1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література
Название1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література
страница1/38
Дата публикации24.02.2013
Размер3.85 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Психология > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНФВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Факультет іноземних мов

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
освітньо-кваліфікаційного рівня

МАГІСТР

ЧЕРНІВЦІ 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНФВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Факультет іноземних мов

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
освітньо-кваліфікаційного рівня

МАГІСТР

1) 0305 Філологія 8.030502 – Англійська мова та література

2) 0305 Філологія 8.030502 – Німецька мова та література

3) 0305 Філологія 8.030502 – Французька мова та література

4) 0305 Філологія 8.030507 – Англійсько-український переклад

5) 0305 Філологія 8.030507 – Німецько-український переклад

6) 0305 Філологія 8.030507 – Французько-український переклад
ПЕРЕДМОВА

Магістр, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Підготовка магістра здійснюється на основі освітньо-професійної програми (ОПП), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацією. Освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Особи, які успішно виконали програму підготовки магістра та пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра.

Основою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «МАГІСТР» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича є нормативно-правова база освіти: Закон України «Про вищу освіту», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Положення про ступеневу освіту, Положення Міністерства освіти і науки України «Про організацію науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах»Положення про магістратуру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Положення про організацію педагогічної практики в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Відповідно до Положення про магістратуру в ЧНУ.

Освітньо-професійна програма магістра (кожної спеціальностей в університеті) передбачає теоретичну, практичну та наукову підготовку.

^ Теоретична підготовка визначається навчальним типовим (робочим) планом спеціальності, в якому зазначається перелік основних навчальних дисциплін (загально університетських та професійно-практичних (фахових), до кожної з яких розроблені навчальна та робоча програми.

Практична підготовка включає проходження студентами

педагогічної (асистентської) практики, яка є завершальним етапом формування викладача вищої школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання функціональних обов’язків викладача ВНЗ різного рівня акредитації.

Практика має комплексний характер і передбачає забезпечення фахової діяльності за такими напрямами роботи:

1) викладацький – підготовка магістранта до забезпечення викладання базових, професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності та методик їх викладання у ВНЗ;

2) організаційно-виховний – підготовка магістранта до організації виховної роботи в академічній групі (на посаді куратора академічної групи);

4) науково-дослідний – підготовка магістранта як науковця-дослідника.

^ Завдання практики:

 • ознайомлення зі специфічними особливостями педагогічної діяльності викладача ВНЗ І- IV рівнів акредитації;

 • оволодіння уміннями та навичками організації навчально-виховної, методичної та науково-дослідницької роботи зі студентами;

 • організація науково-дослідної роботи в умовах педагогічної діяльності;

 • виконання магістрантом функцій: викладача фахових дисциплін спеціальності; молодого науковця; куратора студентської групи.

Наукова підготовка передбачає організацію самостійної дослідницької діяльності студента-магістранта, результатом якої є написання магістерської роботи.

Науково-дослідницький модуль включає:

 • збір та опрацювання матеріалів з теми магістерського дослідження;

 • підготовка тез на студентську наукову конференцію;

 • підготовка наукової статті до фахового збірника;

 • консультування студентів із написання наукових доповідей, повідомлень, курсових робіт;

 • аналіз та підготовка відзиву наукового керівника курсової роботи студента;

 • узагальнення результатів власного наукового дослідження у формі рукопису магістерської роботи;

 • подання науковому керівнику завершеного тексту магістерської роботи.

^ Магістерська робота є кваліфікаційним науково-практичним доробком, що містить науково обґрунтовані теоретичні чи експериментальні результати, висновки та рекомендації і свідчить про спроможність студента самостійно проводити наукові дослідження в обраній галузі знань.

Тематика магістерських робіт визначається випускною кафедрою, затверджується її рішенням і доводиться до відома студентів на початку навчального року.

Студенту-магістранту надається право обирати тему, визначену кафедрою, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Теми магістерських робіт пов’язані з напрямами основних науково-дослідних робіт кафедри.

Керівниками магістерських робіт є професори та доценти даної кафедри.

Виконання магістерських робіт проводиться за індивідуальними планами, схваленими кафедрою.

Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні Державної кваліфікаційної комісії, затвердженої наказом ректора університету у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку.

На факультеті іноземних мов підготовка магістра здійснюється як на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра так і на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за такими спеціальностями:

1) 0305 Філологія 8.030502 – Англійська мова та література

2) 0305 Філологія 8.030502 – Німецька мова та література

3) 0305 Філологія 8.030502 – Французька мова та література

4) 0305 Філологія 8.030507 – Англійсько-український переклад

5) 0305 Філологія 8.030507 – Німецько-український переклад

6) 0305 Філологія 8.030507 – Французько-український переклад
Програма підготовки фахівця ОКР “Магістр”

0305 Філологія 8.030502 – Англійська мова та література; 0305 Філологія 8.030502 – Німецька мова та література;

0305 Філологія 8.030502 – Французька мова та література
Визначення освітньо-кваліфікаційного рівня за ознаками фахової підготовки філолога, викладача іноземних мов

Магістр філології (іноземної мови та літератури) підготовлений для викладання іноземних мов і зарубіжної літератури у вищих учбових закладах, він може бути науковим працівником у галузі філології.

Магістр з фаху “філологія” може обіймати викладацькі, науково-дослідницькі та адміністративні посади у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та наукових закладах. Він також може займати посади гіда-перекладача, перекладача, референта-перекладача, інокореспондента, літературознавця.

Магістр з фаху “філологія” (іноземна мова та література) повинен мати фундаментальні знання в даній галузі. Магістр філології повинен вільно володіти двома іноземними мовами, досконало знати поглиблений курс зарубіжної літератури відповідних мов, володіти методикою викладання іноземних мов та літератур, мати глибокі знання з теоретичних дисциплін свого фаху, пройти педагогічну практику, підготувати та захистити випускну магістерську роботу.

Магістр філології повинен: мати фундаментальні знання в галузі філології; володіти методикою викладання іноземних мов та зарубіжної літератури в професійних закладах І-ІV рівнів акредитації; самостійно проводити науково-дослідну роботу, пов’язану з іноземними мовами; володіти концепціями гуманітарних та суспільних наук та користуватися методами цих наук у різних сферах викладацької і науково-дослідницької діяльності; володіти сучасними науковими методами філологічних досліджень, мати достатню підготовку для проведення науково-дослідницької роботи в галузі філологічних наук; знати методику проведення експериментів у галузі лінгвістики, мовознавства, літературознавства та дидактики викладання; глибоко володіти українською та двома іноземними мовами; вміти працювати з комп’ютерною технікою та ефективно використовувати її для обробки матеріалу і результатів досліджень в галузі філології; вміти користуватися науковою літературою, аналізувати стан справ з питань своєї спеціальності; знати правові та етичні норми, які регулюють відносини між людьми в професійних колективах.

^ Показник якості підготовки випускника за напрямком підготовки 0305 «Філологія» визначається рівнем засвоєних знань та умінь, узагальненого об’єкта діяльності, виробничих функцій та типових складових структури професійної діяльності; здатністю виконувати типові професійні задачі діяльності на основі виконання учбового плану, навчальних програм, комплексних кваліфікаційних завдань (ККЗ), здачі державних іспитів та захисту дипломних проектів, а також відгуків узагальнених об’єктів діяльності, навчально-виховних закладів, науково-дослідницьких установ та інших сфер народного господарства.

^ Якість особистості випускника факультету іноземної філології полягає в тому, що він має бути підготовленим до успішної реалізації своєї соціальної ролі в умовах, коли знання і володіння іноземною мовою є засобом засвоєння і передачі різноманітної інформації в багатьох галузях культурного, соціального і економічного життя з одних країн в інші, коли володіння іноземною мовою є надійним засобом підвищення загально-гуманітарного і професійного рівня людини. Основними якостями фахівця з іноземної філології є:

• любов до професії вчителя, педагогічні здібності та здібності до оволодіння іноземними мовами, творча активність, почуття відповідальності, глибокі знання та вміння, прагнення до постійної самоосвіти та самовдосконалення;

• соціальна активність (нетерпимість до недоліків, небайдужість, почуття обов’язку, оптимізм, комунікабельність, почуття колективізму, мужність, енергійність, наполегливість, витриманість, організованість, мобільність, дисциплінованість, чесність);

• здібність до творчої педагогічної роботи (широта інтересів; системне бачення реальних ситуацій, швидкість їх оцінювання з умови мінімуму інформації, вміння передбачати наступні події, логічне мислення);

• політична культура (ідейна зрілість, знання теоретичних основ політичної діяльності в колективі, її зміст, методика підготовки та проведення);

• природно наукова культура (освіченість);

• гуманітарна культура (філософська, релігійна, соціологічна, моральна, естетична та історична).

Викладач іноземної мови має бути джерелом інформації, лідером колективу, моделлю майбутньої мовленнєвої діяльності, організатором психологічного клімату, керівником між особистих відносин.
^ Характеристика сфери і об'єктів діяльності (компетенція) випускників за професійним спрямуванням “магістр”

Магістр з фаху “філологія” (іноземна мова та література) повинен мати фундаментальні знання в даній галузі. Магістр філології повинен вільно володіти двома іноземними мовами, досконало знати поглиблений курс зарубіжної літератури відповідних мов, володіти методикою викладання іноземних мов та літератур, мати глибокі знання з теоретичних дисциплін свого фаху, пройти педагогічну практику, підготувати та захистити випускну магістерську роботу.

Магістр філології (іноземної мови та літератури) може викладати іноземні мови і зарубіжну літературу у вищих учбових закладах, бути науковим працівником у галузі філології.

Магістр з фаху “філологія” може обіймати викладацькі, науково-дослідницькі та адміністративні посади у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та наукових закладах.

^ Кваліфікаційна характеристика випускників за

професійним спрямуванням “магістр”
Загальні вимоги

Магістр філології повинен:

 • мати фундаментальні знання в галузі філології;

 • володіти методикою викладання іноземних мов та зарубіжної літератури в професійних закладах І-ІV рівнів акредитації;

 • самостійно проводити науково-дослідну роботу, пов’язану з іноземними мовами;

 • володіти концепціями гуманітарних та суспільних наук та користуватися методами цих наук у різних сферах викладацької і науково-дослідницької діяльності;

 • володіти сучасними науковими методами філологічних досліджень, мати достатню підготовку для проведення науково-дослідницької роботи в галузі філологічних наук;

 • знати методику проведення експериментів у галузі лінгвістики, мовознавства, літературознавства та дидактики викладання;

 • глибоко володіти українською та двома іноземними мовами;

 • вміти працювати з комп’ютерною технікою та ефективно використовувати її для обробки матеріалу і результатів досліджень в галузі філології;

 • вміти користуватися науковою літературою, аналізувати стан справ з питань своєї спеціальності;

 • знати правові та етичні норми, які регулюють відносини між людьми в професійних колективах.


Перелік навчальних дисциплін для підготовки фахівця

ОКР «Магістр»

0305 Філологія 8.030502 – Англійська мова та література; 0305 Філологія 8.030502 – Німецька мова та література;

0305 Філологія 8.030502 – Французька мова та література
п/п

Шифр

Назва дисципліни

Кількість год.

Кількість кредитів

Форма семестрового контролю

1

2

3

4

5

6


^ Блок дисциплін для підготовки магістра

Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки


1

Г.1
^

Цивільна оборона


54

1,5

залік

Цикл природничонаукової, професійної та практичної підготовки

1

П.1.

Основна іноземна мова (англійська, німецька, французька)

144

4

іспит

2

П.2

Педагогіка та психологія вищої школи

108

3

іспит

3

П.3

Методика викладання іноземної мови у вищій школі

54

1,5

іспит


4

П.4

ЛКЗ другої мови

90

2,5

залік

5

П.5

Вища освіта і Болонський процес

36

1

залік

6

П.6

Друга іноземна мова (англійська, німецька, французька)

234

6,5

залік, іспит

7

П.7

Загальне мовознавство

108

3

іспит

8

П.8

Теорія та історія другої іноземної мови

144

4

іспит

9

П.9

Асистентська практика з основної іноземної мови
9
10

П.10

Педагогічна практика з другої іноземної мови
4,5
11

П.11

Переддипломна практика
7,5
12

П.12

Кваліфікаційний іспит з другої іноземної мови
2
13

П.13

Магістерська наукова робота
7,5
^ Дисципліни вільного вибору ВНЗ

1

В.1

Інтелектуальна власність

36

1

залік

2

В.2.

Спецкурс “ Вступ до когнітивної лінгвістики ” (англ.) / “Лінгвістичні напрями та школи” (нім.) / “Основи етнопсихолінгвістики” (фр.)

54

1,5

залікВсього

1062

60  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література iconНавчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія...
Східна література: Програма навчальної дисципліни / Розробник Піскун О. Ю.; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького....

1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література iconАнглійська мова для моряків. Конвенції, кодекси, настанови, коментарі,...

1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література iconОсновна Література
Англійська мова для повсякденного спілкування: Підручник/В. К. Шпак, В. Я. Поулях, З. Ф. Кіриченко та ін. За ред. В. К. Шпака, 3-те...

1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література iconДревнерусская литература
Філологія (Мова та література (російська))”, а також списки рекомендованої літератури та критерії оцінювання знань та вмінь претендентів...

1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література iconЗатверджено
«бакалавр» або «спеціаліст» напряму підготовки «Філологія» з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору вступників...

1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література iconПрограма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному...
...

1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих...
Дієслово: Стверджувальна, питальна I заперечна форми дієслова to be. Дієслово have, have got. Present Simple

1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література iconКитайська мова та література/японська мова та література
Со Ltd Kyiv, hereinafter referred 10 as the "Supplier" on the one part, and hereinafter referred to as the "Customer", on the other...

1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література iconАнглійська мова 1 курс

1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література iconОблік І аудит», 030503 «Міжнародна економіка», 030502 «Економічна...
За напрямом підготовки 030508 «Фінанси І кредит» (Банківські технології І процеси), 030509 – «Облік І аудит», 030503 – «Міжнародна...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<