Зміст вступ 2 Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4
НазваниеЗміст вступ 2 Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4
страница1/9
Дата публикации24.02.2013
Размер0.66 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ЗМІСТ
Вступ 2
Розділ 1. Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4

1.1 Сутність інвестиційного портфеля комерційного банку 4

1.2 Механізм управління інвестиційним портфелем комерційного банку 10

1.3 Характеристика нормативно-правової бази управління інвестиційним портфелем комерційного банку 17
Розділ 2. Оцінка ефективності політики КБ «Приватбанк» щодо управління інвестиційним портфелем 25

2.1 Аналіз динаміки, обсягів та структури інвестиційного портфелю комерційного банку 25

^ 2.2. Факторний аналіз інвестиційного портфеля КБ “Приватбанк” 32

2.3. Оцінка рентабельності інвестиційного портфеля комерційного банку “Приватбанк” 36

Розділ 3. Розробка напрямків удосконалення механізму управління інвестиційним портфелем КБ “Приватбанк” 41
Висновки та пропозиції 50

Список використаної літератури 55

Вступ

Актуальність дослідження

Інвестиційний портфель є тим інструментом, за допомогою якого інвестору забезпечується оптимальне для нього співвідношення прибутковості і ризику інвестицій. Оскільки усі фінансові інвестиції (цінні папери) розрізняються за рівнем прибутковості і ризику, їхні можливі сполучення в портфелі змінюють ці характеристики, а у випадку оптимального їхнього сполучення можна домогтися значного зниження ризику інвестиційного портфелю. Широко відомий принцип диверсифікованості при формуванні портфеля цінних паперів, відповідно до якого збільшення числа типів цінних паперів, що включаються в портфель, приводить до зниження ризику даного портфелю. Основна задача портфельного інвестування — поліпшити умови інвестування, додавши сукупності цінних паперів такі інвестиційні характеристики, що недосяжні з позиції окремо узятого цінного папера, і можливі тільки при їхній комбінації. Тільки в процесі формування портфеля досягається нова інвестиційна якість із заданими характеристиками. Таким чином, інвестиційний портфель є тим інструментом, за допомогою якого інвестору забезпечується необхідна стійкість доходу при мінімальному ризику. Управління інвестиційним портфелем включає, як і управління будь-яким складним об'єктом зі змінним складом, планування, аналіз і регулювання складу портфеля. Крім того, управління будь-яким портфелем містить у собі здійснення діяльності по його формуванню і підтримці з метою досягнення поставлених інвестором перед портфелем цілей при збереженні необхідного рівня його ліквідності і мінімізації витрат, пов'язаних з ним.

^ Основна мета роботи полягає в розробці пропозицій по удосконаленню управління інвестиційним портфелем комерційного банку.

Основними завданнями для дослідження в курсовій роботі є:

- розглянути поняття та сутність інвестиційного портфелю комерційного банку та проаналізувати існуючі теоретичні підходи до організації портфельного управління;

- охарактеризувати нормативно-правову базу управління інвестиційним портфелем комерційного банку;

- провести комплексний аналіз та оцінку ефективності управління інвестиційним портфелем КБ “Приватбанк”;

- на підставі проведеного аналізу сформувати пропозиції по удосконаленню механізму управління інвестиційним портфелем “Приватбанку”.

^ Предметом дослідження є інвестиційний портфель комерційного банку.

Об’єктом дослідження в курсовій роботі є діяльність КБ “Приватбанк” по управлінню інвестиційним портфелем.

Основними методами дослідження є логічний, аналітичний, системний та порівняльний методи дослідження.

^ Практична цінність отриманих результатів полягає в можливості впровадження їх в практику діяльності КБ “Приватбанк”

Теоретичною та інформаційною базою для дослідження є законодавство України, яке регулює операції комерційних банків з цінними паперами, а також роботи вітчизняних та зарубіжних дослідників у даній сфері, таких як: Берднікова Т.Б., Гудков Ф.А., Крушвіц Лутц, Мендpул О. Г., Шевчук І. А., Павленко І.А., Михальський В.В., Шклярук С.Г., Мозговий О.М., Ческідов Б. М., Шарп Уільям та інших.
Розділ 1. Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку
^ 1.1 Сутність інвестиційного портфелю комерційного банку

Фінансові інвестиції – вкладення у фінансові інститути, тобто вкладення в акції, облігації й інші цінні папери, випущені приватними компаніями або державою. Інвестор, купуючи цінні папери, прагне досягти найбільшої прийнятної для нього прибутковості. Але ця мета не може бути досягнута простим добором найбільш доходних паперів. Така на перший погляд правильна методика не завжди вірна, оскільки звичайно приводить до збільшення ризику всіх його інвестицій - портфеля. Як прибутковість, так і ризик конкретної акції не можуть розглядатися ізольовано. Будь-яка інвестиція повинна аналізуватися з позиції її впливу на зміну прибутковості і ризику всього портфелю в цілому - у випадку додавання активу в портфель і вилучення його з портфеля. Інвестиційний портфель являє собою визначений набір з корпоративних акцій, облігацій з різним ступенем забезпечення і ризику, а також паперів з фіксованим доходом, гарантованим державою, тобто з мінімальним ризиком втрат по основній сумі і поточним надходженням. Закордонний досвід роботи банків з цінними паперами свідчить, що вони, формуючи інвестиційний портфель, добирають його в наступному співвідношенні: у загальній сумі цінних паперів близько 70 відсотків — державні цінні папери, близько 25 відсотків — муніципальні цінні папери і близько 5 відсотків — інші папери. Таким чином, запас ліквідних активів складає приблизно 1/3 портфеля, а інвестиції з метою одержання прибутку — 2/3. Як правило, така структура портфеля характерна для великого банку, дрібні ж банки у своєму портфелі мають 90 відсотків і більше державних і муніципальних цінних паперів [35, c.87]. Теоретично портфель може складатися з паперів одного виду, а також змінювати свою структуру шляхом заміщення одних паперів іншими. Однак кожен цінний папір окремо не може досягати подібного результату. Основна задача портфельного інвестування — поліпшити умови інвестування, додавши сукупності цінних паперів такі інвестиційні характеристики, що недосяжні з позиції окремо узятого цінного папера, і можливі тільки при їхній комбінації. Тільки в процесі формування портфеля досягається нова інвестиційна якість із заданими характеристиками. Таким чином, портфель цінних паперів є тим інструментом, за допомогою якого інвестору забезпечується необхідна стійкість доходу при мінімальному ризику.

Інвестиційний портфель банку - сукупність реальних і/чи фінансових інвестицій (цінних паперів), яка придбається банком для одержання прибутку [50, c.67].

Інвестиційний портфель - сукупність цінних паперів різного виду, різного терміну дії і різної ліквідності, керована як єдине ціле. [42, с.119]

Інвестора, що бажає оптимально вкласти капітал, цікавить не стільки порівняння окремих видів цінних паперів між собою, скільки порівняння різних портфелів. Зміст створення портфеля і управління цінними паперами саме як єдиним портфелем полягає в тому, щоб додати всій сукупності цінних паперів такі інвестиційні характеристики (прибутковість і ризик), які недосяжні з позиції окремо взятого цінного паперу і можливі тільки при їхній комбінації. Мета формування портфеля - поліпшити умови інвестування, досягти нової інвестиційної якості з заданими характеристиками [46, c.157].

Інвестиційний портфель є тим інструментом, за допомогою якого інвестору забезпечується оптимальне для нього співвідношення прибутковості і ризику інвестицій. Оскільки усі фінансові інвестиції (цінні папери) розрізняються за рівнем прибутковості і ризику, їхні можливі сполучення в портфелі змінюють ці характеристики, а у випадку оптимального їхнього сполучення можна домогтися значного зниження ризику інвестиційного портфеля. Широко відомий принцип диверсифікованості при формуванні портфеля цінних паперів, відповідно до якого збільшення числа типів цінних паперів, що включаються в портфель, приводить до зниження ризику даного портфеля.

Зміна курсів акцій на ринку відбувається не ізольовано один від одного, а охоплює весь ринок у цілому. Ризик портфеля багато в чому залежить від того, як цінні папери, що входять до складу портфеля, одночасно знижуються або підвищуються за курсом, тобто від кореляції (взаємозв'язку) між змінами курсів окремих цінних паперів. При сильній кореляції між окремими курсами (якщо всі акції одночасно знижуються або підвищуються) ризик за рахунок вкладень у різні цінні папери не можна ні зменшити, ні збільшити. Якщо ж курси акцій абсолютно не корелюють між собою, то в ідеалі, ризик можна було б виключити цілком.

Навіть на інтуїтивному рівні зрозуміло, що при включенні в портфель значного числа активів, прибутковість яких змінюється по-різному, можна одержати таку комбінацію, коли низька прибутковість одних активів буде компенсуватися високою прибутковістю інших, що в підсумку приведе до зниження ризику портфеля. У цьому і полягає зміст портфеля - знайти комбінацію з задовільним співвідношенням ризик/прибутковість.

Портфельні інвестиції пов'язані з формуванням портфеля і являють собою диверсифіковану сукупність вкладень у різні види активів (рис. 1.1). Портфель – зібрані воєдино різні інвестиційні цінності, що служать інструментом для досягнення конкретної інвестиційної мети вкладника. Формуючи портфель, інвестор виходить зі своїх "портфельних розумінь". "Портфельні розуміння" – це бажання власника коштів мати їх у такій формі й у такому місці, щоб вони були безпечними, ліквідними і високоприбутковими.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Зміст вступ 2 Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4 iconЗміст: вступ розділ 1: проект порядку здійснення контролю за проведенням...
Розділ 1: проект порядку здійснення контролю за проведенням капітального ремонту

Зміст вступ 2 Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4 iconВступ
Розділ Теоретико-методологічні основи складання балансу, аудиту його статей та аналізу фінансового стану підприємства та його галузеві...

Зміст вступ 2 Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4 iconУрок № Образний зміст музики. Характер людини в музичному образі Вступ. Образний зміст музики

Зміст вступ 2 Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4 iconЗміст вступ

Зміст вступ 2 Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4 iconЛекція Психологічні основи управлінських функцій менеджера Будь-яка...
Виділяють загальні (основні) та конкретні (специфічні) функції управління. Перші є універсальними – обов’язковими для будь-якого...

Зміст вступ 2 Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4 iconВступ
Допомогти студентам заочної форми навчання подолати ці складності, навчити їх застосовувати теоретичні знання до розв’язування задач...

Зміст вступ 2 Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4 iconАт „Місто Банк Управління Національного Вих. №53 від 21. 01. 2013...
Ат „Місто Банк Управління Національного Вих. №53 від 21. 01. 2013 банку України

Зміст вступ 2 Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4 iconТеоретичні передумови та методологічні основи дослідження природи соціального інтелекту
Солодухо Валентина Валентинівна, Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка

Зміст вступ 2 Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4 icon№1 Менеджеры в системе управления
Робота з текстовими матеріалами. Організація та проведення нарад І зборів. Ділові зустрічі, переговори. Управління потоком відвідувачів....

Зміст вступ 2 Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4 iconРозподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів»
Вступ

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<