Шостого скликання
Скачать 105.87 Kb.
НазваниеШостого скликання
Дата публикации05.07.2013
Размер105.87 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы


СТАХАНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ


РІШЕННЯ

від 29 вересня 2011 року № 317/23

м. Стаханов

Про внесення змін до Положення про Управління містобудування та архітектури Стахановської міської ради (нова редакція)

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», враховуючи ДБН Б.1-1-93 «Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів» та з метою здійснення моніторингу забудови та іншого використання територій, згідно пункту 3 рішення Стахановської міської ради від 18.08.2011 № 285/35 «Про затвердження структури і загальної чисельності апарату Стахановської міської ради та її виконавчих органів, ліміту кількості легкових автомобілів Стахановської міської ради на 2011 рік», керуючись статтями 25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стахановська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Положення про Управління містобудування та архітектури Стахановської міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням Стахановської міської ради п’ятого скликання від 29.05.2009
  № 971/12, а саме:

  1. Додати до розділу 1 «Загальні положення» Положення про Управління:

1.1.1 пункт 1.16. наступного змісту:

«1.16. Осуществляет создание и ведение градостроительного кадастра.».

1.1.2 пункт 1.17. наступного змісту:

«1.17. «Осуществляет информационное обеспечение субъектов градостроительной деятельности.».

1.1.3 пункт 1.18. наступного змісту:

«1.18. Выдает строительные паспорта застройки земельного участка.».

1.2. В розділі 4 «Структура і принципи управління та контролю» Положення про Управління:

1.2.1 в пункті 4.6. замість слів «… заместителя начальника…» записати слова «…заместителя начальника Управления – начальника Службы градостроительного кадастра.».

1.2.2 додати пункт 4.12. наступного змісту:

«4.12. В своей структуре Управление имеет Службу градостроительного кадастра.».

1.2.3 додати пункт 4.13. наступного змісту:

«4.13. Руководство Службой градостроительного кадастра осуществляет заместитель начальника Управления – начальник Службы градостроительного кадастра.».

1.2.4 додати пункт 4.14. наступного змісту:

«4.14. В своей работе Служба градостроительного кадастра руководствуется Положением о Службе градостроительного кадастра управления градостроительства и архитектуры Стахановского городского совета.».

1.3. В розділі 5 «Керівництво управлінням» Положення:

1.3.1 додати пункт 5.5. наступного змісту:

«5.5. В случае отсутствия начальника Управления руководство Управлением осуществляет заместитель начальника Управления – начальник Службы градостроительного кадастра.».

 1. Начальнику управління містобудування та архітектури Стахановської міської ради (Мороз Г. П.) внести необхідні зміни до посадових інструкцій працівників управління містобудування та архітектури Стахановської міської ради у відповідності до прийнятих змін до Положення про Управління згідно чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури та землеустрою (Царевський О. Л.).

^ Міський голова (підпис, печатка) Ю. Борісов

УТВЕРЖДЕНО

Решение пятьдесят шестой сессии Стахановского городского совета пятого созыва

от 29 мая 2009 года № 971/12
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении градостроительства и архитектуры
Стахановского городского совета
(новая редакция)


(С изменениями, внесенными решением
Стахановского городского совета шестого созыва


от 30 сентября 2011 года № 317/23)

Разработано на основании Законов Украины «Об архитектурной деятельности», «Об основах градостроительства», «О планировке и застройке территорий», «О местном самоуправлении в Украине».

 1. ^ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАХАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА (далее – управление) создано Стахановским городским советом на основании Законов Украины «О местном самоуправлении в Украине», «Об архитектурной деятельности», «Об основах градостроительства», «О планировке и застройке территорий», решения четвертой сессии Стахановского городского совета пятого созыва от 29.06.2006 № 57/13 «О внесении изменений в структуру аппарата городского совета и его исполнительных органов».

Положение утверждено в новой редакции в связи с изменениями в действующем законодательстве.

  1. Управление является исполнительным органом Стахановского городского совета.

  2. Управление подотчетно и подконтрольно Стахановскому городскому совету, подчинено городскому голове, в работе взаимодействует с заместителем городского головы, курирующим вопросы градостроительства и архитектуры, а также при осуществлении делегированных полномочий органов исполнительной власти подконтрольно управлению градостроительства и архитектуры областной государственной администрации.

  3. Управление в границах полномочий, определенных этим Положением, обеспечивает выполнение Конституции Украины, Законов Украины, Постановлений Верховного Рады Украины, Декретов, постановлений и распоряжений Кабинета Министров Украины, областной государственной администрации, городского головы г. Стаханова, государственных нормативных актов, решений Луганского областного совета, Стахановского городского совета и его исполнительного комитета.

1.5. Наименование на украинском языке:

повне – Управління містобудування та архітектури Стахановської міської ради, сокращенное – УМтаА Стахановської міської ради.

1.6. Наименование на русском языке:

полное – Управление градостроительства и архитектуры Стахановского городского совета, сокращенное – УГиА Стахановского городского совета.

1.7. Управление является специально уполномоченным органом в сфере градостроительства и архитектуры на территории города (ст. 7, 12 Закона Украины «Об основах градостроительства»).

1.8. Управление имеет печать с изображением государственного герба Украины и своим наименованием, штамп, бланк и другие реквизиты, необходимые для деятельности.

  1. В своей деятельности управление руководствуется действующим законодательством Украины и этим Положением.

  2. Управление не является юридическим лицом.

Основными задачами управления является:

1.11. Анализ положения градостроительства на территории города, организация разработки, экспертизы и подача на утверждение в установленном порядке градостроительных программ, генерального плана города, другой градостроительной документации и правил застройки города.

1.12. Координация деятельности субъектов градостроительства в вопросах комплексного развития территорий, планирования, застройки и реконструкции города.

1.13. Контроль за застройкой земель, предназначенных для градостроительных нужд, обеспечение возможности осуществления на них запланированной градостроительной деятельности.

1.14. Контроль за выполнением градостроительного законодательства, утвержденной градостроительной документации при планировке и застройке соответствующих территорий.

1.15. Организует сохранность, реставрацию и использование памятников архитектуры и градостроительства, природного ландшафта, исторической среды города.

1.16. Осуществляет создание и ведение градостроительного кадастра.

1.17. Осуществляет информационное обеспечение субъектов градостроительной деятельности.

1.18. Выдает строительные паспорта застройки земельного участка.

^ 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управление в соответствии с возложенными на него задачами:

2.1. Организует разработку, экспертизу и утверждение градостроительных программ, генерального плана города и другой градостроительной документации.

2.2. Подготавливает на рассмотрение городского совета, исполнительного комитета городского совета проекты решений в пределах своей компетенции.

2.3. Осуществляет в установленном законодательством порядке выбор, изъятие (выкуп) и предоставление земель для градостроительных нужд, определенных градостроительной документацией.

2.4. Выдает градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка (объекта строительства).

2.5. Согласовывает архитектурно-планировочную часть проекта.

  1. Содержит архив градостроительной документации, рабочих проектов согласованных градостроительным советом или управлением градостроительства и архитектуры.

2.7. Выносит предложение исполнительному комитету об утверждении состава архитектурно-градостроительного совета.

2.8. Организует работу архитектурно- градостроительного совета в соответствии с Положением о совете.

2.9. Проводит работу по сохранению исторической среды, охране, реставрации памятников архитектуры и градостроительства и осуществляет контроль за их использованием.

2.10. Принимает участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию завершенных строительством объектов в порядке и в компетенции, определенных законодательством.

2.11. Анализирует состояние развития градостроительства на территории города, вносит предложения исполнительному комитету по его улучшению.

2.12. Организует и проводит конкурсы на разработку проектов архитектурно значимых градостроительных объектов.

2.13. Согласовывает благоустройство городских территорий, осуществляет выбор и прохождение планируемых инженерно-транспортных трасс.

2.14. Информирует через средства массовой информации общественность о работе управления, о планах развития города и размещения важных градостроительных объектов, организует общественное рассмотрение важных градостроительных проектов и программ.

2.15. Готовит и подает органу местного самоуправления предложение о разрешении выполнения градостроительного обоснования размещения объекта.

2.16. Готовит отчеты управлению градостроительства и архитектуры областной государственной администрации.

2.17. Ведет статистическую отчетность.

2.18. Способствует деятельности местных организаций, творческих союзов в деле развития градостроительства и архитектуры.

2.19. Рассматривает обращения и предложения граждан и других субъектов градостроительства в городе, принимает в границах своих полномочий необходимые решения.

^ 3. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ

Управление имеет право:

3.1. Принимать решения о стадийности проектирования, целесообразности разработки эскизных проектов, применении индивидуальных, типовых проектов строений и сооружений, их этажности и внесении в проекты изменений.

3.2. Получать без оплаты от подразделений исполнительных органов и КП «Архиград» информацию и статистическую отчетность, необходимую для выполнения возложенных на управление заданий.

3.3. Ставить вопрос о лишении юридических и физических лиц лицензий на право выполнения специальных видов работ по проектированию и строительству в пределах полномочий управления.

3.4. Передавать соответствующим государственным органам вопросы о привлечении в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства в сфере градостроительства.

3.5. Организовывать специальный архив для хранения и использования в своей деятельности проектно-планировочной и другой документации.

^ 4. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ


4.1. Управление градостроительства и архитектуры городского совета возглавляет начальник управления.

4.2. Начальник управления является главным архитектором города.

4.3. На должность начальника управления, на конкурсной основе, распоряжением городского головы в соответствии с Законом Украины «О службе в органах местного самоуправления», КЗоТ Украины и ст. 13, 14 Закона Украины «Об архитектурной деятельности», назначаются лица, имеющие высшее архитектурное образование и стаж организационной и профессиональной работы по специальности в сфере градостроительства и архитектуры не менее 5 лет.

4.4. Кандидатура главного архитектора согласовывается с начальником управления градостроительства и архитектуры областной государственной администрации.

4.5. Начальник управления в пределах своих полномочий координирует деятельность коммунального предприятия «Архиград».

4.6. Назначение на должности и увольнение заместителя начальника Управления – начальника Службы градостроительного кадастра и специалистов управления осуществляется распоряжением городского головы в соответствии с Законом Украины «О службе в органах местного самоуправления» и КЗоТ Украины.

4.7. Количество работников управления устанавливается в соответствии с утвержденной структурой аппарата Стахановского городского совета и его исполнительных органов, штатным расписанием, исходя из необходимости выполнения стоящих перед управлением задач.

4.8. Конкретные требования к каждой из должностей работников управления устанавливаются в должностных инструкциях.

4.9. Управление содержится за счет средств местного бюджета.

4.10. Порядок и условия труда работников управления, служащих местного самоуправления, определяются действующим законодательством.

4.11. Специалист управления знакомится с настоящим Положением при приёме на работу и руководствуется им в своей работе.

4.12. В своей структуре управление имеет Службу градостроительного кадастра.

4.13. Руководство Службой градостроительного кадастра осуществляет заместитель начальника управления – начальник Службы градостроительного кадастра.

4.14. В своей работе Служба градостроительного кадастра руководствуется Положением о Службе градостроительного кадастра управления градостроительства и архитектуры Стахановского городского совета.

^ 5. РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЕМ

Руководит деятельностью управления, определяет функциональные обязанности работников управления – начальник управления.

Начальник управления:

5.1. Издает в пределах компетенции управления приказы, организует и контролирует их выполнение.

5.2. Пользуется правами и исполняет обязанности, возложенные на него, как на руководителя специально уполномоченного органа градостроительства и архитектуры.

5.3. Пользуется правами и исполняет обязанности, возложенные на него согласно законодательству о труде.

5.4. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление заданий и осуществление им своих функций, устанавливает степень ответственности заместителя, работников управления.

5.5. В случае отсутствия начальника управления руководство правлением осуществляет заместитель начальника управления – начальник Службы градостроительного кадастра.

6. Порядок ликвидации и реорганизации

  1. Деятельность управления прекращается с соблюдением действующего законодательства:

- по решению городского совета;

- согласно другим нормативно-правовым актам.

6.2. Внесение каких-либо изменений, дополнений или отмена настоящего Положения осуществляется исключительно по решению Стахановского городского совета.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Шостого скликання iconСтахановська міська рада шостого скликання сорок п’ята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Стаханівської міської ради з питань земельних відносин

Шостого скликання iconЛуганська обласна рада шостого скликання розпорядження голови обласної ради
В связи с 70-летием со дня рождения наградить депутата областного совета Голубовича Михаила Васильевича ценным подарком на сумму...

Шостого скликання iconЛуганська обласна рада шостого скликання розпорядження голови обласної ради
Кму от 26. 01. 2011 №59 и Порядка проведения оценки выполнения главным бухгалтером бюджетного учреждения своих полномочий, утвержденного...

Шостого скликання iconСтанично-луганська селищна рада шостого скликання двадцять дев'ята сесія р І шенн я
...

Шостого скликання iconПопаснянська міська рада шостого скликання одинадцята сесія рішення
Заслухавши та обговоривши питання «Про підтримку звернення депутатів Луганської обласної ради з приводу подій, що відбулися 9 травня...

Шостого скликання iconІзваринська селищна рада луганської області шостого скликання вісімнадцята...
Про житлово-комунальні послуги”, Законом України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, рішенням...

Шостого скликання iconПроект стахановська міська рада шостого скликання сорок четверта сесія рішення
Целью проекта является снижение потребления тепла при одновременном улучшении уровня теплового комфорта в здании учреждения культуры,...

Шостого скликання iconДо рішення 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання „Про внесення...
Харківської міської ради 5 скликання „Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29. 12. 2004р....

Шостого скликання iconДодаток до розпорядження
Про внесення змін до рішення 1 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 19. 04. 2006 р. №2/06 «Про затвердження складу постійних...

Шостого скликання iconДо рішення 5 сесії Харківської міської ради 6 скликання Про затвердження...
Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження Порядку перепланування І (або) переобладнання жилих будинків та жилих приміщень...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<