Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую
НазваниеУкраїнський науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую
страница5/5
Дата публикации28.05.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Психология > Документы
1   2   3   4   5

14 сесія

Школа перерішення в ТА. Визначення особистого стилю консультанта та теорії. Проблема емоційного вигоряння. Батьківське інтерв'ю. Навчальні консультативні сесії в реальному режимі, процес-аналіз. Супервізія випадків з консультативної практики.

Література: 4, 24.

15 сесія

Психодраматична сесія (опрацювання особистих тем, супервізійних випадків, професійних настановлень тощо). Процес-аналіз сесії.

Література: 31, 37, 43-45, 81.

16 сесія

Дитячо-батьківські стосунки та їх наслідки. Системний підхід у консультуванні й психотерапії. Використання «надреальності» в психодрамі та монодрамі. Соціометрія та соціодрама. Навчальні консультативні сесії в реальному режимі, процес-аналіз. Супервізія випадків з консультативної практики. Супервізійна консультація з приводу вибору тем випускних творчих робіт.

Література: 6, 7, 20, 43, 74, 79, 80, 82.

17 сесія

Подружні взаємини. Психологічні ігри в сім’ї. Метод геносоціограм та сімейних его-грамм. Психотерапія особистісних розладів у ТА та інших парадигмах. Робота з регресією в психодрамі та монодрамі. Навчальні консультативні сесії в реальному режимі, процес-аналіз. Супервізія випадків з консультативної практики.

Література: 10, 74, 79, 80, 82.

18 сесія

Методи сімейного консультування та психотерапії. Психотерапія особистісних розладів у ТА та інших парадигмах (продовжен­ня). Робота з конфліктами (інтеграція навичок і понять). Техніка «Репетиція майбутнього». Навчальні консультативні сесії в реальному режимі, процес-аналіз. Супервізія випадків з консультативної практики. Супервізійна консультація з приводу написання випускних творчих робіт.

Література: 8, 28, 48, 63.

19 сесія

Наслідки психічної травми. Консультування дітей та підлітків. Робота із проблемною Я-концепцією. Кризове консультування. Навчальні консультативні сесії в реальному режимі, процес-аналіз. Супервізія випадків з консультативної практики. Супервізійна консультація з приводу написання випускних творчих робіт.

Література: 6, 7, 42, 67.

20 сесія

Підведення підсумків навчального курсу. Захист випускних творчих робіт. Інтеграція знань, умінь та навичок, отриманих у навчанні. Контроль знань і зворотний зв'язок.

Література до курсу «Теорія та практика психологічного консультування»

 1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт: – М.: Изд. Центр «Аккаде­мия», 2000. – 240 с.

 2. Абрамова Г. С. Графика в психол. консультировании. М.: ПЕРСЭ, 2001. – 142 с.

 3. Абрамова Г. С. Практикум по психологическому консультированию. – Екатеринбург: «Деловая книга». – Москва: Изд. Центр «ACADEMIA», 1995. – 128 с.

 4. Айві А. Цілеспрямоване інтерв'ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта. Пер. з англ. – К.: Сфера, 1998. – 342 с.

 5. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймек-Даунинг Л. Психологическое консультирование и пси­хотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М.:, 2000. – 487 с.

 6. Айхингер А., Холл В. Психодрама в детской групповой терапии. Пер. с нем. – М.: Гене­зис, 2003. – 256 с.

 7. Айхингер А., Холл В. Детская психодрама в индивидуальной и семейной психотерапии в детском саду и школе: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005. – 336 с.

 8. Алешина Ю. Е. Семейное и индивидуальное психологическое консультирование. – М.: РИЦИК «Социальное здоровье России», 1993. – 172 с.

 9. Бельская Е. Г. Основы психологического консультирования и психотерапии: Учеб пособие. – Обнинск: ИАТ Э, 1998. – 80 с.

 10. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1988. – 400 с.

 11. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия: Пер. с англ. – СПб.: Братство, 1992. – 224 с.

 12. Берн Э. Групповая психотерапия: Пер. с англ. – М.: Академический Проект, 2000. – 464 с.

 13. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. (Учеб. пособие для студентов психол. ф-тов и отд-ний ун-тов). – К.: Укртехпрес, 1997. – 216 с.

 14. Бурнард Ф. Тренинг навыков консультирования. – СПб.: Питер, 2002. – 256 с.

 15. Бюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. – СПб.: Питер, 2001. – 304 с.

 16. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 200 с.

 17. Васьківська С. В. Основи психологічного консультування: підручник. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 424 с.

 18. Васьковская С. В., Горностай П. П. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи. – К.: Вища школа, 1996. – 192 с.

 19. Глэддинг С. Психологическое консультирование: 4-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 736 с.

 20. Де Гольжак В. История в наследство: Семейный роман и социальная траектория / Пер. с франц. – М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2003. – 233 с.

 21. Горностай П. П. Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности. – К.: «Интерпресс ЛТД», 2007. – 312 с.

 22. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консульти­рования: Проблемный подход. – К.: Наук. думка, 1995. – 128 с.

 23. Грюнвальд Б. Б., Макаби Г. В. Консультирование семьи / Пер. с англ. – М.: Когито-Центр, 2004. – 416 с.

 24. Гулдинг М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения. Теория и практика. – М.: Независимая фирма «Класс», 1997. – 288 с.

 25. Гулина М. А. Терапевтическая и консультативная психология. СПб.: Речь, 2001. 352 с.

 26. Джендлин Ю. Фокусирование: Новый психотерапевтический метод работы с пережи­ваниями. – М..: Независимая фирма «Класс», 2000. – 448 с.

 27. Джордж Р., Кристиани Т. Консультирование: Теория и практика / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2002. – 448 с.

 28. Елизаров А. Н. Основы индивидуального и семейного консультирования: Учеб пособ. – М.: «Ось-89», 2003. – 336 с.

 29. Капустин С. А. Границы возможностей психологического консультирования // Вопр. психоло­гии. – 1993. – № 5. – С. 50-56.

 30. Кан М. Между психотерапевтом и клиентом: Новые взаимоотношения. – Пер. с англ. – СПб.: Б.С.К., 1997. – 143 с.

 31. Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрама. Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 1993. – 222 с.

 32. Ковалев С. В. Перепрограммирование собственной судьбы. – М.: КСП+, 2002. – 784 с.

 33. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования М., 1999. – 240 с.

 34. Котлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.

 35. Красило А. И. Психологическое консультирование: проблемы, технологии: Учеб. пособие. – М.: Изд-во Московского психол.-социальн. ин-та; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2007. – 504 с.

 36. Кулаков С. А. Практикум по супервизии в консультировании и психотерапии. – СПб.: Речь, 2002. – 236 с.

 37. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено / Пер с нем. – 2-е изд. – М.: «Когито-Центр», 2007. – 380 с.

 38. Макаров В. В., Макарова Г. А. Транзактный анализ – восточная версия. – М: Академичес­кий проект, ОППЛ, 2002. – 496 с.

 39. Малкина-Пых И. Г. Справочник практического психолога. – М.: Эксмо, 2004. – 784 с.

 40. Мастерство психологического консультирования / Под ред. А. А. Бадхена, А. М. Родиной. – СПб.: Речь, 2006. – 240 с.

 41. Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирование. М.: Смысл, 1998 – 109 с.

 42. Меновщиков В. Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными ситуациями. – М.: Смысл, 2005. – 192 с.

 43. Морено Я. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / Пер. с англ. – М.: Академический проект, 2001а. – 384 с.

 44. Морено Я. Психодрама / Пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001б. – 528 с.

 45. Морено Зерка Т. Обзор психодраматических техник // Психодрама и современная психотерапия. – 2003. – № 2. – С. 4–15.

 46. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование. – 2-е изд. – М.: Смысл, 2001. – 494 с.

 47. Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 1994. – 144 с.

 48. Навайтис Г. Семья в психологической консультации. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. – 224 с.

 49. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб, 2000. – 464 с.

 50. Немов Р. С. Психологическое консультирование: Учеб. – М., 2000. – 528 с.

 51. Огнев А. С. Организационное консультирование в стиле коучинг. – СПб.: Речь, 2003. – 192 с.

 52. Основи консультативної психології. Аналіз сучасних концепцій / Укл. О. Ф. Бондаренко. – К.: РНМК Мiносвiти України, 1992. – 116 с.

 53. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.

 54. Осипова А. А. Общая психокоррекция: Учеб. пособие для студентов вузов. – М., Сфера, 2000. – 512 с.

 55. Пахальян В. Э. Психологическое консультирование: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006. – 256 с.

 56. Петрушин С. В. Мастерская психологического консультирования. – ПЕРСЄ, 2003. – 143 с.

 57. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии. Под ред. М. К. Тутушкиной. – СПб., 2001. – 348 с.

 58. Психологічне консультування. Хрестоматія. Навчальний посібник / Упор. І. В. Кошо­ва, Н. Ф. Литовченко, І. М. Нпказна. – Ніжин, Вид. НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 623 с.

 59. Психология личности: Словарь-справочник / Под ред. П. П. Горностая, Т. М. Тита­ренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

 60. Роджерс К. Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области прак­тической работы / Пер. с англ. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464 с.

 61. Румянцева Т. В. Психологическое консультирование: диагностика отношений в паре. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2006. – 176 с.

 62. Сахакиан У. С. Техники консультирования и психотерапии. Тексты. – М.: Апрель-Пресс, ЭКСМО – Пресс, 2000. – 624 с.

 63. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического консу­льтиро­вания / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М.: Педагогика, 1989. – 208 с.

 64. Старшенбаум Г. В. Тренинг навыков практического психолога: Интерактивный учеб­ник: Игры, тесты, упражнения. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2006. – 416 с.

 65. Стюарт В. Работа с образами и символами в психологическом консульти­ровании: Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 1998. – 384 с.

 66. Стюарт Й., Джойнс В. Основи ТА: Транзакційний аналіз: Пер. з англ. – К.: ФАДА, ЛТД, 2002. – 393 с.

 67. Титаренко Т. М. Кризове психологічне консультування. – К.: Главник, 2004. – 96 с.

 68. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент: Взгляд клинициста / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 1997. – 160 с.

 69. Уильямс Э. Вы – супервизор…: Шестифокусная модель, роли и техники супервизии / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2001. – 288 с.

 70. Уоллес В. А., Холл Д. Л. Психологическая консультация: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.

 71. Файн С., Глассер П. Первичная консультация: Установление контакта и завоевание доверия / Пер. с англ. – М.: «Когито-Центр», 2003. – 238 с.

 72. Фанч Ф. Преобразующие диалоги: Пер. с англ.. – К.: Ника-центр, 1997. – 384 с.

 73. Фанч Ф. Пути преобразования. Общие модули процессинга: Пер. с англ.. – К.: Ника-центр, 1997. – 368 с.

 74. Фон Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. Пер. з нім. – Львів, ВНТЛ-Класика, 2004. – 320 с.

 75. Шнейдер Л. Б. Пособие по психологическому консультированию: Учебн. пособие. – М.: Ось-89, 2003. – 272 с.

 76. Шостром Э., Браммер Л. Терапевтическая психология. Основы консультирования и психотерапии / Пер. с англ.. – СПб.: Сова; М.: Изд-во Эксмо, 2002. – 624 с.

 77. Штайнер К. Сценарии жизни людей. Школа Эрика Берна: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2003. – 416 с.

 78. Штейнхард Л. Юнгианская песочная психотерапия. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.

 79. Шутценбергер А. А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, семейные тайны, синдром годовщины, передача травм и практическое использование геносоцио­граммы. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2005. – 240 с.

 80. Шутценбергер А. А. Психогенеалогия: Как излечить семейные раны и обрести себя. – М.: Психотерапия, 2010. – 224 с.

 81. Шутценбергер А. А. Психодрама / Пер. с франц. – М.: Психотерапия, 2007. – 448 с.

 82. Эрлахер-Фаркас Б., Йорда К. (ред.). Монодрама: Исцеляющая встреча. От психодрамы к индивидуальной терапии. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. – 292 с.


Укладач: доктор психол. наук, зав. лаб. психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Горностай П.П.

1   2   3   4   5

Похожие:

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconМіністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка
Курс “Психологія масової поведінки” містить елементи соціальної психології, політичної психології, маркетингу, психології особистості,...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconДо лабораторної та практичної роботи студентів з дисципліни
Методичний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни "Дослідження за фахом" за спеціальністю 050401 „Металургія чорних...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011
Навчально-методичний комплекс з філософії кафедри гуманітарних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології для студентів...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconНауково-практичної конференції
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Основи теорії бойового досвіду слав’янських народів», м. Запоріжжя. 9 жовтня...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую icon«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної...
Богдановська Н. В., заступник декана з наукової роботи факультету фізичного виховання

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconМатеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції
Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференціі. / За заг ред заслуженого діяча науки І техніки України, д ф м н., проф.,...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconКз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»...
Южноукраинского регионального института последипломного образования педагогических кадров

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconНаціональний стандарт україни
Внесено: Державне підприємство «Український науково-дослідний І навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconХарківська міська рада департамент освіти науково-методичний педагогічний центр задачи
Исследуйте прохождение света от лазерной указки через систему из двух стеклянных призм

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconСекція 2 Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізації
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<