Робоча програма навчальної дисципліни
НазваниеРобоча програма навчальної дисципліни
страница1/4
Дата публикации12.03.2013
Размер0.54 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Затверджую:

перший проректор Стадник Г.В.

«___»________________ 2007р.


Робоча програма навчальної дисципліни

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
(для студентів магістерської підготовки за спеціальностями 8.050107 “Економіка підприємства”та 8.050106 “Облік та аудит”денної форми навчання)
Відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Харків – ХНАМГ – 2007

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів денної форми навчання спеціальностей 8.050107 - “Економіка підприємства” і 8.050106 - “Облік та аудит”. Укл.: Пан М.П. –Харків: ХНАМГ, 2007. – 41 с.
Укладач: М.П. Пан
Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.
Рецензент: зав. кафедри управління будівництвом і міським господарством Харківської національної академії міського господарства, доктор технічних наук Ачкасов А.Є.


Затверджено на засіданні кафедри економіки будівництва.

протокол №11 від 27.06.2007 р.

©Пан М.П., ХНАМГ, 2007

^ 1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Опис предмета навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Опис предмета навчальної дисципліни

Призначення: підготовка магістрів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів

ECTS – 3

Модулів – 3

Змістовних модулів – 2

Загальна кількість годин –108

Тижневих годин:

  • аудиторних –3

  • самостійної роботи –3,3

Кількість годин: усього – 108 год.; за змістовними модулями: змістовний модуль 1 –54 год.; змістовний модуль 2 – 54 год.

Напрям 0501 "Економіка і підприємництво"

Спеціальності: 8.050107 "Економіка підприємства" та 8.050106 “Облік та аудит”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Термін навчання – 1 рік

Нормативна

Рік підготовки: 1-й

Семестр: 1-й

Лекції: кількість годин – 24 год. практичні – 24 год.

Самостійна робота – 60 год.

Форма підсумкового контролю – іспит


У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних. Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.
^ 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління діяльністю міжнародних корпорацій.

Завдання дисципліни спрямовані на формування у студентів компетенції щодо: сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту, сучасних технологій управління міжнародними корпораціями, методів розв’язання ними ключових проблем розвитку в умовах глобалізації економіки; формування вмінь застосувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах.

Предметом дисципліни є система управлінських відносин, методів та інструментів у міжнародних корпораціях.

Зміст вивчення дисципліни розкривається в темах:

1 . Суть і характерні риси міжнародного менеджменту.

2. Середовище міжнародного менеджменту.

3. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях.

4.Прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

5. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій.

6. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях.

7. Керування і комунікації в міжнародних корпораціях.

8. Контроль і звітність міжнародних корпорацій.

9. Технологічна політика міжнародних корпорацій.

10. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій.

11. Торговельні операції міжнародних корпорацій.

12. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій.

13. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій.

14. Становлення глобального менеджменту.
^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є українським варіантом ECTS.

Для завершення економічних реформ в країні, інтеграції української економіки в СОТ, необхідні глибокі знання ринкових механізмів, принципів та методів управління транснаціональними корпораціями, дослідження вітчизняного та світового ринків, економічної кон’юкт-ури, комплексу заходів ефективного впливу на конкурентні позиції підприємства в ринкових умовах. Такі знання дає дисципліна «Міжнародний менеджмент» як філософія підприємницької діяльності міжнародних корпорацій в умовах глобалізації.

Дисципліна «Міжнародний менеджмент» є нормативною для підготовки магістрів економічних спеціальностей.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: з метою найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення дисципліни опанувати знання і навички в галузі загальної економічної теорії, макро- і мікроекономіки, отриманими при вивченні дисциплін «Менеджмент», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємств», «Маркетинг», «Фінанси підприємств», «Фінансовий та управлінський облік», «Статистика».

У результаті вивчення дисципліни студенту необхідно знати:

значення й складові середовища міжнародного бізнесу, вплив глобалізації на управління транснаціональними корпораціями;

сутність і складові міжнародного менеджменту, його зв'язок з міжнародним бізнесом і сфери використання в Україні;

особливості менеджменту міжнародних корпорацій за умов різних національних культур, основні національні школи менеджменту;

основні типи сучасних стратегій міжнародних корпорацій та їх реалізацію в Україні;

особливості реалізації основних функцій менеджменту в міжнародних корпораціях та їх використання в Україні;

систему управління людськими ресурсами в транснаціональних корпораціях і її особливості в Україні;

основні проблеми й перспективи розвитку міжнародного менеджменту в контексті дальшої глобалізації бізнесу та їх специфіку в Україні.

Програма побудована за вимогами КМСОНП та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).
^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи міжнародного менеджменту

  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Матеріально-технічна база готелів» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую
Психологічна допомога потерпілим в надзвичайних ситуаціях. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

Робоча програма навчальної дисципліни iconЗаняття та короткий зміст
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Науково-методичним центром аграрної освіти...

Робоча програма навчальної дисципліни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Науково-методичним центром аграрної освіти...

Робоча програма навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс львів 2009 “
...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни «Правове забезпечення земельної реформи І приватизації земель»

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни...
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма з ортопедичної стоматології для студентів ІІІ курсу...
Програму ухвалено на засіданні предметноі методичноі комісіі ддма зі стоматологіі «19» травня 2011 р., протокол №4

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма з ортопедичної стоматології для студентів 4 курсу...
Програму ухвалено на засіданні предметної методичної комісії дз «дма» моз україни зі стоматологіі 2012 р., протокол №

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<