Типовий навчальний план та програма спеціалїзації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів
НазваниеТиповий навчальний план та програма спеціалїзації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів
страница1/5
Дата публикации03.04.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІМ.П.Л.ШУПИКА


"ЗАТВЕРДЖЕНО"
______________В.Г.Пєрєдєрій

" ______" __________ 2006 р.
ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛЇЗАЦІЇ (ІНТЕРНАТУРИ) ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ

МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ III-IV РІВНІВ

АКРЕДИТАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

"У Р О Л О Г І Я"


КИЇВ - 2006

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІМ.П.Л.ШУПИКА


ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА

^ СПЕЦІАЛЇЗАЦІЇ (ІНТЕРНАТУРИ) ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ

МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ III-IV РІВНІВ

АКРЕДИТАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

"У Р О Л О Г І Я"


КИЇВ - 2006


Заступник директора Ректор Національної медичної

Департаменту кадрової академії післядипломної

політики, освіти та науки освіти ім.П.Л.Шупика

МОЗ України, член-кореспондент АМН

професор ________ О.П.Волосовець України, професор

“___”___________2006 р. ________Ю.В.Вороненко

“___”___________2006 р.

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності "Урологія" складено співробітниками кафедри урології Національної медичної Академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика згідно з наказом Міністерства Охорони Здоров’я України № 621 від 21. 11. 2005 р. “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2005 р. за №81”:“Про затвердження переліку спеціальностей та сроки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів.”
Рецензенти:

Пасєчніков С.П.- доктор мед. наук, професор, зав. відділом неспецифічних запальних захворювань нирок, сечовивідних шляхів та статевих органів чоловіків Київського інституту урології АМН України.

Радзіховський А.П.- доктор мед.наук, професор, зав. кафедри хірургії і

комбустіології Національної медичної Академії післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика.
Навчальний план і програма схвалені координаційною науково-методичною Радою з післядипломної освіти лікарів і провізорів при Департаменті кадрової політики, освіти та науки

Міністерства Охорони здоров’я України " " 2006 р.

Склад робочої групи

Дзюрак В.С. - Заслужений лікар України, доктор медичних наук, профе

сор, зав. кафедрою урології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Волков Г.П. - кандидат медичних наук, доцент кафедри урології

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Крикун А.С. - кандидат медичних наук, доцент кафедри урології

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Щербак О.Ю. - доктор медичних наук, професор кафедри урології

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Кравченко М.І.- кандидат медичних наук, асистент кафедри урології

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Гайсенюк Ф.З.- кандидат медичних наук, асистент кафедри урології

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.
Бойко А.І.- кандидат медичних наук, доцент кафедри урології

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста з певного фаху. Основною метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки лікарів-інтернів у їх професійній готовності до самостійної лікарської роботи.

Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров’я. Підготовка в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми інтернатури.

Основним завданням інтернатури з урології є вдосконалення професійних навичок з основних розділів, вивчення клініки та діагностики урологічних захворювань, методів консервативного та оперативного лікування.

Згідно з наказом МОЗ України №621 від 21.11.2005 р. “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2005 р. за №81”:“Про затвердження переліку спеціальностей та сроки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів.” типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за фахом “Урологія” протягом дворічного періоду (22 місяців) інтернатури передбачено: 10 місяців навчання на кафедрі урології та суміжних кафедрах ( 1560 год.) і 12 місяців стажування на базі стажування (1872 год.).
^ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Роки

навчання

місяці
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

перший

Б

К

К

К

К

К

К

Б

Б

Б

Б

В

другий

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

К

К

К

К

В

Примітка :

Б - стажування на базі

К - навчання на кафедрі

В - відпустка
Початок навчання в інтернатурі з урології з 1 серпня.

Графіком навчального процесу в інтернатурі з урології передбачено:

- серпень (1 місяць) - навчання на базі стажування;

- вересень-лютий (6 місяців) - навчання на кафедрі;

- березень-лютий; (11 місяців) - навчання на базі стажування;

- березень-червень (4 місяці) - навчання на кафедрі.

Навчання на кафедрі передбачає надання лікарям-інтернам теоретичних

знань з усіх розділів урології (курси 1-16) та суміжних (курси 17-22) і додаткових (курси 1-8) програм.

Лекційний курс включає сучасну інформацію про основні урологічні

захворювання, методи їх діагностики та лікування хворих. Тому відвідування лекцій, а також активна участь в семінарських заняттях є обов’язковим. Крім того, лікарі-інтерни, готують реферати за найбільш актуальними питаннями урології.

Після кожного курсу програми здійснюється контроль знань шляхом проведення комп’ютерного тестування та здачі заліків (за рахунок годин семінарських занять).

Практична підготовка на кафедрі спрямована на придбання практичних

навиків в діагностиці урологічних захворювань, консервативному та оперативному лікуванні хворих, надання їм необхідної допомоги в невідкладних станах, що досягається систематичною роботою під керівництвом викладачів в цистоскопічному, рентгенологічному кабінетах, в перев’язочній, курацією хворих, участю в обходах, асистенцією на операціях, чергуванням в клініці.

В разі необхідності в процесі навчання на кафедрі можливі зміни в розподілі годин теоретичної та практичної підготовки в межах 20% загального об’єму учбового часу.

Навчання лікарів-інтернів на базах стажування-це практично робота інтерна в якості лікаря відділення під керівництвом відповідального за стажування і проводиться згідно навчального плану, яким передбачено всі види лікарської діяльності з метою придбання і вдосконалення навиків діагностики і лікування урологічних захворювань.

Статус лікаря-інтерна у відділенні.

В адміністративному відношенні лікар-інтерн підпорядковується керівництву базової лікувально-профілактичної установи. На нього повністю поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, права та пільги, що встановлені для медичних працівників даної установи. Під час проходження інтернатури, при здійсненні функцій лікаря він володіє правами і несе відповідальність за свої дії на рівні з іншими лікарями.
Відповідно з існуючим положенням про інтернатуру, лікар-інтерн повинен самостійно забезпечувати діагностичний та лікувальний процес під керівництвом викладача (в клініці) або безпосереднього керівника (на базі стажування). Необхідно звернути особливу увагу на зміст, що вкладається в розуміння "самостійно". В точному розумінні лікар-інтерн не може працювати самостійно, оскільки при його обмеженій компетентності неможливо надати усю повноту вирішення складних клінічних, організаційних чи деонтологічних завдань. Виходячи із сказаного, під поняттям "самостійність" необхідно розуміти тільки максимально можливу самостійність, яка, однак, повинна контролюватися викладачем, або керівником стажування.

За весь період спеціалізації в інтернатурі лікар-інтерн повинен оволодіти певним переліком практичних навичок і оперативних втручань.

В даному переліку передбачено три рівні засвоєння матеріалу: 1-й рівень (+)- ознайомлення з даним питанням;2-й (++)- уміння застосовувати набуті знання і навички при курації хворих, виконувати найбільш типові операції чи їх окремі етапи;3-й (+++)- уміння самостійно застосовувати набуті знання та навички в обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих.

Після 6 місяців навчання на кафедрі з лікарями-інтернами проводиться річний підсумковий контроль знань і умінь. По закінченні інтернатури проводиться заключна атестація на визначення знань і умінь з присвоєнням кваліфікації лікаря-спеціаліста за спеціальністю "Урологія" у встановленому МОЗ України порядку з врученням сертифікату.
^ ПРОГРАМА ІНТЕРНАТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

" У Р О Л О Г І Я "

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю спеціалісту-урологу для самостійної

роботи з наданням кваліфікованої урологічної допомоги хворим і потерпілим.

Програму побудовано за системою блоків. Основними блоками є 16 курсів програми. Курс - відповідно самостійна частина програми , в якій подано значну за обсягом теоретичну інформацію з певної галузі урології або суміжних і додаткових дисциплін. Курси розбито на розділи. Для полегшення орієнтації у програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній, курси і розділи закодовано. За суміжними програмами включено курси 17-22 -анестезіологія, трансфузіологія, опіки, медрадіологія, клінічна фармакологія, клінічна імунологія, фтизіатрія.
Курси 1-9 (додаткові дисципліни) надають інформацію з питань військово - медичної підготовки, військово - спеціальної підготовки, СНіДу і вірусних гепатитів, радіаційної медицини, особливо небезпечних інфекцій, медицини катастроф, етики і деонтології, медичної психології, трансплантології. Заняття за суміжними і додатковими програмами проводяться на відповідних кафедрах.


^ Код курсу

і розділу

Назва курсу , розділу


1

2

Курс 01

Медично-соціальні та епідеміологічні

------------------------------------

питання в урології

-------------------
01.01 Стан урологічної захворюваності: рівень та структура урологіч-

ної захворюваності, рівень та структура урологічної смертності

та інвалідності, номенклатура захворюваності та смертності.
01.02 Організація урологічної спеціалізованої допомоги населенню :

нормативи вимог щодо ліжок, амбулаторних прийомів, кадрів; осна-

щенність амбулаторних кабінетів, урологічних відділень (ЦРЛ,

міської, обласної лікарні, урологічних центрів);об’єми діагнос-

тичних та лікувальних заходів в залежності від рівня уроло-

гічного лікувального закладу.
01.03 Профілактика та метафілактика в урології.


01.04 Реабілітація в урології : поетапна та централізована диспан-

серізація, найближчі та віддалені наслідки лікування хворих.1

2

Курс 02
Клінічна фізіологія органів

------------------------------

сечостатевої системи

--------------------
02.01 Функціональна морфологія нирок, що забезпечує внутрішньонир-

кові процеси, і функція нирок. Теорії сечоутворення.
02.02 Клінічна фізіологія верхніх сечових шляхів.
02.03 Клінічна фізіологія сечового міхура та сечівника.
02.04 Клінічна фізіологія статевих органів чоловіків.

Курс 03
Діагностика урологічних захворювань

-------------------------------------
03.01 Анамнез і фізікальні методи обстеження урологічних хворих.

(Пальпація, перкусія, аускультація, діафаноскопія, урофлоуметрія)
03.02 Лабораторні методи дослідження.(Загально-клінічні, біохімічні,

бактеріологічні; функціональні та геморенальні проби)
03.03 Урорентгенологія: оглядова урографія, екскреторна урографія та

її модифікації, висхідна уретеропіелографія, висхідна та нис -

хідна цістографія, висхідна уретроцистографія, мікційна цисто-

уретрографія, везикуло- та простатографія, R-комп"ютерна

томографія. Рентген-телевізійна урографія. Профілактика і ліку-

вання ускладнень рентгенологічних методів дослідження.


1

2


03.04 Рентген - судинні дослідження ( трансфеморальна селективна

ниркова ангіографія за Сельдінгером).Лімфографія.
03.05 Урологічний інструментарій: катетери, бужі, цистоскопи, уретро-

скопи, електрорезектори, уретеролітоекстрактори, цистолітотрип-

тори, евакуатори, голки для біопсії.
03.06 інструментальні методи дослідження: катетеризація сечового

міхура, бужування сечівника, цистоскопія, уретроскопія, хромоцис-

токскопія; катетеризація сечоводів, цистоманометрія, сфінктеро-

метрія, біопсія. Профілактика та лікування ускладнень інстру -

ментальних досліджень.
03.07 Апаратні методи дослідження: сонографія, термографія, реографія,

електроміографія, магніто-ядерно-резонансна томографія.
  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Типовий навчальний план та програма спеціалїзації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів iconТиповий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації...

Типовий навчальний план та програма спеціалїзації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів iconЗатверджую
Робоча програма складена на основі типової програми з англійської мови для вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних...

Типовий навчальний план та програма спеціалїзації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів iconЗатверджую
Робоча програма складена на основі типової програми з англійської мови для вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних...

Типовий навчальний план та програма спеціалїзації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів iconНавчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації
Основи інформатики. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших...

Типовий навчальний план та програма спеціалїзації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів iconАкушерство та гінекологія
Моз україни, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та інновації,...

Типовий навчальний план та програма спеціалїзації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів iconДиплом з відзнакою
Міністерство освіти І науки рекомендує використовувати єдину форму заяви, що подається вступниками при вступі до вищих навчальних...

Типовий навчальний план та програма спеціалїзації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів iconМатеріали підготовки до занять Література Основна
Мойсеєнко М. І., Добровольська М. А., Інформаційні технології у фармації. Практикум, частина ІІ. Навчальний посібник для студентів...

Типовий навчальний план та програма спеціалїзації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів iconНавчальна програма академічний рівень м. Маріуполь 2010р. Пояснювальна записка
Програма розрахована на вивчення основ інформатики у вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку...

Типовий навчальний план та програма спеціалїзації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів iconНавчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Внз I – II рівнів акредитації м. Києва, викладач вищої категорії двнз «Київський механіко-технологічний коледж»

Типовий навчальний план та програма спеціалїзації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів iconНавчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Внз I – II рівнів акредитації м. Києва, викладач вищої категорії двнз «Київський механіко-технологічний коледж»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<