Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг»
Скачать 225.54 Kb.
НазваниеЗакон та «Про електронні документи та електронний документообіг»
Дата публикации09.04.2014
Размер225.54 Kb.
ТипЗакон
uchebilka.ru > Право > Закон

стор. з

Договір № _______________


про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису

м. Київ «____» ___________ 20___ р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікації ключів «Україна» (далі - Центр)

в особі ______________________________________________________________________________________________, що діє на підставі _______________________________________________________________________, з одного боку, і _____________________________________________________________________________________ (далі - Клієнт) в особі __________________________________________________, що діє на підставі ___________________________ з іншого боку, далі разом іменуються як Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей Договір про наступне:


 1. ^ Загальні положення

  1. Цей Договір укладається безпосередньо з Клієнтом або через його уповноваженого представника, який повинен надати документ, що посвідчує його особу і документ, яким він уповноважений на укладання Договору.

  2. Підписувачем електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) є Клієнт або його представник, який на законних підставах володіє особистим ключем, що відповідає відкритому ключу. Сформований Центром посилений сертифікат відкритого ключа підписувача ЕЦП (далі - сертифікат) містить цей ключ та основні дані (реквізити) підписувача.

  3. Клієнт несе юридичну та фінансову відповідальність за виконання підписувачами, що його представляють, умов цього Договору.

  4. Всі підписувачі мають пройти процедуру реєстрації в Центрі після встановлення їх особи згідно з п.5.2 Правил посиленої сертифікації, затверджених Наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України (далі - ДСТСЗІ СБУ) №3 від 13.01.2005 року (із змінами, внесеними згідно з Наказом ДСТСЗІ СБУ №50 від 10.05.2006р.) перед поданням електронної заявки на сертифікацію відкритого ключа підписувача (далі – електронна заявка) до Центру.

  5. Послуги, що надаються за цим Договором, відповідають вимогам ДСТУ 4145-2002 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння» та вимогам до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису, затверджених Наказ Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України №1236/5/453 від 20.08.2012р.

  6. Порядок надання послуг визначається:

 • Законами України «Про електронний цифровий підпис» № 852-IV від 22.05.2003 р. (далі - Закон) та «Про електронні документи та електронний документообіг» № 851-IV від 22.05. 2003 р.;

 • Наказом ДСТСЗІ СБУ №3 від 13.01.2005 р. «Про затвердження Правил посиленої сертифікації» (із змінами, внесеними згідно з Наказом ДСТСЗІ СБУ № 50 від 10.05.2006 р.) (далі - Правила);

 • Регламентом роботи акредитованого центру сертифікації ключів товариства з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікації ключів «Україна» (далі - Регламент);

 • цим Договором.

  1. Клієнт підтверджує, що ознайомився і погоджується з політикою сертифікації та умовами обслуговування посилених сертифікатів, які викладені в Регламенті Центру, розміщеному на електронному інформаційному загальнодоступному ресурсу в мережі Internet - сайт http://uakey.com.ua (далі – сайт Центру), Правилах та інших нормативно-правових актах, що розміщені на сайті Центрального засвідчувального органу http://www.czo.gov.ua .

  2. У рамках даного договору Клієнт підтверджує, що Центр передав надійний засіб ЕЦП, відповідно до вимог наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України «Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації» №141 від 20.07.2007 року.

  3. В цьому Договорі терміни вживаються у значенні, визначеному Законом, Правилами та іншими чинними нормативно-правовими актами України.
 1. Предмет договору

 1. Центр надає Клієнту, а Клієнт приймає і оплачує послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування (далі - послуги ЕЦП) на умовах, визначених цим Договором, а саме:

 • обробка даних: збір, сортування, архівація, захист, транспортування, перетворення даних, необхідних для ідентифікації Клієнта з метою проходження процедури реєстрації і формування сертифікатів;

 • обслуговування сертифікатів: Центр реєструє підписувачів, формує сертифікати (у кількості _____ шт.), зберігає, розповсюджує їх, управляє статусом сертифікатів, розповсюджує інформацію про статус сертифікатів;

 • за бажанням Клієнта Центр надає додаткові послуги: формування позначки часу, повідомлень про статус сертифікатів у реальному часі за підписом Центру;

 • за бажанням Клієнта Центр надає додаткові консультації щодо створення, перевірки та використання ЕЦП, засобів та процедури генерації особистого та відкритого ключів, а також створення електронних заявок.
 1. Права та обов’язки Центру

  1. Центр має право:

   1. отримати і перевірити відомості про підписувача, що необхідні для проходження процедури реєстрації і формування сертифіката згідно з п.5.2 Правил;

   2. відмовити Клієнту або його представнику - підписувачу в проходженні процедури реєстрації, зміні стану сертифіката та інших послугах ЕЦП у випадках, передбачених Регламентом й у разі порушення умов проходження процедури реєстрації та отримання послуг ЕЦП, передбачених цим Договором та Регламентом;

   3. вимагати від Клієнта або його представника – підписувача усунення будь-яких порушень умов даного Договору та Регламенту;

   4. розкрити інформацію про Клієнта або персональні дані його представника - підписувача відповідним органам лише у випадках, передбачених законодавством України;

   5. скасовувати, блокувати та поновлювати сертифікати у випадках, передбачених цим Договором та Регламентом;

   6. змінювати вартість послуг ЕЦП в порядку, передбаченому цим Договором;

   7. тимчасово зупиняти надання послуг у випадках, передбачених цим Договором;

   8. припинити дію Договору у випадках, передбачених цим Договором;

   9. інші права, передбачені цим Договором, Регламентом та чинним законодавством України.

  1. Центр зобов‘язаний:

   1. своєчасно та якісно надавати послуги ЕЦП, передбачені цим Договором та Регламентом;

   2. забезпечувати захист інформації, персональних даних підписувачів, використовуючи комплексну систему захисту інформації, на яку контролюючим органом видано атестат відповідності;

   3. використовувати в якості алгоритмів ЕЦП стандарти ГОСТ 34.311-95, ДСТУ 4145-2002, ДСТУ ГОСТ 28147:2009;

   4. використовувати надійні засоби ЕЦП для надання послуг ЕЦП;

   5. цілодобово приймати заяви про скасування, блокування та поновлення сертифікатів;

   6. перевіряти дані, що вносяться до сертифіката, правочинність електронних заявок, заяв на блокування, поновлення та скасування сертифікатів;

   7. скасовувати, блокувати, поновлювати сертифікати та інформувати підписувачів про зміну статусу їх сертифікатів у випадках, передбачених Регламентом і законодавством України;

   8. перевіряти законність звернень про скасування, блокування, поновлення сертифікатів та зберігати документи, на підставі яких сертифікати були скасовані, заблоковані чи поновлені;

   9. формувати сертифікати і видавати, за бажанням Клієнта, в електронній формі та у формі паперового документа;

   10. зберігати сформовані сертифікати упродовж строку, що передбачений законодавством;

   11. надати безкоштовно (в рамках цього Договору) надійний засіб ЕЦП, що має експертний висновок за результатами державної експертизи ДССЗЗІ України у сфері криптографічного захисту інформації;

   12. перевірити володіння підписувачем особистим ключем, який відповідає відкритому ключу, наданому для формування сертифіката;

   13. забезпечувати цілодобовий доступ користувачів до сертифікатів підписувачів, які дали на це згоду, до даних про статус сертифікатів на сайті Центру;

   14. надавати Клієнту інформацію та документи відносно діяльності Центру (щодо послуг, тарифів та іншу інформацію, передбачену цим Договором та чинним законодавством України) за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв’язку або шляхом розміщення її на сайті Центру;

   15. надавати консультації з питань щодо створення, перевірки та використання ЕЦП, засобів та процедури генерації особистого та відкритого ключів, а також створення електронних заявок;

   16. інші зобов’язання, передбачені цим Договором, Регламентом та чинним законодавством України.
 1. Права та обов’язки Клієнта і його представників - підписувачів

  1. Клієнт і його представники - підписувачі мають право:

   1. ознайомитись з інформацією щодо діяльності Центру в сфері надання послуг ЕЦП;

   2. отримати необхідні пояснення та консультації щодо предмету цього Договору, його виконання тощо;

   3. отримати консультації з питань щодо створення, перевірки та використання ЕЦП, засобів генерації особистого та відкритого ключів, а також створення електронних заявок та заяв на зміну статусу сертифіката в Центрі або його відокремленому пункті реєстрації (далі – ВПР);

   4. обумовити публікацію свого сертифіката на сайті Центру;

   5. отримати сертифікати в електронній формі та у формі паперового документа, якщо процедура реєстрації Клієнта та його представника – підписувача пройшла успішно;

   6. використовувати сформовані Центром сертифікати для вчинення правочинів на суму, що не перевищує 1 (один) мільйон гривень;

   7. подавати заяви на блокування, скасування та поновлення свого сертифіката;

   8. отримувати повідомлення щодо зміни статусу свого сертифіката;

   9. подавати заяви, скарги, претензії тощо;

   10. інші права, передбачені цим Договором, Регламентом та чинним законодавством України.

  1. Клієнт і його представники - підписувачі зобов’язані:

   1. перед укладанням Договору ознайомитись із Законом, Правилами, Регламентом;

   2. виконувати вимоги, передбачені Договором, Регламентом та чинним законодавством України;

   3. надавати повні, достовірні відомості та іншу інформацію відповідно до цього Договору, Регламенту Центру та чинного законодавства України;

   4. надавати повну, достовірну інформацію, яка має бути включена до сертифіката, під час проходження процедури реєстрації в Центрі або його ВПР, подавши належним чином оформлені документи, перелік яких розміщений на сайті Центру;

   5. своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки за послуги ЕЦП, що становлять предмет цього Договору;

   6. використовувати особистий ключ тільки в межах своїх повноважень;

   7. надавати Центру письмові обґрунтовані зауваження стосовно якості послуг ЕЦП, що становлять предмет цього Договору, у разі їх виникнення, впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів після формування сертифікатів чи зміни їх статусу;

   8. використовувати тільки надійні засоби ЕЦП (під час генерації особистого та відкритого ключів, формування та перевірки ЕЦП, шифрування інформації), що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації (відповідно до умов п.3.2.11 цього Договору);

   9. повідомляти Центр про зміну реквізитів, що вносяться до цього Договору Клієнтом, не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня настання відповідних змін;

   10. наданий Центром надійний засіб ЕЦП використовувати тільки в рамках цього Договору (заборонено його змінювати, модифікувати та передавати іншим особам);

   11. додержуватись вимог щодо використання особистих ключів, визначених Регламентом та цим Договором;

   12. перевіряти відповідність отриманого сертифіката до поданої електронної заявки;

   13. зберігати особисті ключі у таємниці та у спосіб, що унеможливлює ознайомлення або використання їх іншими особами;

   14. не використовувати особистий ключ у разі його компрометації;

   15. знати пароль доступу до особистого ключа та «фразу-пароль» для голосової аутентифікації;

   16. не розголошувати та не повідомляти іншим особам пароль доступу до особистого ключа та «фразу-пароль» для голосової аутентифікації;

   17. негайно інформувати Центр про наступні події, якщо вони трапилися до закінчення строку чинності сертифікатів:

 • втрату або компрометацію особистого ключа;

 • втрату контролю щодо ключа через компрометацію пароля;

 • виявлення неточностей, інформації чи відомостей, що не відповідають дійсності;

 • зміну даних, що зазначаються у сертифікатах.

Ця інформація може бути прийнята Центром по телефону.

   1. при виявленні неточностей або зміні даних, зазначених у сертифікаті, відкликати цей сертифікат;

   2. використовувати особистий ключ виключно для ЕЦП, а також дотримуватись інших вимог щодо його використання, визначених Регламентом;

   3. інші зобов’язання, передбачені цим Договором, Регламентом та чинним законодавством України.
 1. Підстава для надання послуг ЕЦП та умова для формування сертифікатів

 1. Підставою для надання послуг ЕЦП є отримання Центром всіх документів, перелік та порядок подання яких визначений Регламентом Центру та Правилами й розміщений на сайті Центру.

 2. Формування сертифікатів відбувається тільки за умови надання Клієнтом електронних заявок на їх створення (в електронній формі), до яких внесені реквізити підписувачів, вказаний строк чинності сертифікатів та обумовлена їх публікація.
 1. Термін дії сертифіката

  1. Термін дії сертифіката підписувача зазначається в самому сертифікаті.
 1. Порядок надання послуг ЕЦП

  1. Центр виставляє Клієнту рахунок-фактуру згідно чинного прайсу, що розміщений на сайті Центру.

  2. Клієнт подає до Центру або його ВПР:

 • документ, що підтверджує оплату послуг (якщо оплата відбулася);

 • комплект документів, необхідний для отримання сертифікатів;

 • електронні заявки для кожного з підписувачів на зовнішньому носієві інформації.

  1. Якщо дані, що вказані у сертифікатах Клієнта змінились, для отримання нових сертифікатів Клієнт повинен надати Центру документи, що підтверджують ці зміни.

  2. Перевірка наданих даних та встановлення особи заявника та/або особи і повноважень його представника здійснюється посадовими особами Центру або його ВПР у відповідності до Регламенту та чинного законодавства України.

  3. Центр або його ВПР перевіряє поданий комплект документів та електронні заявки на їх наявність і правильність заповнення, оплату Клієнтом послуг ЕЦП (якщо оплата відбулася). Центр контролює оплату послуг ЕЦП, якщо вона відбувається після підписання Договору.

  4. Не приймаються до розгляду документи, які мають підчистки, помарки, дописки, закреслені слова, інші виправлення чи надписи олівцем, а також пошкоджені, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати.

  5. Якщо процедура реєстрації Клієнта та його представників – підписувачів пройшла успішно, Центр формує сертифікати і вносить їх у реєстр сертифікатів.

  6. Клієнт може використовувати сформовані Центром сертифікати для вчинення правочинів на суму, що не перевищує 1 (один) мільйон гривень.

  7. Центр або його ВПР надає Клієнту чи його уповноваженому представнику сертифікати в електронній формі та у формі паперових документів, за бажанням Клієнта забезпечує користувачам вільний доступ до сертифікатів Клієнта, якщо його представники - підписувачі дали на це згоду.

  8. Дозвіл на публікацію сертифікатів на сайті Центру обумовлюється кожним підписувачем - представником Клієнта окремо у відповідних заявках на формування посилених сертифікатів підписувачів ЕЦП (далі – заявки), що є Додатками до цього Договору.

  9. Відповідальність за забезпечення конфіденційності та цілісності особистого ключа несе підписувач.

  10. Обслуговування кожного сертифіката Клієнта здійснюється Центром відповідно до Регламенту протягом строку дії кожного із сертифікатів.

  11. Скасування, блокування та поновлення сертифікатів Клієнта відбувається відповідно до Закону, Правил та Регламенту Центру.

  12. Послуга фіксування часу – процедура засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу шляхом додання до нього або логічного поєднання з ним позначки часу.

   1. Послуга фіксування часу надається Клієнту цілодобово.

   2. Формування позначки часу здійснюється, за бажанням Клієнта, за запитом від надійного засобу ЕЦП.

   3. Час, який вказується в позначці часу, встановлюється за Всесвітнім координованим часом (UTC) з точністю до однієї секунди на момент формування позначки.

  1. Консультаційні послуги Клієнту та його представникам надаються фахівцями Центру особисто або за допомогою засобів телекомунікації (телефоном, факсом, електронною поштою).

  2. Факт надання послуг Центром та приймання їх результатів Клієнтом оформлюється Актом наданих послуг (далі - Акт) у 2 (двох) примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони, які підписуються уповноваженими представниками Сторін та засвідчуються їх печатками.

  3. Сторони погоджуються, що Акти до цього Договору, підписані за допомогою факсиміле, є чинними, дійсними та мають юридичну силу. Сторони підтверджують, що факсимільні підписи аналогічні власноручним підписам Сторін.

  4. У разі відмови Клієнта від вчинення дій передбачених п.7.16 цього Договору, він протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня формування сертифікатів передає Центру обґрунтовану письмову відмову від підписання Акту.

  5. У випадках, передбачених п.4.2.7 та п.7.18 цього Договору, Центр протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів розглядає письмове звернення Клієнта, з’ясовує в чому полягають його претензії, надає письмові роз’яснення щодо питань порушених у зверненні й приймає рішення стосовно усунення вище згаданих недоліків, у разі їх виявлення.

  6. В день підписання сторонами Акту зобов’язання Центру щодо надання послуг ЕЦП вважаються наданими. Якщо протягом строку, зазначеного в п.7.18 цього Договору, Акт з боку Клієнта не було підписано і Центр не отримував відмови від його підписання, то зобов’язання Центру щодо надання послуг ЕЦП вважаються виконаними у повному обсязі та належним чином. Але це не звільняє Сторони від оформлення Акту.
 1. Скасування, блокування та поновлення сертифіката

  1. Центр негайно скасовує сформований ним сертифікат у разі:

   1. подання заяви Клієнтом або його уповноваженим представником;

   2. припинення діяльності Клієнта (юридичної особи), смерті підписувача (фізичної особи) або оголошення його померлим за рішенням суду;

   3. визнання підписувача недієздатним за рішенням суду;

   4. виявлення недостовірності даних, вказаних у сертифікаті;

   5. компрометації особистого ключа;

   6. закінчення строку чинності сертифіката ключа;

   7. у випадках, зазначених в Регламенті.

  1. Центр блокує сертифікат:

   1. у разі подання заяви підписувачем, Клієнтом або його уповноваженим представником;

   2. у разі отримання відомостей про компрометацію особистого ключа підписувача;

   3. у разі несплати за послуги ЕЦП у термін, визначений цим Договору;

   4. за рішенням суду, що набрало законної сили.

  1. Блокований сертифікат поновлюється:

   1. у разі подання заяви Клієнтом;

   2. у разі встановлення недостовірності відомостей про компрометацію особистого ключа;

   3. у разі сплати заборгованості за надані послуги ЕЦП;

   4. за рішенням суду, що набрало законної сили.

  1. Клієнт або його уповноважений представник подає заяву про скасування, блокування та поновлення сертифіката в письмовому вигляді.

  2. У разі компрометації або втрати ключа, звернення про блокування сертифіката може бути прийняте Центром по телефону і підтверджується «фразою-паролем», зміст якої підписувач вказав у електронній заявці.

  3. Зміна статусу сертифіката набирає чинності з моменту внесення інформації про нього (із зазначенням дати та часу) до реєстрів чинних, скасованих і блокованих сертифікатів.

  4. Центр невідкладно повідомляє підписувача про зміну статусу його сертифіката.
 1. Ціна Договору, вартість послуг та порядок їх оплати

  1. Ціна цього Договору – це сукупність грошових сум, сплачених Клієнтом за послуги ЕЦП, надані Центром протягом усього строку дії цього Договору.

  2. Вартість послуг ЕЦП, що надаються Центром, складає _______,00 грн. (__________________________________________________________________), в т.ч. ПДВ складає _____,00 грн. (__________________________________).

  3. Оплата послуг ЕЦП здійснюється на підставі Акту шляхом безготівкового перерахування Клієнтом коштів на поточний рахунок Центру, що зазначений в цьому Договорі.

  4. Клієнт має оплатити послуги ЕЦП не пізніше, ніж протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня формування сертифікатів.

  5. У разі формування нових сертифікатів, у зв’язку зі зміною даних, що містяться в ньому, у випадку настання однієї з подій, передбачених п.4.2.17, або за бажанням Клієнта в будь-яких інших випадках, Клієнт повинен сплатити кошти за послуги відповідно до пп. 9.2, 9.3 цього Договору.

  6. Вартість послуг ЕЦП за цим Договором може змінюватись. У такому разі Центр повідомляє про нові тарифи, не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати їх вступу в силу, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Центру.

  7. Датою належного виконання грошових зобов’язань Сторони визначають дату надходження коштів у розмірі вартості послуг ЕЦП на поточний рахунок Центру.
 1. Відповідальність Сторін та гарантії Центру

  1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та цього Договору.

  2. У разі порушення строку та/або порядку оплати послуг ЕЦП, Центр блокує неоплачені сертифікати Клієнта до дати належного виконання грошових зобов’язань.

  3. У разі порушення Центром зобов’язань щодо якості послуг ЕЦП та/або строків їх надання, Центр несе відповідальність, передбачену ч.2 ст. 231 Господарського кодексу України.

  4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке порушення було спричинене невиконанням або неналежним виконанням іншою стороною своїх зобов’язань за цим Договором.

  5. Сторона вважається невинною, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язань за цим Договором.

  6. Сторони звільняються від відповідальності у випадках та у порядку, передбачених цим Договором.

  7. Клієнт несе відповідальність за виконання його представниками – підписувачами умов Договору, за збереження ними особистих ключів.

  8. Центр несе відповідальність:

   1. за належне формування всіх об‘єктів сертифікації згідно з ДСТУ 4145-2002 і вимогам до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису, затверджених Наказ Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України №1236/5/453 від 20.08.2012р. та іншими нормативно-правовими актами;

   2. за відповідність даних, що зазначені у сертифікаті, даним, що надані Центру Клієнтом;

   3. керівник та посадові особи Центру несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, зокрема відомостей про персональні дані, згідно із законодавством України.

  1. Центр не несе відповідальності:

   1. за будь-яку шкоду, спричинену використанням Клієнтом ненадійних засобів ЕЦП для генерації особистих та відкритих ключів, накладання та перевірки ЕЦП, заподіяну будь-якій юридичній чи фізичній особі;

   2. за будь-які негативні наслідки, які були спричинені порушенням Клієнтом вимог п.4.2.2 в частині порушення вимог щодо конфіденційності та компрометації особистих ключів, що сталося з вини Клієнта;

   3. за збої в обміні інформацією, що виникли в результаті несправності ліній зв’язку, відключення та перебої в мережах живлення, несправності апаратних і програмних засобів Клієнта.

  1. Гарантії Центру:

   1. Центр гарантує, що послуги, які надаються за цим Договором, відповідають вимогам ДСТУ 4145-2002 та вимогам до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису, затверджених Наказ Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України №1236/5/453 від 20.08.2012р. та іншими нормативно-правовими актами;

   2. Шляхом внесення коштів на спеціальний рахунок відповідно до п.5 Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №903 від 13.07.04 року, Центр гарантує відшкодування збитків, які можуть бути завдані Клієнтам, користувачам або третім особам внаслідок неналежного виконання Центром своїх зобов'язань.
 1. Форс-мажорні обставини

  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання сталося внаслідок дії непереборної сили (форс-мажор), такої як: стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси тощо), військові дії, революції, епідемії, або втручання з боку компетентних органів, зміни у чинному законодавстві, а також інших обставин надзвичайного характеру, які виникли після підписання цього Договору й такі, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

  2. Сторона, яка підпала під дію форс-мажорних обставин повинна письмово повідомити іншу Сторону впродовж 5 (п’яти) календарних днів про настання форс-мажорних обставин та про можливий термін їх припинення, а в строк до 10 (десяти) днів надати відповідні документи, які це підтверджують, від компетентних органів.

Строк виконання зобов’язань відкладається на термін дії таких обставин.

Несвоєчасне (пізніше 5 (п’яти) днів) повідомлення про існування форс-мажорних обставин позбавляє відповідну Сторону права посилання на них для звільнення від відповідальності.

  1. Якщо обставини, передбачені п.11.1 Договору, будуть тривати понад 90 (дев’яносто) днів, Сторони повинні вирішити питання відносно розірвання цього Договору або узгодження строку виконання обов’язків за цим Договором.

  2. Якщо Сторони не дійдуть згоди, то Сторона, що не підпала під дію обставин непереборної сили, має право розірвати цей Договір на підставі письмового повідомлення про це (рекомендованим листом, телеграмою тощо) іншої Сторони за 10 (десяти) календарних днів до дати розірвання. Договір вважається розірваним на 11 (одинадцятий) календарний день з моменту відправлення іншою Стороною такого повідомлення.
 1. Конфіденційність

  1. Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов’язані з операціями, які відбуваються відповідно до цього Договору, конфіденційною інформацією.

  2. Конфіденційна інформація не може передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої сторони за цим Договором, крім випадків, що пов’язані з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов’язань за цим Договором або сплати податків та інших обов’язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
 1. Дія Договору

  1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дати його підписання Сторонами й скріплення печатками Сторін.

  2. Перебіг строку дії цього Договору починається у момент, визначений п.13.1 цього Договору.

  3. Договір вважається укладеним на __ рік(роки), а в частині виконання Центром своїх обов’язків, пов’язаних з обслуговуванням сертифікатів – до закінчення строку дії сертифікатів.

  4. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковим договором до цього Договору, якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України.

  5. Зміни до цього Договору набирають чинності з дати належного оформлення Сторонами, якщо інше не встановлено у самому додатковому договорі, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

  6. Договір втрачає чинність без додаткових узгоджень Сторін у випадку:

 1. закінчення строку дії всіх сертифікатів Клієнта;

 2. скасування всіх сертифікатів Клієнта;

 3. в інших випадках, передбачених законодавством України.

  1. Дія Договору достроково може бути припинена:

 1. за згодою Сторін;

 2. у випадках, передбачених п.8.1.2 цього Договору;

 3. з ініціативи Центру (за умови скасування сертифіката Центру або у випадку припинення діяльності Центру);

 4. в інших випадках, передбачених законодавством України.

  1. У випадку дострокового припинення дії Договору Центр скасовує сертифікати Клієнта.

  2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

  3. Після підписання цього Договору всі попередні Договори про надання послуг ЕЦП, якщо такі укладалися між Клієнтом та Центром раніше, втрачають силу.
 1. Захист персональних даних

  1. Сторони погоджуються, що у зв’язку з цим Договором можлива передача одна одній персональних даних своїх представників - суб’єктів персональних даних.

  2. Персональні дані представників Сторін, що були отримані у зв’язку з виконанням цього Договору можуть зберігатися відповідною Стороною безстроково, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

  3. У зв’язку з вищевикладеним та у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року (далі – Закон № 2297-VI), Сторони підтверджують та гарантують наступне:

   1. будь-які персональні дані, що передаються іншій Стороні, обробляються відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних;

   2. Сторони гарантують, що обробка персональних даних у зв’язку з виконанням цього Договору обмежується метою обробки персональних даних, що зазначена у згоді на обробку персональних даних відповідного представника передаючої Сторони або в чинному законодавстві;

   3. всі представники, персональні дані яких передаються, належним чином повідомлені про свої права, мету обробки та осіб, яким ці дані можуть передаватися, відповідно до Закону № 2297-VI;

   4. персональні дані представників однієї Сторони обробляються іншою Стороною виключно у зв’язку з виконанням цього Договору і Сторона, що отримала такі персональні дані, включає їх у власні бази даних.

  1. Сторони зобов'язуються належним чином виконувати вимоги Закону № 2297-VI, зокрема, зобов’язуються здійснити всі необхідні організаційні та технічні заходи для належного захисту отриманих від іншої Сторони персональних даних представників.

  2. Сторона, що передала персональні дані своїх представників іншій Стороні при недотриманні вказаних гарантій та/або при порушенні законодавства про захист персональних даних, самостійно несе відповідальність за всі наслідки такого порушення.
 1. ^ Порядок вирішення спірних питань

  1. У випадку виникнення спорів та розбіжностей з питань, що становлять предмет цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони вживають всіх можливих заходів для їх вирішення шляхом переговорів.

  2. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди, всі спори та розбіжності, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
 1. Прикінцеві положення

  1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

  2. Центр має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

  3. Клієнт має статус ______________________________________________________________________________.

  4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміну.

  5. Додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (крім заявок, що підписуються тільки Клієнтом).

  6. Додаткові договори до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

  7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

  8. Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.


^ Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін


Центр

Клієнт

ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна»

04080, м. Київ, вул. Фрунзе, б.102

тел. 206-72-31, факс 206-72-32

^ ЄДРПОУ – 36865753

п/р 26004450815000 в ПАТ «УкрСиббанк»

код банку 351005

інд. податковий № 368657526561

свідоцтво платника ПДВ № 200007487

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________М.П.М.П.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг» iconЗакон та «Про електронні документи та електронний документообіг»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Український сертифікаційний центр» (надалі Центр)

Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг» iconЗакон та «Про електронні документи та електронний документообіг»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Український сертифікаційний центр» (надалі Центр)

Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг» iconЗакон та «Про електронні документи та електронний документообіг»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Український сертифікаційний центр» (надалі Центр)

Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг» iconЗакон та «Про електронні документи та електронний документообіг»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікації ключів «Україна» (далі Центр)

Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг» iconПро митний контроль та митне оформлення товарів, які декларуються...
України", Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" І "Про електронний цифровий підпис" І з метою прискорення...

Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг» iconЗакон України про вищу освіту
Про Національну доктрину розвитку освіти / Указ Президента України [Електронний ресурс]. Режим доступу

Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг» iconІнструкція
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...

Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг» iconЗакон України "Про міліцію" 20. 12. 90р
Закон України "Про міліцію" 20. 12. 90р. Указ Президента України Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України)...

Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг» iconЗакон України від 23 грудня 1993 року №3792-xii "Про авторське право...
Закон України від 23 березня 2000 року №1587-ііi "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних...

Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг» iconПосольство Королівства Норвегія у Києві
Йте квитки до позитивної відповіді про видачу візи. Посольство може запитати надання квитків перед видачею паспорта з візою. Для...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<