Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011
НазваниеНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011
страница5/6
Дата публикации26.02.2013
Размер0.64 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Психология > Документы
1   2   3   4   5   6
Тема 12. Основні проблеми соціальної філософії

Завдання на самостійну роботу та питання для самоконтролю Час – 4 год.

 1. Особливості соціально-філософського осягнення сучасності.

 2. Нові теми і напрями соціальної філософії ХХ-ХХІ ст.

 3. Теорія глобалізації С. Гантінґтона.


Семінар 12. Соціально-філософська рефлексія (пост)сучасного суспільства
Навчальні питання: Час – 2 год.

 1. Соціальна філософія в системі філософського знання.

 2. Основні підходи до розуміння суспільства.

 3. (Пост)сучасне суспільство як предмет аналізу соціальної філософії.


Перелік ключових термінів та понять теми

Соціальна філософія, соціальна фізика, соціальна статика, соціальна динаміка, органіцизм, натуралізм, соціокультурний підхід, габітус, синергетика, символічний інтеракціонізм, соціальне буття, відкрите суспільство, закрите суспільство, соціально-економічна формація, база і надбудова, соціальна дія, соціальна стратифікація, соціальна мобільність, (пост)сучасне суспільство, глобалізація, вестернізація, істернізація, глокалізація, віртуальна реальність, індивідуалізація, консумеризм, пермісивне суспільство, ґендерна теорія.
^ Теми фіксованих виступів:

 1. Соціальні тенденції сучасності: індивідуалізація (З. Бауман), фрагментаризація, перміссивне суспільство, консумеризм (С.С. Аверинцев).

 2. Глобалізація як визначальний феномен сучасності.

 3. Ґендерна проблематика в сучасному соціально-філософському дискурсі.


Додаткові питання

 1. Яка різниця між соціальним буттям і буттям взагалі?

 2. Чим відрізняється соціальна філософія в раціоналістичній традиції від соціальної філософії в ірраціоналістичній традиції?

 3. У чому суть органіцистичного підходу до суспільства?

 4. Хто з філософів вводить поняття «відкрите суспільство», «закрите суспільство» та з якою метою?

 5. Що таке суспільно-економічна формація і яка філософська течія використовує це поняття для пояснення соціального життя?

 6. Як взаємодіють консюмеристська свідомість та екологічна криза?

 7. Назвіть та проаналізуйте глобальні проблеми людства.

 8. Якою була роль Римського клубу у дослідженнях глобальних проблем сучасності?

 9. Що означає термін «глокалізація»?


Теми рефератів

 1. Підходи до інтерпретації суспільних процесів в сучасній соціальній філософії.

 2. Основні закономірності розвитку сучасного суспільства.

 3. Спрямованість історії та проблема історичного прогресу.

 4. Інформаційно-технічне суспільство та тенденції його розвитку.

 5. Філософсько-ідеологічні засади закритого та відкритого суспільства за К. Поппером.

 6. Наростання раціоналізації з ходом історії як логіка історичного процесу за М. Вебером.

 7. Глобалізація, її причини та соціальні наслідки.

 8. Екологічна свідомість – передумова розв’язання конфлікту між людиною та природою.

 9. Глобальні проблеми людства та ідея сталого розвитку суспільства.

 10. Взаємозв’язок кризи персональної ідентичності та глобальних проблем.


Література до теми

[ 1-13, 40, 53, 54, 58-60, 64, 65, 81, 83, 90, 96, 100, 105, 116, 124, 133, 136-138, 142, 153]
Тема 13. Філософія техніки

Завдання на самостійну роботу та питання для самоконтролю Час – 4 год.

 1. Техніка як соціальний феномен.

 2. Екологічна криза як епіфеномен НТР: становлення техноалармізму. Римський клуб.

 3. Сутність, головні ознаки і напрямки розвитку сучасної НТР та її вплив на діяльність ОВС.


Семінар 13. Філософія техніки
Навчальні питання: Час – 2 год.

 1. Філософія техніки: історія становлення та предмет вивчення.

 2. Техніка як філософське поняття: основні підходи.

 3. Інформаційне суспільство. Техніка як визначальний чинник (пост)сучасного розвитку.


^ Перелік ключових термінів та понять теми

Техніка, технологія, технооптимізм, технопесимізм, техноалармізм, техносфера, ноосфера, антропосфера, екологічна криза, Римський клуб, інформаційне суспільство, біотехнології, трансгуманізм, постг’юман, біоетика.
^ Теми фіксованих виступів:

 1. Інформаційне суспільство: ключові ознаки та концепції (Д. Белл, З. Бжезинський, Г.М. Маклюен, Й. Масуда, Е. Тоффлер, А. Турен та ін.).

 2. Вплив НТР на соціальну реальність: біо-, нано- та інформаційні технології (Ф. Фукуяма).

 3. Перетин антропосфери та техносфери: трансгуманізм.


Література до теми

[ 1-12, 49, 56, 80, 97, 149, 152, 154, 158-162, 164-165]
^ 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Ознайомитися з основними правилами і вимогами організації навчального процесу за кредитно-модульною системою;

 2. Розробити власну систему контролю за основними результати своєї навчально-пізнавальної діяльності під час вивчення навчальної дисципліни;

 3. Скласти план індивідуальної роботи над засвоєнням змісту навчальної дисципліни «Філософія»;

 4. Використовуючи спеціальну довідникову та навчальну літературу розробити і окремо оформити по кожному змістовому модулю термінологічний словник з предмету.


^ ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Рецензувати філософську статтю із сучасного філософського часопису: «Філософська думка» (К., ІФ НАНУ); «Вопросы философии» (М., ИФ РАН); «Практична філософія»; «Мультиверсум»; «Філософсько-антропологічні студії»1.

Рецензія має складатися з трьох смислових блоків:

 1. виклад змісту рецензованої статті;

 2. думка рецензента з приводу викладених ідей, їх обґрунтованості та актуальності;

 3. місце рецензованої статті в історико-філософському дискурсі: тематичні паралелі з концепціями вивчених філософів.

До рецензії обов’язково долучити ксерокопію статті. 1. ^ ПИТАННЯ НА ІСПИТ
 1. Предметне поле й функціональне призначення філософії.

 2. Філософія як раціоналізований світогляд.

 3. Місце філософії в системі наук і навчальних дисциплін.

 4. Місце філософії в системі культури: синхронічний і діахронічний аспект.

 5. Основні розділи філософського знання.

 6. Виникнення філософії: соціокультурні та духовні передумови.

 7. Давньоіндійська філософії: основні джерела, ідеї, школи.

 8. Давньокитайська філософії: основні джерела, ідеї, школи.

 9. Антична філософії: основні джерела, ідеї, школи.

 10. Антична натурфілософія докласичної доби.

 11. Класична антична філософія: Сократ, Платон, Аристотель.

 12. Соціальна філософія Платона («Держава», «Закони»).

 13. Інтегральний характер філософської системи Аристотеля.

 14. Філософія доби еллінізму: епікуреїзм, стоїцизм, скептицизм, неоплатонізм

 15. Теоцентризм середньовічної філософії.

 16. Філософські погляди Августина Блаженного.

 17. Схоластика Томи Аквінського.

 18. Антропоцентризм філософії доби Відродження.

 19. Натурфілософія доби Відродження.

 20. Соціальна філософія доби Ренесансу.

 21. Філософія Нового часу. Проблема наукового методу.

 22. Британський сенсуалізм у філософії Нового часу.

 23. Європейський раціоналізм у філософії Нового часу.

 24. Філософія доби Просвітництва.

 25. Німецька класична філософія.

 26. Філософська система І. Канта.

 27. Філософська система Г.В.Ф. Гегеля.

 28. Антропологічний матеріалізм Л.Феєрбаха.

 29. Діалектичний матеріалізм К. Маркса.

 30. Класичний, некласичний і постнекласичний типи філософування: критерії розрізнення.

 31. Західноєвропейська некласична філософія ХІХ ст.

 32. Волюнтаризм А. Шопенгауера та Ф. Ніцше.

 33. Передекзистенціалізм С. Керкегора.

 34. Позитивізм та його історичні форми.

 35. Своєрідність передумов і проблематики філософії ХХ ст.

 36. Психоаналіз З. Фрейда і неофрейдизм.

 37. Екзистенціальна філософія та її різновиди.

 38. Релігійна філософія ХХ ст.

 39. Становлення філософської антропології (М. Шелер, А.Гелен).

 40. Структуралізм (К. Леві-Стросс) і поструктуралізм (Р. Барт, М. Фуко).

 41. Постмодерністська філософія (Ж. Дерріда, Ж. Бодріяр, Ж, Делез, Ф. Гваттарі).

 42. Джерела та особливості українського філософування.

 43. Філософська думка в Україні: основні етапи та їхні особливості.

 44. Філософія часів Київської Русі (Х-ХІІ ст.).

 45. Філософські погляди представників Острозької та Києво-Могилянської академії.

 46. Г.С. Сковорода як родоначальник української класичної філософії.

 47. Український романтизм (М. Гоголь, М. Костомаров, Т. Шевченко, М. Куліш, П. Юркевич).

 48. Філософські ідеї в Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. (Антонович, Драгоманов, Потебня, Грушевський, Винниченко, Міхновський, Липинський, Донцов).

 49. Розвиток філософської думки в Україні за радянської доби.

 50. Сучасна українська філософія: ключова проблематика та стрижневі тенденції.

 51. Парадиґмальна ґенеза філософії.

 52. Буття як філософська категорія.

 53. Ґенеза онтологічної парадигми у філософії.

 54. Матерія як філософська категорія.

 55. Простір і час як форми існування світу. Рух як філософська категорія.

 56. Свідомість як філософська категорія. Структура свідомості і її основні рівні.

 57. Діалектика: основні принципи, категорії та закони.

 58. Ґенеза гносеологічної парадигми у філософії.

 59. Пізнання як предмет філософського аналізу.

 60. Чуттєве та раціональне в пізнанні.

 61. Філософські концепції пізнання: історико-філософська ретроспекція.

 62. Епістемологія як філософське вчення про наукове пізнання.

 63. Специфіка і рівні наукового пізнання. Форми наукового пізнання.

 64. Проблема істини та її критеріїв. Основні властивості істини.

 65. Методологія наукового пізнання і її роль в практичній діяльності юриста/психолога.

 66. Історико-філософські тематизації наукового пізнання: позитивізм, аналітична філософія, постпозитивізм.

 67. Становлення антропологічного дискурсу у філософії.

 68. Людина як предмет розгляду в гуманітаристиці та природознавстві.

 69. Філософська антропологія як філософська течія початку ХХ ст. (М. Шелер, А. Плеснер, А. Гелен).

 70. Сенс життя як ключова філософсько-антропологічна проблема..

 71. Цінності як визначальна характеристика людського буття.

 72. Антропосоціоґенеза. Єдність біологічного і соціального в людині.

 73. Проблема гуманізму, його історичні типи: античний, ренесансний, сучасний.

 74. Особистість і суспільство: індивідуалізація та соціалізація.

 75. Філософські та правові аспекти “права на смерть”.

 76. Парадигма полісуб’єкта як стрижень посткласичних філософських розвідок: проблематика Я – Інший.

 77. Культура як об'єкт філософського аналізу. Людиномірна сутність культури.

 78. Основні культурфілософські парадигми.

 79. Лінійні та циклічні концепції історії культури.

 80. Типологія культур: плюральність критеріїв (Ф. Ніцше, П. Сорокін, Л. Фробеніус та ін.).

 81. Культура та цивілізація.

 82. Культурфілософські тематизації кризи європейської культури (Ф. Ніцше, О. Шпенглер, Р. Гвардіні).

 83. Масова культура як наріжний феномен другої половини ХХ століття (Г. Ортеґа-і-Ґассет).

 84. Буття особистості в культурі: проблеми інкультурації/аккультурації.

 85. Культура як інструмент примусу (З. Фрейд, М. Фуко, Ж. Делез).

 86. Етнос як предмет розгляду в соціогуманітарній царині: основні підходи.

 87. Радянська теорія етносу (Ю. Бромлєй, С. Токарєв, С. Широкогоров та ін.)

 88. Нація: етимологія та сучасні концептуалізації.

 89. Романтична, модерна та постмодерна парадигми інтерпретації нації.

 90. Націєтворення: основні моделі та етапи.

 91. Етнос і нація: варіанти кореляції понять.

 92. Соціальна філософія в системі філософського знання.

 93. Основні підходи до розуміння суспільства.

 94. Історичні типи суспільств: формаційний та цивілізаційний підходи.

 95. Глобалізація як визначальний феномен сучасності.

 96. (Пост)сучасне суспільство як предмет аналізу соціальної філософії.

 97. Філософія техніки: історія становлення та предмет вивчення.

 98. Техніка як філософське поняття: основні підходи.

 99. Інформаційне суспільство. Техніка як визначальний чинник (пост)сучасного розвитку.

 100. Віртуалізація суспільства як філософська проблема.

 101. Вплив НТР на соціальну реальність: біо-, нано- та інформаційні технології. Трансгуманізм.

 102. Екологічна криза як епіфеномен НТР: становлення техноалармізму. Римський клуб. 1. ^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ

Підручники та навчальні посібники

 1. Основи філософських знань. Підручник для студентів ВНЗів за ред. М. І. Горлача. – К., 2010.

 2. Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії. – К., 2006.

 3. Саух П. Ю. Філософія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2003.

 4. Смольков О. А. Філософія: Навчальний посібник. – Львів, 2005.

 5. Сморж Л. О. Філософія: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти І-ІУ рівнів акредитації. – К., 2006

 6. Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за ред.. Р. О. Додонова. – К., 2009.

 7. Філософія: Навчальний посібник (за ред. І.Ф. Надольного). Видання сьоме. -К.,2010.

 8. Філософія: Навчальний посібник для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів (за ред. Є. М. Причепія). - К., 2008.

 9. Філософія: Підручник (за ред. В. І. Ярошовця). – К., 2010.

 10. Філософія: Підручник (за ред. В. П. Андрущенко). – Х., 2000.

 11. Філософія: Підручник для вузів (за ред. Г.А. Заїченка). – К., 1995.

 12. Щерба С. П. Філософія. Підручник для вузів. – К., 2007.


Навчальні видання з історії філософії

 1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. – К.,1996.

 2. Богомолов А.С. Античная философия.- М.,1986.

 3. Васильев А.С. Проблемы генезиса китайской мысли М.,1986.

 4. Горський В.С. Історія української філософії. -К.,1996.

 5. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. — М.,1980

 6. Гурман Б.А. Современная католическая философия: человек и история. –М., 1988.

 7. Гусев В.І. Історія західноєвропейської філософії ХV-XVII ст. – К., 1994.

 8. Древнеиндийская философия. Начальный период. – М., 1989.

 9. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч.Е. Вінквіста, В.І. Тейлора. – К.: Основи, 2003.

 10. Зарубіжна філософія ХХ століття. –М.,1990.

 11. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX века. В 2 тт. Т.1.: Учебное пособие. М.: Интерпракс, 1994.

 12. История философии в кратком изложении. -М., 1991

 13. Історія філософії України: Підручник (за ред. М.Ф. Таранко). –К.1994.

 14. Історія філософії України: Хрестоматія. –К.,1993.

 15. Краткий очерк истории философии. – М.,1981.

 16. Кузнецов В.К., Мееровский В.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская философия XVII ст. -М.,1986

 17. Лосев А.Ф. История античной философии.-М.,1985

 18. Мацько І.З. Острозька слов’яно – греко - латинська академія. –К.,1990.

 19. Момджян Х.Н. Французское Просвещение XVIII века. М.,1989

 20. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII ст. -М.,1973

 21. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини.-К.,1995.

 22. Огородник С.В., Огородник І.С. Історія філософської думки В Україні. –К.,1999.

 23. Понятие человека в философии Нового времени и Просвещения. //Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. - М., 1991.

 24. Прибутько П. С., Кондратюк-Антонова Т. В., Стус В.І. Філософія: Посібник для підготовки до іспитів. – К., 2011.

 25. Проблема человека в западной философии. – М.,1988.

 26. Радугин А.А. Философия. Курс лекций.- М., 1999.

 27. Рассел Б. История западной философии. Книга 1,Т.1,1993,с. 21-113.

 28. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Античность. С.-Пб.,1994.

 29. Современная буржуазная философия. М.: Изд-во МГУ, 1972. С.17-68, 225-307.

 30. Современная западня философия: Словарь. – М.,1991.

 31. Соколов В.В. Европейская философия ХV-XVIIІ веков - М.,1984.

 32. Соколов В.В. Средневековая философия. – М.,1979.

 33. Философия XX века. Учебное пособие. М., ЦИНО общества "Знание" России, 1997. — 288 с.

 34. Філософія Г. Сковороди (за ред. В.І.Шинкарука). –К.,1972.

 35. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии.-М.,1991,

 36. Чижевський Д. Нариси історії філософії на Україні. –К.,1992.

1   2   3   4   5   6

Похожие:

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011 iconНавчально-методичний комплекс львів 2009 “
...

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011 iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011 iconНавчально-методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011 iconНавчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­ дентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб. / Уклад. Н....

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011 iconНавчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів...
Кримінологія” є базовою нормативною дисипліною для спеціальності “060101 Правознавство”. Вивчення дисципліни передбачає читання лекцій,...

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011 iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Вступ

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011 iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра трудового, земельного І екологічного права
Навчально-методичний комплекс: Програма, Робоча навчальна програма та практикум з дисципліни

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011 iconКонспект лекцій навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки...
...

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011 iconОбласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників...
Березня 2011 року / Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів. – Харків, 2011....

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011 iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти І науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


don