Державний стандарт україни




Скачать 320.52 Kb.
НазваниеДержавний стандарт україни
страница1/2
Дата публикации21.07.2013
Размер320.52 Kb.
ТипДержавний стандарт
uchebilka.ru > Спорт > Державний стандарт
  1   2
ДСТУ Б В.2.7-6-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

-----------------------------

Будівельні матеріали

ЧЕРЕПИЦЯ БЕТОННА

Технічні умови

- 3 - ДСТУ Б В.2.7-6-94

ЗМІСТ

С.

1. Сфера застосування ............................ 4

2. Нормативні послання ........................... 5

3. Основні параметри і розміри ................... 6

4. Технічні вимоги ............................... 9

5. Приймання .................................... 11

6. Методи випробувань ........................... 12

7. Вимоги безпеки ............................... 14

8. Транспортування та зберігання ................ 15

9. Гарантії виготівника ......................... 15

Додаток А Форма черепиці ........................ 15

Додаток Б Кількість пігментів, які додаються в

тон черепиці .................................... 16

Додаток В Схема випробування черепиці ........... 16

- 4 - ДСТУ Б В.2.7-6-94

^ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

-----------------------------

Будівельні матеріали

ЧЕРЕПИЦЯ БЕТОННА

Технічні умови

Строительные материалы

ЧЕРЕПИЦА БЕТОННАЯ

Технические условия

Building materials

^ CONCRETE TILES

Specification

ОКП 57 5620

-------------------------------------------------------------------

Чинний від 1994-04-01

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на черепицю бетонну (далі черепиця),

яка являє собою невипалюваний покрівельний матеріал, що виготовля-

ється прокатом, пресуванням, екструзією, вібропресуванням або ін-

шими способами з важкого або легкого дрібнозернистого бетону.

Черепицю використовують у відповідності з будівельними нор-

мами і правилами для скатних покрівель житлових, громадських та

виробничих будівель.

Обов"язкові вимоги цього стандарту викладені у таблицях 1 і 2,

пп. 4.1; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.10; 4.11; 4.12; 4.16; розділах 5, 6,

7,9.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

-------------------------------------------------------------------

- 5 - ДСТУ Б В.2.7-6-94

^ 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі документи:

ГОСТ 12.0.001-82 | ССБТ. Основные положения

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические

| требования к воздуху рабочей зоны

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.028-86 | ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток"

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 965-89 | Портландцемент белый. Технические

| условия

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 2912-79 Е | Хрома окись техническая. Технические

| условия

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 6220-76 | Красители органические. Пигмент голубой

| фталоцианиновий. Технические условия

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 7025-91 | Материалы стеновые облицовочные.

| Методы определения водопоглощения

| и морозостойкости

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 8135-74 | Сурик железный. Технические условия

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент.

| Технические условия

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 14192-77 | Маркировка грузов

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 15825-80 | Портландцемент цветной. Технические

| условия

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 23616-79 | Система обеспечения точности геометри-

| ческих параметров в строительстве. Пра-

| вила выполнения измерений.

| Общие положения

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 23732-79 | Вода для бетонов и растворов.

| Технические условия

- 6 - ДСТУ Б В.2.7-6-94

ГОСТ 26193-83 | Материалы из отсевов дробления извер-

| женных горных пород для строительных

| работ.

| Технические условия

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые

| Технические условия

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 26873-86 | Материалы из отсевов дробления осадоч-

| ных горных пород для строительных ра-

| бот. Технические условия

------------------------------------------------------------------

СНиП 2.04.05-86 | Отопление, вентиляция и кондициониро-

| вание. СантехНИИпроект

------------------------------------------------------------------

РСТ УССР 5025-84 | Бетоны тяжелые шлакощелочные.

| Технические условия

------------------------------------------------------------------

РСН 356-91 | Положення про радіаційний контроль на

| об'єктах будівництва та підприємствах

| будіндустрії і будматеріалів України

^ 3. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

3.1. Черепиця може бути:

- хвилястою з двома боковими закроями (ЧБХ);

- хвилястою з двома боковими закроями одним

поперечним гребнем (ЧБХГ);

- плоскою з двома боковими закроями (ЧБПЛ);

- плоскою з двома шипами без закроїв (ЧБПЛБЗ);

- гребневою півкруглою конічною (ЧБГПК).

Тип, маса, розміри черепиці та граничні відхилення від

розмірів наведені у табл. 1 і табл. 2. Форма черепиці наведена на

рисунках 1 - 5 у додатку А до цього стандарту.

За погодженням з основним споживачем та базовою організацією

по стандартизації допускається виготовляти черепицю інших розмі-

рів при умові виконання вимог цього стандарту.

3.2. Черепиця може виготовлятись пофарбованою. При цьому

використання барвників не повинно погіршувати якість черепиці.

- 7 - ДСТУ Б В.2.7-6-94

Таблиця 1

-------------------------------------------------------------------

| | Розміри та їх граничні |

| | відхилення, мм |

| Тип черепиці |--------------------------------------------|

| | довжина | ширина |

| |--------------------------------------------|

| | покривна | габаритна |покривна | габаритна |

|-----------------------------------------------------------------|

|Черепиця бетонна | | | | |

|хвиляста з двома бо-| 355+-5 | 420+-3 | 300+-3 | 330+-2 |

|ковими закроями | | | | |

|(ЧБХ) | | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Черепиця бетонна | | | | |

|хвиляста з двома бо-| | | | |

|ковими закроями, од-| 342+-5 | 400+-3 | 200+-3 | 242+-2 |

|ним поперечним греб-| | | | |

|нем (ЧБХГ) | | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Черепиця бетонна | | | | |

|плоска з двома боко-| 355+-5 | 420+-3 | 300+-3 | 330+-2 |

|вими закроями (ЧБПЛ)| | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Черепиця бетонна | | | | |

|плоска з двома шипа-| 255+-5 | 420+-2 | - | 168+-2 |

|ми без закроїв | | | | |

|(ЧБПЛБЗ) | | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Черепиця бетонна | | | | |

|гребнева півкругла | 400+-5 | 450+-2 | - | 250+-2 |

|конічна (ЧБГПК) | | | | |

-------------------------------------------------------------------

- 8 - ДСТУ Б В.2.7-6-94

Таблиця 2

-------------------------------------------------------------------

| | Маса | Маса 1 м2 | Маса 1 м |

| | черепиці, | покриття | погонного |

| | кг, не | у | покриття |

| Тип черепиці | більше | насиченому | у |

| | (в сухому | водою | насиченому |

| | стані) | стані, кг,| водою |

| | | не більше | стані, кг,|

| | | | не більше |

|-----------------------------------------------------------------|

| Черепиця бетонна хвиля- | | | Не |

| ста з двома боковими за- | 4,8 | 50 | нормується |

| кроями (ЧБХ) | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

| Черепиця бетонна хвиляс- | | | |

| та з двома боковими зак- | 3,1 | 50 | Те саме |

| роями, одним поперечним | | | |

| гребнем (ЧБХГ) | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

| Черепиця бетонна плоска | | | |

| з двома боковими закро- | 4,8 | 50 | " |

| ями (ЧБПЛ) | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

| Черепиця бетонна плоска | | | |

| з двома шипами без зак- | 2,3 | 60 | " |

| роїв (ЧБПЛБЗ) | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

| Черепиця бетонна гребне- | | Не | |

| ва півкругла конічна | 4,3 | нормується | 12 |

| (ЧБГПК) | | | |

-------------------------------------------------------------------

Приклад умовного позначення:

1) черепиці бетонної плоскої з двома боковими закроями

завдовжки 420 мм, завширшки 330 мм:

"ЧБПЛ 420х330 ДСТУ Б В.2.7-6-94"

2) черепиці бетонної конькової півкруглої конічної

завдовшки 450 мм, завширшки 250 мм:

"ЧБГПК 450х250 ДСТУ Б В.2.7-6-94"

- 9 - ДСТУ Б В.2.7-6-94

^ 4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1. Черепиця повинна відповідати вимогам цього стандарту

та виготовлятись за технологічним регламентом, затвердженим в

установленому порядку підприємством-виготівником.

4.2. Для приготування бетонної суміші використовують:

- портландцемент за ГОСТ 10178;

- портландцемент білий за ГОСТ 965;

- портландцемент кольоровий за ГОСТ 15825;

- в"яжучі шлаколужні за РСТ УССР 5024;

- пісок за ГОСТ 26633;

- піскі подрібнені за ГОСТ 26193; ГОСТ 26873;

- вода за ГОСТ 23732.

4.3. Для виготовлення пофарбованої черепиці як барвник

використовують;

- сурик залізний за ГОСТ 8135;

- хрому окис за ГОСТ 2912;

- пігменти органічні за ГОСТ 6220.

Кількість пігментів, які добавляють до бетону черепиці,

приведена у додатку Б.

4.4. Допускається використання інших в'яжучих, заповню-

вачів, домішок до барвників, які не погіршують якість черепиці,

та при наявності відповідної діючої нормативно-технічної доку-

ментації.

4.5. Глибина пазів черепиці повинна бути не менше 4 мм,

висота шипів - не менше 13 мм. Висота поперечного гребня

повинна відповідати висоті шипів, а форма шипів - формі попе-

речного профілю черепиці.

4.6. Черепиця повинна мати один або два отвори діаметром

4-5 мм для кріплення до лат.

4.7. Черепиця повинна мати однорідну структуру матеріалу,

гладку поверхню та рівні краї. Тріщини не допускаються.

4.8. Якість зовнішнього вигляду повинна відповідати показ-

никам, вказаним у табл. 3.

- 10 - ДСТУ Б В.2.7-6-94

Таблиця 3

-------------------------------------------------------------------

| Найменування показника зовнішнього вигляду | Граничне |

| | відхилення |

|-----------------------------------------------------------------|

|1 Викривлення поверхні та ребер (короблен- | 3 |

| ня, мм, не більше) | |

|-----------------------------------------------------------------|

|2 Відбитість або зім'яття одного з кутів | 5 |

| та гребенів завдовшки, мм, не більше | |

|-----------------------------------------------------------------|

|3 Відбитість або зім'яття шипа, не більше | 1/4 висоти |

-------------------------------------------------------------------

4.9. Руйнівне навантаження

Мінімальні руйнівні навантаження при випробуваннях на

згин складають для хвилястої черепиці 0,8 кН, для плоскої

черепиці - 0,6 кН.

Міцність гребеневої черепиці не визначається.

4.10. Марка черепиці за морозостійкістю не нижча F 25.

4.11. Черепиця повинна бути водонепроникною (відповідно

до п. 6.7). Крізь бетон черепиці з верхньої на нижню грань вода

не повинна просочуватись протягом трьох годин.

4.12. Колір черепиці повинен бути однотонним.

4.13. На лицьовій грані черепиці, що перекривається, по-

винно бути нанесено фарбою, що не змивається, таке маркування

з вказівкою:

- умовного позначення черепиці;

- товарного знаку завода-виготовлювача.

4.14. Черепиця комплектується за типами згідно із специфі-

кацією замовника.

4.15. Упаковка повинна забезпечувати цілісність черепиці

при зберіганні й транспортуванні.

4.16. Транспортне маркірування за ГОСТ 14192 з нанесенням

маніпуляційного знаку " Крихке, обережно" повинно бути нанесене

на видному місці кожного контейнера або пакета.

- 11 - ДСТУ Б В.2.7-6-94

5. ПРИЙМАННЯ

5.1. Черепиця приймається партіями. Розмір партії встановлю-

ється в кількості, що дорівнює добовому випуску черепиці підпри-

ємством-виготівником, але не більше 1000 шт.

5.2. Кожна партія черепиці, що поставляється споживачеві,

повинна супроводжуватись документом про якість, у якому вказують:

- товарний знак або назву заводу-виготівника;

- найменування виробу та його умовне призначення;

- номер партії та дату виготовлення;

- тип, габаритні та покрівні розміри черепиці;

- масу, кг;

- номер і дату видачі документу;

- результати випробувань;

- позначення цього стандарту.

5.3. Для перевірки відповідності черепиці вимогам цього

стандарту проводять приймальний контроль та периодичні випро-

бування.

5.4. Для приймальних випробувань та контролю від кожної

партії відбирають зразки черепиці в обсязі 1% від партії, але

не менше 25 штук та проводять випробування за такими показ-

никами:

- форма, розмір, зовнішній вигляд та колір - усі

відібрані зразки;

- руйнівне навантаження - не менше 5 шт.

5.5. Періодичним випробуванням піддають зразки, які прой-

шли приймальний контроль, за такими показниками:

- водонепроникність;

- морозостійкість;

- маса 1 м2 покриття хвилястою або плоскою черепицею

та 1 пог.м гребеневою черепицею у насиченому водою

стані.

Кількість черепиці для випробувань встановлюють у відпо-

відності з ГОСТ 23616.

5.6. Морозостійкість та водонепроникність черепиці визна-

чають не рідше одного разу на квартал, а також при зміні тех-

нології або сировини.

5.7. Визначення маси 1 м2 покриття хвилястою або плоскою

черепицею та 1 пог.м гребневою черепицею у насиченому водою

- 12 - ДСТУ Б В.2.7-6-94

стані проводять не рідше одного разу на місяць, а також при

зміні технології або сировини.

5.8. При отриманні незадовільних результатів опробувань

черепиця хоча б по одному з показників за цим показником про-

водять повторні випробування на подвійній кількості зразків,

взятих з цієї ж партії.

При незадовільних результатах повторних випробувань пар-

тія прийманню не підлягає.

5.9. Споживач має право проводити повторну перевірку

відповідності черепиці вимогам цього стандарту, застосовуючи

правила приймання, порядок відбору зразків і методи випробу-

вань, передбачених цим стандартом.

^ 6. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

6.1. Контроль зовнішнього вигляду черепиці, відбитості,

зім'яття кутів, шипів та гребнів проводять оглядом.

6.2. Розміри черепиці вимірюють сталевою лінійкою за

ГОСТ 427 з похибкою вимірів не більше 1 мм.

6.3. Скривлення поверхні та ребер черепиці визначають

шляхом виміру найбільшого зазору між поверхнею або ребрами

черепиці, що вільно лежить, та вивіреною поверхнею опорної

площини.

6.4. Випробування міцності черепиці на руйнівне наван-

таження.

Опір руйнуванню визначають шляхом випробування

зразків черепиці на вигин при відстанні між опорами 2/3L у

напрямку довжини зразка, що випробовується. Черепицю, що вип-

робовують, розташовують на двох жорстких горизонтальных пара-

лельних опорах призматичної або циліндричної форми. Довжина

кожної опори повинна бути не меншою за ширину черепиці, що

випробовується.

Руйнівне навантаження повинно передаватися на черепицю

під кутом 90о до опор через жорсткий призматичний брусок або

коток, розташований точно посередині між опорами. У місці

дотику до зразка, що випробовується, опори та брусок (коток)

повинні мати закруглення радіусом 10 мм. При випробовуваннях

точки опори не підготовлюються. На кожному зразку повинно

забезпечуватись мінімальне руйнівне зусилля у відповідності з

п.4.9. Швидкість навантаження повинна бути (15+-5) н/с. Схема

випробування наведена у додатку В цього стандарту.

6.5. Випробування черепиці на морозостійкість проводять

- 13 - ДСТУ Б В.2.7-6-94

за ГОСТ 7025.

6.6. Визначення маси 1 м2 покриття черепицею та 1 м пог.

гребневою черепицею у насиченому водою стані.

Відібрані зразки черепиці укладають у посудину з водою,

яка має температуру (20+-5)оС, в один ряд на підкладці так, щоб

рівень води у посудині був весь час вищим за верх зразків не

менше ніж на 2 см, та витримують їх з періодичним зважуванням

до встановлення постійної маси. Для зважування зразки виймають

з води, негайно промокують м'якою тканиною і кладуть на ваги.

Маса води, що витікає з пор зразка на ваги, повинна входити до

маси насиченого водою зразка. Зважування кожного зразка, вико-

нане з похибкою до 5 г, повинно бути закінчене не пізніше ніж

через 5 хвилин після насичення водою.

Кількість штук черепиці на 1 м2 покриття (А) визначають

з похибкою до десятичного знаку як відношення 1 м2 до покрив-

ної площі однієї черепиці у квадратних метрах (без урахування

допустимих відхилень).

Масу 1 м2 покриття черепиці у насиченому водою стані (М)

обчислюють за формулою

М = m . A,

де m - середня маса однієї черепиці у насиченому водою

стані, кг.

Кількість штук гребеневої черепиці на 1 м пог. покриття

(Аr) визначають з похибкою до десятичного знаку як відношення

1 м пог. до покривної довжини однієї черепиці у метрах погон-

них.

Масу 1 м пог. гребеневої черепиці обчислюють зо формулою

Мr = mr . Ar ,

де mr - середня маса однієї гребеневої черепиці у

насиченому водою стані, кг.

6.7. Визначення водонепроникності черепиці

Зразок черепиці кладуть на опорах лицьовою поверхнею

угору. На лицьовій поверхні черепиці встановлюють скляну трубку

внутрішнім діаметром 25 мм та висотою 200 мм. Місце стикання з

поверхнею черепиці ущільнюється пластиліном, парафіном або ін-

шим герметизуючим матеріалом. Після цього трубку заповнюють

водою до висоти 150 мм та підтримують цей рівень постійним доли-

ванням води.

У процесі випробування стежать за появою крапель води з ни-

жньої сторони черепиці, які визначаються візуально.

Черепиця вважається такою, що витримала випробування, якщо

- 14 - ДСТУ Б В.2.7-6-94

впродовж трьох годин з часу заповнення трубки водою на нижній

поверхні черепиці не з'явиться крапля води.

6.8. Однотонність кольору черепиці визначають так.

Черепицю разом із зразками-еталонами укладають на щит, вста-

новлений під кутом 60-70о до горизонталі, площею не менше 1 м2 і

на відстані 5 м визначають візуально шляхом порівняння із зраз-

ками-еталонами її однотонності. У разі неоднотонності кольору

черепиці її можна реалізувати за згодою із споживачем.

^ 7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

7.1. При виготовленні черепиці необхідно дотримуватись вимог

ГОСТ 12.1.005 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигие-

нические требования." та "Санитарных правил организации техноло-

гических процессов и гигиенических требований к производственно-

му оборудованию", затверджених Міністерством охорони здоров'я

СРСР.

7.2. Пісок у вигляді аерозолю чинить фіброгенну дію на орга-

ни дихання. ГДК за ГОСТ 12.1.005 при вмісті вільного SiO2 більше

70% - 1 мг/м3, при вмісті вільного SiO2 більше 10% - 2 мг/м3.

Клас небезпечності III.

Цемент у вигляді аерозолю також чинить фіброгенну дію

на органи дихання. ГДК за ГОСТ 12.1.005 - 6 мг/м3, клас небез-

печності IU.

7.3. Загальні вимоги безпеки повинні відповідати ГОСТ

12.0.001.

7.4. Визначення концентрацій шкідливих речовин у повітрі

робочої зони та контроль за ними повинен здійснюватись у від-

повідності з вимогами ГОСТ 12.1.005.

7.5. Оцінка радіаційної активності сировини та матеріалів,

а також методи радіаційного контролю проводять за РБН 356-91

"Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та

підприємствах будіндустрії та будматеріалів України".

Сумарна питома активність природних радіонуклідів у буді-

вельних матеріалах, що використовуються для всіх видів будів-

ництва без обмежень (1 клас), не повинна перевищувати 370 Бк/кг.

7.6. Виробничі приміщення повинні бути обладнані загально-

обмінною припливно-витяжною вентиляцією, всі робочі місця - міс-

цевими витяжками згідно з СНиП 12.04.005.

7.7. Працюючі повинні бути забезпечені індівідуальними за-

собами безпеки за ГОСТ 12.4.028.

7.8. Цехи повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння

- 15 - ДСТУ Б В.2.7-6-94

відповідно до правил пожежної безпеки на промисловому підприєм-

стві.

7.9. При виробництві черепиці бетонної тверді відходи не ут-

ворюються. Забракована черепиця направляється на переробку.

^ 8. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ.

8.1. Транспортування черепиці здійснюється автомобільним,

залізничним, водним або іншим видом транспорту у відповідності

з "Правилами перевезення вантажів", які діють на даному виді

транспорту.

8.2. Перевезення черепиці у транспортних засобах слід здій-

снювати у пакетах або в спеціалізованих контейнерах.

8.3. Завантаження та розвантаження черепиці повинно прово-

дитись механізованим способом за допомогою захватів.

Не допускається завантаження черепиці у транспортні засоби

навалом (накиданням) та вантаження її скиданням.

8.4. Черепиця повинна зберігатися нарізно за типами у вер-

тикальному положенні в пакетах на піддонах або в спеціалізованих

контейнерах.

Висота пакету повинна бути не більше 5 рядів, причому кожен

ряд повинен бути перекладений тонкими дошками, ганчір'ям або ін-

шими перекладальними матеріалами.

^ 9. ГАРАНТІЇ ВИГОТІВНИКА

9.1. Виготівник гарантує відповідність черепиці, що постав-

ляється, вимогам цього стандарту при дотриманні умов транспорту-

вання та зберігання.

ДОДАТОК А (рекомендований)

^ ФОРМА ЧЕРЕПИЦІ

  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Державний стандарт україни iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт
Транспортування I зберiгання. 12|7 Транспортирование и хранение. 12 8 Вимоги безпеки |8 Требования безопасности

Державний стандарт україни iconДержавний стандарт україни
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворний, тиражований І розповсюджений без

Державний стандарт україни iconДержавний стандарт україни
Цей стандарт не може бути повнiстю чи частково вiдтворений, тиражований I разповсюджений без

Державний стандарт україни iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве

Державний стандарт україни iconДержавний стандарт україни
Даний стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований І розповсюджений без

Державний стандарт україни iconДержавний стандарт україни
Цей стандарт не може бути повнiстю або частково вiдтворений, тиражований I разповсюджений без

Державний стандарт україни iconДержавний стандарт України
Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований І розповсюджений без

Державний стандарт україни iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт

Державний стандарт україни iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт

Державний стандарт україни iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<