Соціологія навчально-методичний посібник
НазваниеСоціологія навчально-методичний посібник
страница2/14
Дата публикации26.02.2013
Размер1.97 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
uchebilka.ru > Культура > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


^ Тема 2. Соціологічний спосіб дослідження

Способи одержання соціологічного знання. Теорія і емпірія як основні елементи сучасного соціологічного знання. Схема наукового дослідження в соціології. Програма соціологічного дослідження. Основні методи збору інформації: спостереження, аналіз документів, опитування. Обробка результатів КСД.
^ Тема 3. Історія розвитку соціологічної думки

Зарубіжна соціологія в ХІХ і першій половині ХХ ст.: а) позитивізм (О. Конт, Г. Спенсер); б) психологічний напрямок (Л.Ф. Уорд, Г. Тард, Г. Лебон, Ч. Кулі); в) Е. Дюркгейм, М. Вебер, г) емпірична соціологія (Р.Парк, Е. Бьорджес, У. Томас, Ф. Знанецький). Зарубіжна соціологія у другій половині ХХ ст. Макросоціологічні та мікросоціологічні теорії. Вітчизняна соціологія.
^ Тема 4. Суспільство. Соціальна структура суспільства

Суспільство як система. Типи соціальних систем. Соціальна система і ії структура. Соціальна взаємодія і соціальні відносини.
^ Тема 5. Соціальни інститути суспільства

Інститути, їх роль у суспільстві. Структура, функції і дисфункції соціальних інститутів. Соціальні інститути політики, економіки, релігії, освіти, науки, сім’ї. Зміни соціальних інститутів.
^ Тема 6. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність

Соціальна структура: статуси і ролі. Соціальні групи і спільноти. Сутність соціальної стратифікації. Історичні типи стратифікації. Виміри стратифікації. Бідність і нерівність. Багаті, вимір нерівності. Вимір бідності. Рівень життя. Убогість. Депривація. Субкультура бідності. Соціальна мобільність, її види. Міграція.
^ Тема 7. Особистість як суб’єкт соціальних зв’язків

Людина і особистість. Структура особистості. Статуси – ролі – диспозиції. Проблема взаємодії суспільства і особистості. Соціалізація особистості, її етапи та складові. Інститути соціалізації, її агенти. Соціальна типологія особистості.
^ Тема 8. Культура: соціологічний аналіз

Соціологічне розуміння культури. Типи, види й форми культури. Феномен культурного шоку. Структурні компоненти культури. Функції культури. Основні соціально-історичні типи соціокультурної регуляції. Порядок. Девіантна поведінка.
^ Тема 9. Девіація і соціальний контроль

Девіація і соціальні очікування. Визначення девіації. Причини девіації: біологічні, псіхологічне та ,соціологічне пояснення. Теорія аномії. Теорія стигматізації. Типи девіації. Девіація як процес розвитку. Соціальний контроль: неформальний і формальній.
^ Тема 10. Соціальний конфлікт: сутність і методи розв’язання

Сутність і структура конфлікту. Проблема конфлікту в соціологічній традиції. Типологія соціальних конфліктів. Управління конфліктами і форми їх розв’язання.
^ 1.4. Тематичний план завдань з самостійної роботи студентів


Найменування змістових модулів і питань, що виносяться для самостійної роботи

ЗМ1.1. Загальні питання теорії соціології

Починати вивчати соціологію слід з визначення об’єкта і предмета. Потім усвідомити структуру соціологічної системи знання, її мультипарадигмальність, основні соціологічні методи. Розглянути місце соціології в системі суспільних наук, вивчити її теоретичні й практичні функції.

^ Соціологічний словник: соціологія, суспільство, соціальне, теорія, соціологічне дослідження, парадигма, метод, соціологічна уява.

Питання

1.У чому специфіка об’єкта соціології у порівнянні з іншими суспільними науками?

2.У чому сутність сучасних дискусій про предмет соціології?

3.Назвіть особливості макро- і мікросоціології.

4.Які існують загальні соціологічні теорії?

5.Яке місце посідають спеціальні соціологічні теорії у структурі соціології?

6.Які функції конкретних соціологічних досліджень?

7.Визначити місце соціології в системі наук.

8.Які науки впливали на виникнення соціології?

При знайомстві з організацією і проведенням соціологічних досліджень звернути увагу на їх види. Познайомитися з програмою соціологічного дослідження. Розглянути методи збору інформації в КСД.

^ Соціологічний словник: конкретно-соціологічне дослідження, програма КСД, спостереження, аналіз документів, опитування, узагальнення, класифікація, типологізація.

Питання
^
1.Що таке конкретне соціологічне дослідження?

2.Які види соціологічних досліджень використовуються?

3.Яка структура і функції програми соціологічного дослідження?

4.Які існують методи збору інформації в соціологічних дослідженнях?

5.Що таке генеральна й вибірна сукупності? Як будується вибірка?

6.Як робиться аналіз даних? Які методики й техніки застосовуються?


ЗМ 1.2 Суспільство як соціальна система

Розглядаючи суспільство як цілісну систему, звернути увагу на його трактування. Ознайомитися з поняттям соціальної структури, усвідомити поняття соціального статусу і соціальної ролі, соціальної спільноти і соціальної групи як елементів соціальної структури. Розглянути соціальні інститути суспільства, їх структуру, риси, види і функції.

^ Соціологічний словник: суспільство, статус, роль, соціальна структура, соціальна група, соціальний інститут, інституціоналізація.
Питання

1.Що таке соціальна система?

2.З яких підсистем, за Т. Парсонсом, складається суспільство?

3.Які дефініції суспільства ви знаєте?

4.Що таке соціальний статус? Які його різновиди ви знаєте?

5.Що таке соціальна роль?

6.Чим характеризується рольовий конфлікт?

7.У чому сутність і призначення соціальних інститутів?

8.Які існують види соціальних інститутів?


Соціологічний аналіз сім’ї слід почати з визначення сім’ї, сімейної групи, шлюбу. Розглянути сім’ю як соціальний інститут і малу соціальну групу. Проаналізувати основні параметри соціологічного вивчення сім’ї, її функції. Звернути увагу на сучасну кризу і перспективи сім’ї.

^ Соціологічний словник: сім’я, шлюб, тип сім’ї, форма шлюбу, екзогамія, ендогамія, патріархат, матріархат.
Питання

1.Охарактеризуйте специфіку макро- і мікропідходів до аналізу сім’ї.

2.Що таке сім’я, шлюб?

3.Які існують методологічні підходи до аналізу сім’ї.

4.Назвіть основні параметри соціологічного дослідження сім’ї.

5.Визначіть функції сім’ї.

6. Які ознаки кризи сім’ї в сучасному суспільстві?

7.Що розуміють під сімейною політикою
При вивченні соціальної стратифікації розглянути поняття соціальної диференціації і соціальної нерівності, ознайомитися з теоріями соціальної стратифікації і соціальної мобільності. Усвідомити поняття “багатство”, “бідність”, “убогість”, “середній клас”.

^ Соціологічний словник: страта, нерівність, рівень життя, абсолютна і відносна бідність, відкрита і закрита стратифікація.
Питання

1.Що таке соціальна структура суспільства?

2.Визначіть ознаки соціальної групи.

3.Що таке соціальна стратифікація? Які її критерії використовують в соціології?

4.Визначіть риси багатих, бідних, представників середнього класу.

5.Що таке соціальна мобільність? Які її види і канали існують?

6.У чому полягає різниця між відкритою і закритою стратифікаціями?

7.Які є історичні типи стратифікації?ЗМ1.3 Особистість в системі культури
Розглядаючи тему “Соціологія особистості”, необхідно співвіднести поняття “людина”, “індивід”, “особистість”, усвідомити сутність процесу соціалізації особистості. Звернути увагу на проблему соціальної типології особистості.

^ Соціологічний словник: особистість, соціалізація, соціальна адаптація, інтерналізація, соціальна структура особистості, соціальний тип особистості.

Питання

1.Яке співвідношення понять “людина”, “індивід”, “особистість”?

2.Порівняйте концепції взаємовідносин суспільства й особистості Е.Дюркгейма, М.Вебера, К.Маркса.

3.Що таке соціалізація, які її етапи?

4.Що таке соціальна структура особистості?

5.Дайте визначення соціального типу особистості.

6.Яку концепцію соціальних типів особистості розробив В.О.Ядов?


Даючи соціологічний аналіз культури, треба зупинитися на соціологічних трактуваннях цього феномена. Розглянути типи, види й форми культури, проаналізувати її основні функції. Звернути увагу на основні соціально-історичні типи соціокультурної регуляції

Соціологічний словник: культура, цивілізація, культурна універсалія, культурний шок, соціокультурний процес.

Питання
^

1.Які існують підходи до визначення культури?


2.У чому полягає специфіка соціологічного підходу до вивчення культури?

3.Які ви знаєте типи, види і форми культури?

4.Які елементи входять до складу культури?

5.Що таке культурний шок? Які способи виходу з нього існують?

6.У чому полягає сутність соціокультурної динаміки (за П.Сорокіним, А.Молем)


При вивченні теми ”Соціальний конфлікт: сутність і методи розв’язання” слід почати з його визначення як форми прояву соціальних, політичних і економічних протиріч у сучасному світі. Дати загальну характеристику теорій конфлікту, його структурних елементів, типів і динаміки. Звернути увагу на сутність керування конфліктами, форми і способи його розв’язування.

Соціологічний словник: конфлікт, протиріччя, конфліктна ситуація, інцидент, стиль конфліктної поведінки, переговори, медіація.
Питання

1.Що таке конфлікт?

2.Які його види ви знаєте?

3.У чому полягають функціональні та дисфункціональні наслідки конфлікту?

4.Охарактеризуйте структурно-функціональну й динамічно-процесуальну моделі конфлікту.

5.Що таке управління конфліктом, які види діяльності воно передбачає?
^

6.Які існують методи розв’язання конфліктів?


7.Розкрийте сутність соціологічних концепцій конфлікту Г.Зіммеля, К.Маркса, Л.Козера, Р.Дарендорфа, К.Боулдінга.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти І науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник «історія вітчизняної та зарубіжної...
Загальна теорія систем (Людвіг Берталанфі): Навчально-методичний посібник / Укладачі А. М. Воробйов, В. Л. Романюк, В. Р. Павелків....

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади
Коваленко Л. В., Андронік Л. Й., Третьякова Л. Ю. Репетитор з російської мови та літератури. Навчально-методичний посібник для підготовки...

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Тернопіль 2005 ббк 68. 4(4Укр)1 Л17...
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....

Соціологія навчально-методичний посібник iconПерелік навчально-методичної літератури основна література
Амбулаторно-поліклінічна хірургія дитячого віку: Навчально-методичний посібник, за заг ред. Сушко В.І. – Дніпропетровськ: Наука І...

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник «зигмунд фрейд та теорія І практика...
Зигмунд Фрейд та теорія І практика психоаналізу: вибрані друковані праці (до 150-річчя з дня народження): Навчально-методичний посібник...

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011
Навчально-методичний комплекс з філософії кафедри гуманітарних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології для студентів...

Соціологія навчально-методичний посібник iconО. Д. Куценко політична соціологія: навчально-методичні розробки
Політична соціологія: навчально-методичні розробки для студентів соціологічного факультету / О. Д. Куценко. – Харків: Харківський...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<