Державний стандарт україни межгосударственный стандарт
Скачать 234.89 Kb.
НазваниеДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт
Дата публикации25.12.2013
Размер234.89 Kb.
ТипДержавний стандарт
uchebilka.ru > Право > Державний стандарт
ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


Система проектної документації для будівництва

Система проектной документации для строительства

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

ДСТУ Б Д.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ГОСТ 21.205-93

Видання офіційне Издание официальное

Державний комітет України у справах містобудування 1 архітектури Київ 1996

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Державним проектним, конструкторським і науково-дослідним інститутом "Сантех-НДІпроект", Центральним науково-дослідним і проектно-експериментальним інститутом інженерного обладнання міст, житлових та громадських будинків (ЦНДІЕП інженерного обладнання) і Центральним науково-дослідним і проект­но-експериментальним інститутом методо­логії, організації, економіки і автоматизації проектування (ЦНДІпроект)


ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією по стандартизації і технічному нормуванню в будівництві (МНТКБ) 10 листопада 1993 p.

За прийняття стандарту проголосували:
Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Государственным проектным, конструк­торским и научно-исследовательским институтом "СантехНИИпроект", Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институ­том инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП инженерного оборудования) и Централь­ным научно-исследовательским и проектно-эксперимен-тальным институтом по методо­логии, организации, экономике и автомати­зации проектирования (ЦНИИпроект)

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.
За принятие стандарта проголосовали:

Найменування держави

Найменування органу державного управління будівництвом

Республіка Азербайджан

Держбуд

Республіка Вірменія

Держупрархітектури

Республіка Беларусь

Держбуд

Республіка Казахстан

Держбуд

Республіка Киргизстан

Держархбудінспекція

Російська Федерація

Держбуд

Республіка Таджикістан

Держбуд

Україна

Мінбудархітектури
Наименование государства

Наименование органа государст­венного управле­ния строительством

Республика Азербайджан

Госстрой

Республика Армения

Госупрархитектуры

Республика Беларусь

Госстрой

Республика Казахстан

Госстрой

Республика Кыргызстан

Госархстройинспекция

Российская Федерация

Госстрой

Республика Таджикистан

Госстрой

Украина

Минстройархитектуры

^ 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

наказом Держкоммістобудування України № 65 від 6 квітня 1995 року


Даний державний стандарт України не може бути повністю або частково відтворений, тиражований або розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держкоммістобудування України

Настоящий межгосударственный стандарт не может быть полностью или частично воспроизве­ден, тиражирован и распространен в качестве офи­циального издания без разрешения секретариата МНТКС

II

^ ДЕРЖАВШІЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектної документації для будівництва

Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем

Система проектной документации для строительства


^ Условные обозначения элементов санитарно-технических систем

System of design documents for construction

Elements of sanitary engineering systems-symbols


ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

^ Чинний від 1995-07-01

1 Цей стандарт установлює основні умов­ні графічні позначення елементів санітарно-технічних систем і літерно-цифрові позначен­ня трубопроводів на кресленнях і схемах під час проектування будинків і споруд різного призначення.

2 В цьому стандарті використано поси­лання на такий стандарт:

^ Дата введения 1994-07-01

1 Настоящий стандарт устанавливает основные условные графические обозначения элементов санитарно-технических систем и бук-венно-цифровые обозначения трубопроводов на чертежах и схемах при проектировании зданий и сооружений различного назначения.

2 В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:


21.404-85

СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах


3 Розміри умовних графічних позначень елементів систем на кресленнях і схемах прий­мають без додержання масштабу.

На схемі, що виконується в аксонометрич­ній проекції, елементи систем припускається зображати спрощено у вигляді контурних обрисів.

4 Графічні позначення елементів загаль­ного застосування наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Таблица 1

3 Размеры условных графических обозна­чений элементов систем на чертежах и схемах принимают без соблюдения масштаба.

На схеме, выполняемой в аксонометричес­кой проекции, элементы систем допускается изображать упрощенно в виде контурных очертаний.

4 Графические обозначения элементов общего применения приведены в таблице 1.1

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Закінчення таблиці 1

Окончание таблицы 1
5 Графічні позначення елементів систем внутрішніх водопроводу і каналізації наведеш в таблиці 2.

Таблиця 2 Таблица 2
5 Графические обозначения элементов систем внутренних водопроводов и канализа­ции приведены в таблице 2.2

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Закінчення таблиці 2

Окончание таблицы 2
б Графічні позначення елементів систем опалення,вентиляції і кондиціонування наве­дені в таблиці 3.

Таблиця 3 Таблица 3

6 Графические обозначения элементов систем отоппения,вентиляции и кондициони­рования приведены в таблице 3.3

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Продовження таблиці 3

Продолжение таблицы 3ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Закінчення таблиці 3

Окончание таблицы 3Примітки.

1 Указане в пункті 4 позначення приладу до­пускається зображати спрощено.

2 Указані в пунктах 5,8-21 елементи систем на видах зверху, планах, видах спереду або збоку і на розрізах зображають спрощено.

3 Указані в пунктах 4-18 позначення наведені на повітроводі системи.

7 Графічні зображення напрямку потоку рідини, повітря, лінії механічного зв'язку, регулювання, елементів приводу наведені в таблиці 4.

Примечания.

1 Указанное в пункте 4 обозначение прибора допускается изображать упрощенно.

2 Указанные в пунктах 5, 8-21 элементы сис­тем на видах сверху, планах, видах спереди или сбоку и на разрезах изображают упро­щенно.

3 Указанные в пунктах 4-18 обозначения при­ведены на воздуховоде системы.

7 Графические обозначения направления потока жидкости, воздуха, линии механичес­кой связи, регулирования, элементов привода приведены в таблице 4.

Таблиця 4

Таблица 4ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Закінчення таблиці 3

Окончание таблицы 3Примітки.

1 Указане в пункті 4 позначення приладу допу-скається зображати спрощено.

2 Указані в пунктах 5,8-21 елементи систем на видах зверху, планах, видах спереду або збоку і на розрізах зображають спрощено.

3 Указані в пунктах 4-18 позначення наведені на повітроводі системи.

7 Графічні зображення напрямку потоку рідини, повітря, лінії механічного зв'язку, регулювання, елементів приводу наведені в таблиці 4.

^ Таблиця 4 Таблица 4

Примечания.


1 Указанное в пункте 4 обозначение прибора допускается изображать упрощенно.

2 Указанные в пунктах 5, 8-21 элементы сис­тем на видах сверху, планах, видах спереди или сбоку и на разрезах изображают упро­щенно.

3 Указанные в пунктах 4-18 обозначения при­ведены на воздуховоде системы.

7 Графические обозначения направления потока жидкости, воздуха, линии механичес­кой связи, регулирования, элементов привода приведены в таблице 4.5

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Закінчення таблиці 4 Окончание таблицы 4
8 Графічні позначення баків, насосів, вентиляторів наведені в таблиці 5.

Таблиця 5 Таблица 5
8 Графические обозначения баков, насо­сов, вентиляторов приведены в таблице 5.
9 Графічне позначення елементів трубо­проводів наведені в таблиці 6.
9 Графические обозначения элементов трубопроводов приведены в таблице 6.


ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Таблиця 6 Таблица 6
10 Графічні позначення трубопровідної арматури наведені в таблиці 7.

Таблиця 7 Таблица 7
10 Графические обозначения трубопро­водной арматуры приведены в таблице 7.7

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Закінчення таблиці 7

Окончание таблицы 78

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)


11 Літерно-цифрові позначення трубопро­водів санітарно-технічних систем (зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, теплових мереж, внутрішніх водопроводу і каналізації, гарячого водопостачання, опалення, вентиля­ції і кондиціонування) наведені в таблиці 8.

Таблиця 8 Таблица 8
11 Буквенно-цифровые обозначения сани-тарно-технических систем (наружных сетей водоснабжения, канализации, тепловых сетей, внутренних водопровода и канализации, горя­чего водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования) приведены в таблице 8.Найменування


ЛІтерно-цифровІ

позначення

Буквенно-цифровые обозначенияНаименование

1 Водопровід:1 Водопровод:

а) загальне позначення

ВО

а) общее обозначение

б) господарсько-питний*

В1

б) хозяйственно-питьевой*

в) протипожежний*

В2

в) противопожарный*

г) виробничий*:г) производственный*:

загальне позначення

В3

общее обозначение

оборотної води, подавальний

В4

оборотной воды, подающий

оборотної води, зворотний

В5

оборотной воды, обратный

зм'якшеної води

В6

умягченной воды

річкової води

В7

речной воды

річкової освітленої води

В8

речной осветленной воды

підземної води

В9

подземной воды

2 Каналізація:2 Канализация:

а) загальне позначення

КО

а) общее обозначение

б) побутова

К1

б) бытовая

в) дощова

К2

в) дождевая

г)виробнича:г) производственная:

загальне позначення

К3

общее обозначение

механічно забруднених вод

К4

механически загрязненных вод

мулова

К5

иловая

вод, що містять шлам

К6

шламосодержащих вод

хімічно забруднених вод

К7

химически загрязненных вод

кислих вод

К8

кислых вод

лужних вод

К9

щелочных вод

кислотолужних вод

К10

кислотощелочных вод

вод, що містять ціан

К11

цианосодержащих вод

вод, що містять хром

К12

хромосодержащих вод

3 Теплопровід:3 Теплопровод:

а) загальне позначення

ТО

а) общее обозначение

б) трубопровід гарячої води для опа-лення і вентиляції (в тому числі кон-диціонування), а також загальний для опалення, вентиляції, гарячого водо-постачання 1 техноло-гічних процесів:
б) трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции (в том числе кондиционирования), а также общий для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов:

подавальний

Т1

подающий

зворотний

Т2

обратный
ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Закінчення таблиці 8

Окончание таблицы 8Найменування

Літерно-цифрові позначення

Буквенно-цифровые обозначенияНаименование

в) трубопровід гарячої води для гарячого водопостачання:

подавальний циркуляційний

г) трубопровід гарячої води для техноло-гічних процесів:

подавальний

зворотний

д) трубопровід:

пари (паропровід)

конденсату (конденсатопровід)ТЗ

Т4

Т5

Т6
Т7

Т8

в) трубопровод горячей води для горячего водоснабжения:

подающий

циркуляционый

г) трубопровод горячей воды для технологических процессов:

подающий

обратный

д) трубопровод:

пара (паропровод)

конденсата (конденсатопровод)

* У тому випадку, коли господарсько-пит­ний або виробничий водопровід є одночас­но і протипожежним, йому присвоюють позначення господарсько-питного або виробничого водопроводу, а призначення роз'яснюють на кресленнях.* В том случае, когда хозяйственно-питьевой или производственный водопровод явля­ется одновременно и противопожарным, ему присваивают обозначение хозяйствен­но-питьевого или производственного водо­провода, а назначение разъясняют на чертежах.
12 Для трубопроводів систем водопрово­ду і каналізації, які не передбачені таблицею 8, належить приймати позначення з порядковою нумерацією у продовження вказаних у таблиці 8.
Для теплопроводів, що наведені в таблиці 8, при різних параметрах теплоносія належить приймати позначення:

• від Т11 до Т19 і від Т21 до Т29 для трубопроводів, указаних в пункті 3, перелік (б);

• від Т31 до Т39 і від Т41 до Т49 для трубопроводів, указаних в пункті 3, перелік (в);

• від Т51 до Т59 і від Т61 до Т69 для трубопроводів, указаних в пункті 3, перелік (г);

• від Т71 до Т79 і від Т81 до Т89 для трубопроводів, указаних в пункті 3, перелік (д).

Для теплопроводів, які не передбачені таблицею 8, належить приймати позначення від Т91 до Т99 незалежно від виду середовища, що транспортується, і його параметрів.

13 Якщо треба показати, що ділянка ме­режі каналізації або конденсатопроводу є напірною, то літерно-цифрове позначення до­повнюють прописною літерою "Н", наприк­лад: К4Н; Т8Н.
14 Приклади побудови умовних графіч­них позначень елементів санітарно-технічних систем наведені в додатку А.


12 Для трубопроводов систем водопрово­да и канализации, не предусмотренных таб­лицей 8, следует принимать обозначения с порядковой нумерацией в продолжение ука­занных в таблице 8.

Для теплопроводов, приведенных в табли­це 8, при разных параметрах теплоносителя следует принимать обозначения:

• от Т11 до Т19 и от Т21 до Т29 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление (б);

• от Т31 до Т39 и от Т41 до Т49 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление (в);

• от Т51 до Т59 и от Т61 до Т69 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление (г);

• от Т71 до Т79 и от Т81 до Т89 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление (д).

Для теплопроводов, не предусмотренных таблицей 8, следует принимать обозначения от Т91 до Т99 независимо от вида транспор­тируемой среды и ее параметров.

13 Если требуется показать, что участок сети канализации или конденсатопровода является на-порным, то буквенно-цифровое обозначение дополняют прописной буквой "Н", например: К4Н; Т8Н.

14 Примеры построения условных графи­ческих обозначений элементов санитарно-тех-нических систем приведены в приложении А.

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

15 Приклади побудови умовних позна­чень і спрощених графічних зображень еле­ментів санітарно-технічних систем у схемах, які виконуються в аксонометричних проекці­ях, наведеш в додатку Б.

16 Умовні позначення приладів, засобів автоматизації і ліній зв'язку приймають за ГОСТ 21.404.

Приклад виконання принципової техно­логічної схеми вентиляційної системи з зазна­ченням приладів, засобів автоматизації і ліній зв'язку наведені в додатку В.

15 Примеры построения условных обозна­чений и упрощенных графических изображе­ний элементов санитарно-технических систем в схемах, выполняемых в аксонометрических проекциях, приведены в приложении Б.

16 Условные обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи прини­мают по ГОСТ 21.404.

Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиляционной сис­темы с указанием приборов, средств авто­матизации и линий связи приведен в прило­жении В.

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Додаток А

(повідковий)

Приклади побудови позначень елементів систем

Приложение А

(справочное)

Примеры построения обозначений элементов систем

^ Таблиця а.1

Таблица А.1Найменування


Позначення Обозначение


Наименование


1 Повітроохолоджувач з

фор­сунковим розпиленням

1 Воздухоохладитель с фор­суночным распылением


2 Підвід теплоносія до підігрівника повітря*
2 Подвод теплоносителя к подогревателю воздуха*З Заслінка вентиляційна з електромагнітним приводом

З Заслонка вентиляционная с электромагнитным приводом


4 Вентилятор радіальний з електромашинним приводом

4 Вентилятор радиальный с электромашинным приводом


5 Клапан регулювальний з електромашинним приводом

5 Клапан регулирующий с электромашинным приводом


* Трубопровід середовища, яке піді­гріває чи охолоджує, зоб-ражають лініями, підведеними до сторін квадрату.


*Трубопровод подогревающей или охлаждающей среды изображают линиями, подведенными к сторонам квадрата.

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

^ Додаток Б (довідковий)

Приклади побудови умовних позначень і спрощених зображень елементів систем в схемах, які виконуються в аксонометричних проекціях

Таблиця Б.1 Таблица Б.1

^ Приложение Б (справочное)

Примеры построения условных обозначений и упрощенных изображений элементов систем в схемах, выполняемых в аксонометрических проекцияхНайменування


Наименование

Позначення

(спрощене зображення)

Обозначение

(упрощенное изображение)1 Трубопровід (повітровід)

y. 1 Трубопровод (воздуховод)


2 Підігрівник повітря


2 Подогреватель воздуха

3 Вентилятор радіальний

3 Вентилятор радиальный

4 Циклон 4 Циклон5 Колектор

5 Коллектор

13

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

Додаток В (довідковий)

Приклад виконання принципової технологічної схеми вентиляційної системи

Приложение В (справочное)

Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиляционной системыРисунок В. 1

Функціональна ознака приладу

Величина, що вимірюється

Позна­чення Обозна­чение

Измеряемая величина

Функциональный признак прибораТемпература

Т

Температура

Тиск

Р

Давление

Перепад

D

Перепад

Ручна дія

H

Ручное воздействиеПоказанняIПоказание

Автоматичне регулюванняСАвтоматическое регулирование

Включення, відклю­чення, блокуванняSВключение, отключение, блокировка
Літерні позначення величин, що вимірю­ються, і функціональних ознак приладів прий­няті за ГОСТ 21.404.

Буквенные обозначения измеряемых вели­чин и функциональных признаков приборов приняты по ГОСТ 21.404.

14

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.20МЭ)

УДК


Ключові слова: креслення, схеми, умовні графічні позначення елементів систем, літерно-цифрові позначення трубопроводів

Ключевые слова: чертежи, схемы, условные графические обозначения элементов систем, буквенно-цифровые обозначения трубопроводов

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт
Транспортування I зберiгання. 12|7 Транспортирование и хранение. 12 8 Вимоги безпеки |8 Требования безопасности

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт україни
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворний, тиражований І розповсюджений без

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт україни
Цей стандарт не може бути повнiстю чи частково вiдтворений, тиражований I разповсюджений без

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт України
Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований І розповсюджений без

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<