Робоча програма з дисципліни «Міжнародна економіка» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачать 260.5 Kb.
НазваниеРобоча програма з дисципліни «Міжнародна економіка» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
страница1/2
Дата публикации15.02.2014
Размер260.5 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
  1   2
Методичні матеріали з дисципліни «Міжнародна економіка»

 1. Робоча програма з дисципліни «Міжнародна економіка»Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національна металургійна академія України


Кафедра політичної економії
Затверджую:
Перший проректор
професор В.П. Іващенко
___” ______________ 200__р.


Навчальна програмаЗ дисципліни Міжнародна економіка
Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво
Напрями 6.030504 Економіка підприємства

6.030508 Фінанси і кредит

6.030509 Облік і аудит

6.030502 Економічна кібернетика


Розклад навчальних годин
Всього

В т.ч. по семестрах

7

8

^ Усього годин за навчальним планом

180

108

72

у тому числі:

Аудиторні заняття

80

48

32

з них

- лекції

48

32

16

- лабораторні заняття


- практичні заняття


- семінари

32

16

16

^ Самостійна робота

100

60

40

у тому числі:

- підготовка до аудиторних занять

55

33

22

- виконання курсових проектів (робіт)


- виконання індивідуальних завдань


- підготовка до контрольних заходів

45

27

18

- опрацювання розділів програми, які

не викладаються на лекціях


^ Підсумковий контроль

ДЗ
ДЗ


^ Заочна форма навчання

Розклад навчальних годин

Всього

В т.ч. по семестрах^ Усього годин за навчальним планом

144

144
у тому числі:

Аудиторні заняття

20

20
з них

-лекції

12

12
-лабораторні заняття


-практичні заняття


-семінари

8

8
^ Самостійна робота, у тому числі:

124

124
-підготовка до аудиторних занять


-підготовка до контрольних заходів


-виконання курсових проектів (робіт)


-виконання індивідуальних завдань

9

9
-опрацювання розділів програми, які

не викладаються на лекціях

115

115
^ Підсумковий контроль
^ Загальні положення
Мета дисципліни: формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Завдання дисципліни: вивчення сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку, методів аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності; набуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної інтеграції; набуття вмінь використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України.

Предмет дисципліни: система міжнародних економічних відносин, що складаються між національними економіками країн світу в умовах глобалізації.


^ Структура дисципліни


Модуль

Тема лекції (заняття)

Обсяг, год.

Шифр змістового модуля

Вид підсумкового контролю
^ Модуль1. Міжнародна економіка: зміст і основи руху


1

Лекції^ Контрольна робота (тестування)

Тема 1. Міжнародна економічна система.

2

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність.

4

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг.

4

Семінарські заняття
Тема 1. Міжнародна економічна система.

2

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність.

2

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг.

2

^ Самостійна робота

20

Підготовка та складання підсумкового контролю

9

^ Підготовка до аудиторних занять

11

Усього

36

2

Модуль 2.

Світові фінансові ринки

Лекції

^ Контрольна робота (тестування)

Тема 4. Світовий фінансовий ринок.

2

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво.

4

Тема 6. Міжнародний кредит.

4

Семінарські заняття
Тема 4. Світовий фінансовий ринок.

2

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво.

2

Тема 6. Міжнародний кредит.

2

^ Самостійна робота

20

Підготовка до аудиторних занять

11

Підготовка та складання підсумкового контролю

9

Усього

363

Модуль 3. Міжнародна трудова міграція і світовий ринок праці

Лекції^ Контрольна робота (тестування)

Тема 7. Світовий ринок праці.

4

Тема 8. Міжнародна трудова міграція.

6

Семінарські заняття
Тема 7. Світовий ринок праці.

2

^ Тема 8. Міжнародна трудова міграція.

4

Самостійна робота

20

Підготовка до аудиторних занять

11

^ Підготовка та складання підсумкового контролю

9

Усього

36

4

Модуль 4. Світова валютна система і міжнародні розрахунки

Лекції^ Контрольна робота (тестування)

Тема 9. Світова валютна система.

4

Тема 10. Міжнародні розрахунки.

2

Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага.

4

Семінарські заняття
Тема 9. Світова валютна система.

2

Тема 10. Міжнародні розрахунки.

2

Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага.

2

^ Самостійна робота

20

Підготовка та складання підсумкового контролю

9

^ Підготовка до аудиторних занять

11

Усього

365

Модуль 5. Міжнародна економічна інтеграція та глобалізація

Лекції
^ Контрольна робота (тестування)

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція.

4

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку.

2

Тема 14. Інтеграція України у світову економіку.

2

Семінарські заняття
Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція.

2

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку.

2

Тема 14. Інтеграція України у світову економіку.

4

^ Самостійна робота

20

Підготовка та складання підсумкового контролю

9

^ Підготовка до аудиторних занять

11

Усього

36
Усього

180
^ Зміст дисципліни

Лекційний курс

№№

тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1.

Міжнародна економічна система.

Середовище міжнародних економічних відносин, його структуризація й особливості. Зміст і основи руху світової економіки. Політико-правове середовище. Моделі політичного устрою та їх сутність. Правове регулювання міжнародних економічних відносин на національному, міжнародному і наднаціональному рівнях. Економічне середовище. Національні економіки та їх систематизація. Соціально-культурне середовище.

2

2.

Міжнародна економічна діяльність.

Закон інтернаціоналізації продуктивних сил: зміст і механізм дії. Міжнародний розподіл праці: сутність, фактори та форми. Особливості розвитку міжнародного виробничого кооперування.

4

3.

Світовий ринок товарів і послуг.

Світовий ринок, його структура та ключові характеристики. Зовнішня, міжнародна та світова торгівля. Сучасні теорії міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля і розподіл доходів. Міжнародна торгівля та економічне зростання. Показники і види міжнародної торгівлі. Торгівля товарами і послугами. Традиційна торгівля, торгівля у межах кооперації, зустрічна торгівля. Торгівля безпосередня та через посередників. Біржова торгівля, міжнародні аукціони й тендери. Ціноутворення у міжнародній торгівлі.

Інструменти торгової політики. Тарифне та нетарифне регулювання міжнародної торгівлі. ГАТТ/СОТ. Україна на світовому ринку товарів та послуг.

4

4.

Світовий фінансовий ринок.

Сутність і форми міжнародного руху капіталу. Світовий фінансовий ринок, його структура і тенденції розвитку. Проблема зовнішньої заборгованості, шляхи і механізм її вирішення.

2

5.

Прямі інвестиції та міжнародне виробництво.

Прямі і портфельні інвестиції. Теорії прямих іноземних інвестицій. Міжнародна технічна допомога. Україна у процесах міжнародного руху капіталу.

4

6.

Міжнародний кредит.

Сутність і види міжнародного кредиту. Наслідки міжнародного кредиту.

4

7.

Світовий ринок праці.

Особливості формування й розвитку світового ринку праці. Україна у світових міграційних процесах.

4

8.

Міжнародна трудова міграція.

Сутність і основні види міжнародної міграції робочої сили. Наслідки міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів.

69.

Світова валютна система.

Світова валютна система та її елементи. Національні, міжнародні й світові валютні системи. Поняття валюти та її види. Конвертованість валюти. Валютний паритет і валютний курс.

Еволюція світової валютної системи. Система золотого стандарту. Бреттон-Вудська і Ямайська системи. Європейська валютна система.

4

10.

Міжнародні розрахунки.

Валютні ринки, їх види та структура: форми міжнародних розрахунків. Котирування валют. Основні валютні операції. Операції на ринку євровалют. Валютний ринок України.

2

11.

Платіжний баланс та макроекономічна рівновага.

Структура і методологія складання платіжного балансу. Модель Манделла-Флемінга. Стан і напрями оптимізації платіжного балансу України.

4

12.

Міжнародна регіональна інтеграція.

Інтеграція як відносини і як процес. Фактори міжнародної економічної інтеграції. Мікро- і макроінтеграція. Горизонтальна й вертикальна мікроінтеграція. Макроінтеграція та економічний регіоналізм. Форми, шляхи й особливості регіональної економічної інтеграції. Проблеми і перспективи глобальної інтеграції.

Європейські інтеграційні процеси. Європейський Союз. Інтеграція східноєвропейських країн. Північноамериканська економічна інтеграція. Чорноморське економічне співробітництво. Потенціал і особливості загальноєвропейської економічної інтеграції. Інтеграційні зусилля арабських країн. Взаємозв’язки країн Африки.

Передумови, особливості та шляхи інтеграції. Внутрішньо-економічні фактори інтеграції. Трансформація структури зовнішньоекономічних зв’язків. Формування системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

4

13.

Глобалізація економічного розвитку.

Глобалізація економіки та глобальне управління. Міжнародні організації та їх систематизація. Міжнародне економічне право.

2

14.

Інтеграція України у світову економіку.

Зовнішньоторговельна політика України: напрямки, цілі та інструменти. Міграційна політика України. Варіанти валютної політики. Інтеграційні пріоритети України.

2


Семінари 32 /години/


№№

тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість

(годин)

1.

Міжнародна економічна система.


2

2.

Міжнародна економічна діяльність.

2

3.

Світовий ринок товарів і послуг.

2

4.

Світовий фінансовий ринок.

2

5.

Прямі інвестиції та міжнародне виробництво.

2

6.

Міжнародний кредит.

2

7.

Світовий ринок праці.

2

8.

Міжнародна трудова міграція.

4

9.

Світова валютна система.

2

10.

Міжнародні розрахунки.

2

11.

Платіжний баланс та макроекономічна рівновага.

2

12.

Міжнародна регіональна інтеграція.

2

13.

Глобалізація економічного розвитку.

2

14.

Інтеграція України у світову економіку.

4Розподіл самостійної роботи студентів з дисципліни

Міжнародна економіка”
Денна форма навчання – 100 год.


 1. Підготовка до аудиторних занять – 55 год.

 2. Підготовка до контрольних заходів – 45 год.


Заочна форма навчання – 74 год.


 1. Виконання домашніх індивідуальних завдань та їх захист – 9 год.

 2. Самостійне вивчення розділів програми, що не викладаються у лекціях – 115 год.


Рекомендована література
Основна:

 1. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм. Монографія.— К.: КНЕУ, 2004. — 275 с.

 2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. - М.: Международные отношения, 2001. – 293с.

 3. Линдерт П. Х. Экономика мирохозяйственньк связей. - М: Прогресс, 1992. – 505с.

 4. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224с.

 5. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. - 948 с.

 6. Поручник А.И. Міжнародна економіка. Навч.-метод. посібник – К.: КНЕУ, 2005. - 156с.

 7. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навч. посібник. - К., КНЕУ, 2000. – 560с.

 8. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 784.

Додаткова:

 1. Анатомия глобальной экономики: учебное пособие / О.Т. Богомолов. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004. – 216с.

 2. Міжнародна економіка. Тести, задачі та індивідуальні завдання / За ред. В.М. Тарасевича – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2001.

 3. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред. А.О.Задої. – К.: Знання, 2007. – 332с.

 4. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Вправи для студентів: Навчальний посібник / Укл. В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, С.В. Кузьмінов, О.В. Летуча, Б.В. Литовченко, Г.М. Пилипенко, Ю.І. Пилипенко, Н.В. Рябцева. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 72с.

^
Програму склав к.е.н., доц. /О.В. Летуча/


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри політичної економії
Протокол від _____________ р.

  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Робоча програма з дисципліни «Міжнародна економіка» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconРобоча програма з дисципліни «Макроекономіка» Міністерство освіти...
Робоча програма з дисципліни «Макроекономіка» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Робоча програма з дисципліни «Міжнародна економіка» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconРобоча програма з дисципліни «Політична економія» Міністерство освіти...
Робоча програма з дисципліни «Політична економія» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Робоча програма з дисципліни «Міжнародна економіка» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconРобоча програма з дисципліни «Iсторiя економiки та економiчної думки»...
Робоча програма з дисципліни «Iсторiя економiки та економiчної думки» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Робоча програма з дисципліни «Міжнародна економіка» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconНавчальна програма з дисципліни «Соціальна економіка» Міністерство...

Робоча програма з дисципліни «Міжнародна економіка» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconРобоча програма з дисципліни «Теорія галузевих ринків» Міністерство...

Робоча програма з дисципліни «Міжнародна економіка» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Робоча програма з дисципліни «Міжнародна економіка» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних...
Посольством Російської Федерації в Україні, Представництвом Росспівробітництва в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки,...

Робоча програма з дисципліни «Міжнародна економіка» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних...
Посольством Російської Федерації в Україні, Представництвом Росспівробітництва в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки,...

Робоча програма з дисципліни «Міжнародна економіка» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...

Робоча програма з дисципліни «Міжнародна економіка» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна...
Вступ

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<