Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “ Магістр” / “Спеціаліст” зі спеціальності “Англійська мова та література”
Скачать 380.6 Kb.
НазваниеПрограма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “ Магістр” / “Спеціаліст” зі спеціальності “Англійська мова та література”
страница1/4
Дата публикации26.02.2013
Размер380.6 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет іноземних мов

Кафедра англійської філології

Програма

фахових вступних випробувань

для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “ Магістр” / “Спеціаліст”

зі спеціальності “Англійська мова та література”.


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

21.02.2011р. (протокол № 13)

Львів-2011
^ Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів/молодих спеціалістів, які повинні:

• володіти поглибленими знаннями основної іноземної мови і уміннями інноваційного характеру, вільно, впевнено і правильно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях; володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на рівні С1 за шкалою Ради Європи: розуміти при читанні і сприйнятті на слух інтегрований зміст і деталі текстів усіх типів будь-якого рівня змістової і мовної складності (крім вузько спеціальних), уміти вилучати із текстів як експліцитну так і імпліцитну інформацію, що міститься в них; вільно і адекватно використовувати англійську мову в ситуаціях усного спілкування: вміти інформувати, описувати, повідомляти, висловлювати свій погляд та аргументувати його, дотримуючись параметрів комунікативної адекватності, мовної правильності, відповідної структурованості та зв’язності; писати добре структуровані тексти, відповідно до ситуації і комунікативного наміру (твір, реферат, доповідь, тези доповіді, коментар, анотацію, наукову статтю); реферувати й анотувати наукові та науково-методичні матеріали на різну тематику;

• володіти знаннями з теорії мови: знати основні положення сучасних лінгвістичних теорій, що складають концептуальну основу теоретичних дисциплін, базові поняття теорії мови; визначати на функціональному рівні граматичний статус омонімічних, синонімічних та полісемантичних конструкцій, трансформувати певні конструкції в семантично еквівалентні; розкривати закономірності відношень між мовними формами та їх змістом, володіти основами порівняльно-історичного методу вивчення мови, мати належні знання історії формування фонетичної, лексичної, морфологічної та синтаксичної систем англійської мови; знати особливості формування і структури лексичного значення, парадигматичних угрупувань лексики, можливості збагачення лексичного складу, його соціальний та територіальний поділ, основні типи словників; кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова, особливості формування лексичних одиниць, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди, формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля.

• володіти широкою теоретичною базою, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу вивчення іноземних мов як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку, що охоплює крім методичних знань, також знання суміжних з методикою наук психолого-педагогічного й філологічного циклів; вільно оперувати основними методичними поняттями та методами дослідження; формувати іншомовну комунікативну компетенцію учнів середніх навчальних закладів: лінгвістичну, прагматичну, соціокультурну.;

• знати процес виникнення та формування літератури на теренах сучасних країн, література яких вивчається; історичні умови формування національної літератури, влив світоглядних та філософських засад на її формування; основні стильові ознаки кожної епохи та особливості розвитку літератури в конкретних історичних та суспільних умовах; роди і жанри, характерні для кожного періоду розвитку літератури, жанрові особливості певного твору. представників кожної епохи, особливості їхньої творчості, а також роль у розвитку національної літератури; уміти критично аналізувати художні твори з урахуванням соціально-історичних умов їх створення, біографічних даних про автора тощо; застосовувати порівняльний, історично-порівняльний та інші методи для аналізу художніх творів; диференціювати поетологічні особливості окремих напрямів, течій, жанрів, художніх творів.

Програма вступних фахових випробувань укладена згідно зазначених вище вимог на основі навчальних програм наступних фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін:1. «Практичний курс англійської мови»; 2. «Лексикологія»; 3. «Історія англійської мови»; 4. «Теоретична граматика»; 5. «Методика викладання англійської мови» ; 6. «Національна література».

1. Практичний курс англійської мови
Тестування з англійської мови має на меті перевірити рівень мовної та мовленнєвої компетенції вступників на ОКР «Магістр» /»Спеціаліст».

Мовна компетенція передбачає знання системи мовних моделей та вербалізованих лінгвістичних операцій, що регулюють процес породження актуальних речень відповідно до інтенції мовця.

Мовленнєва компетенція передбачає уміння в автоматизованому режимі користуватися в мовленнєвій діяльності можливостями мовної системи, здатність адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування, що зумовлює розширення об’єму інформації екстралінгвістичного характеру, що має культурологічну чи країнознавчу цінність.

Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції ґрунтується на принципі єдності тематичного та міжкультурного аспектів.

Тематичний аспект спирається на особистий і фаховий досвід студента і охоплює як побутову тематику (типові повсякденні ситуації), так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя країни, мову якої вивчають).

Міжкультурний аспект передбачає знання культури країни в широкому розумінні цього слова, що охоплює всі сфери людського буття. Міжкультурний аспект націлений на пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури порівняно з рідною культурою, на вдосконалення умінь будувати свою мовленнєву поведінку відповідно до соціокультурної специфіки країни, мову якої вивчають.
^ Тематика курсу, мовленнєва, лексична та граматична компетенція, вміння та навички.
Спілкування.

“Getting the message across: means of communication; ways of speaking; facial expressions; the Internet” та набуття здатності вести розмову/дискусію на цю тему. Лінгвістичне структурування тематичної лексики. Теоретичне та практичне опанування теми “Modal verbs”. Автоматизація використання відповідних модальних дієслів у мовленні та письмі. Читання фахових текстів різного типу з вибраних літературних творів, журнальних та газетних статей. Написання формальних та неформальних листів. Сприйняття на слух діалогів. Соціокультурна компетенція: Знайомство з користувачами Інтернету, представниками різних соціокультурних станів суспільства.

Освіта.

“Education; educational systems; literacy; media; journalism”, уміння вести розмову/дискусію; лінгвістичне структурування тематичної лексики. Теоретичне та практичне опанування тем “Conditionals. The Passive”. Переклад пасивних конструкцій на українську мову. Опанування структур, в яких зазначено суб’єкт дії з прийменником «by» та структур без суб’єкта дії, багатослівними номінативними одиницями. Написання «Letters to the press and authorities. Making suggestions in letters and articles». Міжкультурна компетенція. Порівняння освітніх систем в Україні та Великій Британії.

^ Засоби транспорту.

“Means of transport; technology; travel; places to visit“ уміння вести розмову/дискусію; лінгвістичне структурування тематичної лексики та уміння подати детальний опис подорожі. Теоретичне та практичне опанування теми «Inversion». Фонетична компетенція. Логічний наголос у реченні.

^ Медицина та проблеми охорони здоров’я.

«The science of life; medicine», уміння вести дискусію на теми «Health. Illnesses», та «Healthy eating»; лінгвістичне структурування тематичної лексики. Теоретичне та практичне опанування тем «Reported speech. Tenses». Впевнене використання необхідних конструкцій і часів для переведення прямої мови у непряму. Студенти повинні безпомилково розрізняти речення з непрямою мовою, вміти повертатися з висловлення в непрямій мові до прямої мови. Письмо. «Assessment reports. Reports making suggestions».

^ Розваги. Фестивалі та інші культурні події.

Словник до лексичної теми «The art of entertainment», набуття здатності вести розмову на теми «Festivals. Cultural events», дискутувати на теми «Music. Forms of entertainment». Лінгвістичне структурування тематичної лексики. Розрізняти різні типи розваг. Вміти написати рецензію на фільм, книгу, концертний виступ, репортаж. Знати типову схему написання рецензій. Оволодіти такими формами письмової комунікації як коментар до радіо- чи телепередачі. Граматична компетенція Теоретичне та практичне опанування теми «Gerund. Infinitive». Опанування та правильне вживання предикативних інфінітивних зворотів (синтаксичних комплексів з інфінітивом). Автоматизація використання герундія та інфінітива у мовленні та письмі.

^ Спорт та світові рекорди

Словник до лексичної теми «Born to win! Respect! Sports. Social issues; ageism». Студенти повинні вести розмову на теми «World records; globalization»; дискутувати на теми «Sports personalities; human rights»; розуміти коментарі до спортивних програм без надмірних зусиль; вміти швидко й спонтанно висловлюватись без очевидних труднощів у доборі виразів; гнучко й ефективно користуватись мовою з різними цілями; висловлювати думку у формі чіткого, добре структурованого тексту; розуміти довгі та складні фахові тексти, оцінюючи особливості їхнього стилю; знати типову схему написання пропозицій та оволодіти цією формою письмової комунікації. Теоретичне та практичне опанування теми «Relative clauses. Future tenses». Опанування та правильне вживання граматичних конструкцій. Письмо. Студенти повинні володіти типовою схемою написання “Proposals (format and content; appropriate vocabulary and style); Discursive essays” та даними формами письмової комунікації.

^ Робота, бізнес, кар’єра, професійні навички

Словник до лексичної теми “Another day, another dollar. Work and business; the workplace; careers; professional skills“. Лінгвістичне структурування тематичної лексики. Уміння подати детальний опис проблем. Студенти повинні вести розмову/дискусію, чітко формулюючи думку, та вміти донести свої погляди (у повному обсязі) до співрозмовників. Теоретичне та практичне опанування теми «Participles». Вміти проводити граматичний аналіз речень у тексті в обсязі пройденого нового морфологічного та синтаксичного матеріалу. Оволодіти формами письмової комунікації (листи-скарги, листи-рекомендації).

^ Проблеми захисту довкілля. Екологія .

“Our planet, our home. The environment; environmental problems; ecology”. Вміння вести розмову/дискусію на тему «Recycling». Лінгвістичне структурування тематичної лексики. Теоретичне та практичне опанування темою “Concession and comparison”.

Читання. Навички читання та опрацювання різногалузевих фахових текстів, діалогів, журнальних та газетних статей, нотування прочитаної інформації у вигляді тез; розуміння фахових текстів відповідної довжини та рівня складності, оцінюючи особливості стилів текстів.

Аудіювання. Розуміння дискурсу відповідного рівня складності.
Основна література

Evans V., Dooley J. Upstream (pre-intermediate; intermediate; upper-intermediate; advanced; proficiency): student’s book. – Express publishing, 2002

Evans V., Dooley J. Upstream (pre-intermediate; intermediate; upper-intermediate; advanced; proficiency): workbook. – Express publishing, 2002

^ Додаткова література

Hewings M. Advanced Grammar in use. – Cambridge: CUP, 2005

McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in use: advanced. – Cambridge: CUP, 2005

Skipper M. Advanced grammar and vocabulary: student’s book. – Express publishing, 2002

Swan M. Practical English usage. – Oxford: OUP, 1996.

Gude K., Duckworth M. Proficiency Masterclass: student’s book. – Oxford: OUP.

Harrison M. CPE practice tests: practice tests with explanatory key and audio. – Oxford: OUP.

May P. Towards proficiency. – Oxford: OUP.

Newbrook J., Wilson J. New Proficiency Gold course book. – Longman

Словники та довідники

The Oxford dictionary and thesaurus. – Oxford: OUP, 1997.

Oxford advanced learner’s dictionary. - Oxford: OUP, 1997.

Oxford collocations dictionary for students of English. – Oxford: OUP, 2002.

^ 2. Програма тестування з курсу «Лексикологія»

Предмет і завдання лексикології

Лексикологія у системі мовознавчих наук. Розвиток лексикології як науки. Теоретичні основи та напрямки досліджень у ХІХ та ХХ ем. Лексикологія як предмет. Завдання лексикології. Розділи лексикології. Семасіологія як теорія значення. Етимологія як наука про походження та еволюцію слова. Словотворення. Лексикологія та лексикографія. Типи англійських словників. Загальні та спеціальні словники. Методи лексикологічного аналізу: морфемний аналіз, дистрибутивний аналіз, трансформаційний метод, компонентний аналіз, аналіз словотвірних конструкцій за безпосередніми складниками.

^ Слово як базова одиниця мови

Проблеми визначення слова. Характерні ознаки слова. Поняття морфеми. Види морфем. Дистрибуція морфем.

Лексичне значення і теорії значення

Теорії лексичного значення. Мовний знак та його моделі. Структурна семантика. Комплексний характер лексичного значення. Компоненти лексичного значення з погляду семіотики. Денотативний, сигніфікативний та конотативний аспекти лексичного значення. Типи лексичного значення. Семантична структура слова. Поняття семи та емами. Види сем. Лексико-семантичний варіант значення. Багатозначність та омонімія. Шляхи виникнення омонімів.

^ Парадигматичні відношення в лексико-семантичній системі

Поняття парадигматики й синтагматики. Парадигматичні відношення. Ієрархічні відношенні в системі лексики. Гіпер-гіпонімія. Синонімія. Види лексичних синонімів. Повні, неповні, ідеографічні, контекстуальні і стилістичні синоніми. Синонімічні ряди. Лексичні антоніми. Лексико-семантичні групи. Теорія поля.

^ Синтагматичні відношення лексики

Зв’язок парадигматичних відношень з синтагматичними. Лексична сполучуваність.

Шляхи розвитку і поповнення словникового складу

Причини і рушійні сили лексичних змін. Зміна лексичного значення, його звуження і розширення. Неологізми, архаїзми та історизми. Перенос значення. Метафора, метонімія, синекдоха. Евфемізми. Лексичні запозичення. Причини запозичень. Кельтські, скандинавські запозичення. Латинські та грецькі запозичення. Французькі запозичення. Італійські, іспанські, німецькі, португальські, угорські, японські, турецькі, перські, китайські та інші запозичення. Періодизація та класифікація запозичень. Асиміляція запозичень.

Словотвір

Головні поняття словотвору. Типи словотворення. Словоскладання. Афіксація. Префіксація. Префікси германського, романського, грецького походження. Суфіксація. Іменникові, прикметникові, дієслівні та прислівникові суфікси. Конверсія як продуктивний спосіб словотворення. Семантичний аспект конверсії. Види конверсії. Скорочення. Види скорочень. Методи словотвірного аналізу. Морфемний аналіз.

^ Територіальна, соціальна та функціональна диференціація лексики

Мовна варіативність. Національна літературна мова, розмовна мова, територіальні діалекти. Класифікація діалектів. Американський варіант англійської мови. Книжна лексика. Загальновживана лексика. Спеціальна лексика. Соціолекти. Професіоналізми. Жаргонізми. Сленг. Терміносистеми. Терміни. Ознаки термінів. Функції термінів. Стилі писемного мовлення. Офіційно-діловий, художній, публіцистичний, науковий стилі.
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “ Магістр” / “Спеціаліст” зі спеціальності “Англійська мова та література” iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними...
...

Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “ Магістр” / “Спеціаліст” зі спеціальності “Англійська мова та література” iconЗатверджено
«бакалавр» або «спеціаліст» напряму підготовки «Філологія» з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору вступників...

Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “ Магістр” / “Спеціаліст” зі спеціальності “Англійська мова та література” iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними...
Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного...

Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “ Магістр” / “Спеціаліст” зі спеціальності “Англійська мова та література” iconПрограм а фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»

Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “ Магістр” / “Спеціаліст” зі спеціальності “Англійська мова та література” iconПрограма фахових вступних випробувань сучасна Російська мова Функции...
Аспекты изучения звуков. Фонетическое членение речи. Сегментные и суперсегментные единицы

Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “ Магістр” / “Спеціаліст” зі спеціальності “Англійська мова та література” iconПрограма фахових вступних випробувань сучасна Російська мова Функции...
Аспекты изучения звуков. Фонетическое членение речи. Сегментные и суперсегментные единицы

Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “ Магістр” / “Спеціаліст” зі спеціальності “Англійська мова та література” iconПрограма фахових вступних випробувань сучасна Російська мова Функции...
Аспекты изучения звуков. Фонетическое членение речи. Сегментные и суперсегментные единицы

Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “ Магістр” / “Спеціаліст” зі спеціальності “Англійська мова та література” iconПрограма комплексного фахового випробування по кафедрі приладобудування...
Дисципліна: “Конструювання елементів приладів ” викладач доцент Матяш Іван Хомович

Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “ Магістр” / “Спеціаліст” зі спеціальності “Англійська мова та література” icon1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література
Опп, яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацією. Освітньо-професійна програма підготовки...

Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “ Магістр” / “Спеціаліст” зі спеціальності “Англійська мова та література” iconПрограма ознайомчої практики для студентів 2 курсу спеціальності 080201 “Інформатика”
Програма ознайомчої практики складена згідно з Положенням про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<