Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література»
НазваниеНавчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література»
страница1/24
Дата публикации12.03.2013
Размер2.24 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Міністерство освіти і науки України

Черкаський національний університет

Імені Богдана Хмельницького

Ольга Піскун

східна література


навчальна програма
для студентів напряму підготовки 0305 – філологія

спеціальностей «Українська мова і література»,

«Українська мова і література та документознавство»

денної форми навчання

Черкаси 2011

УДК

ББК
Східна література: Програма навчальної дисципліни / Розробник Піскун О. Ю.; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2011.


Інститут української філології та соціальних комунікацій

Кафедра української літератури і компаративістики


Укладач:

Ольга Юріївна Піскун


Рецензенти:

доктор філології, професор Поліщук В. Т.

доктор педагогічних наук, професор ГРАдОВСЬКИЙ А. В.

Затверджено на засіданні кафедри

української літератури та компаративістики

(протокол №__ від «»__________200 ___р.)


Завідувач кафедри проф. В. Т. Поліщук


Рекомендовано до друку Вченою радою

Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького

(протокол №  від )

© Черкаський національний університет


Вступ


Робочу програму укладено відповідно до навчального плану спеціальностей «Українська мова і література», «Українська мова і література та документознавство».

Робочу програму складено на підставі навчальної програми зі східної літератури, затвердженої на засіданні кафедри української літератури та компаративістики (протокол № __ від _______________200____року).

Робоча програма розрахована на студентів другого курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної (модульно-рейтингової) системи організації навчального процесу у вищих закладах освіти.

Трудомісткість курсу для СТУДЕНТІВ

Семестр

Кількість навчальних тижнів

Кількість годин на тиждень

Розподіл годин

Усього

Кількість кредитів

Кількість кредитів за ECTS

Аудиторні
Лекції

Практичні

Модуль

Лабораторні

Контрольні

Консультації

Усього

Самостійна робота

Індивідуальна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

17

2

5422

6

5


33

26
Разом

5422

6

5


33

26

^ Мета і завдання дисципліни,

її місце у навчальному процесі
1. 1. Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів із розвитком історико-літературного процесу в країнах Близького, Середнього й Далекого Сходу, індійського культурно-історичного регіону на матеріалі кращих творів, представлених передовсім в українських перекладах.
1. 2. Завдання вивчення дисципліни. Знання та уміння

Завдання вивчення дисципліни. Процес вивчення означеного курсу базується на методологічній основі, згідно з якою студенти повинні

 • оволодіти

 • вміннями аналізу конкретної історичної доби, насамперед Раннього й Зрілого Середньовіччя, окремих національних літератур східного ареалу (індійської, перської, арабської, єврейської, візантійської, грузинської, азербайджанської, вірменської, узбецької, китайської, японської),

 • знанням і розумінням основних тенденцій розвитку орієнталістики в Україні,

 • ознайомитися зі студіями провідних орієнталістів, вітчизняних зокрема, вміти виявляти орієнтальні впливи на вітчизняне письменство.


Студенти повинні знати:

  • найважливіші відомості про тенденції літературного процесу у країнах східного ареалу;

  • основні відмінності у розвитку національних літератур як східних регіонів загалом, так і окремих країн;

  • істотні відмінності у розвитку західноєвропейської та східної літератур доби Середньовіччя;

  • основні філософські і релігійні системи, що визначили і далі визначають розвиток культури народів Сходу;

  • основні тенденції розвитку орієнталістики в Україні;

  • превалюючі жанри, поетичні форми східної літератури.


Студенти повинні вміти:

 • аналізувати конкретну історичну добу, насамперед Раннє й Зріле Середньовіччя, окремі національні літератури східного ареалу (індійську, перську, арабську, єврейську, візантійську, грузинську, азербайджанську, вірменську, узбецьку, китайську, японську);

 • виявляти аналогічні процеси та тенденції в культурах східних та європейських народів, доби Середньовіччя зокрема;

 • аналізувати й інтерпретувати твори у єдності змісту й форми, визначати їх мотиви, характеризувати образи;

 • обґрунтовувати свою думку з приводу прочитаного;

 • простежувати компаративні зв’язки між прочитаними творами в діапазоні відомих порівняльно-історичних паралелей та культурних асоціацій;

 • виявляти орієнтальні впливи на вітчизняне письменство.


1. 3. Міждисциплінарні зв’язки. Перелік дисциплін із зазначенням розділів (тем), засвоєння яких студентам необхідно для вивчення даної дисципліни.

Для успішного вивчення даної дисципліни студенти повинні:

 • володіти передбаченими програмами об’ємом знань з теорії літератури, історії української і загалом світової літератури (Середньовіччя зокрема),

 • мати навички творчо застосовувати й переосмислювати ці знання;

 • докладно орієнтуватися у програмовому матеріалі зі вступу до літературознавства, історії, філософії, релігієзнавства.2. 1. Структура та зміст дисципліни

Структура та обсяг годин за темами курсу
Тема

Кількість годин

Форма контролю
Аудиторні

Усього

Самостійна робота

Індивідуальна робота
Усього

Лекції

Практичні

Семінари

Контрольні
Модуль 1

Змістовий модуль 1

^ НАЙДАВНІШІ ПАМЯТКИ СЛОВЕСНОГО МИСТЕЦТВА
Тема 1. 1. Вступ. Основні чинники формування найдавніших пам‘яток словесного мистецтва
2Контрольна робота № 1
Тема 1. 2. Найдавніші пам‘ятки словесного мистецтва: Веди, Авеста, Біблія, Коран
2Контрольна робота № 1
Змістовий модуль 2

^ Література Ірану і середньої Азії. Арабська література
Тема 2. 1. Персько-таджицька література
2

2
Контрольна робота № 2
Тема 2. 2. Арабська література
2Контрольна робота № 1
Змістовий модуль 3.

Література Закавказзя
Тема 3. 1. Вірменська література
2Контрольна робота № 3
Тема 3. 2. Азербайджанська література
2Контрольна робота № 3
Тема 3. 3. Грузинська література
2

2
Контрольна робота № 3
Змістовий модуль 4.

Література Далекого сходу
Тема 4. 1. Китайська література
4

1
Контрольна робота № 4
Тема 4. 2. Японська література
4

1
Контрольна робота № 4
Модуль 2

(Індивідуальна робота)
Модуль 3

(Самостійна робота)
Змістовий модуль 1
Індійська література7
Колоквіум
Змістовий модуль 2
Візантійська література7
Колоквіум
Змістовий модуль 3
Єврейська література6
Колоквіум
Змістовий модуль 4
Узбецька література6
Колоквіум
Всього

54

22

6


26  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» icon1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література
Опп, яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацією. Освітньо-професійна програма підготовки...

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» iconЗатверджено
«молодшого спеціаліста» із споріднених спеціальностей напряму підготовки «Філологія» з метою формування рейтингового списку та конкурсного...

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» iconЗатверджено
«бакалавр» або «спеціаліст» напряму підготовки «Філологія» з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору вступників...

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» iconУкраїнська мова професійного спілкування
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» iconМіністерство освіті І науки, молоді та спорту україни
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» icon2 зміст програми
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Матеріально-технічна база готелів» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502...

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» icon6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ects
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<