Дисципліна «Финанси» Довідник з дисципліни Для спеціальностей 0104, 0105, 0106, 0100 Викладачі: Белопольська В. М. к е. н., доц., Олексієнко Н. В. к е. н., доц., Желудев А. В. к е. н., доц., Хорошева О.І. к е. н., доц., Клокова Е. О. ст викладач, Черна О. М. асистент
НазваниеДисципліна «Финанси» Довідник з дисципліни Для спеціальностей 0104, 0105, 0106, 0100 Викладачі: Белопольська В. М. к е. н., доц., Олексієнко Н. В. к е. н., доц., Желудев А. В. к е. н., доц., Хорошева О.І. к е. н., доц., Клокова Е. О. ст викладач, Черна О. М. асистент
страница1/4
Дата публикации25.08.2013
Размер0.52 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Экономика > Документы
  1   2   3   4
Дисципліна «Финанси»

Довідник з дисципліни

Для спеціальностей 0104, 0105, 0106, 0100

Викладачі:

Белопольська В.М. к.е.н., доц.,

Олексієнко Н.В. к.е.н., доц.,

Желудев А.В. к.е.н., доц.,

Хорошева О.І. к.е.н., доц.,

Клокова Е.О. ст. викладач,

Черна О.М. асистент
Метою вивчення дисципліни „Фінанси” є формування у студентів наукового розуміння сутності, змісту і ролі фінансів у господарській практиці; засвоєння теоретичних основ організації і функціонування фінансової системи держави в цілому та окремих її сфер і ланок; оволодіння принципами і методами ефективного управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин.

Мета вивчення курсу “Фінанси” визначила його завдання, до яких варто віднести:

 • дати глибоку систему знань майбутнім фахівцям про необхідність фінансів у державі та передумови їх виникнення;

 • розкрити соціально-економічну сутність фінансів як багатогранної об'єктивної економічної категорії, властивої сучасним системам господарювання, яка широко використовується державою з метою підвищення ефективності суспільного виробництва;

 • з'ясувати методологічні та теоретичні основи навчальної дисципліни і висвітлити необхідність їх застосування в фінансово-економічній практиці;

 • вивчення закономірностей функціонування фінансів та фінансового механізму держави;

 • навчити майбутніх фінансистів, банкірів, аудиторів, управлінців об'єктивно оцінювати процеси та явища, що відбуваються в економіці та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави;

 • навчити майбутніх фахівців правильно розуміти місце та роль фінансів у розвитку продуктивних сил суспільства й удосконаленні ринкових відносин;

 • сформувати таку модель фахівця ринкового типу, який би самостійно зміг би аналізувати й оцінювати механізм функціонування централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів держави та розробляти зміст стратегії з ефективного їх використання;

 • сформувати у спеціаліста ту систему знань і той інструментарій, застосування яких у практичній діяльності дозволить йому ухвалювати своєчасні і високоефективні рішення у сфері управління фінансами і фінансовою діяльністю в державі.

Студенти, які вивчають дисципліну „Фінанси” на 3 курсі мають володіти на початку вивчення дисципліни системою знань з таких курсів як: „Політекономія”, „Історія економічних вчень”, „Макроекономіка”, „Мікроекономіка”, ”Гроші, кредит, банки”, „Статистика”, „Університетська освіта” та інші, а також добре володіти інформаційної базою, яка включає підручники з курсу „Фінанси”, навчальні посібники, монографії, періодичні видання (журнали, газети, інформаційні бюлетені), якими повинен користуватися студент, не тільки при вивчені цієї дисципліни, але і використовувати в своїй майбутній професійній діяльності.

^ Методика викладання, форми та методи навчання передбачають:

- використання методики проблемного навчання;

- модульно-рейтингових системи навчання;

- методики дистанційного навчання з використанням сучасних комп’ютерних технологій та інформаційних систем.

Основними формами навчання є:

 • лекції (інформативні, аналітичні, проблемні);

 • семінари (інформативні, аналітичні, проблемні);

 • активні методи навчання (ділові ігри; міні-конференції; семінари проблемного характеру, дискусії та інші).

Методи навчання: дидактичні; мозкові атаки; рольові ігри.

Мови викладання: українська і російська.

^ 2. Навчальна програма курсу „Фінанси”
Предмет, мета і завдання навчального курсу “Фінанси”

Наука про фінанси як спеціальна галузь економічної науки. Учення про фінанси як міжгалузеву науку. Учення про відтворення і державу – теоретична основа науки про фінанси. Предмет навчальної дисципліни “Фінанси”. Наукова методологія та її застосування при вивченні даної дисципліни. Мета і завдання вивчення. Структура курсу. “Фінанси України” як навчальна дисципліна, її місце в системі економічних наук і зв'язок з іншими дисциплінами. Знання й уміння, що набуваються студентами при вивченні даного курсу: їх роль у підготовці висококваліфікованих фахівців. Характеристика методичного забезпечення навчальної дисципліни і форми контролю знань студентів.

Тема 1. Сутність фінансів: функції і роль

Сутність фінансів. Фінанси – економічна категорія товарного виробництва. Грошовий характер фінансових відносин. Межі фінансів у системі товарно-грошових відносин. Специфічні ознаки фінансів. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Визначення фінансів. Необхідність фінансів в умовах товарного виробництва. Причини, що породжують функціонування фінансів. Фонди коштів як основна форма задоволення суспільних потреб, їх особливості. Зміст фінансів, види фінансових відносин. Угрупування фінансових відносин. Функції фінансів як прояв їх сутності. Розподільна (перерозподільна) функція фінансів, її зміст. Об'єкти і суб'єкти фінансового розподілу, його види. Контрольна функція фінансів. Розвиток функцій фінансів в умовах ринкової економіки.

Тема 2. Фінансова система держави і фінансові ресурси

Загальне поняття фінансової системи України. Склад фінансової системи України за сферами і ланками: взаємозв'язок і взаємозалежність. Загальнодержавні фінанси; фінанси підприємств; місцеві фінанси; страхування; фінансовий ринок і міжнародні фінанси – основні сфери фінансової системи України. Організаційні та економічні основи функціонування фінансової системи України. Принципи побудови фінансової системи: їх стисла характеристика. Роль фінансової системи в здійсненні суспільного виробництва. Основні причини, що знижують роль і значення фінансової системи в розвитку ринкових відносин і соціально-економічному розвитку України. Органи і фінансові інститути управління фінансовою системою в Україні: їх функції, завдання, права й обов’язки.

Поняття фінансових ресурсів. Валовий внутрішній продукт (ВВП) – матеріальна основа формування централізованих і децентралізованих фондів коштів. Децентралізовані фінансові ресурси - головна форма забезпечення розширеного відтворення суб'єктів господарювання. Централізовані фінансові ресурси – економічна платформа функціонування держави. Джерела фінансових ресурсів: прибуток, податки, неподаткові платежі, відрахування в позабюджетні фонди; внески в державні фонди, надходження від ЗЕД, амортизація, доходи від приватизації та ін. Формування позичкового капіталу, його взаємозв'язок з фінансовими ресурсами. Грошові доходи і заощадження населення в системі фінансових ресурсів. Використання страхового фонду як джерела фінансових ресурсів держави. Форми формування страхового фонду в умовах становлення в Україні ринкових механізмів. Проблеми відтворення, розподілу і використання фінансових ресурсів в Україні в умовах економічних перетворень: шляхи їх подолання.

Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

Зміст, значення і завдання фінансової політики. Фінансова стратегія і тактика. Взаємозв'язок фінансової політики й економіки. Умови, необхідні для успішної реалізації фінансової політики. Фінансове право і законодавство, необхідність їхнього удосконалення. Фінансовий механізм як інструмент реалізації фінансової політики, його склад і структура: вимоги, запропоновані до нього. Трансформація фінансового механізму під впливом реформ. Фінансова політика держави на сучасному етапі розвитку: її зміст. Економічне, соціальне і фінансове становище країни як основа для вироблення заходів в області фінансової політики. Взаємозв'язок економічної і фінансової політики: їхній вплив на фінансово-економічну стабільність підприємств, регіонів і держави в цілому. Зміст основних напрямків фінансової політики в Україні на сучасному етапі. Шляхи підвищення ефективності всіх елементів фінансового механізму в системі його впливу на процес формування, розподілу і використання фінансових ресурсів держави.

Тема 4. Управління фінансами

Загальне поняття про управління фінансами. Апарат органів управління фінансами як суб'єкт управління фінансами. Система фінансів – об'єкт управління фінансами. Фінансовий механізм і його місце в системі управління фінансами. Роль нормативних актів в управлінні фінансами. Стратегічне управління фінансами, його значення в умовах ринку. Органи управління фінансами, їх завдання, функції, права й обов’язки. Значення і роль Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України; Національного банку України; Рахункової Палати України; Української фондової біржі; Держдепартаменту з цінних паперів. Державне Казначейство України: необхідність їхнього створення в умовах трансформаційної економіки. Комп'ютеризація та інформаційні системи управління фінансами. Роль місцевих фінансових органів і регіональних адміністрацій в управлінні фінансами.

Тема 5. Фінансове планування і прогнозування

Фінансове планування і прогнозування – основний елемент фінансового механізму. Зміст, значення і завдання фінансового планування. Зміна ролі фінансового планування в умовах ринкової економіки. Методи фінансового планування. Програмно-цільовий метод фінансового планування. Значення фінансових прогнозів. Балансовий метод, його вимоги. Методи розрахунків показників. Система фінансових планів, їх характеристика. Територіальне фінансове планування, його розвиток в умовах формування ринкових відносин і демократизації українського суспільства. Матеріально фінансова збалансованість: способи її досягнення в процесі фінансового планування.

Тема 6. Фінансовий контроль

Зміст і значення фінансового контролю. Специфіка фінансового контролю. Об'єкти й сфера застосування фінансового контролю. Механізм фінансового контролю в Україні в умовах становлення і розвитку ринкових відносин. Організація фінансового контролю: форми, види, методи. Органи, що здійснюють фінансовий контроль, їх права й обов'язки. Парламентський контроль. Специфіка контролю з боку фінансових органів, що контролюють служби і податкові адміністрації. Значення контролю для забезпечення своєчасної, повної мобілізації й ефективного використання фінансових ресурсів України. Аудиторський фінансовий контроль, його значення. Державна контрольно-ревізійна служба в Україні – головна ланка фінансового контролю. Рахункова палата Верховної Ради України, її функції і завдання. Перспективи розвитку фінансового контролю. Підвищення і посилення ролі та ефективності фінансового контролю в умовах трансформаційної економіки.

Тема 7. Фінанси підприємств

Сутність фінансів підприємств. Фінансові відносини підприємств. Функції фінансів. Грошові фонди і резерви підприємств. Фінансові ресурси підприємств. Принципи організації фінансів. Фінансовий механізм підприємства. Фінанси сфери матеріального виробництва – важлива частина фінансової системи України. Механізм взаємовідносин підприємств з бюджетною системою і державними цільовими фондами, необхідність його удосконалення. Фінанси невиробничої сфери: зміст і специфіка. Фінансові відносини невиробничої сфери їхньої групи. Особливості фінансів невиробничої сфери. Принципи бюджетного фінансування. Особливості змішаного планування і фінансування. Фінансово-господарський механізм у невиробничій сфері в умовах трансформації економіки і переходу до ринкових відносин: його удосконалювання. Зміст фінансів громадських об'єднань, характерні для них риси. Форми інвестування коштів. Фінанси: політичних партій; профспілкових організацій; добровільних суспільств; благодійних фондів. Джерела формування і напрямки використання їхніх фінансових ресурсів.

Тема 8. Бюджетна система і бюджетна система, бюджетний устрій, бюджетна політика і бюджетний механізм

Конституція України, Бюджетний Кодекс України – основні директивні документи, що регламентують механізм, функціонування бюджетної системи України на сучасному етапі. Поняття бюджетного устрою. Бюджетна система: її ланки і принципи побудови. Консолідований бюджет України. Бюджетний процес: його основні етапи. Бюджетні ресурси України: їх економічна оцінка. Бюджет держави – основна ланка його фінансової системи держави. Сутність бюджету і функції. Принципи побудови бюджету. Бюджетний механізм. Бюджетна класифікація і міжбюджетні відносини. Бюджетна політика: її зміст і механізм реалізації. Доходи і витрати державного бюджету України, умови їхнього росту. Роль державного бюджету України в соціально-економічному розвитку суспільства. Місцеві бюджети: механізм формування і виконання. Збалансованість бюджету – необхідна умова його стабільності і ефективності Бюджетний дефіцит, причини його виникнення, форми покриття і шляхи подолання.

Тема 9. Податки і податкова система

Економічна сутність і функції податків. Складові податків та їх характеристика. Становлення та розвиток податкової системи України. Принципи оподаткування: їх зміст. Склад та структура податкової системи. Податкова політика і податковий механізм. Класифікація податків. Загальнодержавні і місцеві податки: їх роль в формуванні фінансових ресурсів держави. Характеристика основних податків податкової системи України. Проблеми в сфері функціонування податкової системи України та шляхи їх оподаткування. Концепція реформування податкової системи України в сучасних умовах: механізми, методи і інструменти її реалізації

Тема 10. Державні цільові фонди

Державні фонди цільового призначення, їх склад, роль і місце у фінансовій системі України. Фактори, що обумовлюють необхідність створення в державі бюджетних позабюджетних фондів. Класифікація фондів за призначенням і різними рівням управління. Роль позабюджетних цільових фондів в економічному і соціальному розвитку суспільства. Фонд державного соціального страхування. Пенсійний фонд України: необхідність його створення і реформування. Державний фонд сприяння зайнятості; Фонд соціального захисту інвалідів; Фонд стабілізації підприємств і організацій, внесених до реєстру неплатоспроможних; Фонд гарантування внесків фізичних осіб; Державний фонд приватизації; Фонд соціального страхування на випадок безробіття; Фонд соціального страхування з урахуванням тимчасової втрати працездатності; Фонд соціального страхування від нещасних випадків та ін. Державний фонд сприяння конверсії; Державний інноваційний фонд. Національний фонд соціального захисту матерів і дітей “Україна - дітям”. Бюджетні фонди в Україні, їх призначення, механізм формування і напрямки використання. Сучасна стратегія управління державними цільовими фондами України і механізми її реалізації.

Тема 11. Державний кредит і державний борг

Державний кредит як економічна і фінансова категорія. Необхідність і сутність державного кредиту. Основні функції кредиту: розподільна (перерозподільна); регулювальна і контрольна. Базові принципи кредитування: зворотність; терміновість; диференційованість; забезпеченість позички і платність. Форми державного кредиту: внутрішній державний кредит; зовнішній (міжнародний) державний кредит. Класифікація державних позик. Державні і муніципальні позики. Державний борг: його негативний вплив на фінансове забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб. Склад і структура державного боргу України. Роль державного боргу у відтворювальному процесі. Система управління державним боргом і методи його регулювання. Стратегічна концепція виходу України з боргової кризи на сучасному етапі, її зміст.

Тема 12. Місцеві фінанси

Теоретичні основи становлення і розвитку місцевих фінансів. Місцеві фінанси – об'єктивне й обумовлене розвитком демократичних основ у суспільстві. Європейська Хартія (1985р.) про основи загальноєвропейських принципів організації місцевого самоврядування. Повноваження місцевих органів влади в Україні: їх вплив на формування структури місцевих фінансів. Законодавчі і правові основи, що регламентують механізм функціонування місцевих фінансів в Україні: Конституція України; Закон України “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року; Бюджетний Кодекс України (червень 2001 року) та ін. Місцеві фінанси як організаційна форма мобілізації доходів і здійснення витрат місцевими органами самоврядування. Місцеві бюджети – основна фінансова база місцевих органів влади в Україні. Доходи і витрати місцевих бюджетів України: механізм їхнього формування і виконання. Міжнародні принципи і вимоги до фінансового забезпечення потреб конкретної територіальної системи. Основні напрямки зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні в умовах трансформації.

  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Дисципліна «Финанси» Довідник з дисципліни Для спеціальностей 0104, 0105, 0106, 0100 Викладачі: Белопольська В. М. к е. н., доц., Олексієнко Н. В. к е. н., доц., Желудев А. В. к е. н., доц., Хорошева О.І. к е. н., доц., Клокова Е. О. ст викладач, Черна О. М. асистент iconДисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з...
Предметом навчальної дисципліни є система економічних відно­син, які виникають в процесі еволюції грошових І кредитних систем зарубіжних...

Дисципліна «Финанси» Довідник з дисципліни Для спеціальностей 0104, 0105, 0106, 0100 Викладачі: Белопольська В. М. к е. н., доц., Олексієнко Н. В. к е. н., доц., Желудев А. В. к е. н., доц., Хорошева О.І. к е. н., доц., Клокова Е. О. ст викладач, Черна О. М. асистент iconПредседатель оргкомитета
Осипова Л. М., доц., к б н. Лялюк Н. М., доц., к б н. Попов В. Ф., доц., к б н. Машталер А. В., доц., к б н. Сафонов А. И., доц.,...

Дисципліна «Финанси» Довідник з дисципліни Для спеціальностей 0104, 0105, 0106, 0100 Викладачі: Белопольська В. М. к е. н., доц., Олексієнко Н. В. к е. н., доц., Желудев А. В. к е. н., доц., Хорошева О.І. к е. н., доц., Клокова Е. О. ст викладач, Черна О. М. асистент iconМетодические указания для самостоятельной подготовки к практическим...
Проф. Педорец А. П., проф. Косарева Л. И., доц. Шабанов В. Н., доц. Татаренко Л. Л., доц. Исакова Т. И., доц. Хоружая Р. Е., доц....

Дисципліна «Финанси» Довідник з дисципліни Для спеціальностей 0104, 0105, 0106, 0100 Викладачі: Белопольська В. М. к е. н., доц., Олексієнко Н. В. к е. н., доц., Желудев А. В. к е. н., доц., Хорошева О.І. к е. н., доц., Клокова Е. О. ст викладач, Черна О. М. асистент iconМетодические указания для самостоятельной подготовки к практическим...
Проф. Педорец А. П., проф. Косарева Л. И., доц. Шабанов В. Н., доц. Татаренко Л. Л., доц. Исакова Т. И., доц. Хоружая Р. Е., доц....

Дисципліна «Финанси» Довідник з дисципліни Для спеціальностей 0104, 0105, 0106, 0100 Викладачі: Белопольська В. М. к е. н., доц., Олексієнко Н. В. к е. н., доц., Желудев А. В. к е. н., доц., Хорошева О.І. к е. н., доц., Клокова Е. О. ст викладач, Черна О. М. асистент iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право” Кримінальний процес України
Лектори: проф Погорецький М. А.,проф Шибіко В. П., проф Шумило М.Є., проф Яновська О. Г., доц. Гринюк В. О., доц Костюченко О. Ю.,...

Дисципліна «Финанси» Довідник з дисципліни Для спеціальностей 0104, 0105, 0106, 0100 Викладачі: Белопольська В. М. к е. н., доц., Олексієнко Н. В. к е. н., доц., Желудев А. В. к е. н., доц., Хорошева О.І. к е. н., доц., Клокова Е. О. ст викладач, Черна О. М. асистент iconПрограмма комплексного государственного экзамена по специальности «История»
М. В. Васильева, ст преп. Н. А. Дьяков, доц. А. А. Микешин, доц. О. А. Киселева, ст преп З. В. Мокрушина, доц. Е. В. Смелова; ст...

Дисципліна «Финанси» Довідник з дисципліни Для спеціальностей 0104, 0105, 0106, 0100 Викладачі: Белопольська В. М. к е. н., доц., Олексієнко Н. В. к е. н., доц., Желудев А. В. к е. н., доц., Хорошева О.І. к е. н., доц., Клокова Е. О. ст викладач, Черна О. М. асистент iconЗаряд высоковольтного емкостного накопителя энергии от сети переменного тока
Е. Е. Бизянов,* доц.; В. Г. Еремин,* ст преп.; Е. Л. Онанченко, доц.; В. А. Соловей, доц

Дисципліна «Финанси» Довідник з дисципліни Для спеціальностей 0104, 0105, 0106, 0100 Викладачі: Белопольська В. М. к е. н., доц., Олексієнко Н. В. к е. н., доц., Желудев А. В. к е. н., доц., Хорошева О.І. к е. н., доц., Клокова Е. О. ст викладач, Черна О. М. асистент iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
Притика Ю. Д., к ю н., доц. Грамацький Е. М., доц. Діковська І. А., к ю н., доц. Рябоконь Є. О., ас. Радченко Л.І., ас. Багач Е....

Дисципліна «Финанси» Довідник з дисципліни Для спеціальностей 0104, 0105, 0106, 0100 Викладачі: Белопольська В. М. к е. н., доц., Олексієнко Н. В. к е. н., доц., Желудев А. В. к е. н., доц., Хорошева О.І. к е. н., доц., Клокова Е. О. ст викладач, Черна О. М. асистент iconМетодические у каз ан и я для практических занятий по биологической...
Фартушок Н. В., доц. Макаренко Т. Н., доц. Бойкив Д. П., доц. Бондарчук Т. И., ас. Хаврона О. П., ас. Фоменко И. С., ас. Федевич...

Дисципліна «Финанси» Довідник з дисципліни Для спеціальностей 0104, 0105, 0106, 0100 Викладачі: Белопольська В. М. к е. н., доц., Олексієнко Н. В. к е. н., доц., Желудев А. В. к е. н., доц., Хорошева О.І. к е. н., доц., Клокова Е. О. ст викладач, Черна О. М. асистент iconМетодические у каз ан и я для практических занятий по биологической...
Фартушок Н. В., доц. Макаренко Т. Н., доц. Бойкив Д. П., доц. Бондарчук Т. И., ас. Хаврона О. П., ас. Фоменко И. С., ас. Федевич...


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


don