Навчально-методичний комплекс львів 2009 “
НазваниеНавчально-методичний комплекс львів 2009 “
страница1/7
Дата публикации26.02.2013
Размер0.8 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Философия > Документы
  1   2   3   4   5   6   7Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет

імені Івана Франка

Кафедра філософії

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ЛЬВІВ 2009

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИГНОСЕОЛОГІЯ. ЕПІСТЕМОЛОГІЯ.

напряму підготовки 0203-гуманітарні науки

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності __0301 - філософія___________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації 7.030101 - філософія
філософський факультет


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

^ Гносеологія. Епістемологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія”:

2009. -49 с.

Розробники: доцент кафедри філософії, к. філос. н. Добропас І.О.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії
Протокол № _7__ від. “_15_”_грудня_2009_ р.
Завідувач кафедрою філософії
__Карась А.Ф (__________________)

(підпис)

“_15”__грудня 2009_ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки _0301 - філософія_

Протокол № _119/7__ від. “25”_грудня 2009 р.

“26”_грудня_2009 р.

Голова Мельник В.П._____________________)

  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Гносеологія. Епістемологія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 3

Галузь знань

0203-гуманітарні науки

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

0301 - філософія

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність філософія 7.030101

3-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -90

5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаври


18 год.
^ Практичні, семінарські
18 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

36 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2

  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення курсу “Гносеологія. Епістемологія” є осмислення основних закономірностей розвитку пізнавального процесу, механізмів та чинників,що зумовлюють процес вироблення знання.

Завдання вивчення курсу “Гносеологія. Епістемологія” полягає у розгляді та аналізі основних етапів становлення теорії пізнання в історичних та культурних контекстах, в дослідженні поліструктурності та поліфункціональності знання. Особлива увага у курсі надається дослідженню механізмів продукування та функціонування наукового знання.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: основні етапи розвитку гносеології, основні гносеологічні парадигми та їх представників. Студент повинен знати основну проблематику сучасної гносеології та епістемології та орієнтуватися в шляхах вирішення цих проблем..

вміти: розрізняти особливості гносеологічних концепцій, аналізувати основні підходи до вирішення фундаментальних гносеологічних проблем, критично аналізувати першоджерела, висловлювати власну позицію з приводу розглянутих в курсі проблем.


  1. ^ Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

Предмет та основна проблематика теорії пізнання
2
2

Природа знання, його джерела та межи

Природа знання, його джерела та межи

2

2

2

Гносеологічні проблеми в добу античності та середньовіччя

Гносеологічні проблеми в добу античності та середньовіччя

2

2

2

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Раціоналізм

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Раціоналізм

2

2

2

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Емпіризм

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Емпіризм

2

2

2

Теоретико-пізнавальний трансценденталізм

Гносеологія Канта
2

2

Гносеологічна проблематика модерної філософії

Гносеологічна проблематика модерної філософії
2

2

Проблеми пізнання в добу постмодерну.

Проблеми пізнання в добу постмодерну
2

2

Проблема істини

Проблема істини

2

2

4

Механізми та чинники розвитку пізнання
2

2

2

Пізнання та мова


2

Наукове пізнання: специфика, структура,
2
4

Еволюція позитивістської епістемології


2

Еволюційна епістемологія


2

Ідеали та норми наукового пізнання та їх роль у розвитку науки
2
2

Проблема обґрунтування наукового знання


2


^ Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Гносеологія. Епістемологія”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

І

11

Історичні контексти проблем пізнання

2

І

17

Основні проблеми гносеології та епістемології.

^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

У тому числі

Усього

У тому числі

Л

П

лаб

інд

ср

л

П

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Історичні контексти проблем пізнання

Предмет та основна проблематика теорії пізнання

2

2


2Природа знання, його джерела та межи

6

2

22Гносеологічні проблеми в добу античності та середньовіччя

4

2

22Проблеми пізнання в добу Нового часу. Раціоналізм

8

2

22Проблеми пізнання в добу Нового часу. Емпіризм

8

2

22Теоретико-пізнавальний трансценденталізм

6
22Разом – зм. Модуль1

34

10

1012Основні проблеми гносеології та епістемології

Гносеологічна проблематика модерної філософії

4

2

22Проблеми пізнання в добу постмодерну.

4
22Проблема істини

8

2

24Механізми та чинники розвитку пізнання

6

2

22Пізнання та мова

2

2Наукове пізнання: специфика, структура,

4

4Еволюція позитивістської епістемології

2

2Еволюційна епістемологія

2

2Ідеали та норми наукового пізнання та їх роль у розвитку науки

4

2


2Проблема обґрунтування наукового знання

2

2Разом – зм. Модуль1
6

814Разом
18

1836

  1. ^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Предмет та основна проблематика теорії пізнання
2.

Природа знання, його джерела та межи

2

3.

Гносеологічні проблеми в добу античності та середньовіччя

2

3.

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Раціоналізм

2

4.

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Емпіризм

2

5.

Теоретико-пізнавальний трансценденталізм

2

6.

Гносеологічна проблематика модерної філософії

2

7.

Проблеми пізнання в добу постмодерну.

2

8.

Проблема істини

2

9.

Механізми та чинники розвитку пізнання

2
Разом

18
  1. ^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Предмет та основна проблематика теорії пізнання

2

2

Природа знання, його джерела та межи

2

3

Гносеологічні проблеми в добу античності та середньовіччя

2

4.

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Раціоналізм

2

5.

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Емпіризм

2

6

Теоретико-пізнавальний трансценденталізм

2

7.

Гносеологічна проблематика модерної філософії

2

8

Проблеми пізнання в добу постмодерну.

2

3.

Проблема істини

4

4.

Пізнання та мова

2

5.

Наукове пізнання: специфика, структура

4

6.

Еволюція позитивістської епістемології

2

7.

Еволюційна епістемологія

2

8.

Ідеали та норми наукового пізнання та їх роль у розвитку науки

2

9.

Проблема обґрунтування наукового знання

2
Р азом

36
  1   2   3   4   5   6   7

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Навчально-методичний комплекс львів 2009 “ iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011
Навчально-методичний комплекс з філософії кафедри гуманітарних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології для студентів...

Навчально-методичний комплекс львів 2009 “ iconНавчально-методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...

Навчально-методичний комплекс львів 2009 “ iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти І науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с

Навчально-методичний комплекс львів 2009 “ iconСоціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...

Навчально-методичний комплекс львів 2009 “ iconНавчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­ дентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб. / Уклад. Н....

Навчально-методичний комплекс львів 2009 “ iconВикторина школьников по теме «Край вулканов и гейзеров»
Розробки уроків, позакласних заходів, авторські програми, електронний навчально-методичний комплекс для вчителів-предметників…

Навчально-методичний комплекс львів 2009 “ iconНавчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів
До кожної теми курсу з метою організації та активізації самостійної роботи студентів запропоновані комплекс проблемно-пошукових завдань,...

Навчально-методичний комплекс львів 2009 “ iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра трудового, земельного І екологічного права
Навчально-методичний комплекс: Програма, Робоча навчальна програма та практикум з дисципліни

Навчально-методичний комплекс львів 2009 “ iconНавчально-методичний посібник «історія вітчизняної та зарубіжної...
Загальна теорія систем (Людвіг Берталанфі): Навчально-методичний посібник / Укладачі А. М. Воробйов, В. Л. Романюк, В. Р. Павелків....

Навчально-методичний комплекс львів 2009 “ iconПерелік навчально-методичної літератури основна література
Амбулаторно-поліклінічна хірургія дитячого віку: Навчально-методичний посібник, за заг ред. Сушко В.І. – Дніпропетровськ: Наука І...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<