Порядок організації навчання працівників органів юстиції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції
Скачать 91.96 Kb.
НазваниеПорядок організації навчання працівників органів юстиції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції
Дата публикации07.09.2013
Размер91.96 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Астрономия > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством юстиції України

31.08.2010 року № 810/7
ПОРЯДОК

організації навчання працівників органів юстиції

у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції
1. Загальні положення

1. Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції – це навчання з метою оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та обов’язки, необхідні для провадження професійної діяльності на державній службі.

Організація та проведення навчання у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції (далі - Центр) здійснюється з дотриманням вимог Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 564, а також Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 року за № 173.

2. План-графік підвищення кваліфікації працівників органів юстиції на календарний рік формується на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції, які щороку до 10 листопада вносяться Департаменту кадрової роботи та державної служби.

План-графік розробляється Центром спільно з Департаментом кадрової роботи та державної служби та затверджується наказом Міністерства юстиції за погодженням з відповідними структурними підрозділами центрального апарату Міністерства юстиції.

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра юстиції України (далі - служби), та структурних підрозділів органів юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень цих служб, вносяться головами служб та враховуються при формуванні Плану-графіка, виходячи з обсягів фінансування на ці потреби».

3. Перенесення навчання, передбаченого Планом-графіком, здійснюється виключно на підставі наказу Міністерства юстиції.

З цією метою керівник структурного підрозділу, відповідального за проведення навчання, спільно з директором Центру завчасно вносить Міністру юстиції письмові пропозиції щодо перенесення навчання з визначенням дати проведення семінару та обґрунтуванням причин перенесення.

У разі прийняття Міністром позитивного рішення (шляхом накладення резолюції) Департамент кадрової роботи та державної служби готує проект відповідного наказу.

Відповідальний виконавець завчасно доводить цей наказ для виконання іншим співвиконавцям, керівникам територіальних управлінь юстиції, Центру та забезпечує в межах компетенції проведення навчання.

Для доведення такого наказу до виконавців у разі необхідності може залучатися Центр.
4. Направлення на навчання працівників здійснюється на підставі відповідного наказу керівника органу юстиції (Міністра юстиції або його заступника, начальника головного управління юстиції).

Формування навчальної групи з числа працівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції здійснюється Департаментом кадрової роботи та державної служби на підставі пропозицій керівників відповідних структурних підрозділів. Зазначені пропозиції подаються до Департаменту кадрової роботи та державної служби не пізніше ніж за 10 днів до початку навчання.

Відвідування навчальних занять працівниками, направленими для підвищення кваліфікації, є обов'язковим.

Відповідальність за забезпечення участі у навчанні працівників центрального апарату Міністерства юстиції, територіальних органів юстиції несуть відповідно керівники структурних підрозділів центрального апарату, головних управлінь юстиції.

У разі неможливості участі у навчанні працівника структурного підрозділу центрального апарату Міністерства юстиції, який направлений на навчання наказом Міністерства юстиції, з поважних причин (відрядження, хвороба тощо) керівник відповідного структурного підрозділу негайно інформує про це Департамент кадрової роботи та державної служби з одночасним внесенням пропозицій щодо направлення на навчання іншого працівника.

Про неприбуття у день початку навчання працівника територіального органу юстиції Центр повідомляє керівника відповідного головного управління юстиції, а про неприбуття працівника центрального апарату Міністерства юстиції - керівника відповідного структурного підрозділу і Департамент кадрової роботи та державної служби.

Особи, які направлені на навчання згідно з наказом керівника органу юстиції, але своєчасно не прибули на навчання без поважних причин, притягаються до відповідальності у встановленому законодавством порядку.

Департамент кадрової роботи та державної служби вправі проводити перевірки стану відвідування занять направленими на навчання працівниками.

^ 2. Види підвищення кваліфікації та форми організації навчання

5. Підвищення кваліфікації державних здійснюється у Центрі за такими видами:

- тематичні короткострокові семінари, зокрема тренінги;

- тематичні постійно діючі семінари;

- спеціалізовані короткострокові навчальні курси;

- навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації.

6. Навчальні плани і програми підвищення кваліфікації працівників органів юстиції розробляються, як правило, Центром спільно з відповідними структурними підрозділами центрального апарату Міністерства юстиції, завчасно затверджуються директором Центру за попереднім погодженням із:

- керівником структурного підрозділу центрального апарату Міністерства, відповідальним за організацію та проведення навчання;

- директором Департаменту кадрової роботи та державної служби.
Навчальні плани і програми підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів органів юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень служб, розробляються відповідними службами спільно з Центром та погоджуються директором Департаменту кадрової роботи та державної служби.
Зміст, строки форми і методи підвищення кваліфікації працівників органів юстиції визначаються Центром за погодженням з Міністерством юстиції.
Тематичні семінари проводяться за програмами та планами, що розробляються на підставі типових програм і рекомендацій, підготовлених Національною академією державного управління при Президентові України та затверджених Головдержслужбою України.

7. У навчальних планах і програмах підвищення кваліфікації державних службовців органів юстиції передбачається проведення занять з наступної тематики:

- Основні положення Закону України «Про державну службу». Антикорупційне законодавство. Етика поведінки державного службовця.

- Законодавство про інформацію, поняття та порядок доступу до публічної інформації.

- Порядок розгляду звернень громадян та звернень, запитів народних депутатів України. Спілкування з відвідувачами.

- Основи діловодства. Правила складання службових документів.

8. При визначенні тривалості навчального часу забезпечується дотримання
наступних вимог.

Академічна година - мінімальна облікова одиниця навчального часу тривалістю, як правило, 45 хвилин.

Навчальний день - складова частина навчального часу тривалістю не більше 9 академічних годин.

Навчальний тиждень - складова частина навчального часу тривалістю не більше 54 академічних годин.

9. Навчальний процес здійснюється у таких основних формах, як навчальні
заняття, контрольні заходи.

10. Основними видами навчальних занять є:

лекція - форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу,

семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій організується дискусія навколо попередньо визначених тем, щодо яких слухачі готують тези виступів,

практичне заняття - форма навчального заняття, при якій організується детальний розгляд теоретичних положень, формуються вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання та спільного

обговорення слухачами відповідно сформульованих завдань.

При підготовці навчальних планів та програм можуть бути використані й інші види навчальних занять.
11. Контрольні заходи (підсумковий контроль) застосовуються з метою оцінки результатів навчання та здійснюються шляхом складання заліку або написання реферату.

Залік - це форма підсумкового контролю, яка полягає у комплексній перевірці знань слухачів з дисциплін, передбачених навчальним планом або програмою.

Для прийняття заліку Міністерством юстиції за спільним поданням директора Центру та керівника структурного підрозділу центрального апарату Міністерства, відповідального за організацію навчання, створюється відповідна комісія у складі голови комісії, заступника голови комісії (при потребі), членів комісії та секретаря (працівник Центру).

У разі проведення навчання на базі територіальних органів юстиції склад комісії для проведення заліку затверджується спільним наказом директора Центру та начальника відповідного головного управління юстиції.

Складання заліку проводиться на відкритому засіданні комісії за участю не менше 2/3 її складу.

Орієнтовний перелік питань для винесення на залік затверджується головою комісії, інші питання щодо порядку проведення заліків вирішуються Центром.

Результати складання заліків оцінюються за двобальною шкалою ("зараховано", "не зараховано") і вносяться до залікової відомості, яка підписується всіма присутніми членами комісії.

У виняткових випадках Центр за погодженням з головою комісії може встановлювати окремим слухачам індивідуальні терміни складання заліків.

12. Слухачам, які успішно пройшли навчання, видається документ про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

^ 3. Звітність про підвищення кваліфікації

13. Протягом п'яти днів з дня закінчення навчання Центр подає до Департаменту кадрової роботи та державної служби інформацію щодо осіб, які фактично пройшли навчання (із зазначенням прізвища, імені та по батькові, посади, терміну навчання, реквізитів документа, що підтверджує підвищення кваліфікації), копію навчального плану (програми), а також надає для залучення до матеріалів особових справ копії документів про підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції та керівників територіальних управлінь юстиції.

14. Про стан виконання запланованого підвищення кваліфікації Центр щопівріччя звітує перед Міністерством юстиції (Департаментом кадрової роботи та державної служби) до 10 числа наступного за звітним півріччям.

Звітна інформація надається накопичувальним підсумком (перше півріччя, рік) за наступною формою:
Інформація про стан виконання

Плану-графіка підвищення кваліфікації працівників органів юстиції на 20___ рік

за 20____ року

(звітний період)


Час навчання

Категорія

посад слухачів

Тематика навчання

Кількість слухачів

Структурні

підрозділи, головні

управління

юстиції, що не

забезпечили участь слухачів

запланова-на

фактично присутніх15. Департамент кадрової роботи та державної служби, кадрові служби головних управлінь юстиції здійснюють облік працівників, які пройшли навчання у Центрі, із занесенням відповідних даних до особових справ.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Порядок організації навчання працівників органів юстиції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції iconЧернігів
Ернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,...

Порядок організації навчання працівників органів юстиції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції iconТарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб
Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,...

Порядок організації навчання працівників органів юстиції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції iconОбласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників...
Березня 2011 року / Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів. – Харків, 2011....

Порядок організації навчання працівників органів юстиції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції iconП рофесійна спілка працівників охорони здоров’я україни
Президія Профспілки працівників охорони здоров’я України, розглянувши інформацію Кокшарової Г. В. голови Одеської обласної організації...

Порядок організації навчання працівників органів юстиції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції icon«Питання відповідь» на допомогу керівникам початкових спеціалізованих...
Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів

Порядок організації навчання працівників органів юстиції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції iconМетодичні рекомендації з питань приймання та реєстрації вхідних та вихідних документів
Міністерстві юстиції України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02. 07. 2012 №973/5, Інструкції з діловодства...

Порядок організації навчання працівників органів юстиції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції iconПрофесійна спілка працівників культури україни донецька обласна організація...
В связи с формированием бюджета на 2014 год прошу рассмотреть решение следующих вопросов

Порядок організації навчання працівників органів юстиції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції iconПрофесійна спілка працівників культури україни донецька обласна організація...
Донецьк, вул. Артема 87, тел. 334-06-27, пат „Укрсоцбанк”, р/с 26003000097772, мфо 300023, окпо 02658169

Порядок організації навчання працівників органів юстиції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції iconЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012р за №1178/21490
Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України...

Порядок організації навчання працівників органів юстиції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції icon20 листопада День працівників сільського господарства України
Українська зернова асоціація щиро вітає усіх працівників сільськогосподарських підприємств з професійним святом!

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<