Конспект кардиолога : сборник ч. Актуальные вопросы фармакотерапии / ред.: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 2010. 96 с
Скачать 73.02 Kb.
НазваниеКонспект кардиолога : сборник ч. Актуальные вопросы фармакотерапии / ред.: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 2010. 96 с
Дата публикации15.08.2013
Размер73.02 Kb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > Информатика > Конспект
Вінницька обласна наукова

медична бібліотека

Відділ науково-медичної

інформації та бібліографії(Бібліографічний список)

Вінниця, 2012
За даними МОЗ України, захворювання серця і судин є найчастішою причиною смертності та інвалідності населення в Україні. Однією з найбільш поширених патологій є ішемічна хвороба серця. Основною причиною ІХС є обструктивне ураження коронарних артерій.

Сьогодні основне завдання лікарів усіх ланок - сучасна комбінована медикаментозна терапія та раціональна система профілактичних заходів , які дозволять сповільнити прогресування ІХС та поліпшити прогноз захворювання.
Видання розраховане на широке коло фахівців: терапевтів, сімейних лікарів, кардіологів, лікарів функціональної діагностики.Беленков Ю. Н.
Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний : руководство / Ю.Н. Беленков, С.К. Терновой. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2007. - 976 с. 616.1-07 Б 43
Долженко М. М. Ішемічна хвороба серця на тлі цукрового діабету типу 2: особливості перебігу та обгрунтування терапії : монография / М. М. Долженко, Н. А. Перепельченко, А. Я. Базилевич. - К. : Медкнига, 2010. - 100 с. 616.127.3 Д 64Констант Дж. Клиническая диагностика заболеваний сердца (кардиолог у постели больного) : монография / Дж. Констант ; пер. с англ. под ред. А.Л. Сыркина. - М. : БИНОМ, 2010. - 448 с. 616.1-07 К 65
Конспект кардиолога : сборник. ч. 2. Актуальные вопросы фармакотерапии / ред.: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. - Донецк : Издатель Заславский А.Ю., 2010. - 96 с. 616.1 К 65
Лучевая диагностика. Сердце : руководство / К. Д. Клауссен [и др.]. ; пер. с англ. - М. : МЕДпресс-информ, 2011. - 320 с. 616.073.31 Л 87
Медикаментозне лікування стабільної стенокардії. Методичні рекомендації Робочої групи з проблем атеросклерозу та хронічних форм ІХС Асоціації кардіологів України : методические рекомендации. - К. : [б. и.], 2010. - 64 с. 616.127.3 М 42
Мостовий Ю. М.Сучасні інструментальні методи діагностики ішемічної хвороби серця : методические рекомендации. - Вінниця : ДП "ДКФ", 2009. - 52 с. 616.127.3 М 84Поздняков Ю. М. Путь к диагнозу и лечению в кардиологии: синдромы, алгоритмы, схемы : монография / Ю. М. Поздняков, В. Б. Красницкий. - М. : Издательство БИНОМ, 2010. - 316 с. 616.1-07 П 47Райдинг Э. Эхокардиография : руководство / Э. Райдинг ; пер. с англ. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 280 с. : ил. + 1 эл. опт. диск: 616.1-073 Р 18Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы : монография / В. Ф. Казаков [и др.] ; ред. И. Н. Макарова. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 304 с. 616.1-03 Р 31
Реабилитация при заболеваниях сердца и суставов : руководство / С. М. Носков [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 624c. 616.1-08 Р 31
Справочник по кардиологии : справочник врача "Кардиолог" / Минздрав Украины, Харьковская мед.акад. последипломного образования ; ред. В. И. Целуйко. - К. : ООО "Доктор-Медиа", 2009. - 404 с 616.1(02) С 74Діагностика
Беловол А.Н. Клинические подходы к диагностике боли в груди / А. Н. Беловол, И. И. Князькова // Журнал сучасного лікаря. Мистецтво лікування. - 2011. - № 2. - С. 54-62
Бугаенко В.В. Коморбидные состояния: ишемическая болезнь сердца и хроническое обструктивное заболевание легких / В. В. Бугаенко, В. А. Слободской, В. В. Товстуха // Український кардіологічний журнал. - 2011. - № 5. - С. 72-78
Информативность комплексного магнитокардиографического показателя для диагностики обструктивного поражения коронарных артерий: результаты двухцентрового исследования / И. А. Чайковский [и др.] // Український кардіологічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 42-51
Ишемическая болезнь сердца и рефлюкс-эзофагит: сложности дифференциального диагноза и лечения больных / Ю. Н. Беленков [и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2011. - Т. 21 № 3. - С. 4-12
Лебедева А.Ю. ИБС у молодых женщин: проблемы диагностики и профилактики / А. Ю. Лебедева, Л. Л. Клыков // Российский кардиологический журнал. - 2011. - № 6. - С. 90-97
Новые технологии прогнозирования риска развития ИБС / С. Горохова [и др.] // Врач. - 2011. - № 14. - С. 22-24
Новый метод анализа риска развития ишемической болезни сердца на основании геномных и компьютерных технологий / Ю. И. Журавлев [и др.] // Кардиология. - 2011. - Т 51 № 2. - С. 19-25
Опреденение и роль NT-pro BNP при хронической обструктивной болезни легких и при ее сочетании с ишемической болезнью сердца / А. А. Некрасов, О. В. Мельниченко, А. Г. Фролов // Военно-медицинский журнал - М : Красная звезда, 2011. - № 3. - С. 78-81
Особенности липидного обмена у больных ишемической болезнью сердца с синдромом раздраженного кишечника и методы их коррекции / А. Э. Дорофеев [и др.] // Сучасна гастроентерологія. - 2011. - № 1. - С. 33-37.
Оценка жизнеспособности миокарда у больных с ишемической болезнью сердца и систолической дисфункцией левого желудочка / Б. М. Тодуров [и др.] // Український кардіологічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 64-72
Факторы, определяющие прогноз у больных со стабильной формой ишемической болезни сердца (по результатам пятилетнего проспективного наблюдения) / А. Л. Комаров [и др.] // Кардиология. - 2012. - Т. 52 № 1. –

^ С. 4-14
Хендерсон Р.А. Альманах 2011: стабільна ішемічна хвороба серця. Огляд вибраних досліджень, які сприяли нещодавнім досягненням у клінічній кардіології / Р. А. Хендерсон, А. Д. Тімміс // Український кардіологічний журнал. - 2011. - № 6. - С. 97-109
^ Шевченко А.О. Лабораторная диагностика повреждения атеросклеротической бляшки у больных ишемической болезнью сердца: РАРР-А (обзор литературы) / А. О. Шевченко, Ю. С. Слесарева, О. П. Шевченко // Клиническая лабораторная диагностика. - 2011. - № 5. - С. 3-10


Лікування

Дедов Д. Лечение возможных кардиоваскулярных осложнений при ИБС и ХСН / Д. Дедов, А. Иванов, И. Эльгардт // Врач. - 2011. - № 9. - С. 66-69
Долженко М. Н. К вопросу о целесообразности применения метаболической кардиопротекции в эпоху доказательной медицины / М. Н. Долженко // Мистецтво лікування. - 2012. - № 2/3. - С. 3-6
Жарінов О. Й. Лікування артеріальної гіпертензії з супутньою ішемічною хворобою серця / О. Й. Жарінов // Мистецтво лікування. - 2012. - № 2/3. - С. 61-63
Журавлева Л. В. Оптимальные варианты гиполипидемической терапии у больных гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца на фоне сахарного диабета 2 типа / Л. В. Журавлева, И. А. Ильченко, Н. А. Лопина // Український терапевтичний журнал. - 2012. - № 2. - С. 47-52
Ерохина, Г. А. Физические факторы в лечении ишемической болезни сердца / Г. А. Ерохина // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 2011. - № 1. - С. 44-47.
Ингибиторы АПФ и антагонисты кальция при ИБС: синергизм или аддитивное действие? // Клиническая фармакология и терапия. - 2011. - № 4. - С. 5-8
Использование метаболических средств в комплексной терапии ишемической болезни сердца / М. Е. Стаценко [и др.] // Лечащий Врач. - 2012. - № 3. - С. 77-82
Коррекция ишемии у пациента с сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца - особые потребности и решение // Ліки Украіни. - 2011. - № 6. - С. 36-38

Косарев В.В. Фармакотерапия ишемической болезни сердца: в фокусе - цитопротекторы / В. В. Косарев, С. А. Бабанов // Ліки України. - 2012. - № 1. - С. 60-65
Лебедева М. Дополнительная терапия при сердечно-сосудистой патологии / М. Лебедева // Врач. - 2011. - № 2. - С. 44-47
Лечение больных с сочетанием хронической обструктивной болезни легких, ИБС и АГ / И. В. Айрапетова [и др.] // Клиническая геронтология : научно-практический журнал. - 2011. - Т 17 № 1/2. - С. 14-17
Лишневская В.Ю.Желудочковые аритмии при ишемической болезни сердца - алгоритм ведения пациентов/ В.Ю. Лишневская // Практична ангіологія. -2012. -N1/2. - C. 19-26
Маколкин В. И. Значение статинов в практике лечения ишемической болезни сердца / В. И. Маколкин // Русский медицинский журнал. - 2012. - Т. 20 № 3. - С. 92-95
Моисеев С.В. Роль в-адреноблокаторов в лечении хронической ишемической болезни сердца / С. В. Моисеев, В. В. Фомин // Клиническая фармакология и терапия. - 2011. - № 3. - С. 44-49
Олейник М. В. Возможности применения метаболических корректоров при хронической сердечной недостаточности / М. В. Олейник, Н. В. Мирошниченко // Журнал сучасного лікаря. - 2012. - № 2/3. - С. 11-14
Оптимизация реабилитации при ишемической болезни сердца на поликлиническом этапе / Н. П. Корженков [и др.] // Терапевтический архив. - 2012. - Т. 84, № 1. - С. 18-22.
Особенности рациональной фармакотерапии бета-адреноблокаторами при сочетании ишемической болезни сердца и хронической обструктивной болезни легких / А. Ю. Гурова [и др.] // Лечащий Врач. - 2012. - № 2. - С. 15-19
Погромов А.П. Принципы терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных ИБС и АГ / А. П. Погромов, В. Ю. Батурова // Русский медицинский журнал. - 2011. - Т. 19 № 17. - С. 1072-1074
Профилактика и лечение хронической сердечно-сосудистой недостаточности / Е. Ахмадова [и др.] // Врач. - 2011. - № 7. - С. 64-66
Соломенчук Т.М. Сучасна міокардіальна цитопротекція при ішемічній хворобі серця: раціональний вибір лікарського засобу / Т. М. Соломенчук, Х. В. Семеген-Бодак // Мистецтво лікування. - 2011. - № 4. - С. 56-61
Топчий, Н. В. Новые доступные средства в ликвидации нарушений липидного обмена / Н. В. Топчий, А. С. Топорков // Русский медицинский журнал. - 2011. - Т. 19, № 18. - С. 1140-1144.
Филиппов, Е. В. Внезапная сердечная смерть: проблема стратификации риска и выбора лекарственного препарата / Е. В. Филиппов, С. С. Якушин // Практична ангіологія. - 2011. - № 4. - С. 20-25.
Ханюков А.А. Особенности тактики ведения пациентов с атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей и хронической ишемической болезнью сердца / А. А. Ханюков // Сімейна медицина. - 2011. - № 1. - С. 65-69
Черемушкин С. Комбинированная гипотензивная терапия при мягкой и умеренной формах артериальной гипертензии и сопутствующей ИБС / С. Черемушкин, Ю. Кучерявый, Т. Оганесян // Врач. - 2012. - № 3. - С. 76-81

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Конспект кардиолога : сборник ч. Актуальные вопросы фармакотерапии / ред.: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 2010. 96 с iconЗаславский Николай Украинцы массово повышают себе пенсии через суд...
Заславский Николай Украинцы массово повышают себе пенсии через суд // Сегодня. – 2011. №239. – С. 12-13

Конспект кардиолога : сборник ч. Актуальные вопросы фармакотерапии / ред.: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 2010. 96 с iconЗаславский Николай Все о новых пенсиях: кто и сколько будет получать...
...

Конспект кардиолога : сборник ч. Актуальные вопросы фармакотерапии / ред.: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 2010. 96 с iconЭкзаменационные вопросы по фармакотерапии для студентов IV курса...
Кафедра клінічної фармакології й фармакотерапії з курсом основ біоетики й біобезпеки

Конспект кардиолога : сборник ч. Актуальные вопросы фармакотерапии / ред.: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 2010. 96 с icon1. Актуальные вопросы подготовки детей в школе. Сборник научных трудов. М,1985. 128с
Актуальные вопросы подготовки детей в школе. Сборник научных трудов. М,1985. 128с

Конспект кардиолога : сборник ч. Актуальные вопросы фармакотерапии / ред.: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 2010. 96 с iconЮ. Б. Слободяник // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность...
Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования : сборник статей Международной научно-практической конференции,...

Конспект кардиолога : сборник ч. Актуальные вопросы фармакотерапии / ред.: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 2010. 96 с iconПредназначенные для работы
В. Н. Горячев, В. М. Милонов, В. Н. Сямойленко) с участием внипи теплопроект Минмонтажспецстроя СССР (В. А. Тарасова), Макеевского...

Конспект кардиолога : сборник ч. Актуальные вопросы фармакотерапии / ред.: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 2010. 96 с iconКонкурс: "Юность 2010", г. Донецк, 17. 10. 2010 Главный судья : Постников...

Конспект кардиолога : сборник ч. Актуальные вопросы фармакотерапии / ред.: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 2010. 96 с iconКонкурс: "Пальмовая ветвь 2010", г. Донецк, 23. 05. 2010 Главный...

Конспект кардиолога : сборник ч. Актуальные вопросы фармакотерапии / ред.: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 2010. 96 с iconКарабанова Лариса Николаевна
Особенности обучения терминологической лексики.//Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе. Сборник научных...

Конспект кардиолога : сборник ч. Актуальные вопросы фармакотерапии / ред.: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 2010. 96 с iconОдонтогенный гайморит: компетенция оториноларинголога или стоматолога?
Вчп, инородные тела, реже – радикулярные кисты, ретенированные зубы и одонтогенные опухоли (Ю. И. Бернадский, Н. И. Заславский, 1965;...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<