Методичні рекомендації для фахівців
Скачать 353.69 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації для фахівців
страница1/3
Дата публикации06.06.2013
Размер353.69 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > Банк > Методичні рекомендації
  1   2   3М


іністерство праці та соціальної політики україни

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів

Організація професійного навчання інвалідів

за кредитно-модульною технологією

Методичні рекомендації для фахівців

центрів професійної реабілітації інвалідів

(з досвіду роботи Всеукраїнського центру

професійної реабілітації інвалідів)

Лютіж

2008

Рекомендовано науково-методичною радою Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України (протокол № 4 від 10 липня 2008 р.)

Організація професійного навчання інвалідів за кредитно-модульною технологією. Методичні рекомендації для фахівців центрів професійної реабілітації інвалідів (з досвіду роботи Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів) / За загальною редакцією кандидата медичних наук М.Л.Авраменка. К.: – Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів - 2008. - 33 с.
У виданні узагальнено досвід Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів з організації професійного навчання інвалідів за робітничими професіями за кредитно-модульною технологією. В запропонованих матеріалах значне місце відводиться технології організації навчального процесу з використанням елементів модульної системи навчання яка застосовується в Центрі протягом чотирьох років.
Розробники:

Мартиненко В.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи,

Михайлюк Н.А. – завідувач навчальної частини, Касьяненко Л.Т.- методист вищої категорії Всеукраїнського центру професійної реабілітації


^ Рецензенти: К.О.Кольченко, проректор з наукової роботи відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

^ Укладач: Н.М. Маліновська – начальник відділу з розробки та впровадження навчально–методичних та науково–дослідницьких програм Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів.
Зміст
Вступ 5

 1. Терміни та поняття модульної системи навчання 6

 2. Особливості модульної технології професійного навчання
  інвалідів 7

 3. Організація навчального процесу за модульною технологією
  навчання 8

  1. Особливості адаптації модульних навчальних матеріалів для використання в сфері професійної реабілітації інвалідів 8

  2. Підготовка навчальних робочих місць 13

  3. Підготовка педагогічного працівника до організації навчального процесу 13

  4. Проведення вхідного тестування 14

  5. Технологія організації навчального процесу 14

  6. Кредитне оцінювання успішності слухачів 18

  7. Ведення контрольно-звітної документації 19

  8. Кваліфікаційна атестація 19

 1. Перевірка підготовки до впровадження навчання 20

Перелік використаних джерел 22

Додатки 23

Вступ
В широкому розумінні реабілітація інвалідів – це процес і система психологічних, педагогічних, соціально-економічних, медичних заходів, спрямованих на усунення чи більш повну компенсацію обмеженої життєдіяльності індивіда, що викликана порушенням його здоров’я зі стійкими розладами функцій організму. Таким чином, реабілітація – є не що інше, як адаптація інваліда до нових умов діяльності. Її ключовим моментом є професійна реабілітація осіб, що мають інвалідність. Вона базується на необхідності забезпечення рівних можливостей у реалізації прав і свобод, усуненні обмежень в їхній життєдіяльності і перешкод у реалізації права на працю, під час отримання освіти та професійної підготовки, що в кінцевому рахунку дозволяє інвалідам брати активну участь в усіх сферах життя суспільства.

Ця категорія слухачів вимагає особливого підходу в основу якого повинні бути покладені принципи, що визначають загальне спрямування навчально-виховного процесу в потрібному напрямку, основні вимоги до його змісту, методики та організації, які відображали б та враховували результати узагальненого досвіду навчально-виховної практики в роботі з цією категорією слухачів. Велику роль у цьому процесі відіграє реабілітаційна педагогіка у навчальному закладі де отримують професійну підготовку інваліди з різним рівнем фізичного і психічного розвитку. Професійна реабілітація та адаптація інвалідів до умов навчально-виховного процесу повинна здійснюватись на основі ціннісного ставлення до людини. Одним із важливих завдань у роботі з цією категорією осіб є формування життєвого досвіду людей з обмеженими психофізичними можливостями, задоволення їх особливих потреб у соціальних взаємовідносинах і спілкуванні, доступі до інформації, об’єктів оточення та матеріальних цінностей.

Реалізації цих завдань вимагає зокрема і технологія навчання. Насамперед - це впровадження гнучких модульних програм навчання, спрямованих на досягнення максимального ефекту в короткий термін з урахуванням індивідуальних можливостей кожного слухача. Модульна технологія навчання значною мірою відрізняється від форм організації навчального процесу за якими навчаються в загальноосвітніх школах чи інших навчальних закладах. Головна відмінність полягає в тому, що модульне навчання здійснюється за індивідуальними навчальними програмами, які враховують знання та трудові навички, якими слухач оволодів раніше в процесі навчання в навчальних закладах, різноманітних курсах, в ході трудової діяльності тощо. Акцент при навчанні за модульною технологією робиться на оволодінні трудовими навичками, які необхідні для виконання певного виробничого завдання та теоретичними знаннями у обсязі, потрібному для виконання роботи, передбаченої вимогами кваліфікаційної характеристики професії. При такому підході слухач визначає темп навчання і має змогу закінчити його швидше, ніж це визначено навчальним планом.

Модульна система надає широкі можливості для вибору форм організації навчального процесу. Це може бути робота в навчальній групі або самостійна робота над навчальним матеріалом, робота в стінах навчального закладу або суто самостійна робота у зручному місці та у зручний час. Педагогічний працівник, який здійснює навчання є консультантом і помічником.

Індивідуальна модульна програма розробляється за результатами вхідного тестування. Це дає змогу підібрати навчальний матеріал таким чином, щоб не змушувати слухача вивчати те, що він вже знає і може робити. Модульне навчання передбачає ефективну систему контролю за засвоєнням знань та трудових навичок. Вона побудована на тестах, які додаються до кожного навчального елемента та модульного блока. Це дає змогу слухачу самому визначати готовність до здачі тестів.

Пакет модульних навчальних матеріалів та програмно-методичної документації для професійного навчання було розроблено Проектом Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй та Міжнародної Організації Праці. В 2004 році спеціалістами Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів (далі Центр) та Українського міжгалузевого центру модульного навчання дані матеріали були адаптовані для професійної реабілітації інвалідів в умовах Центру.

В запропонованому виданні значне місце відводиться технології організації навчального процесу з використанням елементів модульної системи навчання яка застосовується в ВЦПРІ і узагальнює досвід роботи за чотири роки.
РОЗДІЛ 1

Терміни та поняття модульної системи навчання
^ Модульна система професійного навчання - це прискорене курсове професійно-технічне навчання в основу якого покладено гнучкий індивідуалізований підхід до засвоєння слухачами умінь та навичок необхідних для виконання роботи в рамках вимог кваліфікаційної характеристики чи галузевих умов на виконання роботи.
^ Типовий навчальний план та програма - це документ, що визначає цілі та зміст навчання, орієнтовну кількість навчальних годин, відведених на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників, переліки обов'язкових для вивчення навчальних дисципліни інформативного блоку, перелік навчальних елементів модуля трудових навичок з професії (виду роботи), необхідних засобів навчання, форми контролю знань, умінь і навичок слухачів та критеріїв їх кваліфікаційної атестації.

^ Модуль трудових навичок (МТН) - це опис змісту навчання , що витікає з аналізу роботи, викладений у формі переліку навчальних та інструктивних елементів у розрізі модульних блоків, розрахований на професійну підготовку робітника певного рівня кваліфікації.

^ Модульний блок - це відносно самостійна, прийнятна частина роботи в рамках професії (виду роботи) з чітко визначеними початком та закінченням, якій в навчальному процесі відповідає частина змісту навчання, що визначається переліком відповідних навчальних та інструктивних елементів.

^ Навчальний елемент (НЕ) - це навчальний матеріал, поданий у вигляді органічного поєднання текстів та ілюстрацій, призначений для самостійного засвоєння слухачем конкретних трудових навичок або теоретичних знань в процесі професійно-практичної та професійно-теоретичної підготовки.

Інструктивний елемент - це спеціально підготовлений педагогічним працівником дидактичний матеріал у вигляді інструктивних матеріалів або посилань на методичні посібники та підручники, для ознайомлення слухачів з додатковою інформацією, необхідною для засвоєння модуля трудових навичок з професії (виду робіт)

Інформативний блок - це частина навчального матеріалу професійного, гуманітарного та соціального спрямування, необхідного для засвоєння модуля трудових навичок та адаптації слухача до реалій ринкового середовища шляхом засвоєння відповідних знань, спрямованих на розширення його компетентності.

^ Навчальна станція – навчальне робоче місце з повним комплектом необхідного обладнання, інструментів і матеріалів. Навчальна станція є одним з основних засобів реалізації навчальних модульних програм.

^ Тест – перевірка набутих знань, умінь і навичок.

Кредит – одиниця обсягу та вимірювання результатів, навчання, досягнутих на певний момент виконання програми навчання.

^ Заліковий кредит – одиниця вимірювання навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Пакет модульних навчальних матеріалів та програмно-методичної документації – це комплект навчально-методичних матеріалів, розрахований на індивідуалізоване професійне навчання слухачів у відповідності до вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою та типовим навчальним планом та програмою з професії (виду роботи).
РОЗДІЛ 2

Особливості модульної технології професійного навчання інвалідів
Модульна технологія навчання має такі особливості:

- навчальний процес організовується за індивідуальними навчальними програмами, які розробляються для кожного слухача з урахуванням попередніх умінь та навичок, які виявляються в процесі вхідного тестування; до організації навчального процесу залучається один педагогічний працівник, який поєднує функції майстра виробничого навчання та викладача, оскільки МТН передбачає засвоєння навичок в органічному поєднанні з вивченням теоретичного матеріалу;

- інформація теоретичного характеру дається слухачам лише в тому обсязі, який необхідний для засвоєння модуля трудових навичок;

- контроль здобутих знань, умінь та навичок здійснюється в процесі всього періоду навчання в міру засвоєння слухачами навчальних елементів та модульних блоків; тривалість професійно-технічного навчання слухача може бути скорочена залежно від рівня умінь та навичок, набутих ним до початку навчання за відповідним професійним спрямуванням, набутих ним до початку навчання та його особистих здібностей;

- модульна технологія характеризується високою мобільністю та гнучкістю за рахунок використання банку навчальних елементів та можливості створення навчальних програм на замовлення роботодавців.
РОЗДІЛ 3

Організація навчального процесу за модульною технологією навчання
Навчальний процес у Центрі здійснюється згідно нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти та робочих навчальних планів та програм. Зміст і обсяг навчального процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами, програмами та індивідуальною програмою підготовки слухача, що розробляються в Центрі.

Центр самостійно обирає форми та методи організації навчального процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання слухачів.

Навчання за модульною технологією можуть здійснювати навчальні заклади, які мають:

 • ліцензію на право підготовки фахівців за відповідними професіями,

 • педагогічних працівників, які пройшли підготовку і отримали сертифікати Українського міжгалузевого центру модульного навчання(УМЦМН) на право здійснення навчання за модульною технологією.

Організація навчального процесу здійснюється за індивідуальними навчальними програмами слухачів, які складаються педагогічним працівником з урахуванням результатів вхідного тестування на основі типового навчального плану та програми для підготовки (перепідготовки) чи підвищення кваліфікації робітників за модульною системою навчання.
^ Особливості адаптації модульних навчальних матеріалів для використання в сфері професійної реабілітації інвалідів.
Адаптація навчальних матеріалів для їх використання при навчанні людей з обмеженими можливостями певним професійним навичкам має ряд особливостей так як вимагає врахування ряду факторів різних для людей з різним вадами здоров'я. Ця робота виконана спеціалістами Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів та УМЦМН. Адаптація навчальних матеріалів передбачає внесення в них як загальних, характерних для даної категорії інвалідів змін і доповнень так і ситуаційних пов'язаних з індивідуальними особливостями кожного окремого слухача (якщо в цьому є потреба) Тому, цю роботу не можна вважати остаточно завершеною. Це постійний творчий процес приведення навчальних матеріалів у відповідність із змінами в технологіях, що застосовуються на виробництві, медичними та санітарно-гігієнічними рекомендаціями щодо навчання та праці людей з інвалідністю, досвіду в цій сфері накопиченого в навчальних закладах та на підприємствах.

Враховуючи, що модульна технологія навчання використовує шість категорій навчальних елементів, кожна з яких має свої особливості, їх адаптація також вимагає диференційованого підходу. Тут повинен діяти принцип доцільності і достатності (див. схема 1).

До пакета навчальних матеріалів входять навчальні елементи шести категорій, (див. схема 2) які містять необхідну інформацію в рамках певної професії. Навчальні елементи кожної категорії містять цільову інформацію, оволодіння чи засвоєння якою дозволяє реалізувати певну мету навчання.

^ 1. Охорона праці. У навчальних елементах цієї категорії знаходиться інформація про те, як безпечно виконувати роботу та не зашкодити собі та іншим членам робочого колективу, які існують вимоги до стану навколишнього середовища, як діяти у разі нещасних випадків тощо.

2. Діяльність. Це основна категорія навчальних елементів, які містять інформацію щодо технології виконання операцій. Вони є головними для набуття робітничих навичок з професії. Виконуючи всі кроки описаних в навчальному елементі, а також вивчаючи інформацію інших навчальних елементів пакета, слухач навчається правильно і якісно виконувати роботу, здобуває для цього всі необхідні навички та знання.

^ 3. Теоретична інформація. Навчальні елементи цієї категорії містять певну теоретичну інформацію, потрібну для розуміння суті та особливостей технологічних процесів, визначень та понять, необхідних для практичної діяльності.
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Методичні рекомендації для фахівців iconМетодичні рекомендації надані на 32 аркушах для використання їх у...
Міський методичний кабінет направляє методичні рекомендації щодо загальних підходів до написання психолого-педагогічної характеристики...

Методичні рекомендації для фахівців iconМетодичні рекомендації з дисципліни «вступ до спеціальності»
Комп’ютерні технології запропоновано матеріал для підготовки до практичних занять. Методичні рекомендації включають в себе питання...

Методичні рекомендації для фахівців iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “Вікова психологія” для студентів, які навчаються за спеціальністю “Практична...

Методичні рекомендації для фахівців iconМетодичні рекомендації з підготовки курсових, дипломних
Ляпіна О. В. Методичні рекомендації з підготовки курсових, дипломних, магістерських робіт з історії Росії / за ред д.І. н., проф....

Методичні рекомендації для фахівців iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни...
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...

Методичні рекомендації для фахівців iconМетодичні рекомендації з дисципліни «основи інженерно-педагогічної...
Комп’ютерні технології запропоновано матеріал для підготовки до практичних занять з вищеозначеного курсу. Методичні рекомендації...

Методичні рекомендації для фахівців iconМетодичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів...
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к е н., доцента...

Методичні рекомендації для фахівців iconМетодичні рекомендації для вищих навчальних закладів /підрозділів/ післядипломної освіти
Методичні рекомендації щодо складання паспорта вищого навчального закладу /підрозділу/ післядипломної освіти кадрів апк (для вищих...

Методичні рекомендації для фахівців iconМетодичні рекомендації до вивчення курсу Одеса «спд фридман»
«Культурна антропологія як наука: предмет, методи, історія становлення», «Якісні дослідження», «Організація польового дослідження»....

Методичні рекомендації для фахівців iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Методологія наукових досліджень» для студентів за напрямом...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<