Національний технічний університет україни
Скачать 246.31 Kb.
НазваниеНаціональний технічний університет україни
Дата публикации28.07.2013
Размер246.31 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
Факультет (інститут) «Лінгвістики»
Кафедра

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан факультету (директор інституту)

(ініціали, прізвище)

_ 2007 р.

(підпис) (ініціали, прізвище)

" " 2007 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

«Екологія»

(назва кредитного модуля) для напрямів підготовки (спеціальностей):

6.030500 «Філологія»

7.030507 «Переклад» (шифри та назви напрямів, спеціальностей)

Заочна (форма навчання)

Програму рекомендовано кафедрою

(протокол №, дата)


Завідувач кафедри інженерної екології Крючков А.І.


Київ - 2007

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Прискорення темпів науково технічного прогресу здійснює потужній негативний вплив людини на навколишнє середовище . В той же час сама людина є часткою біосфери від стану якою залежіть його майбутнє існування. Тому все суспільство і насамперед науковці, розробники новітніх технологій, усі господарюючі суб'єкти повинні дотримуватися вимог екологічної безпеки Сучасна екологія являє собою комплексну науку яка досліджує середовище існування живих істот (включаючи людину), вплив людської діяльності на екологічні системи усіх ієрархічних рівнів та розробляє науково обґрунтуванні інженерно-технічні заході, які направлені на збереження якості навколишнього середовища в умовах зростаючого промислового виробництва..

Набуття екологічного мислення, екологічних знань та уміння студентами дозволить у майбутнєму розробляти заходи та технології які зможуть поліпшити умови існування людства на земле. Кредитний модуль з дисципліни «Екологія» (код НФ-06) відноситься до циклу дисциплін загальної професійної та практичної підготовки студентів факультету «Лінгвістика» Передумовами вивчення цієї дисципліни є знання курсів вищої математики, фізики, загальної та аналітичної хімії, біології.

^ II РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних занять

здійснюється відповідно до робочих навчальних планів і наведений у таблиці 1 :

Таблиця 1

^ Семестр/ код кредитного модуля

Всього

Розподіл за семестрами та видами занять

Лекції

Практичні заняття

Контрольні роботи

Г СРС

Семестрова атестація

Всього

Утому числі на виконання індивідуальн их семестрових завдань

3/ НФ-06

36

8

-

1

27

3

залік

Розрахунки часу СРС:

Лекції 8 г.- план.

Практичні заняття - не передбачено за планом.

Контрольна робота -1г.- план.

СРС : Тсрс= 0,5Тл + 10 ДКР+бзал + Т із= 8+10+6+3=27 г,

де Тсрс - час на самостійну роботу студентів; Тл - час на лекції; Мкр - кількість

контрольних робіт; Тір - час на індивідуальну роботу.

^ III. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

Метою курсу є набуття студентами знань із різноманітних проблем у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища, зокрема формування у студентів навичок аналізу і визначення еколого-економічної ефективності впровадження природоохоронних заходів та оцінки збитків, що їх завдає народному господарству забруднення окремих компонентів природи, а також засвоєння окремих методів, що використовуються при рішенні екологічних проблем у тому числі, з використанням комп'ютерних технологій.

Завдання вивчення кредитного модуля подані у вигляді системи конкретних знань та вмінь.

В результаті вивчення кредитного модуля з дисципліни «Екологія» студенти повинні знати:

основні термінологічні визначення, поняття, положення загальної екології;

найголовніші закони екології;

екологічні чинники середовища;

типи взаємовідносин між організмами, екосистеми;

техногенний вплив на атмосферу, гідросферу, літосферу;

основні джерела антропогенного забруднення;

проблеми відходів людської діяльності;

 • демографічні проблеми і можливості біосфери;

 • методи контролю і моніторингу природного середовища,

 • методи розрахунків забруднюючих речовин;

вплив забруднення природного середовища на здоров'я людини, рослинний,

тваринний світ;

інженерні методи зниження викидів забруднюючих речовин в навколишнє

середовище;

- стан навколишнього природного середовища в Україні;

правові та міжнародні аспекти охорони навколишнього природного середовища;

еколого-економічні положення природокористування;

основи екологічного управління;

проблеми гармонійного розвитку України

стратегія і тактика збереження стабільного розвитку життя на Землі.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • ідентифікувати забруднення навколишнього середовища;
  прогнозувати наслідки забруднення середовища для різних екосистем;
  розрахувати кількісні показники забруднення навколишнього середовища;
  розрахувати ймовірні економічні збитки забруднення навколишнього середовища;

 • визначити нормативні вимоги до показників забруднення;

 • визначити нормативні вимоги до джерел забруднюючих викидів;

визначити та обґрунтувати основні напрямки до зниження негативного впливу забруднення.

^ IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

IV. 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ

Найменування розділів і тем

Розподіл навчального часу, годин

Всього

Лекції

Практич робота

Контр. роб.

СРС

1

2

3

4

5

6

Вступ. Мета та завдання курсу. Основні визначення, терміни. Напрямки сучасної екології. Методи досліджень в екології.

3,0

2,01,0

Розділ 1. Структура природного середовища

4,0

2,0

-

-

2,0

Тема 1.1. Атмосфера, гідросфера, літосфера, природні ресурси.
Тема 1.2. Поняття про біосферу. Екологічні фактори. Кругообіг речовин у біосфері.
Тема 1.3. Екосистеми та їх місце в організації біосфери. Ланцюги живлення та піраміди мас, енергії. Класифікація екосистем.
Тема 1.4. Екологія популяцій. Ознаки популяцій та ії структура. Гомеостаз популяцій. Динаміка популяцій
Тема 1.5 Основні екологічні закони
Розділ 2. Вплив діяльності людини на довкілля

8,0

2,0

-

-

6,0

Тема 2.1 Техносфера. Основні джерела та параметри антропогенного забруднення довкілля. Радіоактивне, шумове, електромагнітне, хімічне забруднення. Забруднення.літосфери, гідросфери, атмосфери. Забруднення довкілля в Україні.
Тема 2.2 Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище. Агро сфера. Основні забруднювачі ґрунтів. Сучасний стан ґрунтів України.
Тема 2.3 Демографічні проблеми і можливості біосфери. Демографічні проблеми в Україні. Урбанізація та ії негативні наслідки. Проблема відходів людської діяльності.
Тема 2.4 Ноосфера. Сучасні підходи до ідеї ноосфери. Проблеми гармонійного розвитку України.


Розділ 3. Охорона навколишнього природного середовища

11,0

1,0

-
10,0

3.1 Основні методи визначень забруднення. Аерокосмічні методи. Біомоніторинг. Використання комп'ютерних технологій для моніторингу довкілля. Контроль і моніторинг природного середовища в Україні.
3.2 Методи управління природоохоронною діяльністю. Методи захисту довкілля від антропогенного впливу.
3.3 Природоохоронна діяльність підприємств. Технологічні методи, очищення викидів. Розробки, яки зроблені в "КШ" для зниження навантаження на довкілля.
3.4 . Правові аспекти охорони довкілля. Організація служб охорони навколишнього природного середовища в Україні.
3.5 Правові та міжнародні аспекти охорони довкілля.
Розділ 4. Еколого-економічні основи природокористування

3,0

1,0

-

-

2,0

4.1 Визначення антропогенного впливу та розрахунки збитків від забруднення довкілля. Екологічний аудит підприємства.
4.2 Еколого-економічні показники виробничих процесів
4.3 Розрахунок економічного ефекту від впроваджень заходів з охорони довкілля
^ Контрольна робота

1,01,0
^ Підготовка до заліку

6


6

^ Всього по дисципліні "Екологія "

36,0

8,0

-

1,0

27,0

^ ІК2. ЛЕКЦІЇ

Вступ. Мета та завдання курсу. Основні визначення, терміни. Напрямки сучасної екології. Методи досліджень в екології.

Лекція 1 (2год) Мета та завдання курсу. Предмет, структура, зміст та мета курсу "Екологія" як навчальної дисципліни. Основні визначення, терміни. Сучасна екологія.

Екологія як комплексна наука про навколишнє середовище та роль і становище живих організмів, насамперед людини як виду в екосфері планети. Предмет вивчення екології на час формування її як науки і наприкінці XX ст. Виникнення екології. Комплекс екологічних наук сьогодні. Методи дослідження: традиційні та нові, зокрема статистичні, балансові і т.д. Питання до лекції 1:

 1. Даті визначення та завдання дисципліни Екологія.

 2. Які основні напрямі у сучасної Екології ?

3.Які методи дослідження використовують в Екології?

4. Що ви вважаєте головною причиною розвитку глобальної екологічної кризи?

5. Які основні причини розвитку екологічної кризи в Україні?

СРС: Наведіть приклади екологічної кризи в регіонах Україні.. Методи досліджень у

екології за допомогою сучасних технологій.

Література до лекції 1: [1] - вступ, розділ 1;.;[2 ]вступ, розділ 1; [3] розділі, §§1.1-1.3

Розділ 1. Структура природного середовища

Тема 1.1 Атмосфера, гідросфера, літосфера, природні ресурси Тема 1.2. Поняття про

біосферу. Тема 1.3. Екосистеми та їх місце в організації біосфери. Тема 1.4. Екологія

популяцій. Тема 1.5. Екологічні закони

Лекція 2 (2год) Структура природного середовища. Географічна оболонка Атмосфера,

гідросфера, літосфера, природні ресурси та іх основні характеристики.

Поняття про біосферу. Роль В.І.Вернадського у вивченні біосфери та ноосфери.

Становлення біосфери та ії характеристика. Жива речовина. Екологічні чинники

середовища. Загальні властивості біосфери. Кругообіг речовин у біосфері. Трансформація

енергії у біосфері

Рівні організації органічного світу. Ланцюги живлення та піраміди мас, енергії. Класифікація екосистем. Основні екосистеми світу.

Популяція як загально біологічна одиниця. Ознаки популяції. Структура популяцій. Продуктивність і енергетика популяції. Гомеостаз популяцій. Динаміка популяцій. Екологічні фактори та їх вплив на життєдіяльність організмів.

Зміст екологічних законів. Питання до лекції 2:

1 Наведіть основні характеристики атмосфери гідросфери, літосфери. 2.Види природних ресурсів? З Природні ресурсі в Україні.

 1. Дайте визначення біосфери

 2. Як здійснюється кругообіг основних речовин у біосфері?

 3. Назвіть екологічні чинники у середовищі

 4. Дайте визначення екосистеми. Назвіть основні екосистеми біосфери

 5. Що таке піраміда мас та енергії?

 6. Дайте визначення популяції

10. Назвіть законі - афоризми Коммонера

СРС: Енергетичні ресурсі в Україні. Перспектива розвитку. Види адаптації живих істот Література до лекції 2: [3]- розділ 1 § §1.4.1-1.4.5; [1] розділ 2§§2.1-2.13;[2 ] розділ 2§§2.1-2.6; [3] розділі, §§1.5-1.9 Розділ 2. Вплив діяльності людини на довкілля

Тема 2.1 Техносфера. Тема 2.2 Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище Тема 2.3 Демографічні проблеми і можливості біосфери. Тема 2.4 Ноосфера Лекція 3 (2год) Основні джерела та параметри антропогенного забруднення довкілля Забруднення атмосфери

. Класифікація забруднювачів. Радіоактивне, шумове, електромагнітне, хімічне забруднення.. Стаціонарні та пересувні джерела забруднювання атмосферного повітря. Характеристики основних речовин забруднюючих атмосферне повітря. Характеристики джерел викиду. Методи управління станом атмосферного повітря. Нормування якості повітря. ГДК,ГДВ Технологічне нормування викидів забруднюючих повітря. Методи та засоби уловлювання забруднюючих речовин у повітрі. Забруднення повітря в Україні. Забруднення гідросфери Споживачі води.. Водовідведення та водопостачання. Класифікація забруднювачів гідросфери Склад домішок природних вод.. Основні джерела та речовини, що забруднюють стічні води на промислових підприємствах. Якість води. Оцінка та нормування якості води. Забезпечення якості водних об'єктів. Поняття ГДС. Зони санітарної охорони. Методи очистки стічних вод. Методи механічного очищення стічних вод. Фізико-хімічні методи очищення стічних вод. Хімічні методи очищення стічних вод. Біохімічні методи очищення стічних вод.

Класифікація забруднювачів літосфери Нормування забруднюючих речовин в ґрунтах. Деградація ґрунтів. Рекультивація земель. Агро сфера. Основні забруднювачі ґрунтів. Сучасний стан ґрунтів України. Джерела утворення твердих відходів, їх класифікація та характеристика. Критерії вибору методу і розміщення споруд знешкодження і утилізації відходів. Термічні методи знешкодження й утилізації відходів. Методи польового компостування відходів. Ландшафтні порушення в екосистемах. Питання до лекції 3:

1 Назвіть види забруднювачів навколишнього середовища.

 1. Назвіть параметри основних енергетичних забруднювачів.

 2. Надайте визначення ГДК та ГДВ.

4 Які основні напрями існують для зниження забруднення атмосфери?

 1. Назвіть параметри якості питної води

 2. Надайте визначення ГДС

 3. Які основні напрями існують для зниження забруднення гідросфери?

 4. Назвіть види забруднювачів літосфери

 5. Назвіть основні види утилізації твердих відходів
 1. Яки демографічні проблеми .має сучасна Україна?

 2. Дайте визначення ноосфері?

 3. Що ми розуміємо під сталим розвитком?

СРС: Основні джерела антропогенного впливу на атмосферне повітря, гідросферу,

літосферу у регіонах України. Методи оцінки забруднення довкілля. Екологічні проблеми

сучасного міста та шляхи іх вирішення.

Література до лекції 4: [1] - розділ 3 §§3.3-3,6;4.2-4,4;. [2 ] розділ 3§3.1; [3] розділ2,

§2.2;розділЗ§3.7.

Розділ 3. Охорона навколишнього природного середовища

ТемаЗ.1 Основні методи визначень забруднення. ТемаЗ.2 Методи управління природоохоронною діяльністю. ТемаЗ.З Природоохоронна діяльність підприємств. ТемаЗ.4 . Правові аспекти охорони довкілля. ТемаЗ.5 Правові та міжнародні аспекти охорони довкілля.

Розділ 4. Еколого-економічні основи природокористування

Тема4.1 Визначення антропогенного впливу та розрахунки збитків від забруднення довкілля. Тема4.2 Еколого-економічні показники виробничих процесів Тема4.3 Розрахунок економічного ефекту від впроваджень заходів з охорони довкілля Лекція 4 (2 год) Охорона навколишнього природного середовища.. . Методи захисту довкілля від антропогенного впливу. Технологічні методи, зниження викидів забруднювачів у довкілля. Розробки, яки зроблені в "КПІ" для зниження навантаження на довкілля..

Методи управління природоохоронною діяльністю в Україні. Організація служб охорони навколишнього природного середовища в Україні. Екологічна експертиза. Екологічний аудит підприємства та місцевості. Основні завдання економіки природокористування. Еколого-економічні показники виробничих процесів.

Правові та міжнародні аспекти охорони довкілля. Питання до лекції 4: 1. Основні методи визначень забруднення.

2 Надайте приклади технологічних методів, зниження викидів забруднювачів у довкілля
З.Чем відрізняються екологічна інспекція та експертиза?

4.Основні завдання економіки природокористування

 1. Міжнародні угоди України в сфері збереження довкілля.

 2. Надайте приклади економічних методів, управляння викидами забруднювачів у
  довкілля.

 3. Перспектива розвитку економічних методів управління якістю довкілля

Література до лекції 8: [2 ] розділ 6 §6.1-6.3; [3] розділЗ, §3.1.2-3.4

^ У.З. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Практичні роботи не передбачені навчальним планом.

ІУ.4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Основною цілю індивідуальних робіт є розширення знань студентів у сфері екологічних проблем та інноваційних технології, які могуть використовуватися для рішення екологічних проблем. Тематика індивідуальних завдань:

 1. Економічні і соціальні проблеми охорони довкілля.

 2. Проблеми існування людини в умовах закінчення вичерпних природних ресурсів.

 1. Основні напрями і форми антропогенного впливу на довкілля та способи зниження
  негативних наслідків .

 1. Екологічні проблеми ядерної енергетики в Україні та шляхи іх вирішення.

 2. Альтернативні джерела енергії та можливості їх використання в Україні.

 3. Екологічні проблеми галузей.

 1. Транспорт як один із найбільших забруднювачів біосфери. Путі вирішення
  проблеми.

 1. Утилізація шин та інших компонентів авто транспортних засобів.

 1. Екологічні нормативні вимоги при виготовленні комп'ютерів. Утилізація
  комп'ютерів.

 1. Вплив великих міст на природу. Екологічні проблеми урбанізації.

 2. Проблеми утилізації промислових і побутових відходів та путі іх вирішення.

 1. Природні ресурси та проблеми вичерпності окремих видів природних ресурсів в
  Україні.

 1. Проблеми водних ресурсів в Україні.

 2. Регіональні екологічні проблеми в Україні.

15. Законодавство України про регулювання використання природних ресурсів.

 1. Законодавство про охорону навколишнього природного середовища на Україні.

 2. Новітні технології, які мають принциповий вплив на довкілля.

 3. Використання комп'ютерних технологій для вирішення екологічних проблем.

 4. Сучасні методи контролю довкілля

 5. Економічні механізми природоохоронної діяльності і природокористування в
  Україні.

 6. Екопсихологія. Інформаційна екологія Проблеми і напрямки вирішення .

^ ІУ.5. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ (ДКР)

Згідно навчального плану передбачається одна контрольна робота (1 год). її цілю є закріплення знань, які були надбані студентами за певний час навчання Завдання для контрольної роботи :

 1. Даті визначення та завдання дисципліни Екологія.

 2. Які основні напрямі у сучасної Екології ?

З.Які методи дослідження використовують в Екології?

4. Що ви вважаєте головною причиною розвитку глобальної екологічної кризи?

5 Наведіть основні характеристики атмосфери гідросфери, літосфери.

6.Види природних ресурсів?

7 Природні ресурсі в Україні.

8.Дайте визначення біосфери.

9Що таке коло життя?

Ю.Як здійснюється кругообіг основних речовин у біосфері?

11 .Назрвіть екологічні чинники у середовищі.

12.Як здійснюється трансформація енергії ц біосфері?

 1. Дайте визначення екосистеми.

 2. Назвіть основні екосистеми біосфери.
  15.Що таке піраміда мас та енергії?
 1. Дайте визначення популяції.

 2. Що таке екологічна ніша?

18. Назвіть законі - афоризми Коммонера

19 Назвіть види забруднювачів навколишнього середовища.

 1. Назвіть параметри основних енергетичних забруднювачів.

 2. Надайте визначення ГДК та ГДВ.
 1. Які основні напрями існують для зниження забруднення атмосфери?

 2. Назвіть види забруднювачів водних об'єктів.

 3. Назвіть параметри якості питної води.

 4. Надайте визначення ГДС.
  26Що таке зони санітарної охорони?
 1. Які основні напрями існують для зниження забруднення гідросфери?

 2. Назвіть види забруднювачів літосфери.

 3. Назвіть параметри якості ґрунтів.

 4. Які причини втрат ґрунтів?

 5. .Що таке рекультивація земель? Назвіть ії основні види.

32 Назвіть основні види утилізації твердих відходів.

33 Яки демографічні проблеми .має сучасна Україна?
34. Основні проблеми міст України.

35 Дайте визначення ноосфері?

З6.Що ми розуміємо під сталим розвитком?

^ V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Вивчання курсу «екологія» здійснюється студентами шляхом виконання аудиторного навантаження (лекції, практичні роботи), самостійної роботою при підготовки до занять з основною та допоміжною літературою, пошуком додаткової інформації в комп'ютерних мережах (локальних та Інтернет), написанням рефератів, консультацій з викладачем.

Результати освоєння курсу визначаються по оцінкам за контрольну роботу, рефератам та кінцевої рейтингової оцінки рівня підготовки студентів.

^ VI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Стадницкий В. Я, Родионов А. И. Зкология. — М.: Вьісш. пік., 1988.

 2. Білявськш,Г.О.,БутченкоЛ.І., Навроцкшй В.М. Основи екології: теорія та
  практика. -К.: Лібра, 2002.

 3. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного
  середовища.К. :Знання.2ОО2

Допоміжна

4. Вернадский В. И. Биосфера. — М.: Наука, 1967.

 1. Одум Юджж. Зкология: В 2 т. — М: Мир, 1986.

 2. Зкология: теория, законьї, правила, принципи и гипотезьі / Под ред.
  Н. Ф. Реймерса. —М.: Мьісль, 1994.

 3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» //
  Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 46.

 4. ДСТУ 18014004-97. Система управління навколишнім середовищем. Загальні
  настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення

 1. Конституція України.

 2. Сахаев В. Г., Шевчук В. Я. Економіка / організація охорони навколишнього

середовища. — К.: Вища школа, 1995..

 1. Кучерявий В.П. Екологія. Львів "Світ", 2000.

 2. Снакин В.В. Зкология и охрана природьі. Словарь-справочник.М.Асасіетіа,2000.

 3. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредньїх
  веществ и их распределение в воздухе. М. «Химия».1991.

 4. Белов С.В., Барбинов Ф.А., Козьяков А.Ф. Охрана окружающей средьі. М.

ВШ.,1991.

15. Дуганов В.Г.Охрана окружающей средьі.ВШ., 1988, 378 с.

 1. Инженерная защита окружающей средьі Учебное пособие
  / Под ред.О.Г.Воробьева.-С Пб. «Лань» 2002.

 2. Сайт міністерства охорони навколишнього природного середовища України

httр:/www.menr.gov.ua/.

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми дисципліни
«Екологія» затвердженої

(назва дисципліни) (посада і дата затвердження)


Розробник (и) програми: к.т.н., доцент Козьяков В.С

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Національний технічний університет україни iconМіністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни
Метод простой итерации приближенного решения систем линейных алгебраических уравнений

Національний технічний університет україни iconМіністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни
Метод простой итерации приближенного решения систем линейных алгебраических уравнений

Національний технічний університет україни iconМіністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни
Метод простой итерации приближенного решения систем линейных алгебраических уравнений

Національний технічний університет україни iconМіністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни
Метод простой итерации приближенного решения систем линейных алгебраических уравнений

Національний технічний університет україни iconМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу математичне моделювання соціальних процесів. Частина 1 для студентів спеціальності...

Національний технічний університет україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Херсонський...
Основные элементы техники, технологии, организации и управления на автомобильном транспорте

Національний технічний університет україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Херсонський...
Основные элементы техники, технологии, организации и управления на автомобильном транспорте

Національний технічний університет україни iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний...
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)

Національний технічний університет україни iconСекція 1 Роль політики в розробці та запровадженні інноваційних моделей розвитку
...

Національний технічний університет україни iconСекція 2 Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізації
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<