Конспект лекций 2007 Экология. Конспект лекций. Для студентов специальностей 080201 «Информатика»
НазваниеКонспект лекций 2007 Экология. Конспект лекций. Для студентов специальностей 080201 «Информатика»
страница1/20
Дата публикации24.02.2013
Размер2.29 Mb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > География > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Министерство образования и науки Украины

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля

Рубежанский филиал
Химико-технологический факультет

Кафедра ТВМС


ЭКОЛОГИЯ
Конспект лекций

2007
Экология. Конспект лекций. Для студентов специальностей 7.080201 «Информатика», 8.090220 «Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов»/ Составитель Рубан Э.В., г. Рубежное - 2007. - 101 с.
Рассмотрено на заседании кафедры ТВМС
Протокол №____от”___”_______2006 г.
Зав. кафедрой ТВМС__________Кудюков Ю.П.

Одобрено методическим советом филиала
Протокол №____от”_____”________2006 г.
Пред. метод. совета____________Тимошин А.С.

Содержание

1 Екологічні проблеми України та ії регіонів.

1.1 Екологія, як наука, її взаємозв’язок з іншими природничими науками.

1.2 Структура сучасної екології та значення екології для формування світогляду сучасного спеціаліста, людини, громадянина.

1.3 Предмет та методи екології.

1.4 Глобальні проблеми екології.

1.5 Задачі інженерної екології.

1.6 Екологічні проблеми України та її регіонів.

1.7 Основи екологічного законодавства України. Закон „Про охорону навколишнього середовища”.

1.7.1 Основні принципи охорони навколишнього середовища.

1.7.2 Управління та контроль в галузі охорони навколишнього середовища

1.7.3 Екологічний моніторинг. Види моніторингу.

1.7.4 Екологічна експертиза.

1.7.5 Економічний механізм охорони навколишнього середовища.

2 Основи теоретичної екології

2.1 Визначення екосистем.

2.1.1 Структура екосистем: енергетична, речовинна, інформаційна, просторова, динамічна.

2.1.2 Передача енергії в екосистемі.

2.1.3 Трофічні ланцюги та сітки,

2.1.4 Трофічні рівні.

2.1.5 Екологічні піраміди.

2.1.6 Продукція та продуктивність екосистем.

2.2 Екологічні чинники, їх класифікація.

2.2.1 Загальні принципи дії екологічних чинників.

2.2.2 Адаптація живих організмів до екологічних чинників.

2.2.3 Закон толерантності.

2.2.4 Лімітуючий чинник.

2.3 Поняття про екологічну нішу.

2.3.1 Фундаментальна та реалізована ніша.

2.4 Біоценози.

2.4 1 Видова структура біоценозів.

2.4.2 Структура біоценозів.

2.4.3 Динамика і розвиток екосистем.

2.4.4 Сукцесія.

2.4.4.1 Види сукцесій.

2.5 Інформаційна структура екосистем.

2.6 Механізми саморегулювання в природних системах.

2.6.1 Позитивний та негативний зворотний зв'язок у природних екосистемах.

2.7 Сучасна концепція біосфери.

2.7.1 Будова біосфери та її межі.

2.7.2 Поняття про живу речовину біосфери.

2.7.3 Біогеохімічні кругообіги речовин.

2.7.4 Етапи еволюції біосфери.

2.8 Основні типи екосистем світу.

2.8.1 Екосистеми суші.

2.8.2 Прісноводні та морські екосистеми

3 Прикладні аспекти екології.

3.1 Техногенний впив на біосферу.

3.1.2 Забруднення навколишнього середовища.

3.1.3 Види забруднень.

3.1.4 Джерела забруднення.

3.1.5 Ареал забруднення.

3.2 Самоочищення біосфери.

3.3 Асиміляційний потенціал біосфери.

3.4 Техногенний вплив на атмосферу.

3.4.1 Основні аерополютанти та їх джерела.

3.4.2 Вертикальне та горизонтальне переміщення забруднень.

3.4.3 Наслідки забруднень атмосфери.

3.5 Техногенний вплив на гідросферу.

3.5.1 Водні ресурси та їх значення.

3.5.2 Забруднення гідросфери.

3.5.3 Самоочищення водоймищ від вуглеводних забруднень.

3.5.4 Екологічні наслідки забруднень природних вод.

3.6 Забруднення літосфери та їх наслідки.

3.6.1 Джерела та масштаби забруднення літосфери.

4 Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі.

4.1 Поняття про якість природного середовища.

4.2 Екологічні ситуації та їх класифікація.

4.3 Поняття про екологічну небезпеку.

4.3.1 Екологічна небезпека та екологічний ризик.

4.3.2 Визначення категорії небезпечності підприємств.

4.3.3 Моніторинг довкілля.

4.4 Контроль та управління якістю атмосферного повітря.

4.4.1 Розрахунок ГДВ шкідливих речовин в атмосферу.

4.5 Контроль якості води.

4.5.1 Визначення вмісту шкідливих речовин в стічних водах.

4.5.2 Загальні та локальні засоби очистки стічних вод.

4.6 Оцінка забруднення земель та ґрунтів.

4.6.1 Побутові та промислові відходи.

4.6.2 Полігони знешкодження та утилізації промислових та побутових відходів.

4.6.3 Засоби санітарного знешкодження та утилізації твердих побутових та промислових відходів.

4.7 Загальні принципи охорони довкілля.

4.7.1 Організація служб охорони навколишнього середовища.

4.7.2 Природоохоронна діяльність підприємств.

4.7.3 Екологічна паспортизація підприємств.

4.7.4 Інженерно-екологічна експертиза проектів підприємств.

4.8 Економічний механізм охорони навколишнього середовища.

4.8.1 Види екологічних збитків та їх визначення.

4.8.2 Організація системи фінансування природоохоронних заходів.

4.9 Природокористування. Види природокористування.

4.9.1 Класифікація природних ресурсів.

4.9.2 Ресурсний цикл як техногенний кругообіг речовини.

4.9.3 Екологізація виробництва.

4.9.4 Екологічне значення маловідходних технологій.

4.10 Міжнародне співробітництво в галузі екології.

4.11 Концепція сталого розвитку.


Введение

Невозможно себе представить ни один вид человеческой деятельности, прямо или косвенно не связанный с воздействием на окружающую природную среду. Научно-технический прогресс и связанные с ним преобразования привели к большим изменениям в мире: создан мощный промышленный и аграрный потенциал, бурно развиваются все виды энергетики, транспорта, связи.

Вместе с тем резко ухудшилось состояние природной среды, возникла реальная угроза истощения природных ресурсов и нарушения глобальных биосферных динамических равновесий. В этих условиях природоохранные задачи объективно становятся приоритетными по отношению ко всем остальным, а специалисты любого профиля обязаны не только стремиться к профессиональному совершенству, но и владеть определенными знаниями в области экологии, позволяющими им оценить свою деятельность с экологических позиций.

Специалист в любой сфере деятельности должен обладать экологическими знаниями, понимать сущность современных проблем взаимодействия общества и природы, разбираться в причинной обусловленности возможных негативных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду, уметь квалифицированно оценить характер, направленность и последствия влияния конкретной деятельности человека на природную среду, увязывая решение производственных задач с соблюдением соответствующих природоохранных требований, вырабатывать и осуществлять научно обоснованные решения экологических проблем. Отсюда велика роль подготовки экологических кадров, экологического образования и воспитания населения страны.

Однако в рамках ограниченного учебного времени «новичку» крайне трудно сориентироваться в «безбрежном океане» экологической информации. Чтобы помочь студентам рационально организовать и оптимизировать работу над учебным материалом, составлен данный конспект лекций.
^ Тема 1 Экологические проблемы Украины и ее регионов.

Лекция 1 Экология как наука

1.1 Определение экологии

Экология – (с греческого – «учение о доме») наука, изучающая все сложные взаимоотношения и взаимосвязи в природе или наука о взаимоотношении между организмами и их средой обитания.

Впервые термин экология был предложен немецким ботаником Геккелем в 1866 году и получил широкое распространение. В начале экология существовала как отрасль биологии. Самостоятельной наукой она стала на рубеже 19-20 веков. В 1910 году на 3-м съезде ботаников было принято решение о выделении общей экологии как самостоятельной науки. Изначально существовала резкая грань между экологией животных и растений. Со временем на основании общих закономерностей и принципов, была создана основа общей экологии. Но уже в конце 20 века содержание экологии несколько расширилось и значительно изменилось ее место в системе наук. Экология стала наукой изучающей структуру и функцию природы в целом, наукой о биосфере, наукой изучающей взаимосвязи всего живого на нашей планете между собой и с окружающей средой. Т.е. экология стала междисциплинарной наукой исследующей многокомпонентные и сложные многоуровневые системы в природе и обществе.

^ Современная экология - это самостоятельная естественная наука, изучающая экосистемы различного уровня.

Экологию можно разделить на две части – теоретическую и прикладную.

Теоретическая экология изучает общие закономерности организации жизни в экосистемах и биосфере на основе законов общей экологии, учения о биосфере и положений экологии человека.

^ Общая экология – изучает законы формирования структуры функционирования, развития и гибели природных экосистем, определяет влияние отдельных систем или подсистем на целостные качества биокостного сообщества. Выделяют 5 разделов общей экологии:

1 Аутэкология (Шреттер 1896) – факториальная экология, раздел общей экологии, изучающий взаимосвязи представителей вида с окружающей средой, определяет границу устойчивости вида и определяет его отношение к различным экологическим факторам.

2 Демэкология (Швердтфегер, 1963) – экология популяций, изучающая их взаимодействие с другими популяциями, их динамику и колебания численности.

3 Синэкология (Шреттер 1902) – экология сообществ, которая изучает отношения между особями разных видов сообщества, а так же между ними и окружающей средой.

4 Биоценология - изучает конкретные биогеоценозы, в которых взаимодействует биоценозы и абиотическая среда.

5 Биосферология – глобальная экология изучает биосферу и закономерности ее эволюции.

Прикладная экология изучает механизмы разрушения биосферы человеком, способы предотвращения этого процесса, разрабатывает принципы рационального природопользования на основе законов, правил и принципов фундаментальной (теоретической) экологии. Прикладная экология - большой комплекс дисциплин, связанных с разными областями человеческой деятельности и взаимоотношений между человеческим обществом и природой. Все основные аспекты науки об окружающей среде реализуются в прикладной экологии. Она формирует экологические критерии экономики, исследует механизмы антропогенных воздействий на природу, окружающую человека среду, следит за качеством этой среды, обосновывает нормативы неистощительного использования природных ресурсов, осуществляет экологическую регламентацию хозяйственной деятельности, контролирует экологическое соответствие различных планов и проектов, разрабатывает технические средства охраны окружающей среды и восстановления нарушенных человеком природных систем. Понятие экологического здесь чаще всего означает соответствие требованиям к нормальной среде существования человека и природных систем

В связи с расширением человеческой деятельности и усилением ее негативного воздействия на природу в последние десятилетия активно развиваются разные направления в сфере прикладной экологии: техноэкология, геоэкология и социоэкология. Одним из направлений прикладной экологии является инженерная экология, которая занимается изучением и разработкой инженерных норм и средств, отвечающих требованиям производства в строительстве, добывающей и перерабатывающей промышленности, в энергетике, на транспорте. А также изучает влияние экологических факторов и различных живых организмов на инженерные объекты.

Дальнейшее развитие и расширение экологического знания потребовало привлечение арсенала целого ряда смежных наук. По-прежнему для экологических исследований широко используются методы и подходы различных направлений биологии, генетики, физиологии, биофизики. Экология тесно связана с политикой, экономикой, правом (включая и международное право), психологией и педагогикой и т. п.

^ 1.2 Структура современной экологии и значение экологии для формирования мировоззрения современного специалиста, человека, гражданина

Прикладная экология - большой комплекс дисциплин, связанных с разными областями человеческой деятельности и взаимоотношений между человеческим обществом и природой.

Одним из направлений прикладной экологии является инженерная экология, которая занимается изучением и разработкой инженерных норм и средств, отвечающих требованиям производства в строительстве, добывающей и перерабатывающей промышленности, в энергетике, на транспорте. А также изучает влияние экологических факторов и различных живых организмов на инженерные объекты. Дальнейшее развитие и расширение экологического знания потребовало привлечение арсенала целого ряда смежных наук. По-прежнему для экологических исследований широко используются методы и подходы различных направлений биологии, генетики, физиологии, биофизики. Экология тесно связана с политикой, экономикой, правом (включая и международное право), психологией и педагогикой и т. п.

Невозможно себе представить ни один вид человеческой деятельности, прямо или косвенно не связанный с воздействием на окружающую природную среду. Научно-технический прогресс и связанные с ним преобразования привели к большим изменениям в мире: создан мощный промышленный и аграрный потенциал, бурно развиваются все виды энергетики, транспорта, связи. Вместе с тем резко ухудшилось состояние природной среды, возникла реальная угроза истощения природных ресурсов и нарушения глобальных биосферных динамических равновесий. В этих условиях природоохранные задачи объективно становятся приоритетными по отношению ко всем остальным, а специалисты любого профиля обязаны не только стремиться к профессиональному совершенству, но и владеть определенными знаниями в области экологии, позволяющими им оценить свою деятельность с экологических позиций.

Специалист в любой сфере деятельности должен обладать экологическими знаниями, понимать сущность современных проблем взаимодействия общества и природы, разбираться в причинной обусловленности возможных негативных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду, уметь квалифицированно оценить характер, направленность и последствия влияния конкретной деятельности человека на природную среду, увязывая решение производственных задач с соблюдением соответствующих природоохранных требований, вырабатывать и осуществлять научно обоснованные решения экологических проблем. Отсюда велика роль подготовки экологических кадров, экологического образования и воспитания населения страны.

Перед угрозой всемирной экологической катастрофы человечество, наконец, постигло, что оно существует и развивается за счет природы. Поэтому от природы нужно не беспредельно брать, а тесно с нею сосуществовать, постоянно беспокоясь об ее восстановлении и самовоспроизводству с целью обеспечения существующего устойчивого динамического биологического и экологического равновесия. Вся деятельность человечества может быть направлена на развитие гармонического сосуществования с Матерью-Природой. Для всех инженеров, занятых профессиональной деятельностью, Всемирная федерация инженерных организаций разработала Кодекс экологической этики. Семь заповедей, которые входят в этот кодекс, должны стать своеобразной «клятвой Гиппократа» для инженеров, которые берутся за активное овладение родительского Дома — планеты Земля:

1. В полной мере, используя свои способности, проявляйте смелость духа, энтузиазм и самоотверженность в достижении высочайших технических результатов, которые будут оказывать содействие развитию человечества.

2. Достигайте конечной цели вашей работы при по возможности меньшем потреблении сырья и энергии с минимумом отходов и любых загрязнений.

3. Особое внимание уделяйте осмыслению следствий ваших предложений и действий: умышленных и случайных, текущих и долгосрочных, учитывая при этом их влияние на здоровье людей, соблюдения социальной справедливости и принятой системы ценностей.

4. Тщательно изучайте окружающую среду, на которую направлено воздействие; анализируйте все изменения, которые могут возникнуть в экосистемах, выбирайте оптимальные с эколого-экономической точки зрения решения.

5. Оказывайте содействие применению мер по восстановлению и, если возможно, улучшению состояния окружающей среды. Включайте эти мероприятия в ваши разработки.

6. Отвергайте любые предложения, которые наносят ущерб природе, принимайте лучшие социальные и политические решения.

7. Помните, что принципы взаимозависимости экосистем, сохранение ресурсов и взаимной гармонии служит основой нашего дальнейшего существования, они — граница, которую переступать нельзя.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Конспект лекций 2007 Экология. Конспект лекций. Для студентов специальностей 080201 «Информатика» iconКонспект лекций для студентов заочной формы обучения направления 080201 (Информатика)
Предлагаемый конспект лекций представляет собой пособие по предмету “Теория информации”, который читается в Сумском государственном...

Конспект лекций 2007 Экология. Конспект лекций. Для студентов специальностей 080201 «Информатика» iconКонспект лекций по дисциплине «Общая биология»
Конспект лекций по дисциплине «Общая биология» для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения спец. 070800 «Экология и охрана...

Конспект лекций 2007 Экология. Конспект лекций. Для студентов специальностей 080201 «Информатика» iconКонспект лекций для студентов специальностей 050401, 050402, 050202, 050702
Метрология, стандартизация, сертификация : Конспект лекций для студентов специальностей 050401, 050402, 050202, 050702 / сост. Л....

Конспект лекций 2007 Экология. Конспект лекций. Для студентов специальностей 080201 «Информатика» iconКонспект лекций по курсу Начертательная геометрия
Конспект лекций по курсу начертательная геометрия (для студентов заочной формы обучения всех специальностей академии). Сост. Лусь...

Конспект лекций 2007 Экология. Конспект лекций. Для студентов специальностей 080201 «Информатика» iconКонспект лекций Конспект лекций для студентов, обучающихся по направлениям...
И классификация

Конспект лекций 2007 Экология. Конспект лекций. Для студентов специальностей 080201 «Информатика» iconКонспект лекций по курсу «Организация производства»
Конспект лекций по курсу «Организация производства» (для студентов и слушателей заочной формы обучения фпоизо специальностей 050100...

Конспект лекций 2007 Экология. Конспект лекций. Для студентов специальностей 080201 «Информатика» iconКонспект лекций по дисциплине «Автоматизированный электропривод»
Конспект лекций по дисциплине «Автоматизированный электропривод» (для студентов 4 курса всех форм обучения специальности 090603 –...

Конспект лекций 2007 Экология. Конспект лекций. Для студентов специальностей 080201 «Информатика» iconКонспект лекций по дисциплинам «Информатика и компьютерная техника»
«Электронная таблица Microsoft Excel» ( для студентов 1 курса дневной формы обучения специальностей 050200 «Менеджмент организаций»,...

Конспект лекций 2007 Экология. Конспект лекций. Для студентов специальностей 080201 «Информатика» iconКонспект лекций по дисциплине «Транспортные средства»
Конспект лекций предназначен для студентов специальностей 100400 «Транспортные системы», 100400 «Организация и регулирование дорожного...

Конспект лекций 2007 Экология. Конспект лекций. Для студентов специальностей 080201 «Информатика» iconКонспект лекций для студентов всех форм обучения специальности «Автоматика...
Конспект лекций рассмотрен и рекомендован к изданию кафедрами «Менеджмента и маркетинга» и «Экономика предприятий» Донижт, протокол...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<