Розповсюдження та тиражування без офіційного
Скачать 213.75 Kb.
НазваниеРозповсюдження та тиражування без офіційного
Дата публикации21.04.2013
Размер213.75 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Экономика > Документы


Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)


К О Н Т Р О Л І Н Г
Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у

галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"

напрям підготовки 6.030509 "Облік і аудит"

6.030504 "Економіка підприємства"

6.030502 "Економічна кібернетика"

галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування"

напрям підготовки 6.030601 " Менеджмент"

Харків

Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми нормативної навчальної дисципліни "Контролінг" підготовки бакалавра у галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030502 "Економічна кібернетика", в галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки 6.030601 " Менеджмент"

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою обліку і аудиту протоколом № від

 2. Укладач: Осьмірко Н.О. ст. викладач кафедри обліку і аудиту

 3. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: доц.. Довгопол Н.В., зав. кафедри обліку і аудиту


- Харків: ХІНЕМ. - 2008. - 14 с.


ЗМІСТ
Вступ

4

1.

Загальні положення

4

2.

Методичні вказівки

4

3.

Варіанти контрольної роботи до 1 модуля

4

4.

Варіанти контрольної роботи до 2 модуля

8

4.

Література

12

ВСТУП
Для того, щоб підприємство змогло досягти вагомих успіхів та визнання на ринку, необхідно запроваджувати найбільш передові методи роботи на ринку. До числа таких інновацій слід віднести практику контролінга, який являється одним з найновіших напрямків в розвитку обліку і аналізу господарської діяльності. У зв’язку з цим ставляться вищі вимоги до фахівців з економіки.

Виконання контрольної роботи передбачено затвердженими навчальними планами. Воно сприятиме успішному вивченню студентами дисципліни "Контролінг", освоєнню не тільки теоретичних питань, а й практичних навиків розв’язування задач з даної дисципліни.
^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета контрольної роботи – вивчення найважливіших теоретичних питань контролінга, уміння використовувати на практиці основні поняття дисципліни, придбання навиків у розробках планів з контролінгу. Виконання контрольної роботи є складовою частиною самостійної роботи студента над вивченням дисципліни "Контролінг".

Завдання до контрольної роботи розбито на 2 модулі відповідно до вимог КМС. Розроблено у 10 варіантах, кожен з яких включає 2 теоретичних питання та 1 задачу.

Виконуючи контрольну роботу, спочатку запишіть умову кожної з задач, зробіть відповідні розрахунки і по закінченні – дайте короткі пояснення, зробіть висновки.

^ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Усі варіанти контрольної роботи мають однотипну структуру. Перші два питання – теоретичні, в них необхідно висвітлити основні поняття контролінга як окремої дисципліни. Третє завдання – задача, що має однакову для всіх варіантів умову, але різні числові дані, на основі яких необхідно скласти річний план витрат на виробництво і реалізацію продукції та прибутку за методом контролінга.
^ 3 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ДО 1 МОДУЛЯ
ВАРІАНТ 1

 1. Поняття і сутність контролінга як системи управління витратами та прибутком підприємства.

 2. Задачі та класифікація управлінського обліку.

 3. Задача:

Визначити характер поведінки постійних та змінних витрат в залежності від зміни обсягу виробництва.

На підприємстві змінні витрати складають 5 грн. на один виріб. Постійні витрати 1000 грн. за місяць. Яка собівартість одиниці виробу, якщо підприємство за місяць випустить 10, 50, 100, 500 шт. виробів. Побудувати графік залежності собівартості одиниці виробу від кількості виробів.

ВАРІАНТ 2

 1. Мета, завдання і функції контролінга.

 2. Класифікація бюджетів на підприємстві.

 3.  Задача:

На основі даних, представлених в таблиці, розподілити непрямі витрати за видами продукції. Визначити собівартість кожного виду продукції.


Виріб

Обсяг виробництва

Прямі змінні витрати, грн./шт.

Непрямі виробничі витрати, грн.

Ціна за одиницю продукції, грн./шт.

Обприскувач

410

27
38

Стрічковий обігрівач

250

78
110

Безконтактне електронне запалювання

150

78
8

Дрель

220

95
120

Телефонний апарат

300

18
25

Всього:

-

-

15850
Застосовувати методику розподілу непрямих витрат пропорційно прямим змінним витратам.
ВАРІАНТ 3

 1. Основні концепції контролінга.

 2. Нормативний метод планування витрат на виробництво продукції

 3. Задача:

Визначити вартість запасів, відпущених на виробництво і вартість залишку запасів за методом:

 • середньозваженої собівартості;

 • ЛІФО.

Дані для розрахунків:

 • вартість залишку запасів на початок звітного місяця – 6500 грн.;

 • вартість отриманих у звітному місяці запасів – 10000 грн.;

 • сумарна кількість запасів на початок звітного місяця – 325 грн.;

 • отримано у звітному місяці – 400 шт.;

 • списано на виробництво протягом звітного місяця – 350 шт.


ВАРІАНТ 4

 1. Роль контролінга в процесі управління.

 2. Параметричний метод планування витрат на виробництво продукції.

 3. Задача:

Визначити вартість запасів, відпущених на виробництво і вартість залишку запасів за методом:

 • середньозваженої собівартості;

 • ФІФО.

Дані для розрахунків:

 • вартість залишку запасів на початок звітного місяця – 4300 грн.;

 • вартість отриманих у звітному місяці запасів – 8400 грн.;

 • сумарна кількість запасів на початок звітного місяця – 215 грн.;

 • отримано у звітному місяці – 400 шт.;

 • списано на виробництво протягом звітного місяця – 100 шт.ВАРІАНТ 5

 1. Види контролінга.

 2. Сутність аналізу системи "витрати - випуск - прибуток".

 3. Задача :

Підприємство виробляє один вид продукції, який продається за ціною 16 грн. за штуку. Постійні витрати дорівнюють 76800 грн. на місяць і внесок у прибуток у загальних надходженнях від реалізації продукції становлять 40%.

Визначити, яка буде безпека в одиницях, якщо фактичні надходження від реалізації складають 224000 грн.
ВАРІАНТ 6

 1. Структура і характеристика розділів контролінгу.

 2. Бюджет: мета й задачі.

 3. Задача:

Проаналізувати рівень операційного левериджу 3-х підприємств, виходячи з наступних даних:№ з/п

Показники

Підприємства

"А"

"Б"

"В"

1

Ціна за одиницю продукції, грн./шт.

100

100

100

2

Змінні витрати на одиницю, тис.грн.

60

68

45

3

Постійні витрати на весь випуск, тис.грн.

30

54

81Обсяг реалізованої продукції у звітному періоді склав 5000 шт. В плановому періоді передбачається його збільшити на 10%.
ВАРІАНТ 7

 1. Диференціація витрат в системі "контролінг"

 2. Поняття і сутність операційного леверіджа.

 3. Задача:

Визначити всі види прибутку (валовий, операційний, від звичайної діяльності), виходячи з наступних даних:

 • виручка від реалізації продукції – 150000 грн.;

 • ПДВ – 25000 грн.;

 • собівартість реалізованої продукції – 60000 грн.;

 • адміністративні витрати – 12000 грн.;

 • витрати на збут – 7000 грн.;

 • фінансові витрати – 2000 грн.;

 • дохід від участі в капіталі – 7500 грн.;

 • втрати від участі в капіталі – 4000 грн.


ВАРІАНТ 8

 1. Розрахунок собівартості продукції, та отриманого прибутку в системі "контролінг".

 2. Аналіз безпеки операційної діяльності.

 3. Задача:

Оцінити та порівняти показники діяльності підприємства (операційний прибуток, критичну точку, кордон безпеки) для обох років на основі наступних даних:

 • чистий дохід – 1400 тис.грн.;

 • прямі змінні витрати – 680 тис.грн.

в т.ч. основні матеріали – 420 тис.грн.;

- заробітна плата виробничих працівників з відрахуваннями на соціальні заходи – 260 тис.грн.

 • накладні витрати – 460 тис.грн.

На наступний рік заплановано знизити відпускну ціну виробленої продукції на 10%, що, як передбачається, збільшить обсяг продажу на 40%. Крім того, в наступному році планується:

 • збільшити ціни на матеріали на 5%;

 • збільшити годинну тарифну ставку основних працівників на 6%;

 • із вказаних накладних витрат 400 тис.грн. – постійні (в плановому періоді передбачається їх зниження на 40 тис.грн.) і 60 тис.грн. – змінні витрати.


ВАРІАНТ 9

 1. Контроль та регулювання витрат в системі "контролінг".

 2. Етапи розробки бюджетів.

3. Задача:

Визначити вартість запасів, відпущених на виробництво і вартість залишку запасів за методом:

 • середньозваженої собівартості;

 • ЛІФО.

Дані для розрахунків:

 • вартість залишку запасів на початок звітного місяця – 1800 грн.;

 • вартість отриманих у звітному місяці запасів – 16600 грн.;

 • сумарна кількість запасів на початок звітного місяця – 423 грн.;

 • отримано у звітному місяці – 600 шт.;

 • списано на виробництво протягом звітного місяця – 350 шт.


ВАРІАНТ 10

 1. Поняття та принципи центрів відповідності на підприємстві.

 2. Характеристика систем управлінського обліку.

3. Задача:

Визначити, яку величину додаткового прибутку отримають підприємства від використання позикових коштів. За результатами розрахунків зробити відповідні висновки.


№ з/п

Показники

Підприємства

"А"

"Б"

"В"

1

Середня сума всього використаного капіталу (активів) в даному періоді, тис.грн.

1000

1000

1000

2

Середня сума позикового капіталу, тис.грн.

-

200

500

3

Сума валового прибутку (без врахування витрат по оплаті відсотків за кредит), тис.грн.

200

200

200

44

Коефіцієнт валової рентабельності активів

0,2

0,2

0,2

55

Середній рівень відсотків за кредит, %

10

10

10

66

Ставка податку на прибуток, %

30

30

30


^ ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ДО ІІ МОДУЛЯ

ВАРІАНТ 1

 1. Мета і задачі діагностики стану підприємства.

 2. Раціоналізація структури служби контролінгу на підприємстві.

 3. Задача


ВАРІАНТ 2

 1. Методи діагностики.

 2. Структура та склад служби контролінгу.

 3. Задача


ВАРІАНТ 3

 1. Види стратегій діагностики підприємства.

 2. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень.

 3. Задача


ВАРІАНТ 4

 1. Метод оперативної діагностики.

 2. Суть процесу та критерії ухвалення управлінських рішень.

 3. Задача


ВАРІАНТ 5

 1. Метод стратегічної діагностики.

 2. Фактори, що визначають прийняття управлінських рішень.

 3. Задача


ВАРІАНТ 6

 1. Суть та оцінка управлінських ризиків.

 2. Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу.

 3. Задача


ВАРІАНТ 7

 1. Особливості контролінгу інвестиційних проектів.

 2. Варіанти впровадження системи контролінгу на підприємстві.

 3. Задача


ВАРІАНТ 8

 1. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу

 2. Річне планування в системі "контролінг"

 3. Задача


ВАРІАНТ 9

 1. Аналіз інвестиційних проектів с дисконтуванням грошових потоків, можливість вибору ставки дисконтування.

 2. Метод планування витрат на виробництво продукції за техніко-економічними факторами.

 3. Задача


ВАРІАНТ 10

 1. Основні функції контролінгу, вимоги їх формування.

 2. Визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства в системі "контролінг".

 3. Задача


ЗАДАЧА (за варіантами)

Скласти річний план витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства і прибутку на наступний рік за методом контролінга. Вихідні дані наведені в таблицях 1 і 2.
Таблиця 1

Дані для розробки плану з

контролінгу, тис. грн
Накопичені

Очікуване виконання в IV кв. поточного року (по варіантам)

Показники

фактичні дані за I-III кв. по­точного року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Обсяг товарної продукції

180500

40300

50800

48100

44500

48360

55460

58100

60180

55700

50450

2. Витрата сировини, матеріалів, покупних виробів

50230

12540

16400

15200

14200

15400

14450

17400

20240

15340

14300

3. Заробітна плата за основну виробничу роботу з

відрахуваннями на соціальні потреби

22140

5370

9100

6900

6850

6100

7100

8360

9800

7200

6200

4. Інші прямі змінні витрати

8200

2600

3100

2860

3400

3650

3840

4240

4450

4340

3640

5. Загальновиробничі витрати,

54730

13420

14200

12600

14200

11500

13250

12640

13100

14150

12850

в т.ч. постійні, %

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

змінні, %

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

6. Адміністративні витрати

8500

2740

3220

3500

3980

3100

4200

5600

5200

4820

4500

7. Витрати на збут,

8400

3220

4100

3890

4200

3600

4400

5800

5450

4950

4840

в т.ч. постійні, %

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

змінні, %

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10


У зв’язку із стабілізацією становища і отриманням замовлень на випуск продукції з’явилась реальна можливість збільшити обсяг товарної продукції в наступному році на:

1 варіант – 5%; 2 варіант – 10%; 3 варіант – 8%; 4 варіант – 12%; 5 варіант – 4%; 6 варіант – 15%; 7 варіант – 14%; 8 варіант – 9%; 9 варіант – 11%; 10 варіант – 13%.

Таблиця 2

Дані для визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства
Центри прибутку

Показники*

Виробництво насосів

Виробництво компресорів

Виробництво хімічного обладнання

Виробництво запчастин до хімічного обладнання

Обсяг випуску

40

34

17

9

Сума покриття I

44

36

15

5

Витрати на організацію (підготовку групи I)

37

31

18

14

(*) Показники приведені в % до показників річного плану по підприємству в цілому

ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – 3 березня.

 2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1-20.

 3. Типове положення по плануванню, обліку та калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості // Бухгалтерський облік та аудит. – 1996. – № 7.

 4. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др. Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 297 с.

 5. Шим Дж., Сигел Дж. Методы управления стоимостью и анализ затрат. – М.: Филинъ, 1996.Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Розповсюдження та тиражування без офіційного iconРозповсюдження та тиражування без офіційного
Розроблено у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

Розповсюдження та тиражування без офіційного iconРозповсюдження та тиражування без офіційного
Розроблено у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Облік в неприбуткових...

Розповсюдження та тиражування без офіційного iconРозповсюдження та тиражування без офіційного
Гроші та кредит" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямами 030504 "Економіка підприємства",...

Розповсюдження та тиражування без офіційного iconТиражування та розповсюдження без офіційного дозволу Держпожбезпеки заборонено
Укрндіпб) мвс україни (канд техн наук Откідач М. Я., Нехаєв В. В. – керівник розробки, Сокол В. Г. – відповідальний виконавець розробки,...

Розповсюдження та тиражування без офіційного iconТиражування та розповсюдження без офіційного дозволу Держпожбезпеки заборонено
Укрндіпб) мвс україни (канд техн наук Откідач М. Я., Нехаєв В. В. – керівник розробки, Сокол В. Г. – відповідальний виконавець розробки,...

Розповсюдження та тиражування без офіційного iconДепартамент розвитку приватного та фінансового сектору
Цей документ має обмежене розповсюдження І може використовуватися адресатами лише при виконанні своїх офіційних обов’язків. Зміст...

Розповсюдження та тиражування без офіційного iconГлобальный человейник
Это был, может быть, последний человеческий век. На смену ему надвигается громада веков сверхчеловеческой или постчеловеческой истории,...

Розповсюдження та тиражування без офіційного iconЗакон України або інший нормативно-правовий акт з питань державної...
Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода...

Розповсюдження та тиражування без офіційного iconКондиціонуванння технологічне охолодження
Сервісний І гарантійний підрозділ офіційного дистриб'ютора daikin на території України

Розповсюдження та тиражування без офіційного iconШироке розповсюдження у сучасній схемотехніці набули гіратори (рис...
Широке розповсюдження у сучасній схемотехніці набули гіратори (рис 28). Гіраторами називають два джерела ( в базисі вузлових напруг...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<