Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
НазваниеКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
страница1/17
Дата публикации08.03.2013
Размер2.37 Mb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > Экономика > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

У двох частинах

Частина 2

для студентів спеціальності

8.030504 «Фінанси і кредит»

рівня підготовки «Магістр»

Затверджено

на засіданні кафедри фінансів

як конспект лекцій з дисципліни

«Податковий менеджмент».

Протокол № 1 від 28.08.2009 р.


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина 2. Для студентів спеціальності 8.030504 «Фінанси і кредит» рівня підготовки «Магістр» / укладач О. В. Зайцев, ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2010. ─ 203 с.
Кафедра фінансів

ЗМІСТ
Тема 9. КОНТРОЛЬ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ………………………………………….5

Ключові терміни……………………………………….......5

9.1.Теоретичні засади стягування ПДВ…………………………...5

9.2. Методика проведення перевірки податку на додану вартість.........7

Висновки…………………………………………………......13

Запитання для самоконтролю……………………………..14

Тестові завдання до теми 9…………………………….....15
Тема 10. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПРАВИЛЬНОСТІ РОЗРАХУНКУ І СВОЄЧАСНОСТІ СПЛАТИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ………………………………..31

Ключові терміни……………………………………………31

10.1. Визначення акцизного збору, порядок обчислення і

сплати……………………………………………………………...31

10.2. Перевірка правильності нарахування акцизного збору…..33

Висновки…………………………………………………….40

Запитання для самоконтролю………………………….....41

Тестові завдання до теми 10……………………………..41
Тема 11. КОНТРОЛЬ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК…………………………...………...47

Ключові терміни……………………………………………47

11.1. Теоретичні засади стягування податку на прибуток…......47

11.2. Перевірка правильності обчислення й повноти сплати податку на прибуток………………………………………………50

Висновки……………………………………………………..71

Запитання для самоконтролю…………………………......71

Тестові завдання до теми 11……………………………...72
Тема 12. ОПОДАТКУВАННЯ Й ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ……………………………..84

Ключові терміни……………………………………………85

12.1. Теоретичні засади місцевого оподаткування……………..85

12.2. Податковий контроль місцевих податків і зборів………..93

Висновки………………………………………………….....96

Запитання для самоконтролю…………………………...96

Тестові завдання до теми 12……………………………96
Тема 13. ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК

ЗА ОКРЕМИМИ ПОДАТКАМИ………………………..……..103

Ключові терміни…………………………………………..103

13.1.Перевірка платника податку з власників транспортних засобів…………………………………………………………….104

13.1.1. Особливості нарахування, сплати та контролю подат-ку з власників транспортних засобів ─ юридичних осіб……..104

13.1.2. Особливості нарахування, сплати та контролю подат-ку з власників транспортних засобів, що належать громадянам України, іноземним громадянам і особам без громадянства…107

13.2. Перевірка порядку справляння державного мита……….109

13. 3. Мито……………………………………...………………..115

13.4. Плата за землю……………………………………...……...119

13.5. Збір на розвиток виноградарства, садівницт­ва і

хмелярства......................................................................................125

Висновки…………………………………………………...126

Запитання для самоконтролю…………………………...127 Тестові завдання до теми 13…………………………….128
Тема 14. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ……………………………...140

Ключові терміни…………………………………………..140

14.1. Організаційні основи стягування єдиного податку……..140

14.2. Особливості оподаткування фізичних осіб………....……144

14.3. Особливості оподаткування юридичних осіб……..…..…145

14.4. Особливості податкового контролю за спрощеної системи оподаткування……………………………………………………147

Висновки……………………………………………………149

Запитання для самоконтролю…………………………...146

^ Тестові завдання до теми 14…………………………….150
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА……..153

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………197

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА, ЩО Є У ФОНДАХ БІБЛІОТЕКИ СУМДУ…………………………………………………………...202

Тема 9. КОНТРОЛЬ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
План викладення теми:

Ключові терміни.

Питання 9.1. Теоретичні засади стягування ПДВ.

Питання 9.2. Методика проведення перевірки податку на додану вартість.

Висновки.

Запитання для самоконтролю.

Тестові завдання до теми 9.
^ КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

Податок на додану вартість. Платники ПДВ. Об'єкт оподатковування. Суми податку на додану вартість, що підлягають сплаті. Реєстр платників ПДВ. Правильність за­повнення податкової накладної. Встановлення достовірності податко­вого кредиту. Встановлення повноти податкових зобов'язань з ПДВ. Експортне відшкодування. Бюджетне відшкодування протягом місяця. Бюджетне відшкодування в загальному порядку.
^ 9.1. Теоретичні засади стягування ПДВ
Податок на додану вартість (ПДВ) ─ це непрямий податок, який входить у вигляді надбавки до ціни товару і є частиною новоствореної вартості, що утворюється на всіх стадіях виробництва, надання по­слуг або після митного оформлення, і сплачується до Державного бюджету.

Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р. № 168 / 97 - ВР з подальшими змінами і доповненнями платники податку ─ це особи, які зобов’язані здійснювати утримання і внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем, чи особи, що імпор­тують товари на митну територію України.

^ Платники ПДВ:

  1. Особи, обсяг оподатковуваних операцій з поставки товарів (робіт, послуг) яких протягом якого-небудь періоду з
    останніх дванадцяти календарних місяців перевищував 3600 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян.

  2. Особи, які ввозять (пересилають) товари на митну територію України або одержують від нерезидента роботи (послуги) для їх використання чи споживання на території України.

  3. Особи, що здійснюють на митній території України підприємницьку діяльність із торгівлі за готівкові кошти, незалежно від об­сягу продажу, за винятком фізичних осіб, що здійснюють торгівлю на умовах сплати ринкового збору.

^ Об’єкт оподатковування охоплює: поставки товарів (робіт, послуг) на митній теріторії України; операціїї з оплати вартості послуг за договорами оренди (лізінгу) та операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця; ввезення (пересилання) товарів на митну теріторію України; вивезення (пересилання) товарів за межі митної теріторії України.

Розрахунок розмірів доданої вартості може здійснюватися двома методами.

Перший ─ метод, за яким розмір доданої вартості розраховується додаванням заробітної плати і прибутку. Другий ─ метод, при якому від повної вартості віднімають вар­тість сировини, матеріалів і послуг виробничого характеру.

Найбільш поширеним є другий метод, який називається «сальдовим», або залишковим.

Об’єкти оподаткування, за винятком операцій, звільнених від оподатковування, і операцій, до яких застосовується нульова ставка, обкладаються податком за ставкою 20%. Податок становить 20% від бази оподатковування і додається до ціни товарів (робіт, по­слуг).

^ Нульова ставка застосовується стосовно експортованих товарів; до товарів і послуг, передбачених для офіційного використання іно­земних дипломатичних і прирівняних до них представництв і до ро­біт, пов’язаних з ліквідацією Чорнобильської катастрофи.

Система пільг з ПДВ передбачає три групи звільнень.

  1. Перша включає майно, товари, роботи, послуги, на які не нараховується податок на додану вартість (товари спеціального призначення для інвалідів; реалізація НБУ дорогоцінних металів, ка­міння та інших цінностей, імпорт банкнот).

  2. Друга група містить звільнення під час переміщення майна й ім­портних матеріальних цінностей через митний кордон України.

  3. Третя група припускає звільнення для визначених підпри­ємств. (Звільняються іноземні дипломатичні представництва в
    Україні і дипломатичні представництва України за кордоном).

Суми податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету чи відшкоду­ванню з бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов’язань, що виникли у зв’язку з будь-яким прода­жем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, і сумою по­даткового кредиту звітного періоду.

^ Оплата податку здійснюється не пізніше двадцятого числа міся­ця, що настає за звітним періодом.

У терміни, передбачені для сплати податку, платник податку по­дає податковому органу за місцем свого знаходження податкову декларацію незалежно від того, виник у звітному періоді податковий обов’язок чи ні. Платник податку зобов’язаний надати покупцю належним чи­ном оформлену податкову накладну. Податкова накладна ─ це звітний податковий документ, що під­тверджує виникнення податкового обов’язку платника податків у зв’язку з продажем товарів, і одночасно підтверджує право на по­датковий кредит у покупця ─ платника податку у зв’язку з при­дбанням таких товарів (робіт, послуг).

Суми податку на додану вартість зараховуються до Державного бюджету і використовуються в першу чергу для бюджетного від­шкодування податку на додану вартість і формування бюджетних сум, що направляються як субвенції місцевим бюджетам.
^ 9.2. Методика проведення перевірки податку на додану вартість

Під час проведення податкової перевірки правильності розрахунку і своєчасності сплати податку встановлюється, чи зареєстрований суб’єкт платником ПДВ, для чого вивчаються матеріали, що складають Реєстр платників ПДВ. Далі з’ясовується вид діяльності платника.

У ході перевірки вивчаються книги обліку придбання та облі­ку продажу, що ведуться винятково особами, зареєстрова-ними як платники ПДВ. Вони повинні бути прошнуровані, пронумеровані, зареєстровані в Державній податковій адміністрації за місцем реє­страції платника.

У ході перевірки книги обліку досліджується правильність її ведення відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 30 червня 1997 р. № 165, а саме окремий облік опера­цій, пов’язаних із придбанням товарів із правом занесення до по­даткового кредиту і без права занесення до податкового кредиту сум податку, облік операцій, вартість яких не входить до складу ва­лових витрат виробництва чи не підлягає амортизації, й операцій, пов'язаних із придбанням імпортних товарів, на які оформляється податковий вексель.

Далі перевіряється книга обліку продажу, до якої заносяться дані щоденного обліку операцій із продажу і визначається підстава для віднесення до податкових зобов’язань сум ПДВ, нарахованих у скла­ді ціни покупцю у звітному періоді у зв’язку з продажем товарів як власного виробництва, так і придбаних для подальшого продажу.

У ході перевірки встановлюється правильність визначення дати виникнення податкових зобов'язань із продажу товарів, встанов­люється правомірність відображення в бухгалтерському обліку сум податкових зобов'язань зі сплати ПДВ. Посадовою особою податко­вої служби встановлюється правомірність встановлення податко­вих періодів з огляду на те, що визначення податкового періоду для кожного платника здійснюється на початку кожного календарного року з урахуванням поданої податкової звітності за попередній рік. Податковий період може дорівнювати одному календарному міся­цю чи кварталу.

Важливим питанням під час перевірки є правомірність використан­ня підприємством пільг з ПДВ. З цією метою перевіряються доку­менти, що дають право на пільги.

Одним із напрямів податкової перевірки ПДВ є правильність за­повнення податкової накладної. Найбільш поширеними порушеннями при виписуванні податкової накладної є:

─ відсутність усіх необхідних реквізитів покупця (особливо кодів);

─ не вказується форма проведення розрахунків;

─ відсутність арифметичних підсумків у розрахунковій частині накладної

─ відсутність печатки підприємства, підпису і прізвища керів­ника й головного бухгалтера;

─ не заповнена покупцем заключна частина (№ і дата одер­жання накладної).

Слід враховувати, що податкове зобов’язання виникає у продав­ця навіть при неправильному оформленні податкової накладної ─ за фактом операції продажу.

У ході перевірки ретельно вивчається звітна декларація з ПДВ, складена на підставі матеріалів бухобліку і даних книг податкового обліку. Крім цього, вивчаються необхідні додатки, надані в податко­ві органи разом із декларацією.

Інформація, наведена в декларації, повинна відповідати даним бухгалтерського обліку та книг податкового обліку. Податкові де­кларації приймаються без попередньої перевірки зазначених у них показників. Після реєстрації в підрозділі Державної податкової ін­спекції, в якій здійснюється приймання звітності, у день реєстрації податкові декларації передаються до відділу обліку, де дані щодо нарахування чи відшкодування ПДВ, визначені платником, зано­сяться до особового рахунка платника.

Відомості про проведення даних щодо нарахування чи відшко­дування податку в особовому рахунку відображаються в четверто­му розділі декларації, після чого декларація передається для здій­снення перевірки щодо відповідності розміру податку, зазначе-ного у декларації, розміру податку, що випливає з поданих рахунків. Особливу увагу під час перевірки ПДВ інспектор приділяє відобра­женню податкового кредиту, що відображається платником у дру­гому розділі декларації. Для встановлення достовірності податко­вого кредиту необхідно:

─ упевнитися в наявності всіх підстав, які дають право підпри­ємству на внесення сум до податкового кредиту. Так, під­ставою для виникнення податкового кредиту за товарами
(роботами, послугами), придбаними у резидента, є виключно
податкова накладна, за імпортованими товарами ─ вантажна
митна декларація, а при імпорті робіт, послуг ─ акт прийман­ня робіт, послуг або банківський документ, що підтверджує
перерахування коштів в оплату їх вартості. Всі операції мають
бути відображені у книзі придбання товарів (робіт, послуг);

─ перевірити правильність відображення сум ПДВ за придбани­ми товарами, використаними на невиробничі потреби. У цьому разі ПДВ має відображатися за рахунок відповідних джерел фінансування;

─ встановити правильність розподілу сум ПДВ за придбаними товарами, які використовуються для виробництва пільгових товарів або товарів (робіт, послуг), що не є об'єктом оподат­кування, а також товарів (робіт, послуг), то оподатковують­ся у звичайному порядку. Якщо облік товарів та сплачених за них сум ПДВ в зазначених випадках не ведеться окремо, то розподіл здійснюється, виходячи з питомої ваги оподат­ковуваних операцій (без урахування ПДВ) у загальному об­сязі операцій (без урахування ПДВ). Отже, під час перевірки слід упевнитися, що в податковий кредит не потрапили суми ПДВ за придбану сировину та матеріали, що використову­ються для виробництва пільгових товарів або товарів, що не є об'єктом оподаткування. Ця норма не стосується до ПДВ, сплаченого за придбаними основними фондами виробничо­го призначення, якщо вони використовуються в оподатко­вуваних і неоподатковуваних операціях. У такому разі всю суму ПДВ відносять до складу податкового кредиту у періоді їх придбання.

Під час проведення документальної перевірки правильності нараху­вання ПДВ насамперед необхідно звернути увагу на встановлення повноти податкових зобов'язань з ПДВ. Для цього потрібно:

─ здійснити контроль обігу відвантаження товарів, надання по­слуг, виконання робіт та відображення їх у податковому об­ліку. Для цього використовуються податкові накладні, кни­га продажу товарів (робіт, послуг), а також укладені угоди
купівлі-продажу та міни. Слід упевнитися, що усі суми ПДВ,
відображені у податкових накладних та в книзі продажу, були
відображені в декларації з ПДВ. При цьому звертається увага
на те, щоб номер податкової накладної збігався з порядковим
номером відповідної операції в книзі продажу. З метою виявлення випадків відвантаження товарів, обороти з яких не
внсеено до бази нарахування ПДВ, слід перевірити докумен­ти складського обліку, а саме накладні, що засвідчують відпуск
продукції зі складу підприємства. Крім того, за допомогою пла­тіжних документів необхідно встановити випадки надходжен­ня коштів на поточний рахунок у порядку попередньої оплати,
які не було включено в об'єкт оподаткування ПДВ;

─ у разі встановлення випадків відвантаження товарів без опла­ти або з частковою оплатою в межах бартерних операцій, натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах із платником податку, передачі товарів у межах балансу платника для невиробничого використання, а також під час реалізації товарів (робіт, по­слуг) пов'язаній особі необхідно впевнитися в правильності визначення бази оподаткування. В таких випадках база опо­даткування визначається, виходячи з фактичної ціни опера­ції, але не нижчої за звичайну ціну;

─ особливу увагу слід звернути на випадки відчуження об'єктів застави. Таке відчуження відбувається, коли підприємство не виконує у встановлений термін боргових зобов'язань. У такому разі відчуження об'єкта застави прирівнюється до продажу такого об'єкта з нарахуванням ПДВ. Перевіркою позичкових
рахунків та кредитних угод необхідно встановити, чи надава­лися підприємству кредити і як вчасно вони були повернені;

─ якщо підприємство імпортує товари критичного імпорту для власних виробничих потреб, слід упевнитися, що ці товари не було реалізовано «на сторону». При встановленні таких ви­падків перевірити правильність визначення бази оподатку­вання і суми ПДВ;

─ якщо підприємству, що перевіряється, були надані послуги
(виконані роботи) нерезидентами (міжнародний аудит, орен­да міжнародних каналів зв'язку) на митній території Украї­ни, то необхідно встановити, що вартість таких послуг (робіт) внесено до бази нарахування податкового зобов'язання з ПДВ. До суми податкового кредиту такий ПДВ має бути внесений у наступному податковому періоді;

─ якщо підприємство виробляє підакцизну продукцію, необхідно перевірити, чи внесений акцизний збір до бази нарахування ПДВ. Це положення стосується також інших податків і зборів, що входять до ціни продукції.

Під час перевірки ПДВ звертається увага також на відшко­ду-вання цього податку. Відповідно до чинного законодавства існує три види відшкодування ПДВ: експортне, бюджетне відшкодуван­ня протягом місяця та бюджетне відшкодування в загальному по­рядку.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 030508 “Фінанси І кредит” / Укладач: Качанова Т....

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій написано відповідно до програми курсу «Інженерна гідравліка»
Рух рідини у відкритих руслах. (Конспект лекцій для студентів 3 курсів денної І заочної форм навчання, екстернів І іноземних студентів...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
«Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 – фінанси І кредит, 030509  облік І аудит....

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» (частина І) для перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 03060101 «Менеджмент...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів факультету “Економіка транспорту” 1...
Конспект лекцій з дисципліни “Економічна історія” для студентів факультету “економіка транспорту”, затверджений та рекомендований...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<