплатити в термін не пізніше останнього дня встановленого для такого останнього Розрахункового періоду Платіжного періоду в поточному Розрахунковому періоді.

Овердрафт – кредит, наданий клієнту в межах ліміту овердрафту для здійснення операцій із застосуванням дебетно-кредитної платіжної схеми на умовах, визначених цим Договором.

^ Одноразовий цифровий пароль – сукупність даних, що створений засобами генератора одноразових цифрових паролів за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних (реквізитів Заявки на договірне списання, Оферти на укладення Угод на розміщення вкладів, особистого ключа кожного користувача Системи та поточного часу), дає змогу підтвердити цілісність цього набору даних та ідентифікувати Користувача, що використовується для підтвердження кожної Заявки на договірне списання та/або Угоди на розміщення вкладу та/або інших документів, що надаються в електронному вигляді із використанням Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» при дистанційному розпорядженні рахунками Клієнта за допомогою Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» та/або використовується як додатковий засіб аутентифікації при ініціюванні платежу за допомогою Картки за допомогою Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank».
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

«затверджено» Розпорядження №560 від 17. 02. 2011 р., з останніми змінами згідно Розпорядження №2863 від 19. 08. 2011 р Директор Юридичного департаменту iconЗавдання олімпіади
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України № 1099 від 22. 09. 2011 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від...

«затверджено» Розпорядження №560 від 17. 02. 2011 р., з останніми змінами згідно Розпорядження №2863 від 19. 08. 2011 р Директор Юридичного департаменту iconЗатверджено
Про затвердження Зміни n 1 додатково див. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва n 339 від 23. 07. 2008 ) ( Із...

«затверджено» Розпорядження №560 від 17. 02. 2011 р., з останніми змінами згідно Розпорядження №2863 від 19. 08. 2011 р Директор Юридичного департаменту iconВсеукраинская специализированная выставка-ярмарка  «жилье-2007»
Семінар «будівництво житла: від «А» до «Я». Доповідачі:  Олена Сукманова – к ю н., адвокат, директор юридичної фірмы «Еліт Консалтинг»,...

«затверджено» Розпорядження №560 від 17. 02. 2011 р., з останніми змінами згідно Розпорядження №2863 від 19. 08. 2011 р Директор Юридичного департаменту iconДодаток до розпорядження Харківського міського голови №481 від 10. 02. 2011 р. Проект
Про інформацію прокурора міста Харкова про стан законності та заходи щодо її зміцнення на території міста Харкова

«затверджено» Розпорядження №560 від 17. 02. 2011 р., з останніми змінами згідно Розпорядження №2863 від 19. 08. 2011 р Директор Юридичного департаменту iconКодекса про ап
Стаття 251 із змінами, внесеними згідно з Указами пвр n 1369-12від 29. 07. 91, N 1818-12 від 15. 11. 91; Законом n 586-vi ( 586-17...

«затверджено» Розпорядження №560 від 17. 02. 2011 р., з останніми змінами згідно Розпорядження №2863 від 19. 08. 2011 р Директор Юридичного департаменту iconДодаток 2 до розпорядження
Наявність розпорядження голови районної адміністрації про призов на строкову військову службу

«затверджено» Розпорядження №560 від 17. 02. 2011 р., з останніми змінами згідно Розпорядження №2863 від 19. 08. 2011 р Директор Юридичного департаменту iconДо розпорядження Кабінету Міністрів України від 2008 р. №
Запровадження ефективної системи охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення

«затверджено» Розпорядження №560 від 17. 02. 2011 р., з останніми змінами згідно Розпорядження №2863 від 19. 08. 2011 р Директор Юридичного департаменту iconЗакону України від 16 вересня 2008 року n 509-vi
З 1 січня 2011 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 13 травня 2010 року n 2182-vi

«затверджено» Розпорядження №560 від 17. 02. 2011 р., з останніми змінами згідно Розпорядження №2863 від 19. 08. 2011 р Директор Юридичного департаменту iconЗатверджено
Національної академії аграрних наук України з власної ініціативи, згідно з рішенням комітету з конкурсних торгів від 1 січня 2011...

«затверджено» Розпорядження №560 від 17. 02. 2011 р., з останніми змінами згідно Розпорядження №2863 від 19. 08. 2011 р Директор Юридичного департаменту iconДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку n 1110 ( z1082-08 ) від 06. 10. 2008 n 246 ( z0478-09 ) від 05. 03....

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<