К-сть годин
Скачать 125.34 Kb.
НазваниеК-сть годин
Дата публикации08.11.2013
Размер125.34 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > История > Документы

«Затверджую»

Декан стоматологічного факультету

Доцент О.В.Бугерчук

« « 2013 р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів стоматологічного факультету «Стоматологія» на кафедрі дерматології та венерології 2012-2013 нав.рік.ІУ курс, УШ семестр (30 годин)
п/п

Дата

Тема

К-сть годин

1.

28.01-8.02

Введення до дисципліни «дерматологія та венерологія». Будова шкіри та слизових оболонок, кінетика та функції шкіри.

2

2

28.01-8.02

Елементи шкірного висипу, загально-клінічні та спеціальні діагностичні методи в дерматології та венерології. Зв'язок дерматології та венерології зі стоматологічними дисциплінами. Стоматологічні прояви шкірних хвороб.

2

3

11.02-22.03

Папульозні дерматози: червоний плоский лишай та псоріаз.

2

4.

11.02-22.03

Дерматити. Екзема. Хейліти.

2

5.

25.02-8.03

Обстеження хворих, написання навчальної історії хвороби.

2

6.

25.02-8.03

Захист навчальної історії хвороби.

2

7.

11.03-22.03

Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри і слизових оболонок: Піодермії, короста. Туберкульоз шкіри.

2

8.

11.03-22.03

Мікози, кандидози.

2

9.

25.03-5.04

Акантолітична міхурниця. Багатоформна ексудативна еритема. Вірусні захворювання шкіри.

2

10.

25.03-5.04

Інфекції, що передаються статевим шляхом: класифікація, епідеміологія, етіологія, шляхи передачі та умови зараження. Сифіліс, етіологія, загальний перебіг. Первинний сифіліс та його прояви на слизовій оболонці порожнини рота.

2

11.

8.04-19.04

Вторинний та третинний сифіліс. Прояви на слизовій оболонці порожнини рота.

2

12.

8.04-19.04

Природжений сифіліс, його стоматологічні ознаки. Принципи діагностики та лікування сифілісу.

2

13.

22.04-3.05

Гонорея: класифікація та екстрагенітальні форми.

2

14.

22.04-3.05

Негонорейні уретрити. ВІЛ-інфекція: прояви на слизових оболонках та шкірі. Методи соціальної та індивідуальної профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом.

2

15.

6.05-17.05

Підсумковий модульний контроль

2

Разом
30

Зав.кафедри дерматологіі та венерології, професор Вірстюк Н.Г.
«Утверждаю»

Декан факультета подготовки

иностранных граждан

Доцент Д.Б. Соломчак

« « 2013 г.

^ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

для студентов стоматологического факультета «Стоматология» на кафедре дерматологи и венерологи на 2012-2013 у.г. 1У курс, УШ семестр (30 часов)


№ п/п

Даты

Тема

К-во

часов

1.

28.01-8.02

Введение к дисциплине «дерматология и венерология». Строение кожи и слизистых оболочек, кинетика и функции кожи.

2

2

28.01-8.02

Элементы кожной сыпи, общеклинические и специальные диагностические методы в дерматологии и венерологии. Связь дерматологии и венерологии из стоматологическими дисциплинами. Стоматологические признаки кожных заболеваний.

2

3

11.02-22.03

Папулезные дерматозы: красный плоский лишай и псориаз.

2

4

11.02-22.03

Дерматити. Экзема. Хейлиты.

2

5

25.02-8.03

Обследование больных, написание

учебной истории болезни.

2

6

25.02-8.03

Защита учебной истории болезни.

2

7

11.03-22.03

Инфекционные и паразитарные болезни кожи и слизистых оболочек: Пиодермии. Чесотка. Туберкулез кожи.

2

8

11.03-22.03

Микозы, кандидозы.

2

9

25.03-5.04

Акантолитическая пузырчатка. Многоформная экссудативная эритема. Вирусные заболевания кожи.

2

10

25.03-5.04

Инфекции, которые передаются половым путем: классификация, эпидемиология, этиология, пути передачи и условия заражения. Сифилис, этиология, общее течение. Первичный сифилис и его признаки на слизистой оболочке полости рта.

2

11

8.04-19.04

Вторинчный и третичный сифилис. Признаки на слизистой оболочке полости рта.

2

12

8.04-19.04

Врожденный сифилис, его стоматологические признаки. Принципы диагностики и лечения сифилиса.

2

13

22.04-3.05

Гонорея: классификация и экстрагенитальные формы.

2

14

22.04-3.05

Негонорейные уретриты. ВИЧ-инфекция: признаки на слизистых оболочках и коже. Методы социальной и индивидуальной профилактики инфекций, передающихся половым путем.

2

15

22.04-3.05

Итоговый модульный контроль

2

Всего30


Зав.кафедры дерматологи и венерологи, профессор Вирстюк Н.Г.

«Утверждаю»

Декан факультета подготовки

иностранных граждан

Доцент Д.Б. Соломчак

« « 2013 г.

^ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

для студентов стоматологического факультета «Стоматология» на кафедре дерматологи и венерологи на 2012-2013 у.г. 1У курс, УШ семестр (30 часов)


№ п/п

Даты

Тема

К-во

часов

1.

28.01-8.02

Введение к дисциплине «дерматология и венерология». Строение кожи и слизистых оболочек, кинетика и функции кожи.

2

2

28.01-8.02

Элементы кожной сыпи, общеклинические и специальные диагностические методы в дерматологии и венерологии. Связь дерматологии и венерологии из стоматологическими дисциплинами. Стоматологические признаки кожных заболеваний.

2

3

11.02-22.03

Папулезные дерматозы: красный плоский лишай и псориаз.

2

4

11.02-22.03

Дерматити. Экзема. Хейлиты.

2

5

25.02-8.03

Обследование больных, написание

учебной истории болезни.

2

6

25.02-8.03

Защита учебной истории болезни.

2

7

11.03-22.03

Инфекционные и паразитарные болезни кожи и слизистых оболочек: Пиодермии. Чесотка. Туберкулез кожи.

2

8

11.03-22.03

Микозы, кандидозы.

2

9

25.03-5.04

Акантолитическая пузырчатка. Многоформная экссудативная эритема. Вирусные заболевания кожи.

2

10

25.03-5.04

Инфекции, которые передаются половым путем: классификация, эпидемиология, этиология, пути передачи и условия заражения. Сифилис, этиология, общее течение. Первичный сифилис и его признаки на слизистой оболочке полости рта.

2

11

8.04-19.04

Вторинчный и третичный сифилис. Признаки на слизистой оболочке полости рта.

2

12

8.04-19.04

Врожденный сифилис, его стоматологические признаки. Принципы диагностики и лечения сифилиса.

2

13

22.04-3.05

Гонорея: классификация и экстрагенитальные формы.

2

14

22.04-3.05

Негонорейные уретриты. ВИЧ-инфекция: признаки на слизистых оболочках и коже. Методы социальной и индивидуальной профилактики инфекций, передающихся половым путем.

2

15

22.04-3.05

Итоговый модульный контроль

2

Всего30

Зав.кафедры дерматологи и венерологи, профессор Вирстюк Н.Г.

Approved


Dean of faculty

for education of foreign citizents

Ass. Prof. D.B. Solomchak

« » 2013
Calendary listing of topics for practical sessions
^

for students of stomatological faculty
Date

Topic of practical session


hours

1

28.01 - 08.02

Introduction to the discipline of "Dermatology and Venereology."Structure of skin and mucous membranes, kinetics and function of skin.

2

2

28.01 - 08.02

The elements of a skin rash, clinical and special diagnostic methods in dermatology and venereology. Relationship of dermatology and venereology with stomatological disciplines. tomatological lesions of skin diseases.

2

3

11.02 - 22.02

Papular dermatitis: Psoriasis. Lichen planus.

2

4

11.02 – 22.02

Dermatitis. Eczema. Cheilitis.

2

5

25.02 – 08.03

Examination of patients, writing of
educational disease history.

2

6

25.02 – 08.03

Protecting of disease history.

2

7

11.03 – 22.03

Infectious and parasitic diseases of the skin and mucous membranes: Pyoderma. Scabies. Tuberculosis.

2

8

11.03 – 22.03

Fungal and yeast skin infections.

2

9

25.03 – 05.04

Pemphigus. Erythema multiforme. Viral diseases of the skin.

2

10

25.03 – 05.04

Sexually transmitted disease: classification, epidemiology, etiology, the ways of transmission and conditions of infection. Syphilis: etiology, general course. Primary syphilis and its signs on the oral mucosa.

2

11

08.04 – 19.04

Secondary and tertiary syphilis. Late manifestations of syphilis. Signs on the oral mucosa.

2

12

08.04 – 19.04

Congenital syphilis, and its stomatological signs.

2

13

22.04 – 03.05

Gonorrhea: classification and extragenital form. Modern epidemiology and basic clinical signs of HIV infection on the skin and mucous membranes. Principles of diagnostics and treatment of syphilis.

2

14

22.04 – 03.05

Nongonococcal urethritis. HIV- infection: lesions on the mucous membranes and skin. Methods of social and individual prophylaxis.

2

15

06.05 – 17.05

Final module control

2

Total
30

Head of department of Dermatology and Venereology Prof.N.G.Virstyuk
Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

К-сть годин iconКонспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів
...

К-сть годин iconНавчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів...
Кримінологія” є базовою нормативною дисипліною для спеціальності “060101 Правознавство”. Вивчення дисципліни передбачає читання лекцій,...

К-сть годин iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови»...
...

К-сть годин iconЕприим н ость и щедр о сть
Прадийчук Еленой Лукьяновной, учителем основ христианской этики общеобразовательной школы І-ІІІ степени пгт Люблинец

К-сть годин iconОрієнтовний розподіл навчальних годин

К-сть годин iconРозподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів»
Вступ

К-сть годин iconЖурнал реєстрації аварій
Тривалість простою об'єкта від початку аварії до введення в експлуатацію, годин (діб)

К-сть годин iconКількість годин
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану

К-сть годин iconПлан Общие вопросы 1 Функции эритроцитов 2 Кровь как неньютоновская жидко­сть 4
Общая масса крови в организме человека составляет 7,6% веса тела. Циркулирующая кровь составляет 40-50% всей массы крови. Депонированная...

К-сть годин iconУправление научно-техническим потенциалом промышленного предприятия...
Сть и прибыльность промышленного производства, конкурентоспособность предприятий и товаров (услуг) которые они производят, переносится...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<