Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування»
НазваниеКонспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування»
страница4/7
Дата публикации17.08.2013
Размер1.3 Mb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > Банк > Конспект
1   2   3   4   5   6   7


 • якщо IRR = HR — можна ухвалювати будь-яке рішення.

  Як бар’єрний коефіцієнт може використовуватися середньозважена вартість капіталу WACC.

  Крім того, цей показник може служити основою для ранжування проектів за ступенем вигідності, за умови тотожності основних вихідних параметрів порівнюваних проектів:

  • однакової суми інвестицій;

  • однакової тривалості;

  • однакового рівня ризику;

  • схожих схемах формування грошових надходжень (тобто приблизно за однакових сум щорічних доходів).

  Переваги методу ВНП:

  1. Цей показник також може служити індикатором рівня ризику за проектом: чим більшою мірою IRR перевищує прийнятий фірмою бар'єрний коефіцієнт (стандартний рівень окупності), тим більший запас міцності проекту і тим менш імовірні можливі помилки при оцінці величин майбутніх грошових надходжень.

  2. Є найбільш об’єктивним показником, оскільки не потребує для свого розрахунку обґрунтування ставки дисконтування.

  Недоліки методу ВНП:

  1. Складність розрахунку.

  2. У деяких випадках виникають протиріччя між ЧПВ та ВНП.

  3. Не має властивості адитивності.

  4. При оцінці проектів з нестандартними грошовими потоками проект може мати декілька значень ВНП.

  Модифікації розрахунку внутрішньої норми прибутку

  1. Для проектів з нестандартним грошовими потоками необхідно привести їх до стандартного вигляду.

  Розглянемо приклад. Маємо проект з такими даними щодо грошових потоків:

  t

  0

  1

  2

  3

  4

  ф(t)

  -20

  0

  45,64

  0

  -20


  Привести грошові потоки до стандартного вигляду означає трансформувати їх так, щоб вони були невід’ємними в 4-му році.

  Для цього необхідно знати рівень існуючого відсотка за депозитом, на який можна помістити певну суму (А) у 2-му році, щоб до кінця 4-го отримати 20 гр. од., необхідних для компенсації від’ємного значення грошового потоку. Ставка такого відсотка – 10%.

  Отже, .

  Тепер можна скорегувати грошовий потік 2-го року: 45,64-16,53=29,11

  Таким чином, грошові потоки за вихідним проектом можна записати у стандартному вигляді:

  t

  0

  1

  2

  3

  4

  ф(t)

  -20

  0

  29,11

  0

  0

  Тоді ВНП знаходимо за стандартною схемою, ВНП=20,64%.
  ^ 2. Знайти значення модифікованої норми прибутку (MIRR).

  Для її розрахунку також необхідно знати ставку дисконтування і, яка відображає дохідність найбільш вигідного варіанта розміщення коштів.

  Трансформація грошових потоків відбувається таким чином:

  • усі від’ємні елементи грошового потоку за ставкою і приводяться до нульового року;

  • усі додатні елементи грошового потоку за ставкою і приводяться до кінця розрахункового періоду (у попередньому прикладі – до кінця 4-го року);

  Модифікована ВНП – це така ставка дисконтування, яка урівнює сумарні дисконтовані від’ємні грошові потоки та сумарні нарощені додатні грошові потоки, розрахункова формула якої

  , (4.6)

  де - додатні грошові потоки на t-му кроці розрахунку;

  - від’ємні грошові потоки на t-му кроці розрахунку;

  К – початкові інвестиції.

  Модифікована ВНП має ряд переваг перед традиційною ВНП, оскільки враховує основний її недолік, а саме, передбачає, що реінвестування здійснюється не під k=ВНП, а під k=і, що відображає реально існуючу у певний період дохідність.

  ^ Метод розрахунку рентабельності інвестицій (індексу рентабельності)

  Рентабельність інвестицій PI — це показник, що дозволяє визначити, якою мірою зростає цінність підприємства (багатство інвестора) у розрахунку на 1 грн. інвестицій. Загальний підхід до оцінки інвестицій полягає в зіставленні поточної вартості щорічних грошових надходжень за вирахуванням інвестицій з поточною вартістю власне інвестицій.

  Розрахунок показника рентабельності проводиться для варіантів розрахунку ЧПВ:

  1. Варіант, що передбачає одноразове здійснення інвестицій та тривалий період отримання вигод:
  . (4.7)

  2. Варіант що передбачає тривале здійснення інвестицій та тривалий період отримання вигод:
  . (4.8)
  Очевидно, що якщо NPV позитивна, то PI буде більше одиниці і, відповідно, навпаки. Таким чином, якщо розрахунок дає нам ^ PI більше одиниці, то така інвестиція прийнятна.

  Рентабельність інвестицій, виступаючи як показник абсолютної прийнятності інвестицій, в той же час надає аналітику можливість для дослідження інвестиційного проекту ще в декількох аспектах:

  1. Використання з метою визначення міри стійкості – проект тим більш стійкий до можливих коливань, чим більшим є показник індексу рентабельності, чим більшою мірою він перевищує одиницю.

  2. Використання з метою ранжування проектів з погляду їх привабливості.

  3. За умов обмеженості ресурсів РІ є більш цікавим для інвестора, оскільки дає інформацію про віддачу з кожної гривні інвестованих коштів.

  ^ Проблеми розрахунку індексу рентабельності – здійснення інвестицій частинами протягом декількох періодів, а не єдиною сумою відразу. У цьому разі використання РІ як критерію ранжування проектів є не досить коректним, оскільки принцип розрахунку цього показника та різні схеми інвестування за проектами порушують умови тотожного зіставлення.
  4.3.2. Прості методи оцінки ефективності інвестицій

  ^

  Метод розрахунку терміну окупності інвестицій


  Метод розрахунку терміну окупності інвестицій полягає у визначенні необхідного для відшкодування інвестицій періоду часу, за який очікується повернення вкладених коштів за рахунок доходів, отриманих від реалізації інвестиційного проекту. Точніше під терміном окупності розуміють тривалість періоду часу, протягом якого сума чистих доходів дорівнює сумі інвестицій.

  Відомо два підходи до розрахунку терміну окупності.

  Перший полягає в тому, що сума початкових інвестицій ділиться на величину річних (середньорічних) надходжень. Його застосовують у випадках, коли грошові надходження однакові (приблизно однакові) за роками:

  , (4.9)

  Другий підхід розрахунку терміну окупності передбачає знаходження величини грошових надходжень від реалізації інвестиційного проекту наростаючим підсумком, тобто як кумулятивної величини. Такий розрахунок можна провести за формулою:
  , (4.10)
  де n – кількість років, за яку сума грошових потоків буде найбільш близькою за значенням до початкових інвестицій, але все-таки менше за цю суму.

  Ця формула враховує ситуацію, коли при розрахунку періоду окупності за наростаючою сумою грошових доходів термін накопичень необхідної суми не дорівнює цілому числу років.

  Основні переваги цього методу:

  1. Простота розуміння і розрахунків.

  2. Можливість ранжування проектів за термінами окупності, а отже, і за ступенем ризику – чим коротше період повернення коштів, тим більші грошові потоки в перші роки реалізації інвестиційного проекту, а отже – кращі умови для підтримки ліквідності підприємства.

  До недоліків методу окупності потрібно віднести таке:

  1. Не враховується період освоєння проекту (період проектування і будівництва).

  2. Не враховується віддача від вкладеного капіталу, тобто не оцінюється його прибутковість, та не оцінюються грошові надходження після закінчення терміну окупності.

  3. Не враховується фактор часу.

  Іншими словами, цей показник не враховує весь період функціонування проекту і, отже, на нього не впливають доходи, отримані за межами терміну окупності.

  Однак третій традиційно усувається шляхом дисконтування грошових потоків при розрахунку періоду окупності.

  При використанні методу окупності може бути прийнятий проект з періодом повернення інвестицій меншим деякого наперед встановленого періоду, який може коливатися в значних межах і залежати від різних чинників (суб’єктивне сприйняття ризику інвестором, галузь економіки, в якій реалізується проект, терміни окупності за аналогічним проектами тощо). Тривалість цього періоду встановлюється здебільшого інтуїтивно, без належного теоретичного обґрунтування і може призвести до відмови від економічно вигідних проектів.

  Таким чином, період окупності може стимулювати використання високодохідних та короткострокових проектів і обмежувати реалізацію більш рентабельних, але довгострокових.
  ^

  Метод розрахунку бухгалтерської рентабельності інвестицій

 • 1   2   3   4   5   6   7

  Похожие:

  Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» iconКонспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення...
  Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...

  Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» iconКонспект лекцій навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки...
  ...

  Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
  Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...

  Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної...
  Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія...

  Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» iconКонспект лекцій для студентів факультету “Економіка транспорту” 1...
  Конспект лекцій з дисципліни “Економічна історія” для студентів факультету “економіка транспорту”, затверджений та рекомендований...

  Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» iconКонспект лекцій з дисципліни заповідна справа нормативної (вибіркової)...
  Напрям підготовки: 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

  Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
  Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...

  Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» iconКонспект лекцій
  Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....

  Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності”...
  Конспект лекцій з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 020107...

  Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» iconДержавний вищий навчальний заклад
  Опорний конспект лекцій дисципліни «Логіка» для студентів за напрямом підготовки 020301

  Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
  Школьные материалы


  При копировании материала укажите ссылку © 2013
  контакты
  uchebilka.ru
  Главная страница


  <