Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
НазваниеКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
страница9/17
Дата публикации08.03.2013
Размер2.37 Mb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > Экономика > Конспект
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

^ В арбітражних судах перевірки правильності справляння державного мита в окремих справах проводяться в основному в тому самому порядку, що і в судах. При перевірці позовних заяв зі спорів, що виникають під час укладання, зміни або розірвання господарських до­говорів, контролюючий орган (податковий орган) з'ясовує, чи не роз­глядався спір у порядку доручення і правильність справляння мита у цих справах.

^ У нотаріальній конторі та в інших органах, що здійсню-ють нотаріальні дії, контролюючий орган перевіряє правильність справ­ляння мита за здійснення окремих нотаріальних дій, а саме:

─ за нотаріальне посвідчення договорів, заповітів та доручень ─ за записами у реєстрі та за примірниками нотаріально посвідчених документів, що знаходяться у справах державних нотаріальних кон­тор;

─ за здійснення виконавчих написів ─ за записами в реєстрі та за примірниками написів, що знаходяться у справах державної нотаріальної контори;

─ за прийняття в депозит для передачі за належністю грошових
сум і цінних паперів ─ за корінцями квитанційних книг за депозитом, а також за книгами обліку депозитних сум і книгами особових рахунків депозитів;

─ за посвідчення правильності копій і витягів, за засвідчення справжності підписів та за решту дій, крім вказаних вище, ─ за записами в реєстрі державної нотаріальної контори.

Знайомлячись із первісними документами за здійснення окремих нотаріальних дій за період, що перевіряється, контролюючий орган повинен установити за кожним документом: правильність застосу­вання ставок мита, визначення суми, з якої справляється мито, у процентному відношенні до суми документа, надання пільг зі сплати мита, а також перевірити, чи стягується мито з боржника під про­ведення стягнення, вказаного у виконавчому написі, якщо стягувач звільнений від сплати мита.

Правильність справляння державного мита виконкомами сільських рад перевіряється шляхом зіставлення інших примірників квитанцій ф. № 10 з даними реєстрації виданих документів, нота­ріальних дій і послуг, записів актів громадянського стану, а також із залишеними у справах сільської ради примірниками договорів, доручень та інших документів. Перевіряючи нотаріальні дії, пов'язані з відчуженням будівель (купівля-продаж, міна, дарування), правиль­ність запису в реєстрах для реєстрації нотаріальних дій необхідно перевірити з даними господарського обліку сільських рад.

^ В органах РАГСу та інших органах, що здійснюють акти гро­мадянського стану, контролюючий орган перевіряє повноту і пра­вильність справляння державного мита шляхом зіставлення заяв про реєстрацію актів громадянського стану з відповідними актовими записами. Поряд з цим використовуються наявні в органах РАГСу облікові матеріали (книги обліку заяв про реєстрацію актів грома­дянського стану, внесення змін, доповнень і виправлень у записи про відновлення актів записів, про видачу повторних свідоцтв чи книги надходжень і видатків бланків свідоцтв тощо), а також звітні дані (відомість про реєстрацію актів громадянського стану тощо).

Під час перевірки потрібно звернути увагу на своєчасність і пра­вильність стягнення мита за реєстрацію шлюбу, а також за реєст­рацію зміни прізвища, імені та по батькові та правильність видачі у зв'язку з цим нових свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану на повнолітніх і неповнолітніх дітей. Необхідно також перевірити правильність надання пільг з мита, наявність у відповідних випадках рішень судів про розірвання шлюбу і відповідність суми стягнутого мита сумі, вказаній у рішенні суду щодо особи, якій видано свідоцтво про розірвання шлюбу, наявність і правильність оформлення документів про сплату державного мита.

Перевірки повноти і правильності справляння державного мита за прописку громадян чи реєстрацію місця проживання провадяться в житлово-експлуатаційних конторах, домо-управліннях, готелях, санаторіях, будинках відпочинку тощо, де проживають особи, які підлягають прописці. При цьому потрібно перевірити, чи наклеєні в на­лежних випадках митні марки відповідної вартості проти кожного запису про прописку чи реєстрацію місця проживання в будинковій книзі (там, де вона ведеться) і чи правильно погашені марки. У разі оплати мита через кредитні установи перевірити, чи проводяться про це записи в картках або журналах прописки.

^ У санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах, туристичних базах повнота і своєчасність справляння та перерахування держав­ного мита до бюджету перевіряються за даними анкет, книг або жур­налів реєстрації хворих чи відпочиваючих, обліку зданих путівок і курсівок, а також за бухгалтерськими документами на одержання і перерахування в дохід бюджету сум державного мита.

^ У готелях, мотелях, кемпінгах тощо повнота і своєчасність справляння і перерахування мита до бюджету перевіряються за дани­ми анкет (реєстраційних карток тощо), у яких вказується період проживання громадян, копії квитанцій про приймання плати за про­живання, що подаються в бухгалтерію цих організацій.

^ В організаціях Українського товариства мисливців і рибалок перевіряється стан обліку і зберігання квитків, правильність ведення книг обліку виданих квитків, наклеювання і погашення митних марок (вкладок до квитків), а також правильність оформлення актів про знищення повернутих квитків.

Під час перевірки повноти і правильності справляння мита подат­кові інспектори зобов’язані погашати наявні на контроль-них тало­нах, наклеєних у книгах, митні марки своїм підписом з проставленням дати погашення або спеціальним штампом, виготовленим для цієї мети.

Правильність, повнота та своєчасність справляння державного мита за операції з цінними паперами, укладення угод на біржах, про­ведення аукціонів, видачу приватизаційних паперів перевіряється в цих організаціях та інших установах і підприємствах, де справляється державне мито.

Перевірка правильності справляння державного мита за реєст­рацію проспекту емісії (випуску) цінних паперів проводиться на підприємствах-емітентах, які від свого імені випускають цінні папери.

При цьому перевірці підлягають протоколи, рішення про номінальний обсяг емісії, інформація про випуск цінних паперів, що подавалася до фінансового органу, публікації в органах преси Верховної Ради України або Комерційному звіті про наслідки випуску цінних паперів, свідоцтва про реєстрацію емісії цінних паперів.

Правильність справляння державного мита під час укладання угоди на продаж цінних паперів перевіряється за відповідними платіжними документами на придбання громадянами, підприємствами та органі­заціями цінних паперів, за документами на виплату доходу за цими паперами тощо.

Правильність справляння державного мита за операції, що здійснюються на товарних, сировинних та інших біржах, крім ва­лютних, перевіряється: за Статутом біржі, документами обліку угод, здійснюваних членами біржі, брокерами чи брокерськими конторами за формою, визначеною правилами біржової торгівлі, а також за до­кументами відділу реєстрації укладених на біржі угод. У необхідних випадках ці питання перевіряються безпосередньо в брокерських конторах.

^ На аукціоні перевіряються угоди, що укладаються між підприємствами-продавцями й аукціонною комісією, у яких передбачені стартова ціна, умови ознайомлення покупців з продукцією, порядок і особливості проведення торгу, інші умови, документи на оплату купленої продукції, каталог з повними техніко-експлуатаційними характеристиками запропонованої на аукціоні продукції, аукціонні відомість і розрахункові картки, що використовуються при оформ­ленні продукції під час торгу, товарні чеки, що виписуються покупцеві, у яких вказано назву товару, дату продажу, ціну реалізації. Перший примірник товарного чека передасться покупцеві для оплати покупки, копія залишається в аукціонній комісії і реєструється в аукціонній відомості.

Правильність справляння державного мита за видачу грома­дянам приватизаційних паперів перевіряється у відділеннях Ощад­ного банку та інших кредитних установах, що проводять видачу цих паперів. При цьому перевіряються списки громадян, складені міс­цевими радами або представництвами України в інших державах, заяви громадян та інші документи.

Про наслідки перевірки органу, який справляє державне мито, складається акт, що повинен містити загальний стан роботи за справляння мита, факти порушень із зазначенням, який пункт Дек­рету порушено, хто допустив порушення і до чого це призвело (недо­бір, перебір мита, порушення порядку погашення марок тощо), а також яких в період перевірки вжито заходів на усунення виявлених недоліків і порушень та умов, що сприяли порушенням. Перший при­мірник акта з оригіналами пояснень службових осіб органу, який справляє мито, щодо причин порушень залишається у перевіряючого, другий примірник акта ─ в органі, що справляє державне мито.

Перевіряючий передає акт (довідку) про наслідки перевірки з усіма додатками своєму безпосередньому начальнику, який розгля­дає ці матеріали та вносить керівнику фіноргану, Державної податкової інспекції, який призначив перевірку, пропозиції щодо їх затвердження чи доопрацювання.

У разі, коли виявлені порушення в ході перевірки усунуті не повністю, керівник Державної податкової інспекції дає керівнику органу, який справляє державне мито, письмові вказівки щодо повно­го виправлення помилок, відшкодування заподіяних державі збитків, якщо такі були завдані діями службових осіб організації, що переві­рялася, та забезпечення неухильного дотримання чинного порядку справляння державного мита.
13.3. Мито

Мито ─ це непрямий податок на споживання, який стя­гується з товарів, що переміщуються через митний кордон України. Політика у сфері митного оподаткування спрямова­на насамперед на формування раціональної структури екс­порту та імпорту за відсутності прямого втручання держа­ви. Митне оподаткування є одним з основних напрямів зовнішньо-економічної політики держави. Україна самостій­но вибирає митну політику, може укладати митні угоди з ін­шими державами. Нормативне регулювання оподаткування митом в Україні здійснюється згідно з Митним кодексом (від 11.07.2002 № 92-ІV), який набрав чинності 1.01.2004 р.

Основні принципи митного регулювання:

─ виключна юрисдикція України на її митній території;

─ виключна компетенція митних органів України щодо
здійснення митної справи;

─ законність;

─ єдиний порядок переміщення товарів і транспортних
засобів через митний кордон України;

─ системність;

─ ефективність;

─ додержання прав та охоронюваних законом інтересів
фізичних та юридичних осіб;

─ гласність та прозорість.

Ставки мита диференційовані, як і для підакцизних то­варів. Від акцизного збору вони відрізняються тим, що спла­чуються тільки при переміщенні через митний кордон, і пе­релік товарів, що обкладаються митом, значно ширший, ніж перелік підакцизних товарів.

^ Митна територія України ─ це територія України, зайня­та сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні Ук­раїни, на які поширюється виключна юрисдикція України.

^ Митний кордон ─ кордон митної території України, у то­му числі території штучних островів, установок і споруд­жень, що утворюються в морській зоні України.

^ Види переміщень через митний кордон товарів та інших предметів:

─ ввіз в Україну;

─ вивіз із України;

─ транзит через територію України ─ це переміщення товарів (предметів) через територію України під митним
контролем між двома або в межах одного пункту на її
митному кордоні.

Усі товари (предмети), що переміщуються через митний кордон України, підлягають декларуванню з метою митного контролю. Митний контроль передбачає проведення митни­ми органами мінімум митних процедур, необхідних для за­безпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосу­вання визначаються відповідно до Митного кодексу, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

^ Митний контроль здійснюється безпосередньо посадови­ми особами митних органів шляхом:

─ перевірки документів та відомостей, необхідних для та-­
кого контролю;

─ митного огляду (огляду та переогляду товарів і транс­портних засобів, особистого огляду громадян);

─ обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

─ усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;

─ перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також
своєчасності, достовірності, повноти нарахування та
сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон
України;

─ огляду територій та приміщень складів тимчасового
зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних
митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших
місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і
транспортні засоби, що підлягають митному контролю,
чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено
на митні органи законом;

─ використання інших форм, передбачених Митним ко­дексом та іншими законами України з питань митної
справи.

^ Документи, необхідні для здійснення митного контролю, подаються митному органові під час:

─ перетинання товарами і транспортними засобами митного кордону України;

─ декларування товарів і транспортних засобів;

─ повідомлення митному органу про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний
кордон України;

─ здійснення митними органами інших контрольних
функцій.

Декларування здійснюється шляхом заяви за встановле­ною

формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точ­них відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх пе­реміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. Перелік товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню, встановлюється Митним ко­дексом та актами Кабінету Міністрів України.

Необхідно розрізняти терміни ─ мито й митний збір:

мито ─ це загальнодержавний платіж, що сплачується в держбюджет;

митний збір ─ це плата за митне оформлення, яка зали­шається в розпорядженні митниці.

Митний збір використовується для розвитку системи митних органів, щорічно державний митний комітет Ук­раїни публікує звіт про цільове використання цих коштів.

^ Об’єкт оподатковування ─ це митна вартість товарів або інших переміщуваних предметів або їхня кількість залежно від ставки.

Механізм розрахунку митної вартості подано фор­мулою

МВ = ФВ + БП + КП,

де МВ ─ митна вартість на момент перетинання кордону;

ФВ ─ фактурна вартість (у тому числі транспортні витрати);

БП ─ брокерські послуги;

КП ─ комісійні послуги.

В Україні існує два основних види мита:

ввізне ─ на імпортовані товари;

вивізне ─ на експортовані товари.

З метою захисту економічних інтересів України та її това­ровиробників можуть застосовуватися особливі види мита:

спеціальне (підвищене) ─ застосовується як захисний
захід, якщо товари ввозяться в Україну в таких кількостях і
на таких умовах, що стосуються інтересів українських товаро-виробників як попереджувальний захід до учасників
зовнішньоекономічної діяльності, що порушують загально-
державні інтереси у тій галузі, у якій виробляються товари, а також як захід попередження несумлінної конкуренції та як діяння проти недружніх намірів інших держав;

антидемпінгове мито (підвищене) ─ застосовується
при ввезенні в Україну товарів за ціною, істотно нижчою конку­рентної ціни в країні експорту, якщо при цьому порушують­ся інтереси українських товаровиробників, та при вивезенні товарів, які істотно нижчі за ціни інших експортерів;

компенсаційне мито (підвищене) ─ застосовується
при ввезенні або вивезенні товарів, під час виробництва яких прямо або побічно використовувались субсидії.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Похожие:

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 030508 “Фінанси І кредит” / Укладач: Качанова Т....

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій написано відповідно до програми курсу «Інженерна гідравліка»
Рух рідини у відкритих руслах. (Конспект лекцій для студентів 3 курсів денної І заочної форм навчання, екстернів І іноземних студентів...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
«Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 – фінанси І кредит, 030509  облік І аудит....

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» (частина І) для перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 03060101 «Менеджмент...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів факультету “Економіка транспорту” 1...
Конспект лекцій з дисципліни “Економічна історія” для студентів факультету “економіка транспорту”, затверджений та рекомендований...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<