Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни «криміналістика» (відповідно до вимог есts)
НазваниеНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни «криміналістика» (відповідно до вимог есts)
страница1/12
Дата публикации07.03.2013
Размер1.75 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
uchebilka.ru > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Міністерство освіти і науки України Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого

Навчально-методичний посібник

для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни

«КРИМІНАЛІСТИКА»

(відповідно до вимог ЕСTS)


Харків

2008
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – с.

У К Л А Д А Ч І: В.Ю. Шепітько,

В.О.Коновалова,

В.А. Журавель,

В.В. Білоус,

І.В. Борисенко,

О.Ю. Булулуков,

С.В. Веліканов,

С.Ф. Денисюк,

А.Л. Дудніков,

М.В. Капустіна,

О.В. Курман,

А.Д. Марушев,

О.Л. Мусієнко,

В.В. Негребецький,

В.Д. Пчолкін,

В.В. Семеногов,

В.Л. Синчук,

О.В. Фунікова,

Г.О. Чорний,

В.М. Шевчук


Рекомендовано до видання редакційно-видавничою

радою академії (протокол № 3 від 19.05.2008 р.)


ЗМІСТ


 1. Вступ……………............................................................................ ..

 2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять та самостійної роботи………………………………………

 3. Програма навчальної дисципліни «Криміналістика» ………….

 4. Плани та завдання до практичних, лабораторних занять та самостійної роботи………………………………………………….

 5. Словник основних термінів ........................................................... ..

 6. Поточний модульний контроль.......................................................

 7. Індивідуальна робота студентів.......................................................

 8. Програмні запитання ........................................................................

 9. Критерії оцінювання успішності студентів ...................................


1. ВСТУП

Криміналістика належить до дисциплін, засвоєння яких становить фундамент фахової підготовки спеціаліста – юриста. Володіння криміналістичними знаннями та отримання належних практичних навичок є обов’язковими для слідчого (дізнавача), прокурора, судді, адвоката, оскільки виконувані ними функції безпосередньо пов’язані із застосуванням саме цих знань. Інші представники юридичного фаху також не можуть обійтися у своїй діяльності без знань криміналістики. Дана дисципліна має за мету засвоєння студентами найбільш ефективних прийомів, методів та засобів боротьби зі злочинністю.

Курс криміналістики передбачає вивчення студентами 4 курсу усіх структурних елементів науки: теоретичних основ криміналістики (предмет, система, методи криміналістики, історія криміналістики, криміналістична ідентифікація,); криміналістична техніка (загальні положення криміналістичної техніки та її галузі – судова фотографія та відеозапис, трасологія, судова балістика, техніко-криміналічтичне дослідження документів, криміналістичне дослідження письма, ідентифікація людини за ознаками зовнішності, криміналістична реєстрація); криміналістична тактика (загальні положення криміналістичної тактики, організація і планування розслідування, тактика окремих слідчих дій – слідчого огляду, допиту, обшуку та виїмки, пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки та обставин події, призначення та проведення судових експертиз); методика розслідування злочинів (загальні положення методики розслідування злочинів та розгляд окремих методик – розслідування вбивств, розслідування розкрадань, розслідування хабарництва, розслідування крадіжок, грабежів та розбоїв, розслідування шахрайства, розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху, розслідування підпалів, розслідування злочинів проти довкілля, розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами).

При вивченні криміналістики застосовуються різні форми навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна та індивідуальна робота студентів. Ці форми організації навчальної роботи забезпечуються програмою навчальної дисципліни «Криміналістика», завданнями до практичних і лабораторних занять, завданнями для індивідуальної роботи студентів, викладеними в даному навчально-методичному посібнику, тестами тощо.

Практичні заняття – важлива форма навчання студентів при вивчення курсу «Криміналістика». Їх мета полягає у набутті практичних навичок у застосуванні криміналістичних прийомів, методів та засобів. Практичні заняття з криміналістики проходять у формі виконання завдань, проведення ділових ігор, складання необхідних документів.

Виконання лабораторних робіт передбачає використання наочного приладдя та обладнання, індивідуальне виконання студентом завдань із використанням криміналістичної техніки, комп’ютерних технологій, матеріалів, речовин і отримання відповідного матеріалізованого результату.

Під час підготовки до занять студенти мають опрацювати відповідні розділи підручника і додаткової рекомендованої літератури, ознайомитися із необхідними нормативно-правовими актами, виконати інші роботи, які відводяться на позааудиторний час.

У результаті вивчення криміналістики студенти повинні:

знати: основні проблеми загальної теорії криміналістики; зміст традиційних галузей криміналістичної техніки; загальні положення криміналістичної тактики та її окремих елементів; тактичні особливості проведення окремих слідчих дій; загальні положення криміналістичної методики та специфіку розслідування окремих видів злочинів.

вміти: правильно застосовувати науково-технічні засоби та техніко-криміналістичні прийоми; виконувати діяльність щодо виявлення, фіксації, вилучення та збереження доказів; здійснювати планування розслідування в цілому та складати плани розслідування окремих слідчих дій; ставити та вирішувати розумові завдання, висувати слідчі версії; використовувати тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій залежно від ситуації; застосовувати окремі криміналістичні методики.


 1. ^ ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
п/п


Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І «Теоретичні основи криміналістики. Загальні положення криміналістичної техніки» – 56 год

1

Предмет, система, методи та завдання криміналістики. Історія криміналістики

4

22

2

Криміналістична ідентифікація

10

2

4

4

3

Загальні положення криміналістичної техніки

42

2

4

Судова фотографія та відеозапис

12

2

6 (Л/Р)

4

5

Трасологія. Наукові основи.

4

22
^ Трасологія. Сліди рук людини

10

2

4 (Л/Р)

4
Трасологія. Сліди ніг людини. Сліди транспортних засобів

8

2

2(ЛР)

4
Трасологія. Сліди знарядь злому та інструментів.

42

2

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ «Криміналістична техніка» – 36 год

6

Судова балістика

8

2

4 (Л/Р)

2

7

Техніко-криміналістичне дослідження документів

6

2

2 (Л/Р)

2

8

Криміналістичне дослідження письма

6

2

2

2

9

Ідентифікація людини за ознаками зовнішності

8

2

4 (Л/Р)

2

10

Кримінальна реєстрація

8

2

4 (Л/Р)

2

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ «Криміналістична тактика» – 66 год

11

Загальні положення криміналістичної тактики.

42

–-

2

12

Організація і планування розслідування

6

2

2

2

13

Слідчий огляд

6

42
^ Огляд місця події

128 (Л/Р)

4

14

Допит

10

2

4 (Л/Р)

4

15

Обшук і виїмка

6

2

2

2

16

Пред’явлення для впізнання

6

2

2

2

17

Відтворення обстановки і обставин події

6

2

2

2

18

Призначення та проведення судових експертиз

10

2

4 (Л/Р)

4

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV «Криміналістична методика» – 80 год

19

Загальні положення криміналістичної методики


4

22

20

Розслідування вбивств.

12

4

4 (Л/Р)

4

21

Розслідування деяких видів убивств

4

-

2

2

22

Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем ()

14

2

6 (Л/Р)

6

23

Розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв

8

4

2

2

24

Розслідування шахрайства

6

24

225

Розслідування хабарництва

4

22

26

Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху

10

2

4 (Л/Р)

4

27


Розслідування підпалів та інших злочинів, пов’язаних із виникненням

пожеж

6

2

2

2

28

Розслідування злочинів проти довкілля

6

2

2

2

29

Розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами

6

2

2

2250*64

84

90


ЛР – лабораторна робота

* У тому числі 12 год. індивідуальної роботи


^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ

«КРИМІНАЛІСТИКА»РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ.
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, МЕТОДИ ТА ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ.
Предмет криміналістики. Зміст і сучасні підходи до конструювання визначень криміналістики. Закономірності, які вивчає криміналістика, закони її розвитку. Завдання криміналістики на сучасному етапі. Природа криміналістики. Зв’язок криміналістики з суміжними галузями знань. Місце криміналістики в системі юридичних наук.

Система криміналістики. Загальна теорія криміналістики. Криміналістична техніка. Криміналістична тактика. Криміналістична методика.

Процес пізнання у криміналістиці. Система методів пізнання у криміналістиці. Використання законів логіки і форм мислення (понять, суджень, умовиводів). Роль дедукції, індукції, аналогії та моделювання. Використання логічних прийомів пізнання: аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування та узагальнення.

Класифікація методів криміналістики. Загальнонаукові методи криміналістики. Спостереження, вимірювання, опис, експеримент, порівняння.

Методи науки та методи практичної діяльності. Спеціальні методи криміналістики. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики у кримінальному судочинстві.

Виникнення і розвиток криміналістики. Етапи становлення криміналістики. Сучасний стан криміналістики в Україні. Експертні та наукові криміналістичні установи в Україні. Українські вчені-криміналісти і криміналістична література.

^ ТЕМА 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ
Поняття криміналістичної ідентифікації. Наукові засади криміналістичної ідентифікації. Загальна теорія криміналістичної ідентифікації. Значення криміналістичної ідентифікації в судовій, слідчій та експертній практиці.

Типи та види криміналістичної ідентифікації. Групова належність. Об'єкти криміналістичної ідентифікації та їх класифікація.

Поняття та класифікація ідентифікаційних ознак. Ідентифікаційне поле. Ідентифікаційний період. Загальна методика ідентифікації. Стадії ідентифікації. Способи порівняльного дослідження. Результат ідентифікаційного дослідження.

Використання математичних методів та ЕОМ в ідентифікаційних дослідженнях.
^ РОЗДІЛ II. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА
ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
Поняття та завдання криміналістичної техніки. Досягнення природничих і технічних наук – головне джерело розвитку криміналістичної техніки. Напрямки розвитку криміналістичної техніки. Правові основи використання криміналістичної техніки. Галузі криміналістичної техніки.

Сутність та види науково-технічних засобів. Форми застосування криміналістичної техніки. Принципи реалізації науково-технічних засобів. Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового слідства. Пересувна криміналістична лабораторія (ПКЛ). Універсальні та спеціалізовані комплекти науково-технічних засобів. Слідча валіза. Дактилоскопічний набір. Портативний набір «Молекула».

Криміналістична техніка експертного дослідження. Технічні засоби профілактики.
^ ТЕМА 4. СУДОВА ФОТОГРАФІЯ ТА ВІДЕОЗАПИС
Поняття судової фо­тографії, її завдання та значення. Види та методи судової фотографії. Використання фотофіксації в розслідуванні злочинів. Судово-оперативна фотографія. Фотозйомка місця події. Особливості фотозйомки трупа. Фотографування слідів.

Упізнавальна фотозйомка. Фотозйомка при відтворенні обстановки та обставин події, обшуку, пред’явленні для впізнання. Методи судово-оперативної фотографії. Панорамна та вимірювальна фотозйомки.

Судово-дослідницька фотографія. Фотографічні методи змінення контрастів. Фотозйомка в інфрачервоних, ультрафіолетових, рентгенівських променях. Макро- і мікрофотографія.

Судовий відеозапис. Методи та прийоми відеозйомки.
^ ТЕМА 5. ТРАСОЛОГІЯ
Поняття трасології, її наукові основи. Значення трасології в судово-слідчій та експертній практиці. Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення. Класифікація слідів. Основи дактилоскопії.

Сліди рук. Папілярні узори, їх види. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук. Способи виявлення та фіксації слідів рук. Пороскопічні та еджескопічні дослідження. Сутність дактилоскопічної експертизи.

Сліди ніг та взуття людини. Доріжка слідів ніг та її криміналістичне значення. Фіксація слідів ніг. Способи виготовлення зліпків.

Сліди знарядь зламу та інструментів, їх класифікація. Способи фіксації слідів знарядь злому.

Сліди транспортних засобів, їх класифікація. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів.
^ ТЕМА 6. СУДОВА БАЛІСТИКА
Поняття судової балістики, її наукові основи. Значення судової балістики в судовій, слідчій та експертній практиці. Завдання судової балістики.

Об’єкти судово-балістичного дослідження. Вогнепальна зброя, її класифікація. Боєприпаси до вогнепальної зброї. Види і характеристика слідів пострілу.

Слідчий огляд та дослідження зброї і слідів пострі­лу на місці події. Огляд і дослідження боєприпасів. Визначення напрямку пострілу. Метод візирування.

Судово-балістична експертиза. Завдання судово-балістичної експертизи. Встановлення придатності та бойових властивостей зброї. Встановлення групової належності і тотожності зброї. Ототожнення зброї за кулями та гільзами.

^ ТЕМА 7. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
Поняття техніко-криміналістичного дослідження документів і його завдання. Документ як об'єкт криміналістичного дослідження. Види документів. Реквізити документів.

Слідчий огляд документів. Встановлення змін у тексті документа. Ознаки зміни тексту документа. Підчистка, травлення, змивання, дописка, виправлення, заміна частин документа.

Дослідження закреслених і залитих текстів. Вста­новлення тексту спалених документів. Встановлення слабковидимих і невидимих текстів.

Встановлення технічних підробок підписів. Дослідження машинописних текстів.

Встановлення підробки відбитків печаток і штампів. Ідентифікація печаток і штампів за їх відбитками. Можливості експертного дослідження відбитків печаток і штампів.

Дослідження матеріальної частини документів. Встановлення підробок бланків та іншої акциденції. Основи дослідження паперових грошей і цінних паперів.

Технічна експертиза документів. Можливості експертного дослідження.
^ ТЕМА 8. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМА
Наукові основи криміналістичного дослідження письма. Предмет судового почеркознавства. Навички письма та їх властивості. Поняття почерку. Динамічний стереотип. Інди­відуальність письма та варіантність його ознак.

Ідентифікаційні ознаки письма та їх класифікація. Ознаки письмової мови. Топографічні ознаки письма. Система ідентифікаційних ознак почерку. Загальні та окремі ознаки почерку.

Судово-почеркознавча експертиза. Підготовка матеріалів до почеркознавчої експертизи. Вільні й експериментальні зразки почерку і підписів. Методика судово-почеркознавчої експертизи. Особливості дослідження підписів. Авторознавча експертиза та її можливості.
^ ТЕМА 9. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШОСТІ
Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності. Види та форми ототожнення людини. Класифікація ознак зовнішності людини (словесний портрет). Анатомічні та функціональні ознаки.

Методика та принципи словесного портрета. Застосування фоторобота у слідчій та оперативно-розшуковій роботі. Портретно-криміналістична експертиза.
^ ТЕМА 10. КРИМІНАЛЬНА РЕЄСТРАЦІЯ
Поняття і значення кримінальної реєстрації. Криміналістичний облік. Види криміналістичних обліків. Дактилоскопічний облік. Дактилоскопіювання живих осіб та трупів. Дактилоскопічна формула. Особливості формування слідотек. Порядок ведення дактилоскопічного обліку.

^ РОЗДІЛ III. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА
ТЕМА 11. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ
Поняття і предмет криміналістичної тактики. Тактика досудового розслідування та судового розгляду. Принципи криміналістичної тактики. Тенденції розвитку криміналістичної тактики.

Засоби криміналістичної тактики. Поняття тактичного прийому і тактичної рекомендації. Джерела та функції тактичних прийомів. Класифікація тактичних прийомів. Типова система тактичних прийомів. Тактичні комбінації і тактичні операції. Тактика окремих слідчих дій. Застосування тактичних прийомів при провадженні слідчих дій.

Прийняття тактичного рішення. Тактичний ризик.
^ ТЕМА 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ
Сутність організації розслідування, її зміст. Поняття та значення планування розслідування. Принципи планування розслідування. Елементи плану­вання. Техніка планування. Особливості планування при розслідуванні складних та багатоепізодних справах. Використання графіків і схем при плануванні. Сіткове планування.

Криміналістична версія, її логічна природа. Види криміналістичних версій. Слідча версія. Загальні та окремі версії. Типові версії. Побудова версій, їх перевірка.
^ ТЕМА 13. СЛІДЧИЙ ОГЛЯД
Поняття, види та принципи слідчого огляду. Поняття огляду місця події. Учасники слідчого огляду та їх роль. Підготовка до огляду місця події.

Ситуації огляду місця події. Концентричний, ексцентричний та фронтальний методи. Тактичні прийоми огляду місця події та їх системи. Негативні обставини та їх значення. Огляд трупа.

Використання науково-технічних засобів. Фіксація результатів слідчого огляду. Складання планів та схем.
^ ТЕМА 14. ДОПИТ
Поняття та види допиту. Предмет допиту. Підготовка до допиту.

Зміст тактики допиту. Тактичні прийомі допиту та їх системи. Встановлення психологічного контакту з допитуваним. Актуалізація забутого у пам’яті допитуваного. Викриття неправди в показаннях.

Тактика допиту свідка і потерпілого. Тактика допиту підозрюваного та обвинуваченого. Допит неповнолітніх.

Тактика очної ставки. Підготовка і тактичні прийоми її проведення.

Фіксація результатів допиту. Застосування звукозапису і відеозапису на допиті.

^ ТЕМА 15. ОБШУК І ВИЇМКА
Поняття та ознаки. Види обшуку та їх характеристика. Об’єкти обшуку та пошуку. Обшук у приміщенні. Обшук ділянки місцевості. Обшук особи. Обшук транспортних засобів. Обшук комп’ютерних засобів. Підготовка до обшуку. Тактика обшуку. Типові системи тактичних прийомів обшуку.

Особливості виїмки. Виїмка предметів та документів. Виїмка поштово-телеграфної кореспонденції.

Фіксація результатів обшуку та виїмки. Особливості фіксації відомостей про об’єкти пошуку.
^ ТЕМА 16. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ
Поняття та ознаки пред’явлення для впізнання. Види впізнання. Об’єкти пред’явлення для впізнання.

Підготовка до пред’явлення для впізнання. Порядок пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин.

Тактичні прийоми пред’явлення для впізнання. Особливості пред’явлення для впізнання людей за голосом, за фотознімками, за динамічними властивостями.

Фіксація результатів пред’явлення для впізнання. Відеозйомка та звукозапис при пред’явленні для впізнання.
^ ТЕМА 17. ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ ТА

ОБСТАВИН ПОДІЇ

Поняття відтворення обстановки та обставин події. Поняття та ознаки слідчого експерименту. Види слідчого експерименту.

Підготовка до слідчого експерименту. Створення умов для проведення слідчого експерименту. Залучення спеціалістів. Тактичні правила проведення слідчого експерименту. Застосування науково-технічних засобів.

Поняття та ознаки перевірки показань на місці. Підготовка до перевірки показань на місці. Тактичні особливості та тактичні прийоми перевірки показань на місці.

Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події.


^ ТЕМА 18. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
Поняття спеціальних знань і форми використання їх у кримінальному судочинстві. Поняття та значення судових експертиз. Класифікація судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні. Процесуальні та організаційні питання призначення експертиз.

Підготовка матеріалів до проведення судової експертизи. Визначення мети та обсягу дослідження, формулювання питань експерту. Вибір експертної установи або експерта. Взаємодія слідчого з експертом.

Особливості організації і проведення повторної, додаткової, комісійної та комплексної експертиз.

Наукові критерії оцінки достовірності висновку експерта. Висновок експерта, його структура та зміст.
^ РОЗДІЛ IV. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА
ТЕМА 19. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ
Поняття та зміст криміналістичної методики, її роль в системі криміналістики.

Сутність та структура окремої криміналістичної методики. Значення окремої криміналістичної методики. Криміналістична класифікація злочинів. Поняття криміналістичної характеристики злочинів. Структура криміналістичної характеристики злочинів та її елементи.

Види та форми взаємодії в розкритті та розслідуванні злочинів. Ситуаційний підхід в розслідуванні злочинів.

^ ТЕМА 20. РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
Види вбивств. Криміналістична характеристика вбивств, її елементи та кореляційні зв’язки між ними. Організація та планування розслідування вбивств. Підстави порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Типові слідчі ситуації та версії при розслідуванні вбивств.

Першочергові слідчі дії, організаційні та оперативно-розшукові заходи. Особливості конструювання та перевірки слідчих версій. Специфіка провадження окремих слідчих дій та тактичних операцій. Взаємодія слідчого з іншими органами та спеціалістами.
^ ТЕМА 21. РОЗСЛІДУВАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ УБИВСТВ.
Особливості розслідування вбивств на замовлення. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення. Початковий етап розслідування.

Особливості розслідування вбивств за відсутності трупа. Криміналістична характеристика вбивств за відсутності трупа. Першочергові слідчі дії. Особливості розслідування вбивств, пов’язаних із виявленням частин розчленованого трупа. Криміналістична характеристика вбивств із розчленуванням трупа. Типові слідчі ситуації. Першочергові слідчі дії та тактичні операції.
^ ТЕМА 22. РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ (РОЗКРДАННЬ)
Криміналістична характеристика розкрадань. Ознаки розкрадання. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Порушення кримінальної справи. Перевірочні дії. Інвентаризація та документальна ревізія. Початковий етап розслідування. Планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення слідчих дій та тактичних операцій. Призначення судово-економічних та інших експертиз.

^ ТЕМА 23. РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК, ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ
Види крадіжок. Криміналістична характеристика крадіжок. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Початковий етап розслідування. Планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих дій. Профілактичні дії слідчого.

Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв. Особливості порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих дій.
^ ТЕМА 24. РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА
Види шахрайства. Криміналістична характеристика шахрайства. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Початковий етап розслідування. Планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих дій.
^ ТЕМА 25. РОЗСЛІДУВАННЯ ХАБАРНИЦТВА
Криміналістична характеристика хабарництва. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Виявлення ознак хабарництва. Початковий етап розслідування. Планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих дій.


^ ТЕМА 26. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху. Поняття дорожньо-транспортної події. Особливості порушення кримінальної справи.

Обставини, що підлягають з’ясуванню. Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії.

Тактика провадження окремих слідчих дій. Відтворення обстановки та обставин події. Підготовка і проведення судових експертиз. Судова автотехнічна експертиза. Судова дорожньо-технічна експертиза.
^ ТЕМА 27. РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДПАЛІВ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИНИКНЕННЯМ ПОЖЕЖ
Криміналістична характеристика підпалів та інших злочинів, пов’язаних із виникненням пожеж. Початковий етап розслідування. Планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Огляд місця пожежі. Виявлення ознак підпалу. Встановлення осередку пожежі. Призначення пожежно-технічної та інших експертиз. Профілактичні дії слідчого.
^ ТЕМА 28. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ
Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля. Особливості порушення кримінальної справи. Перевірочні дії. Обставини, що підлягають з’ясуванню.

Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Взаємодія зі службами екологічного контролю. Особливості проведення слідчих дій та тактичних операцій. Огляд місця події. Огляд документів. Допит свідків. Призначення судово-екологічної та інших експертиз.
^ ТЕМА 29. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ.
Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими групами. Обставини, що підлягають з’ясуванню.

Початковий етап розслідування. Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими органами. Тактика окремих слідчих дій. Огляд місця події. Допит організаторів та членів організованих злочинних груп. Обшук. Використання спеціальних знань.

^ 4. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ,

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета практичних і лабораторних занять з криміналістики – допомогти студентам набути практичних навиків у застосуванні науково-технічних засобів, оволодіти тактичними прийомами проведення слідчих дій, вивчити окремі методики розслідування злочинів.

Згідно з навчальною програмою дана робота складається з чотирьох розділів: "Методологія криміналістики", "Криміналістична техніка", "Криміналістична тактика", "Криміналістична методика". У кожному розділі до тем наведені найважливіші питання, список літератури, завдання, лабораторні роботи з рекомендаціями щодо їх виконання.

Розділи "Криміналістична тактика" і "Криміналістична методика" містять фабули конкретних кримінальних справ, матеріали яких необхідні для виконання завдань з планування розслідування, для підготовки планів та проведення ділових ігор з окремих слідчих дій, складання процесуальних документів.

Список літератури до всіх розділів:


 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. группа НОРМА, 2003.

 2. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2003.

 3. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: Мегатрон ХХI, 2000.

 4. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. – М.: Юристъ, 1997.

 5. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2001.

 6. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комиссарова. – М.: Юристъ, 2007.

 7. Криміналістика: Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. – 3-тє вид., переробл. и допов. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.

 8. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навч. посібник / За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моїсєєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 9. Курс криминалистики: В 3 т. / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. – СПб.: Изд-во «Юридическицй центр Пресс», 2004.

 10. Настільна книга слідчого: [Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.

 11. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. – М., 1996.

 12. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник: У 2 ч. Ч.2. – Х.: Консум, 2001.

 13. Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. – К.: “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

 14. Шепітько В.Ю. Криміналістика: Енциклопедичний словник. – Х.: Право, 2001.

 15. Шепітько В.Ю. Криміналістика: Словник термінів. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.

 16. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. – М.: Норма-Инфра-М, 2000.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни «криміналістика» (відповідно до вимог есts) iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Вступ

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни «криміналістика» (відповідно до вимог есts) iconНавчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів...
Кримінологія” є базовою нормативною дисипліною для спеціальності “060101 Правознавство”. Вивчення дисципліни передбачає читання лекцій,...

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни «криміналістика» (відповідно до вимог есts) iconДо лабораторної та практичної роботи студентів з дисципліни
Методичний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни "Дослідження за фахом" за спеціальністю 050401 „Металургія чорних...

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни «криміналістика» (відповідно до вимог есts) icon1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту…
Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля „Фінансовий менеджмент” (для магістрів спец. 8050106 „Облік І аудит”)....

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни «криміналістика» (відповідно до вимог есts) iconЗагальні методичні рекомендації до курсу
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "бухгалтерський облік"

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни «криміналістика» (відповідно до вимог есts) iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011
Навчально-методичний комплекс з філософії кафедри гуманітарних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології для студентів...

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни «криміналістика» (відповідно до вимог есts) iconНавчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів
До кожної теми курсу з метою організації та активізації самостійної роботи студентів запропоновані комплекс проблемно-пошукових завдань,...

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни «криміналістика» (відповідно до вимог есts) iconСоціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни «криміналістика» (відповідно до вимог есts) iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти І науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни «криміналістика» (відповідно до вимог есts) iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<