Програма з української мови
НазваниеПрограма з української мови
страница23/35
Дата публикации20.06.2014
Размер3.4 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35

^ Загальний результат програми з української літератури стосується:

учня (освічену і розвинену особистість, спроможну повноцінно реалізуватися в майбутньому дорослому житті);

учителя (для якого передбачається підвищення фахових вимог);

української літератури (змінюється її усталений імідж, зростає престиж).
^ Концепція програми

Відповідно до цієї концепції структура програми, її змістове наповнення передбачає: світовий і національний культурологічний контексти, міжпредметні зв’язки, втілення ключових компетентностей, врахування вікових особливостей учнів, психології сприйняття дитиною творів художньої літератури, особливості сучасного навчального процесу в середній школі, право вибору (для вчителя і учня), особливості сучасного інформаційно-комунікативного простору, національних процесів державотворення, загальносвітових процесів глобалізації тощо.

При доборі художніх творів для текстуального вивчення враховувалося і те, що програма з української літератури за своїм змістовим наповненням є своєрідним шкільним каноном у єдиній, нехай і розгалуженій, багаторівневій системі загальноприйнятої літературно-критичної оцінки того чи того твору, постаті письменника, його внеску у національну і світову духовні скарбниці. Загалом цей шкільний канон є первісною ланкою літературного канону сьогоднішнього часу, однак він визначає національний простір української культури в цілому, закладає у свідомості молодої людини певні культурологічно-ціннісні орієнтири, які неодмінно “спрацюють” у майбутньому.

Водночас особливість сучасного шкільного вивчення української літератури потребує добирати художні тексти за принципами: високих естетичних критеріїв, жанрово-тематичної розмаїтості, врахування вікової психології, осучаснення змістового матеріалу. Тому добиралися насамперед твори, цікаві й актуальні у контексті нинішнього життя, суголосні сьогоднішній рецепційній свідомості, близькі та зрозумілі сучасній молодій людині, яка живе в інакшому комунікативному, інформаційному просторі.

Українська література як шкільний предмет водночас виконує кілька рівноцінних функцій, серед яких виділяються: естетична, пізнавальна і виховна. Це означає, що кожен запропонований твір не лише відображає певну історично-художню дійсність, а й засобами мистецтва слова виховує українську людину. Тому особливий акцент робиться на тих художніх творах, що сприяють зародженню у свідомості та підсвідомості молодої людини якостей, які є носіями позитивної, життєствердної енергії. Адже в умовах нацiонального державотворення актуалізуються пріоритет людини-гуманіста, людини-патріота, оптимістичні суспільні настрої, духовне здоров’я сучасної людини. Ці твори мають давати естетичне задоволення і моральне опертя (оптимізм, життєствердність, ідея подолання труднощів, воля до перемоги, досягнення мети тощо), однак це не зводилося до абсолюту. Враховано те, що літературний текст як явище мистецтва — живий організм, а тому своїм впливом на людину завжди непередбачуваний. Іноді негативний приклад із художнього твору може спрацювати значно потужніше, сприяти духовному очищенню, оновленню, моральному загартуванню (у зарубіжній літературі твори Ф. Достоєвського, Ф. Кафки). Тому, скажімо, “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного у цьому контексті сприймається як роман-засторога. Ключові компетентності програми якраз і передбачають підготовку молоді до подібних складностей сучасного життя, його іноді фатальної непередбачуваності, яку треба вчитися гідно долати (і на негативних прикладах також!).

Отже, програма з української літератури складається з двох частин: основна школа (5—9 класи) і старша школа (безпрофільна) (10—12 класи), кожна з яких має свої особливості. Наприкінці містяться додатки: № 1 Рекомендована література для вчителя; № 2 Додаткова література для читання; № 3 Календарне планування.

Відповідно до Державного стандарту вивченням предмета “українська література” в ОСНОВНІЙ ШКОЛІ закладається основа загальної освіченості учнів, їхньої естетико-літературної підготовленості, формування суспільно-ціннісних орієнтирів, спроможності вчитися надалі. Передбачається засвоєння певного кола усвідомлених літературних знань (змісту творів, авторів, окремих фактів біографії письменників тощо), початкових уявлень, умінь і навичок оперувати ними у процесі читання творів та їх аналізу.

Курс української літератури в 5—8 класах цілеспрямовано структурований за такими загальними тематичними блоками: 5 клас (“Світ фантазії, мудрості”, “Історичне минуле нашого народу”, “Рідна Україна. Світ природи”), 6 клас (“Загадково прекрасна і славна давнина України”, “Я і світ”, “Гумористичні твори”, “Пригоди і романтика”), 7 клас (“Із пісенних скарбів”, “Про далекі минулі часи”, “Ти знаєш, що ти людина?”, “Ми – українці”), 8 клас (“Усна народна творчість”, “З давньої літератури”, “Світ української поезії”, “Український гумор і сатира”, “Національна драма”, “З української прози”). До кожного з них відповідно до вікових особливостей учнів підібрані тексти, які за своїм змістом дають можливість максимально репрезентувати ту чи іншу тему. В 5—6 класах в основному це твори, написані спеціально для дітей і про дітей, твори з казковим, фантастичним сюжетом. У цілому акценти зроблено насамперед на сучасних, близьких до свідомості сучасної дитини текстах. Враховано також і необхідність тематично-стильової різноманітності пропонованих для розгляду творів, їхні ідейно-ціннісні пласти, які втілюють ключові компетентності.

Особливістю вивчення української літератури в останній ланці основної школи — у 9 класі — є те, що тут застосовано історико-хронологічний підхід. Саме з цього класу починається вивчення художніх творів у контексті історико-літературного процесу. Це пояснюється насамперед тим, що в центр цього вивчення ставиться детальніше, аніж то було в попередніх класах, вивчення творчості Тараса Шевченка — нашого національного генія. З його творчістю мають ознайомитися однаково глибоко (звичайно, на шкільному рівні) всі українські школярі, незалежно від того, в яких профільних класах вони навчатимуться надалі. Курс української літератури в 9 класі закінчується окремим блоком ознайомлення з деякими художніми взірцями ХХ століття. Таким чином, учні випускного класу основної школи цілеспрямовано долучаються до сучасної літератури.

Українська література у СТАРШІЙ ШКОЛІ (10—12 класи) розглядається у хронологічній послідовності. Однак по можливості загальний курс поділяється на окремі жанрові розділи. Наприклад, у 11 класі: “Поезія”, “Проза”, “Драматургія”, “Українська література за межами України”, “Українська література 40—50-х років”. У 12 класі: “Поети-шістдесятники”, “Українська новела, оповідання”, “Постшістдесятництво”, “Українська химерна проза”, “Традиція бароко в ХХ ст.”, “Українська історична проза”, “Сучасна “молода” українська література”. Кожен клас старшої школи закінчується уроками: “література рідного краю”, “новинки сучасного літературного життя”, “урок-підсумок”, які дають широкий простір для вибору як учителя, так і учнів.

Змістом літературної освіти в цих класах передбачається ознайомлення з творчістю талановитих, реалізованих як творчі особистості митців, зокрема тими високохудожніми текстами, які “репрезентують різні етапи літературного процесу, культурно-лiтературні традиції”, відповідно пропонується аналіз творів “у контексті історико-літературного процесу” (як і передбачено Державним стандартом). Таким чином, історичний літературний процес окреслюється лише пунктирно — в найпоказовіших і для письменника, і для певного жанрово-стилістичного явища взірцях. У сучасній загальноосвітній школі вивчається не історія літератури, а українська література, що дає більшу можливість активізувати морально-етичні аналогії, суспільно-ціннісні орієнтири через естетико-літературознавчі категорії, поняття; зацікавити учнів близькими їхній свідомості художніми творами; змінити усталений, застарілий імідж української літератури на цілісній карті світової літератури.
Навчально-виховний процес уроків української літератури передбачає формування цілісного уявлення про неї як про важливий складник національної культури, підвищення загального рівня культури майбутнього покоління, розвиток його творчого, інтелектуального потенціалу, виробленню здорового, повноцінного світогляду.

Викладання цього предмета відбувається у форматі загального мистецького контексту, в якому створювався художній твір, а також міжпредметних зв’язків (українська мова, історія, зарубіжна література, образотворче мистецтво, музика, природознавство, географія, естетика, етика), які відбиті у додатках до кожної окремої теми.

Для кожного класу окремо вказується загальна кількість годин (однакова для всіх), резервний час. У розділі основної школи присутній додатковий розподіл годин (для уроків виразного читання, повторення та узагальнення, позакласного читання), який може бути змінений учителем. Запронована кількість часу на вивчення кожного розділу, теми також є орієнтовною, вчитель може її змінювати (в межах 70 год). Резервний час може використовуватися для підсумкових уроків (у основній школі), уроків розвитку мовлення, тематичного оцінювання, різних видів творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів тощо) — на вибір учителя.

У рубриці “Зміст навчального матеріалу” при необхідності пропонуються вступні тези до кожного розділу чи теми, коротка характеристика творчості того чи того письменника, короткі анотації до творів, що враховують сучасні літературознавчі оцінки (в доступних для школярів межах); називаються обов’язкові для засвоєння теоретичні поняття, необхідні для аналізу текстів тощо. Але зміст цієї рубрики є лише пропозицією, однією з найсучасніших компетентних версій оцінки письменника і його творчості, він не повинен сприйматися догматично.

Рубрика “Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів” містить перелік основних усвідомлених знань (у тому числі і творів для вивчення напам’ять), вмінь, навичок, передбачених кожною конкретною темою. Особливий акцент зроблено на вимогах емоційно-ціннісної сфери (вони виділені іншим шрифтом), які найконкретніше втілюють ключові компетенції. Скажімо, навчально-виховний процес повинен відбуватися так, щоб, вивчаючи творчість В. Симоненка в 11 класі (характеризуючи особливості його індивідуального стилю, самостійно визначаючи і аргументовано коментуючи під час дискусій основні мотиви його поезій), учні розвивали навички “формування власної думки про порушені у творах мотиви, проблеми. Формування життєвої позиції, вміння її відстоювати”, “шліфували навички аргументованого, толерантного ведення дискусії”. Оповідання “Федько-халамидник” В. Винниченка, яке вивчається у 6 класі, дає можливість “усвідомлювати найважливіші цінності моралі та етики, що роблять людину душевно багатою і щедрою на добро, порядність, чесність, здатність до милосердя і співпереживання”. А усвідомлені знання дев’ятикласників про письменника-патріота Івана Липу, їхній самостійний коментар ідей його притч “Мати” і “У невідому путь”, розвиток уміння проводити аналогії із власного життєвого досвіду спонукає до “усвідомлення власної готовності до життя у прекрасному, але жорстокому світі”.

Під час навчально-виховного процесу програмою передбачено таку його організацію, у процесі якої вчитель дає необхідні стартові знання, висловлює-демонструє власні судження, заохочує до глибшого пізнання, зацікавлює, корегує, спрямовує вивчення теми. Але не вимагає прийняття єдиної думки, не диктує своє прочитання тексту, він лише спонукає до певних оціночних висновків, а учень вчиться їх робити самостійно, так само як і самостійно мислити, оцінювати, порівнювати, проводити аналогії з сучасним життям, власним досвідом тощо.

Загалом така демократична орієнтація програми спрямована на постійну творчу співпрацю, діалог учителя, учня з художнім твором, дає широкий простір для самостійного сприйняття і осмислення літератури як явища мистецтва.
^ Критерії оцінювання


Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

1. Початковий

1

Учень відтворює матеріали на елементарному рівні, називаючи окремий літературний факт або явище.
2

Учень розуміє навчальний матеріал на елементарному рівні його засвоєння, відтворює якийсь фрагмент окремим реченням.
3

Учень сприймає навчальний матеріал, дає відповідь у вигляді вислову (з допомогою вчителя).

2. Середній

4

Учень володіє літературним матеріалом на початковому рівні його засвоєння, відтворює незначну його частину, дає визначення літературного явища без посилання на текст.
5

Учень володіє матеріалом та окремими навичками аналізу літературного твору, з допомогою вчителя та учнів відтворює матеріал і наводить приклад з тексту.
6

Учень володіє матеріалом, відтворює значну його частину, з допомогою вчителя знаходить потрібні приклади у тексті літературного твору.

3. Достатній

7

Учень володіє матеріалом і навичками аналізу лiтературного твору за поданим учителем зразком, наводить окремі власні приклади на підтвердження певних суджень.
8

Учень володіє матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом учителя виправляє допущені помилки й добирає аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку.
9

Учень володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу художнього твору, систематизує та узагальнює набуті знання, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження.

4. Високий

10

Учень володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює окремі нові літературні явища, знаходить і виправляє допущені помилки, працює з різними джерелами інформації, систематизує та творчо використовує дібраний матеріал.
11

Учень на високому рівні володіє матеріалом, вміннями і навичками аналізу художнього твору, висловлює свої думки, самостійно оцінює різноманітні явища культурного життя, виявляючи власну позицію щодо них.
12

Учень вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації, схильність до літературної творчості.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35

Похожие:

Програма з української мови iconПрограма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка
Початкова освіта (організатор спортивних секцій І клубів), 02020501 Образотворче мистецтво. Програма вступного екзамену з української...

Програма з української мови iconПрограма вступного випробування з російської мови
Вступне випробування з російської мови проводиться у формі тестування, мета якого – оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які...

Програма з української мови iconПрограма вступного екзамену з укарїнської мови та літератури
Міністерством освіти І науки України. Тести допоможуть виявити рівень знань, умінь та навичок абітурієнтів з української мови, сформованих...

Програма з української мови iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови»...
...

Програма з української мови icon2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції
Предмет І завдання лексикології української мови. Словникове багатство української мови

Програма з української мови iconЗаконодавство Української рср про мови має своїм завданням
Вибір мови міжособового спілкування громадян Української рср є невід'ємним правом самих громадян

Програма з української мови iconСекція 1 інновації в навчанні української (російської) мови як іноземної
Нові технології в практиці викладання української (російської) мови як іноземної)

Програма з української мови iconЗатверджено Рішенням ХХVІ з’їзду Української Національної Асамблеї...
Усвідомлюючи власну відповідальність перед нинішнім І майбутніми поколіннями, ми прагнемо об’єднати зусилля українців усього світу...

Програма з української мови iconВіталій русанівський історія української літературної мови
Причини занепаду староукраїнської літературної мови. Народнорозмовне джерело як матеріал художньої творчості

Програма з української мови iconПрограмма самореализации личности комплексная система заданий по теме «Волшебный мир поэзии»
Вчитель російської мови та літератури, української мови та літератури Донецької зош №102


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


don