Закон україни
Скачать 390.83 Kb.
НазваниеЗакон україни
страница3/4
Дата публикации07.05.2013
Размер390.83 Kb.
ТипЗакон
uchebilka.ru > Право > Закон
1   2   3   4
Стаття 13. Передача об'єкта оренди

1. Передача об'єкта оренди орендодавцем орендареві
здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди.

2. Орендоване майно (крім таких видів нерухомого майна, як
приміщення, частини будівель, споруд, а також іншого окремого
індивідуально визначеного майна) включається до балансу орендаря
із зазначенням, що це майно є орендованим. ( Абзац перший частини
другої статті 13 в редакції Закону N 1905-IV ( 1905-15 ) від
29.06.2004 )

Орендовані приміщення, частини будівель, споруд та інше
окреме індивідуально визначене майно залишаються на балансі
підприємства чи господарського товариства, створеного у процесі
приватизації (корпоратизації), із зазначенням, що це майно
передано в оренду, та зараховується на позабалансовий рахунок
орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим. ( Абзац другий
частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

( Частина друга статті 13 в редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 )
від 20.05.99 )


3. Якщо орендодавець у строки і на умовах, визначених у
договорі оренди, не передасть орендареві об'єкт оренди, орендар
має право вимагати від орендодавця передачі об'єкта та
відшкодування збитків, завданих затриманням передачі, або
відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків,
завданих йому невиконанням договору оренди.

4. Орендодавець зобов'язаний передати орендарю об'єкт оренди
в комплекті та у стані, що відповідають істотним умовам договору
оренди та призначенню майна, і повідомити орендаря про особливі
властивості та недоліки майна, які йому відомі і які можуть бути
небезпечними для життя, здоров'я, майна орендаря або інших осіб чи
призвести до пошкодження самого майна під час користування ним.
{ Статтю 13 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Стаття 14. Припинення діяльності підприємства,
майно якого передано в оренду

Припинення діяльності підприємства або його структурного
підрозділу здійснюється шляхом його реорганізації через
приєднання до орендаря, а структурного підрозділу - шляхом
виділення з підприємства з наступним приєднанням до орендаря з
дати видання про це відповідного наказу органу, уповноваженого
управляти майном.

Приєднання підприємства або його структурного підрозділу до
орендаря здійснюється за відповідним рішенням органу управління
орендаря.

( Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР
від 23.12.97 )
Стаття 15. Правонаступництво у разі оренди

Орендар стає правонаступником прав та обов'язків
підприємства відповідно до договору оренди, а у разі оренди
цілісного майнового комплексу структурного підрозділу - також
правонаступником прав та обов'язків підприємства, пов'язаних з
діяльністю цього структурного підрозділу.

У разі зміни власника майна, переданого в оренду, до нового
власника переходять права і обов'язки за договором оренди. Сторони
можуть встановити в договорі оренди, що в разі відчуження
власником об'єкта договір оренди припиняється. { Статтю 15
доповнено частиною другою згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від
27.04.2007 }

( Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР
від 23.12.97 )
Стаття 16. Гарантії прав працівників підприємств,
що припинили свою діяльність

Працівникам підприємств, структурних підрозділів, що
припинили свою діяльність відповідно до статті 14 цього Закону, з
якими орендар не уклав трудові договори, забезпечуються
соціально-правові гарантії, передбачені відповідним
законодавством України для працівників, що звільняються у зв'язку
із змінами в організації виробництва і праці. ( Стаття 16 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 )

Стаття 17. Термін договору оренди

1. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін.

2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення
або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після
закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той
самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені
договором. ( Частина друга статті 17 в редакції Закону N
768/97-ВР від 23.12.97 )

3. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який
належним чином виконував свої обов'язки, має переважне право, за
інших рівних умов, на продовження договору оренди на новий термін.
Умови договору оренди на новий строк встановлюються за
домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо умов
договору переважне право орендаря на укладення договору
припиняється. { Частина третя статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Стаття 18. Основні обов'язки орендаря

1. За договором оренди орендаря може бути зобов'язано
використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно
до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого
передано в оренду, та виробляти продукцію в обсягах, необхідних
для задоволення потреб регіону.

2. Орендар зобов'язаний використовувати та зберігати
орендоване майно відповідно до умов договору, запобігати його
пошкодженню, псуванню.

3. Орендар зобов'язаний вносити орендну плату своєчасно і у
повному обсязі.

Стаття 18-1. Ремонт об'єкта оренди

1. Поточний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться
орендарем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором.

2. Капітальний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться
орендодавцем або іншим балансоутримувачем цього майна за його
рахунок, якщо інше не встановлено договором.

3. Якщо орендодавець або інший балансоутримувач майна,
переданого в оренду, не здійснив капітального ремонту майна і це
перешкоджає його використанню відповідно до призначення та умов
договору, орендар має право:

відремонтувати майно, зарахувавши вартість ремонту в рахунок
орендної плати, або вимагати відшкодування вартості ремонту;

вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

{ Закон доповнено статтею 18-1 згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }Стаття 19. Орендна плата

1. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну
плату незалежно від наслідків господарської діяльності. Річна
орендна плата за користування цілісним майновим комплексом
підприємства, його структурним підрозділом не може перевищувати
десяти відсотків вартості орендованого майна. У разі визначення
орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути
передбачено більший розмір орендної плати.

( Частина перша статті 19 в редакції Законів N 768/97-ВР від
23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )


2. Методика розрахунку, пропорції розподілу між відповідним
бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядок
використання орендної плати визначаються: Кабінетом Міністрів
України - для об'єктів, що перебувають у державній власності;
органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим;
органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що перебувають у
комунальній власності. ( Частина друга статті 19 в редакції Закону
N 768/97-ВР від 23.12.97; із змінами, внесеними згідно із Законами
N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99, N 1905-IV ( 1905-15 ) від
29.06.2004 )

3. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.

4. Орендарям збиткових підприємств, а також об'єктів, що
мають важливе соціальне значення, орендодавець може надавати
пільги щодо орендної плати. Порядок визначення таких підприємств
(об'єктів), а також умови надання цих пільг встановлюються:
Кабінетом Міністрів України - для підприємств (об'єктів), що
перебувають у державній власності; органами, уповноваженими
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для підприємств
(об'єктів), що належать Автономній Республіці Крим; органами
місцевого самоврядування - для підприємств (об'єктів), що
перебувають у комунальній власності. ( Частина четверта статті 19
із змінами, внесеними згідно із Законами N 768/97-ВР від 23.12.97,
N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

5. Фонд державного майна України, його регіональні відділення
та представництва використовують отриману відповідно до
законодавства частину орендної плати для виконання організаційних
функцій орендодавця. ( Частину п'яту доповнено абзацом першим
згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004; щодо
тимчасового зупинення дії абзацу першого частини п'ятої статті 19
див. Закон N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004 - редакція до
31.03.2005р. )

Державні підприємства (крім тих, щодо яких прийнято
рішення про приватизацію) мають право використовувати орендну
плату, одержану від переданого ними в оренду окремо
індивідуально визначеного майна, на поповнення власних обігових
коштів.

6. Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в
безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.
( Статтю 19 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 685-XIV
( 685-14 ) від 20.05.99 )

Стаття 20. Форми орендної плати

Орендна плата встановлюється, як правило, у грошовій формі.
Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата
за згодою сторін може встановлюватись у натуральній або
грошово-натуральній формі.

Стаття 21. Зміна розмірів орендної плати

1. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням
сторін.

2. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї
з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан
об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених
законодавчими актами України. ( Частина друга статті 21 в редакції
Закону N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

( Частину третю статті 21 виключено на підставі Закону
N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )


4. Спори з питань зміни орендної плати вирішуються відповідно
до чинного законодавства.

Стаття 22. Суборенда

1. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду
забороняється.

2. Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше
окреме індивідуально визначене майно (окремі верстати, обладнання,
транспортні засоби, нежилі приміщення тощо), якщо інше не
передбачено договором оренди. При цьому строк надання майна у
суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

3. Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не
повинна перевищувати орендної плати орендаря.

Порядок використання плати за суборенду майна визначається:
Кабінетом Міністрів України - для об'єктів, що перебувають у
державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній
Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів,
що перебувають у комунальній власності.
4. До договору суборенди застосовуються положення про
договір оренди. { Статтю 22 доповнено частиною четвертою згідно із
Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

( Частина третя статті 22 в редакції Закону N 1905-IV ( 1905-15 )
від 29.06.2004 )Стаття 23. Право власності орендаря

1. Передача майна в оренду не припиняє права власності на це
майно. ( Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 )

В разі переходу права власності до інших осіб договір оренди
зберігає чинність для нового власника.

2. Орендареві належить право власності на виготовлену
продукцію, в тому числі у незавершеному виробництві, та доход
(прибуток), отриманий від орендованого майна, амортизаційні
відрахування на майно, що є власністю орендаря, а також на набуте
орендарем відповідно до законодавства інше майно. ( Частина друга
статті 23 в редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

3. Амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові
комплекси підприємств, їх структурні підрозділи, будівлі та
споруди нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар.
( Абзац перший частини третьої статті 23 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

Амортизаційні відрахування на орендовані приміщення, частини
будівель і споруд та інше окреме індивідуально визначене майно
нараховує та залишає у своєму розпорядженні підприємство,
господарське товариство, створене в процесі приватизації
(корпоратизації), на балансі якого знаходиться це майно. ( Абзац
другий частини третьої статті 23 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

Амортизаційні відрахування використовуються на відновлення
орендованих основних фондів.

Орендар має право за погодженням з орендодавцем, якщо інше не
передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів
здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення
орендованого майна.

Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок
амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна,
якщо інше не передбачено договором оренди.

( Частина третя статті 23 в редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 )
від 20.05.99 )


4. Якщо в результаті поліпшення, зробленого орендарем за
згодою орендодавця, створена нова річ, орендар стає її власником у
частині необхідних витрат на поліпшення, якщо інше не передбачено
договором оренди. { Статтю 23 доповнено частиною четвертою згідно
із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Стаття 24. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта
оренди

Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди несе
орендодавець, якщо інше не встановлено договором оренди.

Орендар, який затримав повернення об'єкта оренди
орендодавцю, несе ризик його випадкового знищення або випадкового
пошкодження. { Статтю 24 доповнено частиною згідно із Законом
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Орендоване майно страхується орендарем на користь того
учасника договору оренди, який бере на себе ризик випадкової
загибелі чи пошкодження об'єкта оренди.

Передача в оренду майна, що було застраховане орендодавцем
або балансоутримувачем, не припиняє чинності договору
страхування. { Статтю 24 доповнено частиною четвертою згідно із
Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

1   2   3   4

Похожие:

Закон україни iconІнструкція
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...

Закон україни iconЗакон україни
Відповідно до Конституції України ( 254к/96-вр ) цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних...

Закон україни iconЗакон України "Про міліцію" 20. 12. 90р
Закон України "Про міліцію" 20. 12. 90р. Указ Президента України Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України)...

Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає засади організації та здійснення транзиту вантажів авіаційним, автомобільним, залізничним, морським І річковим...

Закон україни iconЗакон україни
У законі України "Про рекламу" Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №39, ст. 181; Офіційний вісник України, 2011 р., №53, ст....

Закон україни iconЗакон України від 23 грудня 1993 року №3792-xii "Про авторське право...
Закон України від 23 березня 2000 року №1587-ііi "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних...

Закон україни iconЗакон україни
України, звільнення від обов'язкового продажу валюти на міжбанківському валютному ринку України, провадиться шляхом прийняття постанов...

Закон україни iconЗакон України
України. Закон спрямований на створення правових, економічних та організаційних умов конкурентоспроможного виробництва І формування...

Закон україни iconЗакон україни
У цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., Nn 40 44, ст. 356)

Закон україни iconЗакон україни
Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<