Методичні рекомендації для написання та оформлення рефератІВ
Скачать 479.15 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації для написання та оформлення рефератІВ
страница1/5
Дата публикации22.10.2013
Размер479.15 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
юридичний факультет

кафедра правосуддя


Укладач: Л.П. Паламарчук


КРИМІНАЛІСТИКА ( Ч.3 МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ)
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030401 “Право”
Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 2

від 17 вересня 2012р.

Завідувач кафедри

________ проф. Погорецький М.А.

Декан юридичного факультету

________ д.ю.н. Гриценко І.С.
Київ – 2012


^

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
“КРИМІНАЛІСТИКА (Ч.3 МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ)”Криміналістика (ч.3 Методика розслідування окремих видів злочинів) Робоча навчальна програма / Л.П. Паламарчук. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К. 2012. – 58 с.^ Укладач: доц. Паламарчук Л.П.
Лектори:.

к.ю.н., доц. Паламарчук Л.П.

к.ю.н., доц. Скригонюк М.І.

к.ю.н., доц. Ахтирська Н.М.
Викладачі, які проводять семінарські заняття:

к.ю.н., доц. Паламарчук Л.П.

к.ю.н., доц. Скригонюк М.І.

к.ю.н., доц.. Дунаєвська Л.Г.

к.ю.н., доц. Ахтирська Н.М.

к.ю.н. Бишивець О.В.


Погоджено

з науково-методичною комісією
від “––––” –––––––––––– 2012 р.
© Л.П. Паламарчук. 2012

ЗМІСТ


ВСТУП………………………………………………………………………………………...

4

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ……………………………………………………………

6

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН …………………………………………...………..

9

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ………………………………………………………

10

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ …………………………………………………...

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………………………...

28

31

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ

41


ВСТУП
Робоча навчальна програма з курсу “Криміналістика (ч.3 Методика розслідування окремих видів злочинів)” розроблена для студентів четвертого курсу денної форми навчання юридичного факультету спеціальності “Право”.

Завданням криміналістичної методики як розділу криміналістики є розробка системи комплексних криміналістичних рекомендацій щодо виявлення, розслідування і профілактики окремих видів злочинів. Криміналістична методика тісно пов’язана з криміналістичною технікою і тактикою, із яких черпає певні дані і прийоми формування методів розслідування і попередження злочинів.

Метою курсу є поглиблене вивчення студентами методики розслідування окремих видів злочинів, як системи комплексних методичних рекомендацій щодо діяльності правоохоронних органів, які здійснюють дізнання та досудове слідство, пізнавальної діяльності, спрямованої на встановлення обставин вчинення злочину на підставі загальної теорії криміналістики, теорії судових доказів, законів логіки й положень психології, організаційної діяльності, спрямованої на забезпечення планомірного розслідування окремих видів злочинів на підставі нормативних приписів та рекомендацій з наукової організації праці, оперативно-розшукової діяльності, що проводиться уповноваженими законом органами по виявленню та розкриттю злочинів, профілактичну діяльність, спрямовану на встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів, яка здійснюється на підставі рекомендацій криміналістики.

При організації і проведенні семінарських занять з криміналістичної методики основну увагу потрібно приділяти формуванню практичних навичок у підготовці і проведенні слідчих дій, з’ясуванню приводів і підстав щодо порушення кримінальної справи, висуванню слідчих версій та їх перевірка в процесі розслідування, вміння вибудовувати хід розслідування залежно від слідчих ситуацій, які складаються на початковому та подальшому етапах розслідування окремих видів злочинів, використання спеціальних знань у процесі розслідування злочинів.

^ СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальна нормативна дисципліна “Криміналістика (Ч.3 Методика розслідування окремих видів злочинів)” викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань. Контроль знань провадиться за модульно-рейтинговою системою. Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за кожен змістовний модуль, складає 20 балів та визначається як сума балів, отриманих за результатом поточного контролю за відповідний період, та модульної контрольної роботи.

Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістових модулів (ЗМ). Після завершення курсу студенти в сьомому семестрі складають іспит. На іспит виносяться питання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

За результатами вивчення начальної дисципліни студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується за накопичувальною системою як сума балів, отриманих студентом за кожен з двох змістовних модулів та за іспит за наступною схемою:
Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр.

Змістовний

модуль 1

Іспит

Підсумкова оцінка

Максимальна

кількість балів

40 балів

60 балів

100(20+20+60)

Балів


Поточний контроль знань.

Поточний контроль включає обговорення питань, що стосуються особливостей розслідування окремих видів злочинів, експрес-опитування, тестування, виступи з доповідями з актуальних питань, результати виконання студентами індивідуальних завдань тощо.

При поточному контролі оцінці підлягають: рівень засвоєння студентами тем та питань курсу, рівень знань, продемонстрований у відповідях та при обговоренні питань курсу, активність та систематичність роботи, результати виконання домашніх та індивідуальних завдань, експрес-опитувань, письмових контрольних робіт.
Оцінювання при проведенні поточного контролю у кожному змістовному модулі здійснюється за наступною системою:


Форми контролю знань студентів при поточному контролі

Оцінка

(у балах)

Оцінка (у балах)

за семестр

мінімальна

Максимальна

Усна відповідь (відповідь на теоретичне питання)

4

1*4=4

3*4=12

Доповнення відповіді, до

2

2*2=4

5*2=10

Експрес-опитування

1

2*1=2

2*1=2

Самостійна робота

2

2*2=4

2*2=4

Виконання індивідуального завдання

4

1*4=4

1*4=4

Модульна контрольна робота

8

2*4=8

2*4=8 '

Разом

18

27

40У разі відсутності студента на семінарському занятті він зобов'язаний відпрацювати пропущене заняття шляхом усного опитування у вільний від основних лекційних або семінарських занять час (час консультацій викладача, тощо) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, запропоновану викладачем (але не більше третини від загальної кількості лекцій та семінарських занять).
Модульний контроль знань.

Модульний контроль знань студентів за кожен змістовний модуль проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення тем відповідного модулю. Підсумкова кількість балів за кожен модуль визначається як сума балів за усіма формами поточного контролю, отриманих студентом за відповідний період та кількість балів за модульну контрольну роботу.

Підсумковий семестровий контроль.

Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни “Криміналістика (Ч.3 Методика розслідування окремих видів злочинів )” визначається як сума оцінок за змістовний модуль та оцінки, отриманої на іспиті.

Студент вважається таким, що склав іспит, якщо він набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

та шкалою університету

90-100

5

Відмінно

75-89

4

Добре

60-74

3

Задовільно

0-59

2

не задовільно
  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Методичні рекомендації для написання та оформлення рефератІВ iconМетодичні рекомендації надані на 32 аркушах для використання їх у...
Міський методичний кабінет направляє методичні рекомендації щодо загальних підходів до написання психолого-педагогічної характеристики...

Методичні рекомендації для написання та оформлення рефератІВ iconМетодичні рекомендації для написання та
Робоча навчальна програма з дисципліни «історія держави І права зарубіжних країн»

Методичні рекомендації для написання та оформлення рефератІВ iconМетодичні рекомендації для написання та
Робоча навчальна програма // Н. Є. Толкачова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка, юрид ф-т. – К., 2012. 64 с

Методичні рекомендації для написання та оформлення рефератІВ iconМетодичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії)
Методичні вказівки містять основні питання, пов'язані з організацією та методикою проведення курсової роботи студентів: вибір теми,...

Методичні рекомендації для написання та оформлення рефератІВ iconМетодичні рекомендації з дисципліни «вступ до спеціальності»
Комп’ютерні технології запропоновано матеріал для підготовки до практичних занять. Методичні рекомендації включають в себе питання...

Методичні рекомендації для написання та оформлення рефератІВ iconМетодичні рекомендації щодо виконання класної контрольної роботи студентами заочного відділення
Після вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу. Написання контрольної роботи є ефективною формою засвоєння опрацьованого...

Методичні рекомендації для написання та оформлення рефератІВ iconПерелік тем для написання рефератІВ
Поняття сторін у цивільному процесі. Цивільно-процесуальна правоздатність І дієздатність. Процесуальні права І обов’язки сторін

Методичні рекомендації для написання та оформлення рефератІВ iconМетодичні рекомендації щодо державної реєстрації прав власності на...
Альбом матеріалів: «Наслідки, шляхи та способи оформлення права власності при самовільному будівництві»

Методичні рекомендації для написання та оформлення рефератІВ iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “Вікова психологія” для студентів, які навчаються за спеціальністю “Практична...

Методичні рекомендації для написання та оформлення рефератІВ iconМетодичні рекомендації з підготовки курсових, дипломних
Ляпіна О. В. Методичні рекомендації з підготовки курсових, дипломних, магістерських робіт з історії Росії / за ред д.І. н., проф....

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<