Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
НазваниеКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
страница8/17
Дата публикации08.03.2013
Размер2.37 Mb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > Экономика > Конспект
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
Тема 13. ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ

^ ПЕРЕВІРОК ЗА ОКРЕМИМИ ПОДАТКАМИ
План викладення теми:

Ключові терміни.

Питання 13.1. Перевірка платника податку з власників транспортних засобів.

Питання 13.2. Перевірка порядку справляння державного мита.

Висновки.

Запитання для самоконтролю.

Тестові завдання до теми 13.
^ КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

Первинний облік. Нарахування та сплата податку з власників транспортних засобів. Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос). Державний класифікатор України „Класифікація основних фондів". Справляння державного мита. У судах. У нотаріальній конторі. В органах РАГСу. За операції з цінними паперами. На аукціоні. Мито. Принципи митного регулювання. Митна територія України. Митний кордон. Митний контроль. Митний збір. Об'єкт оподатковування. Види мита. Особливі види мита. Види ставок мита. Плата за землю. Платники плати за землю. Ставки земельного податку. Звільнення від земельного податку. Порядок обчислення земельного податку. Збір на розвиток виноградарства, садівницт­ва і хмелярства.
13.1. Перевірка платника податку з власників транспортних засобів
^ 13.1.1. Особливості нарахування, сплати та контролю податку з власників транспортних засобів ─ юридичних осіб

Перевірки з питань дотримання платниками податкового за­конодавства щодо податку з власників транспортних засобів прово­дяться працівниками підрозділів Державної податкової служби Украї­ни відповідно до Указу Президента України від 23.11.98 № 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» зі змінами та доповненнями.

У процесі цих перевірок з'ясовується повнота внесення до роз­рахунків усіх транспортних засобів, що підлягають оподаткуван-ню, об'єм їх циліндрів, потужність електродвигуна, довжина корпусу та інші питання. Для цього перевіряється:

─ облік основних засобів підприємства;

─ рішення про введення в експлуатацію (допуск до експлу-атації) транспортних засобів, що не проходять техогляд;

─ платіжні доручення про внесення податку до бюджету (ця
інформація зіставляється з даними розрахунку з податку з власників транспортних засобів, поданому підприємством до податкової адміністрації);

─ накази по підприємству;

─ реєстраційні картки транспортних засобів, що видаються
органами ДАІ.

^ Первинний облік ведеться відповідно до типових форм, затверджених наказом Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 року № 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку»:

─ типової форми № 03-1 «Акт прийому-передачі (внутріш-нього переміщення) основних засобів»;

─ типової форми №03-2 «Акт прийому-передачі відремонто-­ваних, реконструйованих та модернізованих об'єктів»;

─ типової форми № 03-3 «Акт на списання основних засобів» і № 03-4 «Акт на списання автотранспортних засобів»;

─ типової форми № 03-5 «Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини»;

─ типової форми № 03-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів», що застосовується для аналітичного обліку та узагальнення інформації про всі типи основних фондів на підприємстві. Форма містить дані про технічні особливості об’єкта, норми амортизаційних відрахувань та ін;

─ типової форми № 03-7 «Опис інвентарних карток з обліку
основних засобів» застосовується для реєстрації інвентарних карток;

─ типової форми № 03-8, що застосовується при ручній обробці облікової інформації для обліку руху основних засобів за класифіка­ційними групами;

─ типової форми № 03-9 «Інвентарний список основних засобів».

^ Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» (національний стандарт бухгалтерського обліку № 7), код 105 «Транспортні засоби» (див. таблицю 13.1).
Таблиця 13.1 - ^ Бухгалтерський облік поширених операцій з обліку основних засобів (транспортні засоби)
з/пЗміст операціїБухгалтерський облік

Дт

Кт

1.

Придбання трансп. засобу

152 "Придбання основних засобів"

631" Розрахунки з постачальниками"

2.

Введення в експлуатацію

105 "Основні засоби" (транспортні засоби)

152 "Придбання основних засобів"

3.

Трансп.засоби, передані у фін. оренду

161 "Заборгованість за

майно, передане у фінансову оренду"

10 "Основні засоби"

4.

Трансп. засоби, отримані у фін. оренду

10 "Основні засоби"

531 "Зобов'язання з фінансової оренди"^ Бухгалтерський облік нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів (див. таблицю 13.2) містить перевірку рахунків:

─ рахунок 83 - "Амортизація";

─ рахунок 641 - "Розрахунки з податків";

─ рахунок 92 - "Адміністративні витрати";

─ рахунок 311 - "Поточні рахунки в національній валюті".

Далі звертається увага на:

─ розрахунок амортизації з автотранспорту;

─ статистичний звіт ф. № 1-тр (авто) ТР, додаток № 1 до цієї
форми;

─ акт проведення Державного технічного огляду.
Таблиця 13.2-^ Бухгалтерський облік нарахування та сплати податку з власників транспортних засобівз/пЗміст операції


Бухгалтерський облік


Дт

Кт

1.

Нараховано пода-ток з власників транспортних

засобів

92 "Адміністративні витрати''

641 "Розрахунки за

податками"

2.

Перераховано квартальну суму податку до бюджету

641 "Розрахунки за

податками"*

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

*Аналітичній рахунок „Податок з власників транспортних засобів".
У зв'язку з тим, що підприємства автомобільного транспорту загального користування звільняються від сплати податку з власни­ків транспортних засобів щодо транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, на які в установленому законом порядку визначено тарифи оплати проїзду в цих транспортних засобах неза­лежно від форм власності, під час проведення перевірок в цих під­приємствах слід розглядати документи, а саме: накази, розпорядження, гра­фіки маршрутів та ін., транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, і пере­вірити правильність виключення із оподаткування такого транспорту.

Згідно з наказом Держкомстату України від 26 грудня 1997 року № 112 „Про методологічні пояснення" кожен суб'єкт підпри­ємницької діяльності повинен мати звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос), який складається на підставі даних первинного бухгалтерського обліку та звітності, а саме: інвентарних карток або книг обліку основних фондів, актів на спи­сання основних фондів, таблиць розрахунку амортизаційних відра­хувань та інших первинних документів обліку основних фондів.

Підприємства та організації всіх галузей економіки незалежно від підпорядкування та форми власності (крім малих підприємств та кооперативів), які знаходяться на самостійному балансі і мають статус юридичної особи, житлові та житлово-будівельні кооперативи, структурні одиниці (з правом відкриття поточних та розрахункових рахунків), що знаходяться на території регіону, а також спільні підприємства складають статистичний звіт за формою № 11-оф.

На підставі даних цього звіту особа, яка перевіряє, зможе ви­значити всі основні фонди, що враховуються на балансі підприємства, організації, включаючи основні фонди, здані в оперативну оренду, безкоштовно надані та недіючі (що знаходяться на консервації, у резерві тощо).

Крім того, відповідно до наказу Державного комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації від 19 серпня 1997 року № 507 було введено в дію з 1 січня 1998 року Державний класифікатор України „Класифікація основних фондів".
^ 13.1.2. Особливості нарахування, сплати та контролю податку з власників транспортних засобів, що належать громадянам України, іноземним громадянам і особам без громадянства

Фізична особа сплачує податок перед реєстрацією, перереєст­рацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз на два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд, за річними ставками, зазначеними у статті 3 Закону України від 11.12.1991р. №1963-ХІІ (із змінами та доповненнями).

Облік та реєстрація наземних та водних транспортних засобів здійснюється органами Державної автомобільної інспекції, Держтехнагляду України, органами Держфлотнагляду України, іншими органами, які здійснюють реєстрацію, перереєстрацію та технічний огляд транспортних засобів. Оскільки у разі відсутності документів про сплату податку реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не повинні проводитися, ці органи мають конт­ролювати сплату податку перед проведенням технічного огляду, реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів, для наземних ─ до 1 вересня, для водних транспортних засобів ─ до 1 грудня кожного року подають до податкових адміністрацій списки громадян, транс­портні засоби яких не пройшли техогляд у встановлені строки, а також до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, дані про підприємства, що провели у звітному кварталі технічний огляд транс­портних засобів.

За неможливості подання транспортного засобу до місця технічного огляду (через несправність автомобіля, хворобу влас­ника, відрядження тощо) у встановлений строк його власник повинен подати до Державтоінспекції письмову заяву, здати номерні знаки та пред'явити квитанції про сплату податку з власників транспортних засобів.

ДАІ за станом на 1 вересня, Держтехнагляд України, Держ-флотнагляд України надають списки громадян, транспортні засоби яких не пройшли техогляд у встановлені строки. На підставі цих даних податкові адміністрації здійснюють заходи щодо стягнення податку.

Платіжні документи про надходження податку з власників транспортних засобів зберігаються в податкових органах.

Зазначеним законом не передбачено прогресивного оподат­кування транспортних засобів, оскільки останні мають незмінний об'єкт оподаткування (об’єм циліндрів або потужність двигуна, чи довжина транспортного засобу) і тверді ставки податку на рік (з 100 см куб об’єму циліндрів двигуна або з 1 кВт потужності двигуна, або зі 100 см довжини транспортного засобу) залежно від виду транс­портного засобу.

Річна сума податку з власників транспортних засобів сплачу­ється громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства незалежно від того, коли були придбані транспортні засоби. У випадках, коли транспортні засоби придбані у другому півріччі, податок сплачується новим власником у половинному роз­мірі, незалежно від того, сплатив чи ні податок за ці транспортні засоби їх попередній власник.

При знятті транспортного засобу з обліку для його реалізації до строку проходження технічного огляду фізичні особи податок із власників транспортних засобів за цей рік не сплачують. Податок буде сплачено новим власником перед його реєстрацією.

Податок із власників транспортних засобів не справляється за транспортні засоби, якщо вони не знаходяться на обліку Держав­ної автомобільної інспекції або інших органів, які проводять їх реєстрацію, перереєстрацію, техогляд. За транспортні засоби, що не експлуатуються у зв’язку з перебуванням їх власників у відряд­женнях або з інших причин, податок із власників транспортних засо­бів сплачується на загальних підставах за повний рік.

Облік надходження податку ведеться за платниками-фізич-ними особами у книзі зведених підсумків надходжень, скасувань та надходжень за ф. 26 та у реєстрі надходжень та повернень за ф. 25, відкритих за кодом бюджетної класифікації 12020200 ─ "Податок з громадян-власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів".
^ 13.2. Перевірка порядку справляння державного мита
Контроль за дотриманням діючого порядку справляння державного мита та повноти і своєчасності внесення його до бюд­жету здійснюють податкові органи. Державні податкові органи передбачають у планах своєї роботи і проводять не рідше одного разу на рік перевірки із зазначених питань в усіх органах, які справ­ляють державне мито і розташовані на території відповідного району (міста).

Державна податкова адміністрація України під час проведення перевірок роботи підвідомчих податкових органів перевіряє стан їх роботи з контролю за справлянням державного мита, а також без­посередньо проводить перевірки із зазначених питань у судах, но­таріальних конторах, органах внутрішніх справ та інших органах, що справляють мито.

Під час здійснення контролю необхідно провести суцільну перевірку всіх документів і книг за весь минулий період, починаючи з дня останньої перевірки. У судах контролюючий орган (податковий орган) перевіряє також, як ведеться облік сум мита, що підлягає стягненню за рішеннями суду, чи своєчасно вживаються заходи щодо забезпечення повного і своєчасного надходження стягнених сум мита до бюджету.

У судах контролюючий орган перевіряє:

─ чи стягується державне мито під час подачі позовних заяв, чи є у справі докази сплати мита і чи правильно воно обчислене, чи правильно застосовуються ставки мита;

─ чи немає у справі зустрічних позовних заяв і заяв третіх
осіб про входження у справу із самостійними позовними вимогами і чи правильно вони сплачені митом;

─ чи правильно стягується мито у випадках збільшення суми
позовних вимог;

─ у тих випадках, коли позивач звільнений від сплати мита, ─ правильність надання цих пільг, а також правильність обчислення і справляння мита як з позивачів, так і з відповідачів;

─ правильність справляння мита у справах, що випливають з
трудових правовідносин; у справах про відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом; у справах про стягнення коштів на утримання, зокрема у справах про присудження аліментів на утримання дітей у розмірі однієї четвертої, однієї третьої чи половини заробітку відповідача, а також у справах про зміну розміру раніше присуджених аліментів;

─ чи правильно стягується мито у справах немайнового харак­теру і касаційних скаргах;

─ чи правильно оформляються документи про сплату мита, чи є на платіжних дорученнях відмітки кредитних установ банків про перерахування з рахунків платників сум на сплату мита, чи є в платіжних документах дані, що підтверджують сплату мита у тій справі, до якої доданий документ, і зарахування його до бюджету.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Похожие:

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 030508 “Фінанси І кредит” / Укладач: Качанова Т....

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій написано відповідно до програми курсу «Інженерна гідравліка»
Рух рідини у відкритих руслах. (Конспект лекцій для студентів 3 курсів денної І заочної форм навчання, екстернів І іноземних студентів...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
«Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 – фінанси І кредит, 030509  облік І аудит....

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» (частина І) для перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 03060101 «Менеджмент...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів факультету “Економіка транспорту” 1...
Конспект лекцій з дисципліни “Економічна історія” для студентів факультету “економіка транспорту”, затверджений та рекомендований...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<