Фінансова звітність приватбанку на кінець дня 30 червня 2011 року (у тис грн) Балансза II квартал 2011 року пат кб «приватбанк»
Скачать 236.79 Kb.
НазваниеФінансова звітність приватбанку на кінець дня 30 червня 2011 року (у тис грн) Балансза II квартал 2011 року пат кб «приватбанк»
Дата публикации13.03.2013
Размер236.79 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПРИВАТБАНКУ на кінець дня 30 червня 2011 року (у тис. грн)

Балансза II квартал 2011 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Рядок

Найменування статті

На кінець дня 30.06.2011

На кінець дня 31.12.2010

АКТИВИ1

Грошові кошти та їх еквіваленти

20 152 123

19 725 932

2

Торгові цінні папери

101 406

84 401

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

-

-

4

Кошти в інших банках, у тому числі

1 969 281

1 824 130

4.1

В іноземній валюті

1 969 281

1 824 130

5

Резерви під знецінення коштів в інших банках

(361 115)

(507 081)

5.1

Резерви у відсотках до активу

18

28

6

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі

118 003 412

101 855 171

6.1

Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі

94 241 673

81 286 535

6.1.1

В іноземній валюті

30 016 087

25 648 622

6.2

Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі

23 761 739

20 568 636

6.2.1

В іноземній валюті

7 159 745

7 455 139

7

Резерви під знецінення кредитів

(18 830 926)

(16 469 864)

7.1

Резерви у відсотках до активу

16

16

8

Цінні папери в портфелі банку на продаж

80 417

95 429

9

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

(12 069)

(11 931)

9.1

Резерви у відсотках до активу

15

13

10

Цінні папери в портфелі банку до погашення

286 593

708 259

11

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

(2)

(2)

11.1

Резерви у відсотках до активу

-

-

12

Інвестиції в асоційовані компанії

979 744

1 025 367

13

Інвестиційна нерухомість

-

-

14

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

788

188
15

Відстрочений податковий актив

766

2 681

16

Основні засоби та нематеріальні активи

1 833 996

1 801 944

17

Інші фінансові активи

11 374 197

3 184 672

18

Резерви під інші фінансові активи

(86 752)

(82 065)

18.1

Резерви у відсотках до активу

1

3

19

Інші активи

209 156

160 373

20

Резерви під інші активи

(708)

(916)

20.1

Резерви у відсотках до активу

-

1

21

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

40 534

40 534

22

Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

-

-

22.1

Резерви у відсотках до активу

-

-

23

Усього активів, у тому числі

135 740 841

113 437 222

23.1

В іноземній валюті

57 857 958

46 377 835

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ24

Кошти банків

13 332 787

14 559 473

24.1

В іноземній валюті

5 108 241

5 826 907

25

Кошти юридичних осіб, у тому числі

22 307 574

20 412 748

25.1

В іноземній валюті

15 914 687

14 176 868

25.2

Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі

13 076 655

10 325 520

25.2.1

В іноземній валюті

8 129 653

5 391 439

26

Кошти фізичних осіб, у тому числі

67 180 033

54 770 045

26.1

В іноземній валюті

32 573 332

25 890 610

26.2

Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі

12 267 400

9 095 948

26.2.1

В іноземній валюті

2 840 130

1 796 034

27

Боргові цінні папери, емітовані банком

561 383

557 922

27.1

В іноземній валюті

481

480

28

Інші залучені кошти

5 749 576

5 742 776

29

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

50 012

35 634

30

Відстрочені податкові зобов’язання

18 900

140 745

31

Резерви за зобов’язаннями

76 587

83 602

32

Інші фінансові зобов’язання

12 336 377

3 771 028

33

Інші зобов’язання

221 167

248 004

34

Субординований борг

1 222 882

1 235 277
35

Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)

-

-

36

Усього зобов’язань, у тому числі

123 057 278

101 557 254

36.1

В іноземній валюті

71 489 841

55 369 212

^ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ37

Статутний капітал

10 160 235

8 860 202

38

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

-

-

39

Емісійні різниці

-

-

40

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку

1 177 136

1 105 116

41

Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:

365 289

368 390

41.1

Резерви переоцінки нерухомості

365 622

365 622

41.2

Резерви переоцінки нематеріальних активів

-

-

42

Резерви переоцінки цінних паперів

61 853

46 281

43

Резерви переоцінки за операціями хеджування

-

-

44

Прибуток/збиток минулих років

136 712

129 799

45

Прибуток/збиток поточного року

782 338

1 370 180

46

Усього власного капіталу та частка меншості

12 683 563

11 879 968

47

Усього пасивів

135 740 841

113 437 222


^ Звіт про фінансові результатиза II квартал 2011 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Рядок

Найменування статті

На звітну дату кварталу

На кінець дня 30.06.2011

На кінець дня 30.06.2010

1

Чистий процентний дохід/(чисті процентні витрати)

3 028 892

2 606 397

1.1

Процентні доходи

7 504 137

6 745 816

1.2

Процентні витрати

(4 475 245)

(4 139 419)

2

Чистий комісійний дохід/(чисті комісійні витрати)

1 766 464

1 189 728

2.1

Комісійні доходи

2 020 661

1 436 604

2.2

Комісійні витрати

(254 197)

(246 876)
3

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

17 005

(20 732)

4

Результат від операцій з хеджування

-

-

5

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

-

-

6

Результат від торгівлі іноземною валютою

212 645

314 369

7

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

-

-

8

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

-

-

9

Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

-

-

10

Результат від переоцінки іноземної валюти

(100 584)

20 139

11

Резерв під заборгованість за кредитами

(2 150 934)

(2 009 015)

12

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

(138)

3 040

13

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

6 372

4 158

14

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

-

-

15

Резерви за зобов’язаннями

15 549

(13 527)

16

Інші операційні доходи

255 515

284 809

17

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості

-

-

18

Адміністративні та інші операційні витрати

(2 252 201)

(1 713 404)

19

Результат від участі в капіталі

-

(934)

19.1

Дохід від участі в капіталі

-

-

19.2

Втрати від участі в капіталі

-

(934)

20

Дохiд/(збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу

-

-

21

Прибуток/(збиток) до оподаткування

798 585

665 028

22

Витрати на податок на прибуток

(16 247)

(33 870)

23

Прибуток/(збиток) після оподаткування

782 338

631 158

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

-

-

25

Чистий прибуток/(збиток)

782 338

631 158


^ Примітка «Зобов’язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках»за II квартал 2011 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Рядок
Найменування статті

На кінець дня 30.06.2011

На кінець дня 31.12.2010

Зміни після дати останньої річної звітності (+/-)

1
Гарантії, що надані

1 353 763

918 950

434 813

2
Зобов’язання з кредитування, які надані банкам

-

-

-

3
Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам

23 234 148

22 617 172

616 976

4
Надана застава

13 441 511

13 309 133

132 378


^ Примітка «Рахунки довірчого управління»за II квартал 2011 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Рядок

Найменування статті

На кінець дня 30.06.2011

На кінець дня 31.12.2010

Зміни після дати останньої річної звітності (+/-)

1

Готівкові кошти за операціями довірчого управління

-

-

-

2

Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління

69 064

68 521

543

3

Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління

6 170

-

6 170

4

Цінні папери в довірчому управлінні

-

-

-

5

Банківські метали в довірчому управлінні

-

-

-
6

Інші активи в довірчому управлінні

375 723

460 543

(84 820)

7

Витрати за операціями довірчого управління

-

-

-

8

Нараховані доходи за об’єктами довірчого управління

24 889

18 641

6 248

9

Усього за активними рахунками довірчого управління

475 846

547 705

(71 859)

10

Фонди банківського управління

36 901

30 239

6 662

11

Рахунки установників

433 563

512 091

(78 528)

12

Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління

-

-

-

13

Доходи від операцій довірчого управління

5 382

5 375

7

14

Усього за пасивними рахунками довірчого управління

475 846

547 705

(71 859)


^ Примітка «Окремі показники діяльності банку»за II квартал 2011 рокуПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Рядок

Найменування рядка

На кінець дня 30.06.2011

Нормативні показники

1

Регулятивний капітал банку (тис. грн)

13 110 478

120 000

2

Адекватність регулятивного капіталу (%)

10,47%

не менше 10%

3

Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)

9,02%

не менше 9%

4

Поточна ліквідність (%)

54,72%

не менше 40%

5

Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)

17,54%

не більше 25%

6

Великі кредитні ризики (%)

91,52%

не більше 800%

7

Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)

2,35%

не більше 5%
8

Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)

6,06%

не більше 30%

9

Рентабельність активів (%)

1,23%

х

10

Кредитні операції, що класифіковані як «стандартні» (тис. грн)

43 804 133

х

10.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн)

314 279

х

11

Кредитні операції, що класифіковані як «під контролем» (тис. грн)

34 767 348

х

11.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн)

954 916

х

12

Кредитні операції, що класифіковані як «субстандартні» (тис. грн)

56 483 276

х

12.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн)

7 848 297

х

13

Кредитні операції, що класифіковані як «сумнівні» (тис. грн)

10 683 529

х

13.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн)

4 378 111

х

14

Кредитні операції, що класифіковані як «безнадійні» (тис. грн)

3 816 107

х

14.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн)

3 739 152

х

15

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн)

16,13

х

16

Сума сплачених дивідендів за 2010 рік на одну:

-

х

16.1

Просту акцію

-

х

16.2

Привілейовану акцію

-

х

17

Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10% і більше відсотками статутного капіталу банку

Боголюбов Геннадій Борисович

44,999998% (пряма участь)

Коломойський Ігор Валерійович

44,999998% (пряма участь)


Голова Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» О. В. ДубілетГоловний бухгалтер ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Л. І. Коротіна

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Фінансова звітність приватбанку на кінець дня 30 червня 2011 року (у тис грн) Балансза II квартал 2011 року пат кб «приватбанк» iconПат «втб банк» За 1 квартал 2012 року (тис грн.) Найменування статті

Фінансова звітність приватбанку на кінець дня 30 червня 2011 року (у тис грн) Балансза II квартал 2011 року пат кб «приватбанк» iconПат «втб банк» За 2 квартал 2012 року (тис грн.) Найменування статті

Фінансова звітність приватбанку на кінець дня 30 червня 2011 року (у тис грн) Балансза II квартал 2011 року пат кб «приватбанк» iconКодекс введено в дію з дня опублікування 13 червня 1995 року
З 1 січня 2011 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 8 липня 2010 року n 2457-vi

Фінансова звітність приватбанку на кінець дня 30 червня 2011 року (у тис грн) Балансза II квартал 2011 року пат кб «приватбанк» icon«фінансова ініціатива» Фінансова звітність за 2007 рік
Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “фінансова ініціатива” (надалі – Банк) створений 05 липня 2004 року на підставі...

Фінансова звітність приватбанку на кінець дня 30 червня 2011 року (у тис грн) Балансза II квартал 2011 року пат кб «приватбанк» iconРішення 24 засідання виконкому міської ради від 19, 24, 25, 29 та 30 грудня 2008 року
Липня 2008 року, для надання їм одноразової допомоги з державного бюджету в сумі 5,0 тис грн. (п’ять тисяч грн.) кожному (№ з/п 3251...

Фінансова звітність приватбанку на кінець дня 30 червня 2011 року (у тис грн) Балансза II квартал 2011 року пат кб «приватбанк» iconПат «а-банк» Річний звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року
Банк є універсальною установою, яка згідно з чинним законодавством може надавати широкий спектр банківських послуг

Фінансова звітність приватбанку на кінець дня 30 червня 2011 року (у тис грн) Балансза II квартал 2011 року пат кб «приватбанк» iconПат «а-банк» Річний звіт ста ном на кінець дня 31 грудня 2010 року
Банк є універсальною установою, яка згідно з чинним законодавством може надавати широкий спектр банківських послуг

Фінансова звітність приватбанку на кінець дня 30 червня 2011 року (у тис грн) Балансза II квартал 2011 року пат кб «приватбанк» iconЗатверджено
Провадження освітньої діяльності у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара здійснюється відповідно до ліцензії...

Фінансова звітність приватбанку на кінець дня 30 червня 2011 року (у тис грн) Балансза II квартал 2011 року пат кб «приватбанк» iconЗміст «Інформаційного бюлетеня з промислової безпеки» за 2011 рік
Аналіз результатів наглядової діяльності за промисловою безпекою та охороною праці за I квартал 2011 року

Фінансова звітність приватбанку на кінець дня 30 червня 2011 року (у тис грн) Балансза II квартал 2011 року пат кб «приватбанк» iconИсполнение росписи районного бюджета за 1 квартал 2011 года
Доходы общего фонда. Районный бюджет за 1 квартал 2011 года всего по доходам общего фонда выполнен в сумме 36 947,9 тыс грн или на...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<