«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Название«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених
страница63/63
Дата публикации22.02.2013
Размер7.44 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Математика > Документы
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   63

Література

1. Васильев Г.А, Поляков В.А. Основы рекламной деятельности: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 414 с.

2.Макашев М.О. Бренд: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 207 с.

3.Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов высших учебных заведений. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2002. - 364 с.

4. Шарков Ф.И. Интегрированные бренд-коммуникации. – М.: «РИП-Холдинг», 2004. – 244 с.
Скворцова Катерина

студентка IV курсу факультету соціології та управління ЗНУ

Наук. кер.: к. псих. н., доцент Бойко Г.В.
^ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ-СИРОТАМ У ПІДГОТОВЦІ ДО СТВОРЕННЯ ВЛАСНОЇ СІМ’Ї

Підготовка дитини-сироти і дитини, що позбавлена батьківської турботи, до життя в суспільстві – це тривалий соціально-педагогічний процес залучення її в систему соціальних взаємин [2, 71]. Дитина-сирота має відчувати турботу про себе, і не лише державну, а й має право жити в сім’ї, виховуватись за принципом цієї міні-моделі суспільства, щоб потім відтворити її у власному житті. Виходячи з аналізу міжнародного досвіду опіки над дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування бачимо, що саме дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї є найгуманнішими формами опіки порівняно з державними установами, але, на жаль, їх в Україні ще дуже мало. Зауважимо, що лише родина володіє такою системою надання інформації, яка дозволяє дитині засвоювати її з максимальною зацікавленістю, повнотою, швидкістю. Компоненти цієї системи-батьківська любов, довіра до батьків, позитивний психологічний клімат у сім’ї [4, 64].

Актуальність даної проблеми полягає у тому, що політика нашої держави спрямована на розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт. Для нашої держави постає найважливіше завдання-створення все більш розгалуженої системи опіки над цими дітьми, адже цей факт приносить позитивні моменти для розвитку українського суспільства. Адаптація дітей – сиріт, які отримують виховання в інтернатних закладах, ускладнена по декільком причинам. Найголовніша з них - в суб’єктивних особливостях дітей-сиріт: умови дорослішання в сирітському закладі формують в них комплекс сирітства, який до того ж може доповнюватися психічним нездоров’ям [4, 66].

Аналіз наукової літератури з питань соціально-психологічної готовності дітей-сиріт до створення сім’ї дає підстави стверджувати, що на даний час проблема підготовки молоді до створення сім’ї є недостатньо розробленою. Зазначимо, що в працях Л. Волинець бачимо розгляд проблем дітей-сиріт при вступі до самостійного життя [3, 5]. Дослідження проблем дітей-сиріт, які зазнають певних труднощів при створенні власної сім’ї і вже у дорослому житті мають певні комплекси, можна побачити в роботах М. Астоянц, І. Бобильової, І. Дємєнт’євої [1; 2; 4]. Проте спеціальних досліджень, метою яких було б вивчення всіх аспектів соціально-психологічної допомоги дітям-сиротам у підготовці до створення власної сім’ї раніше не проводилось.

Вивчення даної проблеми спеціалістами з соціальної роботи вкрай важливо, адже створення сім`ї - процес, на який впливають різні фактори розвитку особистості. Отже, фахівці з соціальної допомоги повинні сприяти гармонійному розвитку дітей – сиріт, тому що від їх психологічного та соціального стану залежить як їх особистісний добробут та розвиток їх дітей, так і розвиток нашої країни. Головними завданнями соціально –психологічної допомоги дітям-сиротам у створення сім`ї є застосування соціальним працівником різних форм, методів роботи і соціально-педагогічних технологій. Соціально - педагогічна робота з дітьми-сиротами передбачає соціально – педагогічну реабілітацію, яка надає цілісний динамічний процес розвитку особистості, її самоактуалізації й самореалізації, як наслідок оволодіння навичками для створення власної родини [2, 70].

Реалізація змісту соціально – психологічної допомоги здійснюється шляхом виховання, навчальної, просвітницької та консультативної діяльності. Виховний вид діяльності соціально-психологічної допомоги визначає її специфіку і має велике значення у підготовці дитини до створення сім`ї, самостійного життя, до постійного самовиховання та самовдосконалення протягом усього життя.

Неможливість всиновлення, та розвиток дитини-сироти в умовах інтернатного закладу має передбачити виховання поваги, любові до себе, інших дітей, персоналу інтернату. Всі ці позитивні компоненти в сукупності складають засади для розвитку почуття власної гідності, впевненості в собі та власних силах [1, 64]. Велику роль у формуванні позитивного образу сім`ї відіграє відвідування дитиною благонадійних родин та спілкування з однолітками із загальноосвітніх (масових) шкіл [1, 65].

Адаптувати дитину-сироту до самостійного життя та наділити навичками у створенні сім`ї – це першочергове завдання для соціального працівника при роботі з цією категорією клієнтів. Вдосконалення системи державної опіки над дітьми-сиротами та дітьми, які залишилися без батьківського піклування, бачимо у створенні якомога більшої кількості будинків сімейного типу, що, у свою чергу, призведе до гармонійного розвитку особистості дитини-сироти як майбутнього сім’янина або матусі.

Література

1. Астоянц М. Дети-сироты в России: личностные характеристики ребенка в условиях депривации // Вестник Евразии. –М., 2004, № 3. –58 -89 с.

2. Бобылева И. А. Семейное сопровождение постинтернатной адаптации сирот // Вестник Психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы, 2007. №1. – 69-75 с.

3. Волинець Л. Економіка сирітства, або як уникнути дискримінації дітей. // Дзеркало тижня.-2004.– 17–23 лип. –19 с.

4. Дементьева И. Социальная адаптация детей – сирот // Социальная педагогика, 2003. №2. – С. 64 - 73.
Уварова Анна

студентка IV курсу Криворізького факультету ЗНУ,

Лаже О.В.

асистент кафедри соціології та психології

Криворізького факультету
^ СФЕРА ДОЗВІЛЛЯ У ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ

(СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

Радикальні зміни, зокрема, політичні й економічні реформи в Україні створюють нові умови для розвитку національної культури, для задоволення духовних інтересів та рекреативних потреб людини і залучення її до соціально–культурної творчості. Це потребує наукового дослідження сутності, природи й специфіки сучасного культуротворчого процесу загалом, і його особливого різновиду – сфери дозвілля зокрема, специфіка якої гостро виявляється у функціонуванні дозвіллєвих інститутів.

Актуальність вивчення дозвіллєвої сфери зумовлена своєрідністю культурної ситуації в Україні і необхідністю подолати кризовий стан в сучасній вітчизняній культурно–дозвіллєвій практиці, розв'язати такі суперечності, як: подіваємося, що розв'язання зазначених проблем сприятиме подоланню цих суперечностей і дозволить запропонувати для вітчизняної дозвіллєвої практики ефективні механізми регулювання діяльності дозвіллєвих закладів, формуванню й організації рентабельної дозвіллєвої системи, збагаченню та урізноманітненню сучасних форм культурно–дозвіллєвої діяльності в Україні з урахуванням досвіду світової практики.

У побудові незалежної Української держави важливе місце належить молоді – майбутнє країни залежить від того, яке молоде покоління у нас сформується. На сьогодні у нашій країні налічується понад 7,5 млн. молодих людей віком 15–25 років, або 14,7% усього населення [2].

Інтерес до проблем вільного часу та дозвілля на Заході виник наприкінці XIX – на початку XX ст. Поштовхом до подальшого вивчення дозвілля став швидкий розвиток у 20–ті роки, передусім у США, конкретних емпіричних досліджень. Ця проблема стає однією і значущих, формується перспективний напрям досліджень – соціологія дозвілля. Значний внесок у її розвиток внесли Ж.Фрідман, Ж.Дюмазідье, М.Каплан, Г.Віденський, Г.Клута, А.Заломек, Дж.Ландбере, В.Хавієрст, З.Стайков, З.Скужинський та ін. [1].

У 90–ті роки розпочалася хвиля інтересу українських вчених до молодіжної проблематики: економічні проблеми молоді (І.Лукінов, Ю.Пахомов, В.Урчукін); особливості формування трудових орієнтацій та життєвих планів різноманітних її соціально–демографічних категорій (Л.Аза, О.Вишняк, Є.Головаха, В.Матусевич, В.Осовський, М.Чурилов) [3]; підготовка молоді до праці в умовах реформи загальноосвітної професійної школи, особливості трудової активності молоді, суспільно–політична активність, тенденції й проблеми побуту, дозвілля молоді (О.Вишняк, М.Чурилов); формування молодого спеціаліста (О.Якуба); соціальна зрілість молоді (О.Якуба, Т.Старченко, І.Пустельник, Н.Черниш), проблеми життєвого самовизначення, досягнення життєвого успіху (Л.Сохань, Є.Головаха, О.Балакірева, І.Мартинюк, В.Очеретяний) [2].

Дозвілля розглядається соціологами та культурознавцями як синонім прогресу і лібералізації; як соціальна цінність, необхідна умова для всебічного розвитку особистості; сенс життя, загальнолюдська цінність; можливість для отримання задоволення; сучасне втілення свободи; компенсаційний засіб.

В контексті загальної характеристики дозвілля класифікується як складова часового простору, що передбачає розподіл часу людини на робочий та неробочий; як окремий вид життєдіяльності, що передбачає сприйняття дозвілля як діяльності (творчої, конструктивної або ж безцільної та асоціальної); як психологічний стан людини, що розглядається як емоційне сприйняття людиною дозвіллєвих занять; як концепція цілісного способу життя, що полягає у тому, що всі сфери людського життя мають дозвіллєвий потенціал.

Важливу роль в усвідомленні соціальної сутності дозвілля відіграє визначення функцій дозвіллєвої сфери. Функції дозвілля відтворюють потреби суспільства, закономірності суспільного розвитку, природу дозвілля, мають на меті максимально залучити особистість до дозвіллєвої сфери, сприяти розвитку її самостійності, ініціативи та активності.

Головними соціальними функціями дозвілля є: комунікативна, рекреаційна, творча, соціальна, ціннісно–орієнтаційна, пізнавальна та виховна. Функції дозвілля визначають його рівні: пасивне, розважальне, пізнавальне, творче дозвілля.

Визначення основних дозвіллєвих функцій дозволяє правильно окреслити головні напрями дозвіллєвої діяльності, конкретизувати її завдання, тим самим посилюючи її соціальну значимість. Принципи та функції дозвілля не є стабільними, вони змінюються відповідно до культурно–історичних умов і залежать від соціальних, ідеологічних, політичних та економічних чинників держави.

Сучасні уявлення про функції закладів дозвілля відповідають принципово новому розумінню культури дозвілля: дозвіллєва діяльність сприймається як культуротворчий процес, що стимулює розвиток творчої індивідуальності, передбачає поліваріативність культурно-дозвіллєвих та рекреаційних заходів, створює умови для виявлення та задоволення свободи вибору дозвіллєвих потреб та інтересів і утвердження на цьому підґрунті системи цінностей особистості.

Література

  1. Про становище молоді в Україні (за підсумками 2004 року). – К., 2005. – С.158–160.

  2. Петрова З.А. Методология и методика социологических исследований культурно–досуговой деятельности: Учебное пособие. – М.: МГИК, 1990. – С. 92 –108.


1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   63

Похожие:

«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених iconФомина А. А, Цвєтнова О. В. Дні науки 2013: Збірник матеріалів V...
Фомина А. А, Цвєтнова О. В. Дні науки – 2013: Збірник матеріалів V регіональної науково-практичної конференції студентів І молодих...

«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених iconМатеріали VІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія...
Матеріали VІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (17-18 жовтня 2011 р., м. Харків)...

«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених iconТиційні та інноваційні процеси в промисловості збірник матеріалів...

«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених iconМатеріали V науково-практичної конференції молодих вчених, 11 грудня...
Н. А. Современные тенденции развития украинско-российского трансграничного сотрудничества // Актуальні проблеми міжнародних економічних...

«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених iconИнтерфейса
Источник: Інформатика та комп'ютерні технології 2008 / Збірка матеріалів четвертої міжнародної науково-технічної конференції студентів,...

«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених iconПлан проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій...
Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства»

«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених iconМатеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків,...
П. А. Духовное возрождение и политико-экономическое доминирование стран в мировом сообществе // Регіон – 2010: стратегія оптимального...

«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених iconРазработка и применение систем беспроводной связи для измерения параметров атмосферы
Источник: Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології 2009 / Збірка матеріалів п’ятої всеукраїнської науково-технічної конференції...

«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених iconЗбірник тез Міжвузівської конференції молодих вчених та студентів
Психообразовательная работа как неотъемлемая составляющая наркологической помощи

«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<