8семестр
Скачать 253.9 Kb.
Название8семестр
Дата публикации15.03.2013
Размер253.9 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
ДИСЦИПЛІНА „АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Довідник з дисципліни

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 0105 „Банківська справа”
8СЕМЕСТР

Викладачі:

доцент кафедри «Фінанси і банківська справа», к.е.н. Карпова О.І.

асистент кафедри «Фінанси і банківська справа», к.е.н. Демідова О.М.

1. МЕТА:

Ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними основами аналізу банківської справи, а також управління банківською діяльністю.
2. ЗАВДАННЯ:
Дисципліна «Аналіз банківської діяльності» передбачає отримання студентами теоретичних знань, що є підґрунтям для подальшого формування практичних навичок. Основні теми курсу розкривають економічну необхідність і суть аналізу банківської діяльності й банківських операцій, банківську термінологію, загальні умови аналізу депозитних та кредитних операцій, аналізу банківських ризиків та аналізу фінансової стану банку.
^ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:

В результаті вивчення курсу «Аналіз банківської діяльності» надає студентові змогу:

1) уяснити зміст основних банківських категорій і понять, принципів, за якими здійснюються банківські операції і банківська діяльність;

2) отримати базові знання нормативно-правового забезпечення банківської діяльності в Україні;

3) оцінити різні методи аналізу банківських операцій і послуг, а також аналізу діяльності банків в Україні;

4) застосовувати на практиці різні методики аналізу банківських операцій;

5) проаналізувати фінансовий стан банку.
^ 4. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ
п/п

Короткий

зміст модулю

Лекції

Семінарські

СРС


1

2

3

4

5

Модуль 1.


1

Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності

2

2

8

2.

Аналіз власного капіталу банку

3

3

11

3

Аналіз зобов’язань банку.

2

2

8

4.

Загальний аналіз активних операцій банку

2

2

8

5

Аналіз кредитних операцій банку

2

2

8

6

Аналіз операцій банку з цінними паперами

2

2

8

7

Аналіз валютних операцій банку

2

2

8

Модуль 2.8

Аналіз інших активно-пасивних операцій

2

2

8

9

Аналіз банківських послуг

2

2

8

10

Аналіз доходів і витрат банк.

2

2

8

11

Аналіз прибутку і рентабельності банку

2

2

8

12

Аналіз ліквідності банку.

2

2

8

13

Аналіз банківських ризиків

2

2

8

14

Аналіз фінансового стану банку

3

3

12
Всього по курсу

30

30

119


^ 5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ

БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Предмет, метод і значення аналізу діяльності банку. Різниця у змісті банківського аналізу на макро- та мікрорівнях.

Основні суб’єкти і об’єкти аналізу банківської діяльності.

Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності.

Види аналізу банківської діяльності й етапи його проведення.

Принципи організації аналізу банківської діяльності.
^ ТЕМА 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

Економічна сутність пасивів банку, їх загальна характеристика.

Ціль, задачі й інформаційне забезпечення аналізу пасивів банку. Загальна оцінка динаміки, складу і структури пасивів банку.

Теоретичний і методологічний аспекти аналізу власного капіталу банку. Мета, задачі і інформаційне забезпечення аналізу власного капіталу банку та визначення його ролі в составі пасивів банку.

Економічна сутність та види банківського капіталу.

Визначення основних підходів до аналізу власного капіталу банків.

Прикладний аспект аналізу власного капіталу банку. Оцінка вартості власного капіталу банку. Характеристика статутного капіталу банку та порядку його формування.

Аналіз основних складових власного капіталу банку: резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів, нерозподіленого прибутку, субординованого капіталу.

Аналіз власного капіталу банків за допомогою методу коефіцієнтів.
^ ТЕМА 3. АНАЛІЗ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БАНКУ
Економічна сутність зобов’язань банку. Завдання аналізу та інформаційної бази для його проведення.

Прикладний аналіз зобов’язань банку: сутність, види зобов’язань і методика прикладного аналізу зобов’язань.

Основні методи аналізу динаміки та структури зобов’язань банку.

Класифікація зобов’язань банку. Аналіз строкових депозитів. Аналіз депозитів до запитання. Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку.

Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів.
^ ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
Мета і задачі аналізу активів банку, його інформаційне забезпечення.

Класифікація активів банку за такими класифікаційними ознаками як: ліквідність, дохідність, ризикованість.

Загальний аналіз динаміки та структури активів.

Аналіз якості активів банку.

Аналіз високоліквідних активів банку.

Методика розрахунку коефіцієнтів дохідності активів та ризикованості активів. Методика розрахунку активів, зважених за ступенем ризику.

Вертикальний та горизонтальний аналіз активів банку.

Аналіз активів з позиції ліквідності. Аналіз високоліквідних активів банку.

^ ТЕМА 5. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

Види кредитів та їх класифікація. Інформаційна база для його проведення.

Аналіз масштабів та динаміки кредитної діяльності банку.

Аналіз показників руху кредитних вкладень. Аналіз оборотності кредитних вкладень. Аналіз повернення кредитів.

Аналіз структури кредитного портфеля.

Методика аналізу якості кредитного портфеля з позиції ризику.

Методика розрахунку нормативних показників, що характеризують диверсифікацію кредитних вкладень.

Аналіз якості кредитного портфеля з позиції захищеності від можливих втрат. Аналіз дохідності та прибутковості кредитних операцій.
^ ТЕМА 6. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Основні завдання, джерела інформації та основні підходи до аналізу операцій банку з цінними паперами.

Аналіз структури операцій банку з цінними паперами.

Аналіз вартості грошей у часі та дисконтування.

Аналіз інфляційного впливу на реальну дохідність операцій банку з цінними паперами.

Аналіз дохідності операцій банку з цінними паперами.
^ ТЕМА 7. АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
Основні завдання та інформаційне забезпечення аналізу валютних операцій банку.

Аналіз динаміки та структури валютних операцій банку.

Аналіз валютних доходів та витрат банку.

Аналіз валютної позиції банку.

Особливості аналізу обмінних операцій банку. Характеристика методики аналізу ефективності валютних операцій банку.

Змістовий модуль 2.

^ ТЕМА 8. АНАЛІЗ ІНШИХ АКТИВНО-ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ

Сутність лізингу та його основних форм. Аналіз масштабів та динаміки лізингових операцій банку. Аналіз структури лізингових операцій банку.

Методика розрахунку показників, за допомогою яких аналізують лізингові операції банку.

Сутність факторингу, його видів та механізму здійснення. Аналіз масштабів та динаміки факторингових операцій банку. Аналіз структури факторингових операцій за видами факторингових кредитів.

Методика аналізу якості портфеля факторингових кредитів з позиції ризику. Аналіз дохідності та прибутковості факторингових операцій.

Сутність форфейтингових операцій. Аналіз масштабів та динаміки форфейтингових операцій банку. Аналіз структури форфейтингових операцій. Аналіз дохідності та прибутковості форфейтингових операцій.
^ ТЕМА 9. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Економічна сутність та механізм проведення розрахунково-касового обслуговування банками клієнтів.

Аналіз обсягів, структури та динаміки розрахункових і касових послуг.

Чинники, що обумовлюють отримання банком додаткових джерел доходів від надання послуг клієнтам.

Аналіз операцій із банківськими платіжними картками.

Аналіз нетрадиційних банківських послуг: трастових операцій, депозитарних послуг, операцій з банківськими металами, операцій з надання в оренду індивідуальних банківських сейфів.

Аналіз нетрадиційних операцій з дистанційного обслуговування клієнтів.
^ ТЕМА 10. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ

Основні напрямки, завдання та інформаційна база аналізу доходів і витрат банку.

Загальний аналіз доходів банку. Аналіз доходів банку: вертикальний, горизонтальний, факторний. Факторний аналіз доходів банку.

Аналіз стабільності доходів. Методика розрахунку рівня дохідності банку.

Загальний аналіз витрат банку. Факторний аналіз витрат банку і показники що його характеризують.

Порівняльний аналіз темпів зростання доходів та витрат. Визначення резервів збільшення рівня доходів та зменшення витрат.
^ ТЕМА 11. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БАНКУ
Значення, задачі й інформаційне забезпечення аналізу прибутку і рентабельності банку.

Загальний аналіз прибутку банку. Виявлення складових балансового прибутку та моделі формування чистого прибутку банку.

Аналіз прибутку і рентабельності банку на мікроекономічному рівні: факторний аналіз прибутку, оцінка ефективності діяльності банку, факторний аналіз норми прибутку на капітал, аналіз фінансової стійкості банку по доходах і прибутку.

Аналіз прибутку і рентабельності українських банків на макроекономічному рівні. Аналіз динаміки і макроекономічних тенденцій прибутку банків.

Аналіз рентабельності банку.
^ ТЕМА 12. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ
Значення, задачі й інформаційне забезпечення аналізу ліквідності банку.

Аналіз коефіцієнтів ліквідності банку.

Аналіз ресурсної бази й активів банку з позицій ліквідності.

Аналіз потреб банку в ліквідних засобах. Методика угруповання активів банку по термінах їхнього погашення.
^ ТЕМА 13. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ

Визначення економічної сутності банківських ризиків і їх класифікація. Виявлення цілі та завдань їх аналізу.

Класифікація кредитних ризиків банку. Оцінка і управління кредитним ризиком банку. Сутність і напрямки керування кредитним і процентним ризиком банку.

Аналіз і оцінка валютного ризику банку.

Аналіз і оцінка інвестиційного ризику банку.

Аналіз загального розміру банківських ризиків.
^ ТЕМА 14. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
Аналіз фінансової стійкості банку.

Аналіз ділової активності банку.

Аналіз ліквідності банку.

Аналіз ефективності управління установою банку.

Узагальнена оцінка фінансового стану банків на основі рейтингової системи CAMEL: аналіз капіталу банку, аналіз якості активів банку, аналіз ефективності роботи банку, аналіз ліквідності банку, аналіз менеджменту банку, визначення сукупного рейтингу банку.

Рейтингова система Національного банку України CAMELS.

^ 6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни передбачає систематичне вивчення лекційного матеріалу і навчальної літератури, що рекомендується цією програмою, підготовку до практичних занять.

За самостійною роботою студентів здійснюється систематичний контроль у вигляді захисту домашніх завдань, які студенти повинні виконати по кожній темі курсу, що вивчається. Якість засвоєння студентами поточного навчального матеріалу лектор контролює шляхом виконання і захисту студентами індивідуального завдання, що узагальнює матеріал.
^ Картка самостійної роботип/п

Назва теми

Види СРС

К-ть

годин

Модуль1.

1

Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

8

2

Аналіз власного капіталу банку

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

8

3

Аналіз власного капіталу банку

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

11

4

Загальний аналіз активних операцій банку

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

8

5

Аналіз кредитних операцій банку

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

8

6

Аналіз операцій банку з цінними паперами

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

8

7

Аналіз валютних операцій банку

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

8

Модуль 2.

8

Аналіз інших активно-пасивних операцій

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

8

9

Аналіз банківських послуг

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

8

10

Аналіз доходів і витрат банку

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач


8

11

Аналіз прибутку і рентабельності банку

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач


8

12

Аналіз ліквідності банку

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

8

13

Аналіз банківських ризиків

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

8

14

Аналіз фінансового стану банку

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

12


7. ЛІТЕРАТУРА:


  1. Закон України „Про Національний банк України” від 20.05.1999р. №679-XIV// законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.-1999- №7.

  2. Закон України „Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000 №212-111 // Урядовий кур’єр, 2001. – 17 січня.

  3. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-XIV.

  4. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997р. №283/97-ВР ( у редакції Закону від 24.05.2002. № 349-IV //Бізнес.-2004- №6.

  5. Закон Україні „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006р. №3480-IV// Бухгалтерія.-2006- №17.

  6. Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання та валютного контролю” від 19.02.1993р. №15-93.

  7. Закон України „Про фінансовий лізинг” від 11.12.2003 р. № 1384-IV.

  8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами і доповненнями).

  9. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001р. № 2664-III

  10. Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 05.04.2001р. №2346-III (зі змінами та доповненнями від 06.10.2004р. № 2056-IV).

  11. Інструкція „Про касові операції в банках України”. Затв. пост. Правління НБУ від 14.08.2003р. № 337.

  12. Положення „Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затв. пост. Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

  13. Положення „Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України”. Затв. пост. Правління НБУ від 30.12.1998р. № 566.

  14. Інструкція „Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”. Затв. пост. Правління НБУ від 21.01.2004р. № 22.

  15. Інструкція „Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. Затв. пост. Правління НБУ від 28.08.2001р. № 368 (зі змінами і доповненнями).

  16. Положення „Про порядок формування резерву під операцій банків України з цінними паперами”. Затв. пост. Правління НБУ від 02.02.2007 р. № 31.

  17. Положення „Про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості”. Затв. пост. Правління НБУ від 11.11.2005 р. № 425.

  18. Постанова Правління НБУ „Про установлення мінімального розміру регулятивного капіталу банків в гривнях”. Затв. пост. Правління НБУ від 03.10.2008 р. № 304.

  19. Інструкція „Про порядок складання річного фінансового звіту в банках України”. Затв. Пост. Правління НБУ від 3.12.2003р.

  20. Інструкція „Про порядок складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України”. Затв. Пост. Правління НБУ від 12.11.2002р.

  21. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України. Затв. Постановою Правління НБУ від 19.03.2003р. № 124.

  22. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України. Затв. Постановою Правління НБУ від 26.09.2006 № 378

  23. Положення “Про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS. / Затв. Постановою Правління НБУ 08.05.2002р. №171.

  24. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (НС(П)БО). Затв. На казами міністерства Фінансів України від 25.04.2000р.

  25. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами. Затв. Постановою Правління НБУ від 03.12.2003р. № 516.

  26. Положення НБУ „Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”. Затв. Постановою Правління НБУ від 06.07.2000р. № 279 (зі змінами і доповненнями).

  27. Інструкція про складання річного звіту банків України / Затв. Постановою Правління НБУ 26.12.2001р. №545 // Законодавчі акти з банківської діяльностію. – 2002 - №2. – С. 4-53.

  28. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2006. – 600с.

  29. Аналіз діяльності комерційного банку. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 384с.

  30. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.

  31. Банківські операції: Навч. посіб. Для дистанційного навчання / І.М. Лазепко, М.Д. Алексеєнко, М.І. Сивульський та ін.; Авт.кол під керівництвом І.М. Лазепка; За наук. Ред. А.М. Мороза. – К.: Університет „Україна”, 2007. – 328с.

  32. Банківські операції: Підручник – 2-ге вид.. випр і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

  33. Банковское дело: учебник / О.И. Лавру шин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева (и др..); под ред засл. Деяк. Науки РФ, д-ра экон. наук, проф.. О.И. Лавру шина. – 5-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2007. – 768с.

  34. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2007. – 768с.

  35. Батракова Л.Д. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. – Москва, «Логос», 2003. – 344с.

  36. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 32с.

  37. Васюренко О.В. Банківські операції. Навч.посібник.К. Знання, 2006. – 311с.

  38. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз дільності комерційних банків: Навч. Посіб: - Кю: Знання, 2006. – 463с.

  39. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: Навчальний посібник. – Львів: „Новий світ-200”, 2008. – 560с.

  40. Волкова Н. И., Герасименко Р. А., Чашко Т. А. Управление банковской деятельностью: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред.. П.В. Егорова.- Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003.-338с.

  41. Збірник задач з аналізу банківської діяльності: навч. посіб./ А.М. Герасимович, І.М. Парасій-Вергуненко, Л.О. Примостка та ін.; За ред проф.. А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2006. - 504с.

  42. Иванов В.В. Анализ надежности банка. Практич. Пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 1996. – 320с.

  43. Капран В.І., Кравченко М.С., Коваленко О.К., Омельченко С.І. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

  44. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств: Навч. посібник. – К.: Скарби, 2001. – 336с.

  45. Кононенко О.В. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, - 2002.– 44 с.

  46. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 486с.

  47. Косова Т.Д.., Циганов О.Р. Банківські операції: Навч. пос. – К,: Центр учбової літератури, 2008. – 372с.

  48. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: монография. - К.: МАУП, 1999. – 192с.

  49. Кочетков В.Н. Основы управления современным коммерческим банком: Учебное пособие. – К.: МАУП, 1998. – 72с.

  50. Кочетков В.Н., Омельченко А.В. Основы экономического анализа банковской деятельности – К.: УФИМБ, 1998. – 168с.

  51. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н.Афанасьева, С.Л.Корниенко / под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон.наук, проф. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2005. – 256с.

  52. Міщенко В.І., Слав’янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2007. – 796с. – (Вища освіта XXI століття).

  53. Мочерний C.В., Тришак Л.С. Банківська система України. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 304 с.

  54. Облік і аудит у банках: Підручник / А.М. Герасимович, Л.М. кіндрацька, Т.В. Кривов’яз та ін.; За ред проф.. А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2006. - 536 с.

  55. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М,: Финансы и статистика, 2002. – 272с.

  56. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.

  57. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент)/ Под. ред О.И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2003. – 688 с.

  58. Череп А.В., Андронова О.Ф. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 410с.

  59. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 276 с.

  60. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 311с.

^ 8. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

Об'єктом оцінювання знань студентів є матеріал дисципліни, ступінь і якість засвоєння якого встановлюється під час поточного й підсумкового модульного контролю по 100 – бальній шкалі.

Оцінка якості виконання завдань модульного контролю здійснюється у відповідності до критеріїв.

^ Система оцінювання знань студентів по дисципліні

« Аналіз банківської діяльності »

Поточний контроль(мах 50 балів)

Кількість балів

за результатами поточного контролю

Підсумковий контроль (мах 50 балів)

Загальна кількість балів

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2Іспит

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Сума балів за заліковий модуль 1

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Сума балів за заліковий модуль 1

12

13

25

12

13

25

50

50

100

Поточний модульний контроль складається з двох змістовних модулів, оцінюється від 0 до 50 балів, тобто по 25 балів на кожен змістовний модуль. Поточний контроль здійснюється в кілька етапів:

- оцінювання роботи студента в навчальній аудиторії під час практичних занять;

- оцінювання різних видів робіт, виконаних студентом самостійно.

Самостійна робота студента оцінюється викладачем під час групових і індивідуальних консультацій. За даний вид роботи студент може одержати максимальну кількість балів за умови самостійного виконання завдання.

По кожному модулю передбачено написання контрольних робіт, які включають теоретичні й практичні тести, задачі й ситуаційні завдання.

Студент, що набрав за підсумками першого і другого змістовних модулів менше 20 балів не може претендувати на оцінку «відмінно» на підсумковому модульному контролі (іспиті).

Загальна підсумкова оцінка по дисципліні включає:

а) бали, отримані за наслідками поточного модульного контролю;

б) бали, отримані безпосередньо на екзамені з дисципліни.

Студент, який набрав протягом семестру необхідну для нього кількість балів, має можливість:

- не складати іспит або залік і отримати набрану кількість балів, як підсумкову оцінку;

- складати іспит або залік з метою підвищення рейтингу по дисципліні.

Студент, який набрав протягом семестру менше ніж 50 балів, зобов'язаний складати іспит.

^ Структура екзаменаційного білету і система оцінювання знань для складання іспиту по дисципліні «Аналіз банківської діяльності»
Найменування завдання

Кількість завдань

Бальна оцінка 1-го завдання

Загальна оцінка в балах

1

Теоретичні тести

10

2 бала

20

2

Практичні тести

5

4 бала

20

3

Задача

1

10 балів

10
Підсумок

16
50


^ Трансформація бальної оцінки підсумків поточного модульного контролю для студентів спеціальності «Аналіз банківської діяльності»Найменування модуля

Кількість балів

Оцінка

1

Модуль 1

22-25

Відмінно

18-21

Добре

13-17

Задовільно

12 і менше

Незадовільно

2

Модуль 2

22-25

Відмінно

18-21

Добре

13-17

Задовільно

12 і менше

Незадовільно


^ Оцінка результатів підсумків модульного контролю для студентів

спеціальності «Аналіз банківської діяльності»

Загальна кількість набраних балів

Оцінка

44-50

Відмінно

36-43

Добре

25-35

Задовільно

24 і менше

Незадовільно

^ Трансформація бальної оцінки знань студента

по курсу «Аналіз банківської діяльності»


Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується ДонНУ


Оцінка за національною шкалою

A

90-100

Відмінно

B

80-89

Добре

C

70-79

Добре

D

60-69

Задовільно

E

50-59

Задовільно

FX

30-49

Незадовільно (з можливістю повторної здачі)

F

0-29

Незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни)


Добавить документ в свой блог или на сайт
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<