Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
НазваниеКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
страница14/17
Дата публикации08.03.2013
Размер2.37 Mb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > Экономика > Конспект
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

^ Державний реєстр фізичних осіб ─ платників податків та інших обов'язкових платежів ─ автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зо­бов’язані сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів та внески до державних, цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України.

«Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів», стаття 1.

Державні послуги ─ будь-які платні послуги, обов'язковість от­римання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, орга­нами місцевого самоврядування і створеними ними установами та організаціями, що утримуються коштом відповідних бюджетів. До Д. п. не входять податки, збори (обов’язкові платежі), виз­начені Законом України «Про систему оподаткування».

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 7.

Дериватив ─ стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати чи продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Стандартна (типова) форма Д. та порядок їх випу­ску та обігу встановлюються законодавством. До Д. належать: форвардний контракт, ф'ючерсний контракт та опціон. Відповідно до виду цінностей деривативи розподіляються на: фондовий Д.. ва­лютний Д. і товарний Д..

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Дивіденди ─ платіж, що провадиться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих такою юридичною особою, у зв’язку з розподілом час­тини її прибутку. До Д. не входять виплати юридичної особи, пов'язані зі зворотним викупом акцій, часток (паїв), раніше еміто­ваних такою юридичною особою.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Довгостроковий договір (контракт) ─ будь-який договір на ви­готовлення, будівництво, установку або монтаж матеріальних цінностей, що входитимуть до складу основних фондів замовника або складових частин таких основних фондів, а також на створен­ня нематеріальних активів, пов'язаних з таким виготовленням, будівництвом, установкою або монтажем (послуг типу «інжині­ринг», науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та розробок), за умови, що такий контракт не планується завершити раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 7.

Додаткова заробітна плата ─ винагорода за працю понад уста­новлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та ком­пенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

«Про оплату праці», стаття 2.

Доходи з джерелом їх походження з України ─ будь-які доходи, отримані резидентами або нерезидентами від будь-яких видів їхньої діяльності на території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, сплачених резидента­ми України, доходи від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включа­ючи рухомий склад транспорту, приписаного до портів, розташова­них в Україні, доходи від продажу нерухомого майна, розташовано­го в Україні, доходи, отримані у вигляді внесків та премій на стра­хування і перестрахування ризиків на території України, а також до­ходи страховиків-резидентів від страхування ризиків страхувальників-резидентів за межами України, інші доходи від господарської діяльності на митній території України або на територіях, що пере­бувають під контролем митних служб України (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Експорт (експорт товарів) ─ продаж товарів іноземним суб'єк­там господарської діяльності, та вивезення товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів, крім передачі май­на суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності іноземному суб'єкту господарської діяльності за кордоном як натуральної частки участі у формуванні статутного капіталу при спільній господарській ді­яльності. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності та вивезення за межі України товарів, раніше імпортованих на її тери­торію.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Емісійний дохід ─ сума перевищення доходів, отриманих підприємством від первинної емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав, над номіналом таких акцій (інших кор­поративних прав).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Емітент цінних паперів ─ юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і зобов’язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Єдиний митний тариф України ─ систематизований звіт ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території.

«Про єдиний митний тариф», стаття 1.

Завдання на проектування ─ документ, у якому містяться вимо­ги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і техно­логічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основ­них параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до архітектурно-планувального завдання, технічних умов.

«Про архітектурну діяльність», стаття 1.

Загальний строк позовної давності ─ загальний строк для захи­сту права за позовом особи, право якої порушено (позовна давність). Установлюється на три роки.

^ Цивільний кодекс України, стаття 71.

Закрите акціонерне товариство ─ акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджу­ватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі.

«Про господарські товариства», стаття 25.

Заробітна плата ─ винагорода, обчислена, зазвичай, у грошо­вому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноваже­ний ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір 3. п. залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

«Про оплату праці», стаття 1.

Зведений бюджет України ─ сукупність усіх бюджетів, що вхо­дять до складу бюджетної системи України.

«Про бюджетну систему України», стаття 2.

Звичайна ціна ─ ціна реалізації товарів (робіт, послуг) продав­цем, що містить суму нарахованих (сплачених) процен-тів, вартість іноземної валюти, яка може бути отримана у разі їх продажу осо­бам, які не пов’язані з продавцем при звичайних умовах ведення господарської діяльності. У разі, коли ціни внутрішньої реалізації підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, звичайною вважається ціна, встанов-лена згідно з принципами та­кого регулювання. У разі, коли продаж (відчуження) товарів (ва­лютних цінностей) здійсню-ється у примусовому порядку згідно із законодавством, 3. ц. вважається ціна, фактично отримана при та­кому продажі.

^ Звичайна процентна ставка за депозит ─ ставка, яка визначається за методикою, встановленою Національним банком України. Якщо податкові органи за результатами документальних перевірок мають підстави для висновків щодо правомірності виз­начення рівня 3. ц. платником податку, ці органи мають право звернутися із запитом, а платник податку зобов’язаний за таким за­питом надати обгрунтування рівня таких цін.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Звітний (податковий) період ─ період, за який платник податку зобов’язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

«Про податок на додану вартість», стаття 1.

Зворотний лізинг (оренда) ─ господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів такою фізичною чи юридичною особою в оперативний або фінансовий лізинг.

«Про податок на додану вартість», стаття 1.

Зобов'язання підприємства ─ заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Зовнішньоекономічна діяльність ─ діяльність суб’єктів госпо­дарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Імпорт (імпорт товарів) ─ закупвля в іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності товарів та їх ввезення на тери­торію України, включаючи закупівлю товарів, призначених для влас­ного споживання установами та організаціями України, розташо­ваними за її межами.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Інвестиція ─ господарська операція, що передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. І. поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Інвестиційний податковий кредит ─ це відстрочка плати податку на прибуток, що надається суб’єкту підприємницької діяльності на визначений строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм, з подальшою компенсацією відстрочених сум у вигляді додатко-вих надходжень податку через загальне зростання прибутку, що буде отримане внаслідок реалізації інноваційних програм.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Індексація ─ встановлений актами законодавства України ме­ханізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання спожив­чих товарів і послуг. І. є частиною державної системи соціального захисту громадян, спрямована на підтримання купівельної спро­можності їхніх грошових доходів, особливо соціально уразливих верств населення ─ пенсіонерів, інвалідів, неповних і багатодітних сімей, а також молоді, яка навчається.

«Про індексацію грошових доходів населення», стаття 1.

Інжиніринг ─ надання послуг (виконання робіт) зі складання технічних завдань, проведення наукових досліджень, складання проектних пропозицій, проведення техніко-економічних обстежень та інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторське опрацювання об'єктів техніки і технології, консультації та авторський нагляд під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також консультації економічного, фінансового або іншого характеру, пов'язані з такими послугами (роботами).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Іноземна валюта ─ валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, бі­лети державної скарбниці, монети), що знаходяться в обігу та є закон­ним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені або ті, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходяться в обігу; платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав та міжнародних розрахунко­вих одиницях, кошти у грошових одиницях іноземних держав, міжна­родних розрахункових одиницях та у діючій на території України валюті з вільною конверсією, які знаходяться на рахунках та вкладах у банківсько-кредитних установах на території України та за її межами.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Іноземні інвестиції ─ всі види майнових та інтелектуаль-них цінностей, що вкладаються іноземними особами.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Іпотечний сертифікат (у тому числі іпотечний сертифікат участі та іпотечний сертифікат з фіксованою дохідністю) ─ особливий вид цінного папера, забезпечений іпотечними активами або іпотеками відповідно до закону.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Казначейські зобов'язання ─ боргові цінні папери, що еміту­ються державою в особі її уповноважених органів, розмі-щуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їхними власниками грошових коштів до бю­джету та дають право на отримання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску.

«Про Національний банк України», стаття 1

Капітальна інвестиція ─ операція, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, інших основ­них фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Кліринг ─ отримання, звірка та поточні оновлення інфор-мації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визна-чення взаємних зо­бов’язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантуван­ня розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

«Про Національну депозитарну систему та особливості елек­тронного обігу цінних паперів в Україні», стаття 1.

Колективне сільськогосподарське підприємство ─ добровільне об’єднання громадян у самостійне підприємство для спільного ви­робництва сільськогосподарської продукції та товарів, що діє на засадах підприємництва і самоврядування. К. с. п. є юридичною особою, має розрахунковий та інші рахунки в установах банку і пе­чатку зі своїм найменуванням. К. с. п. можуть на добровільних за­садах об’єднуватися в спілки (об’єднання), бути засновниками акціонерних товариств, які діють на основі своїх статутів.

«Про колективне сільськогосподарське підприємство», ст. 1.

Командитне товариство ─ товариство, в якому разом з одним чи більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язан­нями товариства всім своїм майном, є один чи більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).

«Про господарські товариства», стаття 75.

Консолідований іпотечний борг ─ зобов’язання за договорами про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем відповідно до закону.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Консорціуми ─ тимчасові статутні об’єднання промисло-вого і банківського капіталу для досягнення спільної мети.

«Про підприємства в Україні», стаття 3.

Концерни ─ статутні об’єднання підприємств промисло-вості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців. Об’єднання діють на основі договору чи стату-ту, що затверд­жується їхніми засновниками або власниками. Підприємства, які вхо­дять до складу зазначених організацій-них структур, зберігають права юридичної особи.

«Про підприємства в Україні», стаття 3.

Корпоративні права ─ право власності на частку (пай) у статут­ному фонді (капіталі) юридичної особи, включаючи права на уп­равління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до чин­ного законодавства.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Похожие:

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 030508 “Фінанси І кредит” / Укладач: Качанова Т....

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій написано відповідно до програми курсу «Інженерна гідравліка»
Рух рідини у відкритих руслах. (Конспект лекцій для студентів 3 курсів денної І заочної форм навчання, екстернів І іноземних студентів...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
«Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 – фінанси І кредит, 030509  облік І аудит....

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» (частина І) для перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 03060101 «Менеджмент...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів факультету “Економіка транспорту” 1...
Конспект лекцій з дисципліни “Економічна історія” для студентів факультету “економіка транспорту”, затверджений та рекомендований...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<