Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № ­­­ від Дніпропетровськ нметау 2013
НазваниеЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № ­­­ від Дніпропетровськ нметау 2013
страница1/4
Дата публикации14.02.2014
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові

та валютні операції» для студентів спеціальності 7.03060104 – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

^ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові

та валютні операції» для студентів спеціальності 7.03060104 – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № ­­­ від

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції" для студентів спеціальності 7.03060104 – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності /Укл.: Ю.Г. Момот – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 43 с.


Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни " Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції", наведені перелік тем літературного огляду і варіанти індивідуальних завдань.

Призначена для студентів спеціальності 7.03060104 – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності заочної форми навчання.

Укладач: Ю.Г. Момот, ст. викл.

Відповідальний за випуск О.Г. Шатохін, канд. екон. наук, доц.

Рецензент І. Г. Романовський, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………..4

1. Робоча програма і методичні вказівки………………………………5

1.1 Світові валютно-фінансові системи та їх еволюція……………….7

1.2 Форми національного регулювання валютно-фінансових

потоків…………………………………………………………………..9

1.3 Операції на міжнародному валютному ринку……………………12

1.4 Міжнародні розрахункові операції………………………………..17

1.5 Міжнародні кредитні відносини…………………………………...22

1.6 Фінансові послуги банків…………………………………………..25

2. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань………29

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………….37

Додаток А……………………………………………………………….38

Додаток Б………………………………………………………………..40
ВСТУП
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні відносини — складова частина і одна з найскладніших сфер ринкового господарства. У міру інтернаціоналізації і глобалізації світового господарства збільшуються міжнародні потоки товарів, послуг і особливо капіталів і кредитів.

В курсі «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» вивчаються економічні категорії, закономірності розвитку, основні принципи і форми організації цих відносин.

Навчальна дисципліна „Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції” є нормативною і входить до циклу дисциплін природничо-наукової, загальноекономічної та професійної підготовки (шифр – ЗПП).

Мета вивчення дисципліни засвоєння теоретичних основ міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій; формування знань та навичок щодо банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

— технології здійснення валютних операцій, різних форм міжнародних розрахунків;

— загальноприйняті міжнародні правила, що застосовуються банками при обслуговуванні суб’єктів ЗЕД.

вміти:

— застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, що стосуються технології здійснення валютних операцій;

— розраховувати крос-курси валют;

— визначати ефективність кредитно-розрахункових операцій;

— використовувати методи хеджування валютних ризиків;

— та інше.

Зв'язок з іншими дисциплінами - Дисципліні передує вивчення дисциплін „Фінанси”, „Гроші та кредит”, „Фінанси підприємства”, „Бухгалтерський облік”, „Підприємницьке право”, „Міжнародні економічні відносини”, „Основи зовнішньоекономічної діяльності”.

^ 1. Робоча програма і методичні вказівки
Дисципліна „Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції” вивчається студентами заочного факультету у XI семестрі.

Розподіл навчальних годин

Вид занять

Кількість годин

Усього годин за навчальним планом, у тому числі:

108

Аудиторні заняття, з них:

16

Лекції

12

Практичні заняття

4

Самостійна робота, у тому числі:

92

Виконання індивідуальних завдань

25

Опрацювання розділів програми, що не викладаються на лекціях

67

Підсумковий контроль

іспитЗміст дисципліни

Лекційний курс

№№
з/п

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість
(годин)

1

^ Світові валютно-фінансові системи та їх еволюція.

Національна та світова валютні системи. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту. Бреттон-Вудська та кінгстонська валютно-фінансові системи.

2

2

Форми національного регулювання валютно-фінансових потоків.

Валютно-фінансова політика держави. Валютні обмеження та валютні ризики. Спеціальні (вільні) економічні зони. Офшорні центри.

2

3

Операції на міжнародному валютному ринку.

Операції на девізних ринках. Світові ринки золота. Операції на валютних біржах.

2

4

Міжнародні розрахункові операції.

Визначення міжнародних розрахунків. Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних операцій. Форми розрахунків.

25

^ Міжнародні кредитні відносини.

Принципи та функції міжнародного кредиту. Роль міжнародного кредиту у розвитку виробництва. Форми міжнародного кредиту. Фірмовий кредит. Банківський кредит. Кредитування за рахунок емісії цінних паперів. Кредитування експортно-імпортних операцій.

2

6

Фінансові послуги банків.

Факторингові операції банку. Надання лізингу. Послуги форфетингу. Траст.

2Практичні заняття


№№
з/п

Тема заняття та її зміст

Тривалість
(годин)

1

Розрахунок крос-курсів валют

2

2

Розгляд різних видів розрахункових операцій.

2Опрацювання розділів програми, що не викладаються на лекціях


№№
з/п

Назва теми та її зміст

Тривалість
(годин)

1

^ Регіональні валютно-фінансові угруповання.

Валютні блоки. Валютні зони. Валютний союз ЄС.

12

2

Міжнародні інститути регулювання валютно-фінансових відносин.

Загальна характеристика міжнародних фінансових інститутів. Міжнародний валютний фонд, міжнародний інвестиційний банк та інші інститути.

15

3

Платіжний баланс як показник світо господарських зв’язків країни.

Світова криза зовнішньої заборгованості. Економічний зміст платіжного балансу. Структура платіжного балансу. Фактори які впливають на стан платіжного балансу.

15

4

Основи теорії обмінних курсів.

Показники обміну валюти. Види валютних ринків. Режими валютних курсів. Факторний аналіз курсу валют.

15

5

Валютні кліринги.

Форми валютного клірингу. Багатосторонній валютний кліринг.

10


^ 1.1 Світові валютно-фінансові системи та їх еволюція
Валюта, в широкому розумінні, означає грошову одиницю будь-якої країни (долар, фунт стерлінгів, марка, франк тощо).

Поняття валюта використовують в таких значеннях: національна валюта, іноземна валюта, міжнародна (регіональна) валюта.

Міжнародні валютні відносини це сукупність валютно-грошових і розрахунково-кредитних зв'язків у господарській сфері світу, що виникають у процесі взаємного обміну результатами діяльності національних господарств.

Найважливішим елементом міжнародних валютних відносин виступає валютна система. Розрізняють національну та світову валютні системи.

Сукупність усіх платіжних інструментів, що можуть бути використані в міжнародних розрахунках, називають міжнародною ліквідністю. Це золото, вільно оборотні валютні запаси держав та міжнародні гроші.

Світова валютна система базується на функціональних формах світових грошей. Світовими називають гроші, що обслуговують міжнародні економічні, політичні та культурні відносини, а грошова операція, завдяки якій в даній країні можна придбати платіжні засоби, що є дійсними і можуть бути використані за кордоном, є операцією валютною.

Першою в історії світовою валютною системою була система, що спиралася на єдині правила обігу золотого грошового товару і відома під назвою системи золотого стандарту. Юридично вона була оформлена на Міжнародній конференції в Парижі в 1867 р.

Золотомонетний стандарт як класична форма золотого монометалізму передбачає вільний обіг золотих монет і виконання золотом усіх функцій грошей. Майже протягом XIX ст. і початку XX ст. золото відігравало головну роль у міжнародній грошово-валютній системі.

Існувало три форми золотого стандарту — золотомонетна, золотозливкова та золотовалютна.

В інших країнах, зокрема в тих, які зазнали поразки в Першій світовій війні, а також у багатьох колоніальних та залежних країнах була впроваджена система золотодевізного стандарту, що основана на золоті та провідних валютах світу. Платіжні засоби в іноземній валюті, призначені для міжнародних розрахунків, почали називатися девізами.

Це була друга світова валютна система, юридичне оформлення якої було зафіксовано у міждержавній угоді, підписаній на Генуезькій міжнародній економічній конференції в 1922 р.

Третьою світовою валютною системою стала створена за рішенням Бреттон-Вудської валютно-фінансової конференції ООН (країн антигітлерівської коаліції), яка проходила в липні 1944 р. в США (місто Бреттон-Вудс), Бреттон-Вудська валютна система.

Основою Бреттон-Вудської системи була ідея пристосування валют окремих країн до національних валютних систем провідних на той час держав світу — США і Великої Британії.

У січні 1976 р. у м. Кінгстоні (Ямайка) було підписано угоду, що стала основою четвертої світової валютної системи — Кінгстонської (Ямайської), яка набула чинності 1 квітня 1978 р.

Створення Кінгстонської валютної системи поки що не завершено. Однак вже сьогодні очевидним є той факт, що під прикриттям СПЗ продовжує зберігати своє провідне становище в системі міжнародних валютних відносин долар США як міжнародний платіжний засіб, нерозмінний на золото.

Нині в рамках Кінгстонської угоди намітилася тенденція переходу від доларового стандарту до багато-валютного, який включає поряд з доларом США євро, японську єну, що, безумовно, позначає посилення конкурентної боротьби між трьома світовими валютно-фінансовими центрами: США, Західною Європою і Японією.
Контрольні запитання

1. Що слід розуміти під терміном «валюта»?

2. Які складові національної валютної системи?

3. Дайте визначення світової валютної системи?

4. Які характерні риси Паризької системи золотого стандарту?

5. Охарактеризуйте Генуезьку систему золото-девізного стандарту?

6. Назвіть основні принципи функціонування Бреттон-Вудської валютної системи?

7. Охарактеризуйте основні положення Кінгстонської валютної системи?

^ 1.2 Форми національного регулювання валютно-фінансових потоків
Валютне регулювання — одна з форм державного регулювання міжнародних економічних відносин, спрямована на регулювання міжнародних розрахунків і порядку здійснення операцій з валютою та валютними цінностями з метою урівноваження платіжних балансів, зміни структури імпорту або його обмеження, скорочення платежів за кордон, концентрації валютних ресурсів у руках держави.

У системі державного регулювання економічного життя кожної країни виділяють сукупність заходів, які проводяться центральними банками у сфері грошового обігу і валютних відносин з метою впливу на купівельну спроможність грошей, валютні курси та на економіку загалом, що становить сутність певної валютної політики держави. Ця політика здійснюється переважно у двох формах: обліковій (дисконтній) та дивізній.

Методи державного регулювання: кредитна рестрикція, кредитна експансія, валютна інтервенція, валютний демпінг.

Традиційними методами регулювання є девальвація і ревальвація.

Девальвація — зниження курсу національної валюти щодо іноземних валют. Ревальвація — підвищення курсу національної валюти щодо іноземних валют.

Поряд з цим у практиці грошово-валютних відносин набувають застосування методи прямого втручання держави у механізм формування валютних курсів. Йдеться про валютні обмеження як систему нормативних правил, встановлених у законодавчому та адміністративному порядку, спрямованих на обмеження операцій із золотом, валютними цінностями та іноземною валютою.

Уперше валютні обмеження у формі зосередження обороту іноземної валюти в руках держави були впроваджені в Німеччині в 1931 р.

Втручання держави у сферу міжнародних валютно-фінансових відносин виявляється в періодичному використанні валютних клірингів, при застосуванні яких взаємні розрахунки між двома або декількома країнами здійснюється шляхом заліку зустрічних вимог, а платежі валютою здійснюються лише на суму різниці в товарних поставках та наданих послугах.

Однією з форм валютних обмежень є валютна блокада — припинення або обмеження валютно-фінансових відносин з блокованою країною, аж до заморожування в банках валютних цінностей держави та валюти приватних осіб з метою здійснення на неї економічного і політичного тиску.

Розрізняють односторонню, коли одна країна блокує іншу, та багатосторонню, коли вона здійснюється рядом держав. Валютна блокада буває повна – при використанні всіх методів валютно-фінансового впливу, аж до заморожування валюти країни, що піддається валютній блокаді, та часткова, коли використовуються лише окремі методи валютної блокади. Багатостороння валютна блокада часто здійснюється через міжнародні валютно-фінансові організації-Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та ін.

Зовнішньоекономічні операції пов’язані з різноманітними валютними ризиками, небезпекою валютних (курсових) втрат, які можуть виникнути у зв’язку зі зміною курсу іноземної валюти щодо національної при проведенні зовнішньоторговельних, кредитних та валютних операцій.

Валютні захисні застереження спрямовані на усунення або обмеження валютного ризику в торговельно-економічних відносинах з країнами, розрахунки з якими здійснюються у вільно конвертованій валюті, а також тими з них, де розрахунки здійснюються за клірингом. При цьому застереження, що передбачають перерахунок суми платежу в разі зміни курсу валюти платежу, носять назву двосторонніх, оскільки можливі збитки і вигоди однаково поширюються і на експортера, і на імпортера. Односторонні застереження захищають інтереси тільки однієї зі сторін на випадок підвищення або зниження валютного курсу.

Різновидом валютних застережень є так звані мультивалютні застереження. Мультивалютні застереження передбачають перерахунок суми платежу за умови зміни середньоарифметичного курсу найбільш стійких валют світу щодо валюти платежу.

Одним із засобів залучення іноземних інвестицій, який безпосередньо впливає на інтенсивність фінансово-кредитних потоків до країни, є створення вільних (спеціальних) економічних зон (ВЕЗ, СЕЗ).

Вільна економічна зона — це частина території держави, на якій встановлено вільний режим для іноземних інвестицій та пільгові економічні умови (сприятливий валютний режим, податкові пільги, низькі митні ставки, особливість трудового законодавства тощо).

Іншою ефективною формою залучення капіталу шляхом створення для нього більш сприятливих режимів є створення офшорних центрів та валютних зон.

Офшорною зоною (центром) вважається країна або територія, законодавство якої дозволяє реєстрацію та функціонування офшорних компаній, що створюють прибуток з джерел, які діють поза країною або територією реєстрації.

Офшорні компанії — іноземні компанії, які зареєстровані в офшорних центрах країн, що надають їм особливі пільги. Такі компанії мають право на діяльність тільки за кордоном.

Типи офшорних компаній: фірми-копилки, підприємства для проведення транзитних торгівельних операцій, фірми “Роялті”, фірми-перевізники та судноплавні компанії, страхові компанії, банки, банківські філії та кредитні установи, фінансові компанії та брокерські фірми, інвестиційні та трастові компанії, холдингові компанії, штаб-квартири компаній, информаційні агентства та видавничі фірми.

Перелік країн, що відносяться до офшорних зон, щороку оприлюднюється Кабінетом Міністрів України.
Контрольні запитання

 1. Дайте визначення валютної політики.

 2. Що таке валютне регулювання?

 3. Які особливості валютного демпінгу?

 4. Назвіть характерні особливості облікової та девізної політики.

 5. Розкажіть про використання девальвації та ревальвації.

 6. Що таке світові фінансові потоки і через які ринки здійснюється їх рух?

 7. Що таке світові фінансові центри і де вони розташовані?

 8. Що таке «офшорні» зони?

 9. У чому особливості застосування валютних обмежень?

 10. Коли застосовується валютна блокада?

 11. Яка мета застосування захисних валютних застережень?
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № ­­­ від Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29....
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Двигуни колісних I гусеничних транспортних...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № ­­­ від Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від р. Дніпропетровськ нметау 2013
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Технологія проектування І адміністрування бд...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № ­­­ від Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні вченої ради академії Протокол №1 від 29....
...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № ­­­ від Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №1 Від 29....
Конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів” для студентів спеціальності 090401

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № ­­­ від Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії. Протокол №1 від 29....
Методичні вказівки, з дисципліни “Стандартизація, метрологія, контроль” для студентів спеціальності 090. 401, спеціалізації металургія...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № ­­­ від Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № ­­­ від Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № ­­­ від Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30....
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № ­­­ від Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27....
«Теорія І технологія розливки феросплавів І спеціальних сталей» для студентів напряму 050401 металургія (груп електрометалургія сталі...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № ­­­ від Дніпропетровськ нметау 2013 iconВська, М. М. Хитько стратегія підприємства частина 1 Затверджено...
Викладено зміст першої частини дисципліни «Стратегія підприємства», зокрема, питання сутності стратегії підприємства, її різновидів...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<