Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів напряму 030601
Скачать 482.31 Kb.
НазваниеРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів напряму 030601
страница1/7
Дата публикации15.02.2014
Размер482.31 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»

для студентів напряму

6.030601 «Менеджмент»
Частина 2 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

Дніпропетровськ НМетАУ 2012
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

^ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання

до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»

Частина 2 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

для студентів напряму навчання

^ 6.030601  Менеджмент

Затверджено

на засіданні кафедри економічної інформатики

Протокол № від 06.06.2012 р.


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 33: 004.4

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» Частина 2 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ для студентів напрямів навчання 6.030601  менеджмент / Укл. Л.І. Ярмоленко  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 50 с.

Наведено методичні матеріали з формування базових знань про організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.
Призначена для студентів напрямів навчання 6.030601  менеджмент.


Укладач Л.І. Ярмоленко, ст. викладач
Відповідальна за випуск Л.М. Савчук, канд. екон. наук, проф.
Рецензент К.Ф.Ковальчук, д-р екон. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 23.03.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,82. Умов. друк. арк. 2,79. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр.Гагаріна, 4
Вступ
Методи економічної інформатики дозволяють автоматизувати змістовну обробку економічних документів як у формі показників, так і в текстовій формі.

Основною задачею вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів по наступних питаннях:

  • робота з системою табличної обробки даних MS Excel;

  • робота з системою управління базами даних MS Access;

  • робота з системою обробки тексту;

  • ознайомлення з новітніми інформаційними технологіями.

Отже, вивчення інформатики має велике значення для майбутніх фахівців з напряму «Менеджмент».

Microsoft Access  сама затребувана у світі база даних для операційної системи Microsoft Windows, яка призначена для розробки й розгортання багатопредметних інформаційних бізнес-систем.

Microsoft Access може з успіхом застосовуватися студентами-кібернетиками й студентами-економістами для освоєння особливостей реляційних баз даних з метою створення нескладних додатків і в той же час надає потужні інструменти розробки досвідченим програмістам. Створювані прикладні рішення при необхідності можуть легко розширюватися для реалізації нових ділових завдань і управління даними.

Робоча програма дисципліни «Інформатика ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА»

Частина 2. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ
^ 1.1 Мета вивчення дисципліни
Навчальна дисципліна «Інформатика та комп’ютерна техніка» входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін.

Метою вивчення дисципліни є формування сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навиків роботи на сучасній комп’ютерній техніці.
^ 1.2 Завдання вивчення дисципліни
У результаті вивчення дисципліни у першому семестрі студент повинен:

знати:

  • загальні поняття про інформацію та її якісні характеристики;

  • способи обробки економічної інформації засобами MS Access;

вміти:

  • створювати, редагувати та керувати таблицями бази даних MS Access, створювати запити, форми та звіти;

  • виконувати обчислювальні процеси у середовищі MS Access.

Критерій успішності – отримання позитивних оцінок на іспиті.

Засоби діагностики успішності навчання – контрольна робота .

Зв'язок з іншими дисциплінами – дисципліна починає цикл підготовки бакалаврів з напряму з напряму 6.030601 «Менеджмент». Вона є основою для вивчення дисциплін «Комп’ютерні мережі», «Інформаційні системи і технології в менеджменті»

^ 1.3 Розподіл годин за навчальним планом

с е м е с т р и
Всього

1

2


Усього годин за навчальним планом

216

124

92


у тому числі аудиторні заняття:

32

16

16


з них:

- лекції;


16


8


8


- лабораторні заняття.

16

8

8


Самостійна робота

184

108

76


Види контролю:- виконання контрольної роботи.Підсумковий контроль (іспит, залік)
іспит

залік1.4 Зміст дисципліни
Тема 1.^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

Призначення і класифікація сучасних систем керування базами даних, тенденції розвитку. Реляційні моделі і бази даних. MS ACCESS  універсальна система управління базами даних реляційного типу.

Тема 2.^ ГОЛОВНЕ ВІКНО ACCESS ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

Стислий огляд меню ACCESS та його команд. Панелі інструментів. Налагодження панелей інструментів та основних параметрів ACCESS.

Довідкова система. Порядок отримання довідкової інформації.

Тема 3.^ УТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ БАЗИ ДАНИХ ACCESS

Визначення структури таблиці. Основні складові структури: назва поля, типи даних та їх характеристика. Порядок створення структури таблиці у вікні конструктора за допомогою майстра та у режимі таблиці. Порівняльний аналіз різних режимів створення структури таблиці.

Тема 4.^ МОДИФІКАЦІЯ СТРУКТУРИ ТАБЛИЦІ ACCESS

Необхідність підтримки бази даних у актуальному стані. Види модифікацій структури таблиці: зміна назви поля та типу його даних, зміна послідовності полів, знищення та додавання полів таблиці.

Визначення індексу. Утворення індексу для одного поля таблиці. Складні індекси.

Тема 5.^ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОТАБЛИЧНИХ БАЗ ДАНИХ

Стисла характеристика відношень баз даних. Проектування нормалізованих баз даних. Нормальні форми відношень у реляційних базах даних.

Визначення зв’язків між таблицями. Вікно діалогу ACCESS. Схема даних. Визначення умов цілісності даних. Використання каскадних операцій (каскадна зміна та знищення даних).

Тема 6.^ ВВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ДАНИХ У РЕЖИМІ ТАБЛИЦЬ ACCESS

Порядок введення та збереження даних. Перегляд та редагування значень поля. Припустимі значення поля. Переміщення даних у межах таблиці. Зміна зовнішнього вигляду таблиці. Утворення нового поля у режимі таблиці. Поля, які не допускають змін даних.

Тема 7.^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОШУКУ ДАНИХ У БАЗІ

Огляд можливостей команди «Знайти». Опції пошуку даних. Визначення умов пошуку.

Сортування даних для організації швидкого пошуку. Використання фільтра для організації пошуку даних.

Тема 8.^ ВИБОРКА ДАНИХ З ТАБЛИЦЬ ACCESS ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАПИТІВ

Визначення запиту. Запит за взірцем. Використання Майстра для складання запитів. Робота у вікні конструктора запитів. Побудова умов у запитах: об’єднання критеріїв пошуку, використання логічних операторів. Використання запитів для обчислення значень поля, зміна умов вибірки при обчисленні.

Багатотабличні запити в ACCESS. Запити у зв’язаних таблицях з відношенням «один до одного», запити у зв’язаних таблицях з відношенням «один до багатьох». Використання логічних функцій у багатотабличних запитах.

Означення зовнішнього з’єднання. Побудова зовнішніх зв’язків. Зміна типу зв’язку між таблицями.

Підсумкові запити у ACCESS. Означення умов вибірки у підсумкових запитах, обчислення суми, максимального та середнього значень поля, групування полів запиту, використання виразів у підсумкових запитах.

Тема 9.^ ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ДАНИХ

Призначення форм, характеристика альтернативних засобів утворення форм: побудова форм за допомогою майстра, робота у режимі конструктора форм.

Розширення засобів введення даних, спеціальні засоби організації введення даних: утворення списку, розміщення прапорців та вимикачів.

Тема 10.^ ПОБУДОВА ЗВІТІВ У ACCESS

Утворення звітів. Використання майстра звітів. Робота у вікні конструктора звітів. Групування даних у звітах. Організація друку форм і звітів.

  1   2   3   4   5   6   7

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів напряму 030601 iconРобоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення...
Назва розділу/теми та її змістТривалість (годин)I cеместр91Вступ в курс “Інформатика І системологія”

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів напряму 030601 iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів напряму 030601 iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів напряму 030601 iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів напряму 030601 iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів напряму...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів напряму 030601 iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Трудове право” для студентів напряму 030601...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів напряму 030601 iconРобоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення...
Назва розділу/теми та її змістТривалість (годин)I cеместр91Вступ в курс “Інформатика І системологія”

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів напряму 030601 iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Інженерна психологія” для студентів спеціальності...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів напряму 030601 iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Педагогічна психологія” для студентів спеціальності...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів напряму 030601 iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технології матеріалів» для студентів...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<