Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009
НазваниеНавчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009
страница4/6
Дата публикации22.10.2013
Размер0.7 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
1   2   3   4   5   6
^

К У Р С О В А Р О Б О Т А


з кримінології
на тему _________________________________________________________
студента _______________________

(курс, форма навчання)

_______________________________

(прізвище, ім”я, по батькові)


Керівник________________________

(посада, науковий ступінь, прізвище,

ім”я, по батькові керівника)
КИЇВ – 2009


^ Х. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
І. До всіх тем
Підручники та навчальні посібники, видані в Україні.

Бібліографічні довідники та словники
1. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 296 с.

2. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія - Альбом схем (Загальна і Особлива частини): Навч. пос. – К.: НАВСУ, 2000.

3. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Стислий словник кримінологічних термінів: Навч. пос. – К., 2000.

4. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 1. Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки.– К.: Ін Юре, 2007. – 424 с.

5.Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 2. Кримінологічна характеристика та запобігання вчинення окремих видів злочинів. – К.: Ін Юре, 2007. – 705 с.

6. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 3. Практична кримінологія. – К.: Ін Юре, 2008. – 317 с.

7. Зелинский А.Ф. Кримінологія: Курс лекцій. - Харьков. – 1996. – 175 с.

8. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю.Ф.Іванов, О.М.Джужа. МВС України, НАВСУ. – К.: Вид-во Паливода А.В., 2006. – 261 с.

9. Коваленко О.И., Филонов В.П. – Курс лекций по криминологии и профилактике преступности. – Донецк, 1995.- 591 с.

10. Криминология: (Для учебных заведений МВД Украины) / Под ред. В.Г.Лихолоба и В.П.Филонова, Киев-Донецк. – 1997. – 397 с.

Кримінологія: Загальна та Особлива частини. Підручник. 2-е вид. / Даньшин І.М., Голіна В.В.; за заг. ред. В.В.Голіни. – Х., 2009

Кримінологія: Підручник / За ред. проф. Джужи О.М.- К., 2010

11. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х частинах. Загальна частина (Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Лихолоб В.Г. та ін.) – Київ. – Українська академія внутрішніх справ, 1996. -171 с.

12. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х частинах. Особлива частина (Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Джужа О.М. та ін.) – Київ. – Українська академія внутрішніх справ, 2000.

13. Кримінологія: Загальна та Особлива частини / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. І.М. Даньшина. – Харків: Право, 2003. – 352 с.

14. Кримінологія: Навч.-метод. посіб. / С.І.Нежурбіда, А.В.Шевчук, Г.П.Жаровська та ін. – Чернівці: Рута, 2004. – 79 с.

15. Кримінологія: Навч. посіб. / О.М.Джужа, В.В.Василевич, Ю.Ф.Іванов та ін. / За заг. ред. О.М.Джужи. – К.: Прецедент, 2004. – 207 с.

16. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

17. Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 480 с.

18. Янович Р.М. Кримінологія: Конспект лекцій / Р.М.Янович, І.О.Єсип та ін. Львівський держ. ун-т вн. справ. – Львів, 2006. – 143 с.

19. Кальман А.Г., Христич И.А. Краткий словарь криминолого-статистических терминов, - Харьков, 1998.- 48 с.

20. Лисодєд О.В. Бібліографічний довідник з кримінології (1992-2002) / За ред. О.Г.Кальмана. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2003. – 128 с.


^

Підручники та інша література, видана у зарубіжних країнах1. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. – М.: Логос, 2004. – 448 с.

2. Криминология. Учебник / Н.А. Беляев, Н.М.Кропачев и др.- СПб, 1992. - 216 с.

3. Криминология. Учебник для юридических вузов. Под общей ред. А.И.Долговой. - М.: Издательская группа ИНФРА – М.: Норма, 1997. - 779 с.

4. Криминология. Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 3 – е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ. – 2005. – 734 с.

5. Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 640 с.

6. Криминология: Учебник для студентов вузов / Ванюшкин С.Р., Долгова А.И., Гришко А.Я. и др. / Под ред. А.И.Долговой. – М.: НОРМА, 2005. – 899 с.

7. Криминология: Учебник / Антонян Ю.М., Дашков Г.В., Кудрявцев В.Н. / Под ред. В.Н.Кудрявцева и Р.Е.Эминова. – М.: Юристъ, 2006. – 734 с.

8. Криминология: Учебник для студ. вузов /А.Д.Агапов, Л.В.Баринова и др. / Под ред. Малкова В.Д. – М.: ЮСТИНЦ ИНФОРМ, 2006. – 524 с.

9. Криминология: Конспект лекций / Н.В.Васильчикова, В.В.Кухарчук. - М.: Юрайт, 2007. – 143 с.

10. Криминология: уч. пос. / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М.: Проспект: Велби, 2007. – 327 с.

11. Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник. – М.: Юрид. лит., 1985. – 416 с.

12. Курс советской криминологии: предупреждение преступности. – М.: Юрид. лит., 1986. – 352 с.

13. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / Отв. Ред. В.Н.Кудрявцев. – М., 2000. – 511 с.
2. Список додаткової літератури з окремих тем
До теми 1. Поняття, предмет та система. Завдання та функції кримінології.

Методологія кримінології та методика кримінологічних досліджень


 1. Даньшин И.Н. Введение в криминологическую науку. – Харьков: «Право», - 1998.- 142 с.

 2. Даньшин И.Н. Общетеоретические проблемы криминологии: Монография. – Х.: Прапор, 2005. – 223 с.

 3. Долгова А.И., Коробейников В.В., Кудрявцев В.Н., Панкратов В.В. Понятия советской криминологии: Метод. пособие. – М., 1985. – С.3-29.

 4. Сахаров А.Б. Науковедческие проблеми советской криминологии // Правоведение.-К., 1984.-№ 1.- С.51-58.

 5. Актуальні питання сучасної кримінології: Матеріали 4 – ї наукової студент. Конференції (Харків, 22 листопада 2005 р.) – Х.: НЮА України ім. Ярослава Мудрого, 2006. – 107 с.

 6. Карпов Н.С. Роль методів опитування у дослідженні злочинної діяльності // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія і практика). – 2005. - № 12. – С.182-190.

 7. Козлов В.А., Суслов Ю.А. Конкретно –социологические исследования в области права. – Л., 1981. – С.45-110.

 8. Маноха О.Є. Методологічна функція кримінології: Монографія. – К., 2006. – 195 с.

 9. Методика анализа преступности: Метод.пособие / Под ань. О.В. Сороки. – М., 1986. – С.3-98.

 10. Методика изучения территориальных различий преступности и и ее причин: Метод. Пособие. – М., 1989. – 140 с.

 11. Методологические проблемы изучения преступности и ее причин: Сб.науч.тр.- М., 1986. – 104 с.

 12. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований. – М., 1972. – 136 С.

 13. Правовая статистика / Отв.ред. Н.А.Осетров. – М., 1980. – 160 с.


До теми 2. Історія розвитку та сучасний стан кримінологічної науки

 1. Даньшин И.Н.. Введение в криминологическую науку. – Харьков: «Право», - 1998.- 142 с.

 2. Даньшин И.Н. Из истории криминологических учреждений Украинской ССР в 20-30-е годы // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1980.- Вып.32. – С.63-70.

 3. Джужа О.М. Яка кримінологія потрібна сьогодні? // Право України. – 200. - № 6.

 4. Иванов Л.О., Ильина Л.В. Пути и судьбы отечественной криминологии. – М., 1991. – 202 с.

 5. Криминология. Исправительно-трудовое право. История юридической науки. /Ответств. ред. В.Н.Кудрявцев. – М.- 1977.

 6. Российская криминологическая энциклопедия / Под ред. А.И.Долговой. – М., 2000.До теми 3. Поняття та загальна характеристика злочинності.

Показники злочинності

 1. Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. – М., 1991.-160 с.

 2. Гаврилишин А.П., Джужа А.Н. Преступность и ее основные характеристики: Лекция. – К., 1993.

 3. Даньшин И. Н. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия: Учебное пособие. – К., 1988.- 69 с.

 4. Золин П.М. Преступность в стране в 1909-1928 гг. Сравнительная статистика // Сов. Государство и право.- 1991.- №5. – С.112-118.

 5. Карпец И.И. Преступность: Иллюзии и реальность. – М., 1992.- С.11-30

 6. Ковалкин А.А. Латентная преступность и ее выявление органами внутренних дел: Уч. пособие. – К., 1985.

 7. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность.- М.,1969.- С.171-231.

8. Латентная преступность в Российской Федерации: 2000-2006 / Иншаков С.М., Максименко И.В. и др. / Под ред. Иншакова С.М. – М.: Закон и право, 2007. – 349 с.

9. Литвак Олег. Злочинність, її причини та профілактика, - Київ: Україна, 1997.- 167 с.

10. Оболенцев В.Ф. Співвідношення характеристик фактичної злочинності та її зареєстрованої частини // Проблеми законності. – 2005. – Вип.72. – С.153-157.

11.Преступность в Украине // Бюлетень законодавства і юридичної практики в Україні. - № 2, 1994.- 191 с.

12. Преступность, статистика, закон. – М.: Криминологическая Ассоциация. – 1997. – 222 С.

13. Туркевич І.К. Злочинність: Навчальний посібник. - К., 1999

14. Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення з допомогою логіко-математичних методів) – навчальний посібник . – К.: АртЕк, 1997. – 206 с.

15. Шакун В.І. Суспільство і злочинність. – К.: 2003. – 784 с.

16. Шепеленко Л.А. Преступность как система: попытка критического анализа / Луганский гос. ун-т внутр. дел. – Луганск, 2006. – 93 с.

17. Акутаев Р.М. К вопросу о методах измерения латентной преступности // ГП. - 1998. - № 7. С. 57-60.

18. Акутаев Р.М. Некоторые аспекты борьбы с искусственно-латентной преступностью // ГП. - 1999. - № 3. - С. 44-52.

19. Попович В. Теоретико-методологічний рівень розробки проблеми латентності злочинів // ПУ. - 1999. - № 11. - С. 106.
До теми 4. Причини та умови злочинності

 1. Валуйська М.Ю. Основні принципові засади, що становлять підґрунтя для усунення морально-психологічних чинників злочинності // Проблеми законності. – 2005. – вип..74. – С.103-108.

 2. Влияние социальных условий на преступность: Сб. науч. тр. / Под ред. И.М.Гальперина. – М., 1983 – 123 с.

 3. Даньшин И.Н. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия: Учеб.пособие. – К., 1988. – С.4-46.

 4. Долгова А.И. Взаимодействие и причинность в криминологии (статья первая) // Вопр.борьбы с преступностью. – М., 1981. – Вып.34. – С.8-17.

 5. Долгова А.И. Взаимодействие и причинность в криминологии (статья вторая) // Вопр. Борьбы с преступностью. – М., 1981. – Вып.35. – С.8-16.

 6. Долгова А.И. Системно-структурный характер преступности и ее причин // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1984. – Вып. 41

 7. Карпец И.И. Преступность: Иллюзии и реальность. – М., 1992. – С.11-30.

 8. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М., 1984. – 203 с.

 9. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический анализ. – М.:

10.Джужа О., Мозоль А. Міграційні процеси та злочинність в Україні: їх взаємозв’язок // ПУ. - 1998. - № 7. - С. 39.

11.Литвак О. В. Злочинність, її причини та профілактика. - Київ: Україна, 1997- 167 с.
До теми 5. Особистість злочинця

 1. Антонян Ю.М. Преступник как предмет криминологического изучения // Вопр.борьбы с преступностью.- М., 1981. – Вып.34.-С.38-46.

 1. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. - М.: Наука, 1987.- 208 с.

 2. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. – М., 1991. – 248 с.

 3. Антонян Ю.М. Преступность среди женщин . – М., 1992. – 256 с.

 4. Антонян Ю.М. Феномен зависимого преступника / Ю.М.Антонян, О.В.Леонова, Б.В.Шостакович. - М.: Аспект Пресс, 2007. – 189 с.

 5. Гришко А.Я. Личность террориста: криминологический портрет: Монография. – Рязань, 2006. – 153 с.

 6. Денисов С.Ф. Формування особи злочинця молодіжного віку // Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. - № 1. – С.43-47.

 7. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность (О природе антиобщественных поступков и путях их предупреждения). – М., 1989. – С. 12-35; 179-288.

 8. Зелинский А.Г. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. , Харьков, 1986. – 166 с.

 9. Криминальная мотивация / Отв.ред В.Н.Кудрявцев. – М., 1986. – С.44-250.

 10. Колб О. Неналежне вивчення особи злочинця – одна з детермінант вчинення злочинів у місцях позбавлення волі // Юридична Україна. – 2005. - № 3. – С.69-72.

 11. Личность преступника / Под.ред.В.Н.Кудрявцева. – М., 1975.- 270 с.

 12. Механизм преступного поведения. – М., 1981. – С.19-29.

14. Познышев О.В. Криминальная психология: преступные типы; О психологическом исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении личности преступника в частности. – М.: ИНФРА-М, 2007. -300 с.

15. Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и расследования преступлений. - М.: Юристъ, 1996. - 336 с.

16. Федоренко Д. Кримінологічна характеристика особи злочинця у надвеликому промисловому місті // Вісник Академії правових наук України. - 2000. - № 4. - С. 145-155.

17. Свирин Ю. Биологический (генетический) фактор как одно из условий преступного поведения // РЮ. - 1996. - № 12.

До теми 6. Причини та умови конкретного злочину.

Віктимологічний аспект злочинної поведінки

 1. Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. – М., 1975. – 159 с.

 2. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. патопсихология. – М., 1991. - С.399.

 3. Вишневецкий К.В. Виктимность личности и социальной группы в современной криминологии. – Краснодар, 2006. – 154 с.

 4. Глонти Г.Ш. Криминологическая характеристика поводов к совершению преступлений // Вопросы борьбы с преступностью – М., 1986. – С.16-25.

 5. Джужа О.М. Щодо механізму злочинної поведінки // Право України. – 2005. - № 6. – С.66-71.

 6. Джужа О.М., Моісеєв Є.М. Проблеми кримінальної віктимології (кримінологічний, психологічний та пенітенціарний аспекти). – К, 1998.

 7. Долгова А.И., Серебрякова В.А., Горбатовская Е.Г., Кригер В.И. Основы криминологии для практических работников – М., 1988. – С.80-88; 93-97.

 8. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность / О природе антиобщественных поступков и путях их предупреждения /. – М., 1982. – С.151-223.

 9. Косенко С. Віктимологічна профілактика в системі запобігання злочинам // Підприємництво, господарство і право. – 2006 - № 12. – С.48-51.

 10. Кримінальна віктимологія: Навч. пос. / Моісеєв Є.Н., Джужа О.М., Василевич В.В. – К.: Атака, 2006. – 351 с.

 11. Криминальная мотивация / Ответств. ред. В.Н.Кудрявцев. – М., 1986.

 12. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии / О структуре индивидуального преступного поведения/. – М., 1968. – С. 12-151.

 13. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М., 1982. – С.160-178.

 14. Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. – М.: НОРМА, 2007. – 126 с.

 15. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – М., 1976. – 286 с.

 16. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М., 1984. – 208 с .

 17. Лактіонова Т.В. Принципи віктимологічної профілактики злочинів // Право і безпека. – 2004. - № 4. – С.26-30.

 18. Механизм преступного поведения. – М., 1981. – С.7-170.

 19. Піщенко Г. Віктимологічні аспекти негативних соціальних явищ, пов”язаних зі злочинністю // Право України. – 2006. - №5. – С.107-111.

 20. Туляков В.А. Виктимология (социальные и криминологические проблемы).– Одесса: ЮЛ, 2000.– 336 с.

 21. Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии. - Душанбе, 1977. - 237 С.

 22. Свирин Ю. Биологический (генетический) фактор как одно из условий преступного поведения // РЮ. - 1996. - № 12.

23. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. Учеб пос. - М.: “ФОРУМ-ИНФРА-М”, 1998. - 216 с.

24.Веселуха В. Виникнення, розвиток та сучасні проблеми кримінальної віктимології // ПУ. - 1999. - № 6. - С. 98.

25.Веселуха В. Соціальний і правовий статус неповнолітніх і його вплив на віктимну поведінку // ПУ. - 1999. - № 7. - С. 93.

26. Веселуха В. Значення віктимологічної профілактики в системі запобігання злочинності // ПУ. - 1999. - № 10. - С. 67.

27. Литвак О., Зелінський А. Кримінальна психологія: сучасне становище і перспективи // ПУ. - 1998. - № 6. - С. 59.

28. Минская В.С., Чечель Г.И. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. Иркутск, 1988.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011
Навчально-методичний комплекс з філософії кафедри гуманітарних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології для студентів...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс із спецкурсу “ Міжнародне екологічне...
Програма спецкурсу “Міжнародне екологічне право” для магістрів юридичного факультету 1 року навчання

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів
До кожної теми курсу з метою організації та активізації самостійної роботи студентів запропоновані комплекс проблемно-пошукових завдань,...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconСоціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс львів 2009 “
...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconМетодичні рекомендації для написання та оформлення рефератІВ
Робоча навчальна програма з курсу “Криміналістика (ч. 3 Методика розслідування окремих видів злочинів)” розроблена для студентів...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<