Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009
НазваниеНавчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009
страница1/6
Дата публикации22.10.2013
Размер0.7 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра кримінального права та кримінології

Навчально-методичний комплекс

з курсу
“Кримінологія”
для студентів юридичного факультету
Київ – 2009

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія”

для студентів юридичного факультету

Київ, КНУ. – 2009 рік
Укладачі: д.ю.н., проф.[Туркевич І.К.], к.ю.н., доц. Єфремов С.О.,

к.ю.н. Бахуринська О.О.

Рецензент: д.ю.н., проф. Глушков В.О.


^
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Навчальна дисципліна “Кримінологія” є базовою нормативною дисипліною для спеціальності “060101 Правознавство”. Вивчення дисципліни передбачає читання лекцій, проведення семінарських занять та іспиту. Обсяг дисципліни – 76 годин, з них лекцій – 30 годин, семінарських занять - 12 годин, самостійної роботи – 34 години.

^ Мета курсу: ознайомлення студентів з основами кримінології, формування розуміння закономірностей існування таких явищ як злочинність та інших негативних соціальних явищ, вивчення закономірностей формування особистості злочинця, причин та умов злочинності, проблем протидії злочинності.

^ Основні завдання курсу:

 1. вивчення методології кримінології та методіки кримінологічних досліджень;

 2. вивчення сутності та природи злочинності, її основних показників та тенденцій розвитку;

 3. вивчення причин та умов злочинності;

 4. вивчення особистості злочинця;

 5. вивчення основних напрямків і засобів протидії злочинності;

 6. вивчення ознак окремих видів злочинності та особливостей протидії їм.

Вимоги до знань та вмінь студентів. Кожен студент повинен засвоїти знання із Загальної та Особливої частин кримінології, вміти використовувати статистичні матеріали для вирішення практичних завдань, отримати відповідні практичні навички, необхідні та достатні для підготовки його як юриста, на рівні вимог, що ставляться професійно-освітньою програмою підготовки юристів-бакалаврів.

^ II. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КРИМІНОЛОГІЯ”
Знання та навички студентів, одержані при засвоєнні навчальної дисципліни “Кримінологія”, оцінюються за кредитно-модульною системою. При цьому зміст дисципліни вивчається у межах одного змістовного та одного підсумкового модулів; знання та навички студентів оцінюються за кожен модуль окремо.

Формами поточного контролю знань та навичок студентів є: оцінювання усних відовідей та доповнень на семінарських заняттях; оцінювання поточних контрольних письмових робіт, виконаних на семінарських заняттях; оцінювання участі студента у науковій роботі.

Формою підсумкового контролю знань та навичок студентів з дисципліни є іспит.
^ Структура модулів

в межах навчальної дисципліни “Кримінологія”

модуля

Назва модуля

Максимальна кількість балів за 100-бальною шкалою

^ 1-й модуль (змістовний)

Загальна частина кримінології

(6 семінарських занять)

40

2-1 модуль (підсумковий)

Іспит

60


^ III. МЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ

ОЦІНКИ РОБОТИ СТУДЕНТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КРИМІНОЛОГІЯ”

1. Загальні підходи  1. Підсумкова оцінка роботи студента з вивчення навчальної дисципліни “Кримінологія” обчислюється відповідно до кредитно-модульної системи за 100-бальною шкалою.

  2. Складовими, які враховуються при обчисленні підсумкової оцінки за 100-бальною шкалою, є:

 • поточна успішність, яка включає наступні види роботи студента: 1) усну відповідь на семінарському занятті; 2) доповнення до усної відповіді; 3) поточні контрольні письмові роботи; 4) наукову доповідь (повідомлення) на семінарському занятті;

 • іспит.

  1. Максимальні показники вказаних у п.1.2 складових: 1) поточна успішність – 40 балів; 2) оцінка, одержана на іспиті – 60 балів.
 1. Особивості оцінювання окремих видів роботи студента та врахування інших показників успішності

2.1. Поточна успішність обчислюється з урахуванням оцінок, одержавних студентом на семінарських заняттях, а у випадку відпрацювання пропущених занять – і оцінок, одержаних за результатами відпрацювання.

2.2. Усні відповіді студента на семінарському занятті та поточні контрольні письмові роботи оцінюються за 5-бальною шкалою. Після останнього семінарського заняття викладач, який проводив ці заняття, виставляє середню оцінку за 5-бальною шкалою з наступним її переведенням в загальну оцінку поточної успішності за 100-бальною шкалою з урахуванням наступних орієнтирів: “відмінно” (5) – 40 балів, “добре” (4) – 32 бали, “задовільно” (3) – 24 бали.

2.3. Якщо викладач виставляє студенту загальну оцінку поточної успішності “незадовільно” (2), за його поданням такий студент розпорядженням декана може бути не допущений до складання іспиту.

2.4. Доповнення до усної відповіді на семінарському занятті оцінюється в 1 бал. Кількість балів, одержаних на семінарських заняттях за доповнення до усної відповіді, можуть бути приєднані до загальної оцінки поточної успішності (за винятком випадків одержання студентом максимальної загальної оцінки – 40 балів).

2.5. Наукова доповідь студента на семінарському занятті оцінюється так само, як і усна відповідь на семінарському занятті, з додаванням одного заохочувального балу.

2.5. Присутність студента на лекціях та семінарських заняттях не враховується при обчисленні загальної оцінки поточної успішності. Кожне пропущене і не відпрацьоване семінарське заняття зменшує загальну оцінку поточної успішності на 1 бал. Якщо студент не відпрацював 4 і більше пропущених семінарських занять, він за поданням викладача, який проводив ці заняття, розпорядженням декана може бути не допущений до складання іспиту.

2.6. Оцінка, одержана на іспиті, обчислюється як сума оцінок, одержаних за відповіді на кожне з трьох питань (завдань), поставлених студентам в межах іспитової роботи (у екзаменаційному білеті). Максимальна оцінка за кожну відповідь - 20 балів, які відповідають оцінці “відмінно” (5) за 5-бальною шкалою; в залежності від повноти та правильності відповідь може бути оцінена в менших показниках, які отримуються в результаті співвідношення оцінок за 5-бальною та 100-бальною шкалою.

^ Оцінювання окремих видів роботи студента


Вид роботи студента

Загальна середня оцінка за 5-бальною шкалою

^ Кількість балів за 100-бальною шкалою

Поточна успішність(оцінюється за 5-бальною шкалою)

Відмінно (5)

Добре (4)

Задовільно (3)

Незадовільно (2)

40

32

24

0


Доповнення до усної відповіді

-

+1 бал - за кожне доповнення

Наукова доповідь на семінарському занятті

-

+ 1 заохочувальний бал – за кожну доповідь
  1   2   3   4   5   6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011
Навчально-методичний комплекс з філософії кафедри гуманітарних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології для студентів...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс із спецкурсу “ Міжнародне екологічне...
Програма спецкурсу “Міжнародне екологічне право” для магістрів юридичного факультету 1 року навчання

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів
До кожної теми курсу з метою організації та активізації самостійної роботи студентів запропоновані комплекс проблемно-пошукових завдань,...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconСоціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс львів 2009 “
...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconМетодичні рекомендації для написання та оформлення рефератІВ
Робоча навчальна програма з курсу “Криміналістика (ч. 3 Методика розслідування окремих видів злочинів)” розроблена для студентів...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<