Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів
НазваниеМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів
страница1/19
Дата публикации27.08.2013
Размер1.97 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
Інститут обліку і фінансів

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

EСTS - інформаційний пакет

Напрям підготовки – 6.030508 “Фінанси і кредит”

Спеціалізація – “Банківська справа

Донецьк – 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
Інститут обліку і фінансів

^ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

EСTS - інформаційний пакет


Напрям підготовки – 6.030508 “Фінанси і кредит”

Спеціалізація – “Банківська справа

^ Донецьк – 2009

ЗМІСТ
стор.

Вступ

3

І – Навчальний заклад

5

ІІ – Загальна практична інформація

8

ІІІ– Інститут

15

^ А. Загальний опис інституту

15

1. Координатор ЕСТS від інституту

15

2. Стислий опис структури й організації інституту

15

3. Стислий опис умов для навчання в інституті

17

4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступеню бакалавр, кваліфікації і тривалість навчання


19

5. Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів


19

6. Шкала виставлення оцінок

24

Б. Ступенева структура

25

1. Освітньо-кваліфікаційні рівні за якими здійснюється підготовка фахівців вищої освіти


25

2. Діаграма структури програми навчання

31

^ В. Індивідуальні розділи програми навчання

35

Освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр”

35

Освітньо-кваліфікаційний рівень – „магістр”

102

ІУ. Словник

123

Додатки

ВступЄвропейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами.

^ Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента очної форми навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів (один кредит – 36 годин).

^ До навчального навантаження включаються всі види робіт студентів: слухання лекцій, підготовка та участь у семінарах, практичних і лабораторних заняттях, самостійна робота, складання заліків та іспитів, проходження практики, підготовка та захист курсових і дипломних робіт.

Система ЕСТS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її складових: застосування кредитів ЕСТS, шкали оцінювання, угоди про навчання, інформаційних пакетів.

Кредити ЕСТS є числовим еквівалентом оцінки, що призначаються всім розділам програми курсу (дисципліні, модулю) для окреслення навчального навантаження студента та виконують дві функції: визначення трудомісткості роботи та облік її виконання. Кредити ЕСТS зараховуються студентам, які успішно завершили курс і одержали позитивну оцінку виконаної роботи.

^ Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою ЕСТS, національною системою і 100-баловою шкалою ДонНУЕТ.

Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS

до національної системи оцінювання в Україні та ДонНУЕТ^ Оцінка

по шкалі ECTS

Визначення

Національна система

За системою ECTS

(ДонДУЕТ)

А

Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре - вище за середній рівень з декількома помилками

4

(добре)82-89

С

Добре - у цілому правильна робота з визначеною кількістю значних помилок

75-81

D

Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

(задовільно)69-74

Е

Досить - виконання задовольняє мінімальним критеріям

60-68

FX

Незадовільно — потрібно повчити перед тим, як перездати

2

(незадовільно)35-59

F

Незадовільно - необхідна серйозна подальша робота (обов'язковий повторний курс)|

1-34І - НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
А. Назва й адреса

Повна назва: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Адреса: вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050

Телефон: (062) 337-90-40

Факс: (062)304-83-16

Е-mail: info@donduet.edu.ua

Карта міста: http://donduet.edu.ua/uk/map/map.shtml додається (додаток 2).

Б. Академічний календар

Початок занять - з 1 вересня. Кінець занять - 1 липня.
Навчання проводиться за семестрами та триместрами.
Екзаменаційні сесії: січень; червень.

Організований наскрізний контроль знань.

^ В. Координатор ЕСТS від університету

Омелянович Лідія Олександрівна - перший проректор ДонНУЕТ, доктор економічних наук, професор

тел.: 337-79-94, 305-45-38; факс: 304-83-16;

Е-mail: рrоrесt@donduet.edu.ua

Даниленко Євген Дмитрович - начальник навчального

відділу,

тел.: 337-95-45; факс: 304-83-16;

Е-mail: navchvid@donduet.edu.ua

Рассулова Надія Василівна – начальник відділу якості,

тел. 337-46-06; факс: 304-83-16;

Е-mail: quality@donduet.edu.ua

Орлова Валентина Олександрівна – директор інституту обліку і фінансів,

тел.: 305-13-21; факс: 304-83-16;

Е-mail: off@dek.donduet.edu.ua

Фролова Лариса Володимирівна — директор інституту економіки і управління,

тел.: (0622) 95-34-81; факс: 304-83-16;

Е-mail: feumev@dek.donduet.edu.ua

Баширов Іслам Халідович - декан факультету маркетингу, торгівлі та митної справи, тел.:

(0622) 95-34-84; факс: 304-83-16;

Е-mail: fmtms@dek.donduet.edu.ua

Сукманов Валерій Олександрович - директор інституту харчових виробництв,

тел.: 304-50-89; факс: 304-83-16;

Е-mail: fob@dek.donduet.edu.ua
Нужна Тетяна Валеріївна - декан факультету харчування,

тел.: 304-50-89; факс:304-83-16;

Е-mail: fh@dek.donduet.edu.ua


Загальний опис закладу
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ) є одним із провідних наукових та освітянських центрів, створений за Постановою Ради Народних Комісарів (№19/672) у 1920 році, підпорядкований Міністерству освіти і науки України і функціонує у державній формі власності. Рішенням Державної акредитаційної комісії № 15 від 7 липня 1998р. університет віднесено до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації (сертифікат про акредитацію серії СД-ІУ № 051165).

Місце знаходження ДонНУЕТ змінювалося на протязі 87-річного його існування. Так, з 1920 р. до 1934 р. він знаходився в м. Києві як кооперативний інститут, у 1934 р. був переведений до м. Харкова, а з 1959 р. інститут переведено в Донецьк (Сталіно) під назвою Донецький (Сталінський) інститут радянської торгівлі. З 1992 року - Донецький державний комерційний інститут. З 1998 року, за Постановою Кабінету Міністрів України (№1890 від 30.11.98 р.) - Донецький державний університет економіки і торгівлі (далі Університет). У 2000 році університету присвоєно ім'я вченого, громадсько-політичного діяча, засновника університету Михайла Івановича Туган-Барановського. Згідно з указом Президента України № 169/2007 від 03 березня 2007 р. Університету надано статус національного.

Університет за 87 років підготував численну кількість висококваліфікованих фахівців для підприємств і установ торгівлі, ресторанного господарства, харчових і переробних виробництв, фінансових і банківських структур, податкових і митних служб а також фахівців для країн близького і далекого зарубіжжя. Університет готує фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностями: "Міжнародна економіка", "Облік і аудит", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент організацій", "Обладнання переробних і харчових виробництв", "Технологія харчування", напрямом підготовки „Фінанси і кредит” та бакалавр, спеціаліст за спеціальностями: "Товарознавство та комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в митній справі".

З окремих спеціальностей розроблені та втілюються в навчальний процес інтегровані навчальні плани за скороченою підготовкою фахівців (3 роки) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст..

Про належний рівень підготовки фахівців свідчить те, що випускники університету очолюють значну кількість підприємницьких, фінансових структур, а також державних установ в Україні та понад 70% підприємств торгівлі й ресторанного господарства у Донецькому регіоні. За значні досягнення у цій сфері і у зв'язку з 50-річчям з дня заснування в 1970 році університет нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, у 2002 році він став переможцем у міжнародному академічному рейтингу популярності і якості «Золота фортуна» і нагороджений срібною медаллю «10 років незалежності України». У цьому ж році університет нагороджено знаком Ордена "Святий Дмитро Салунський" за заслуги перед українським народом та "Орденом пошани" Міжнародної кадрової академії за вагомий внесок у розвиток системи вищої освіти незалежної України.

За часи свого існування університет зробив вагомий внесок в розвиток мережі освітянських закладів України. На базі колишніх філій університету було створено Київський національний торговельно-економічний університет, Криворізький інститут народного господарства, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Керченський морський технологічний інститут.

Сьогодні Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є потужним центром економічної освіти в країні, має великий потенціал для подальшого розвитку і об'єднує 10 інститутів і факультетів (в т.ч. денної форми навчання: маркетингу, торгівлі та митної справи; економіки, управління і міжнародних економічних відносин; обліково-фінансовий; харчування; обладнання переробних і харчових виробництв; деканат по роботі з іноземними учнями) і інститут післядипломної освіти, центри довузівської підготовки і "Абітурієнт", 5 навчально-консультаційних центрів (м. Сімферополь, м. Севастополь, м. Маріуполь, м. Кривий Ріг, м. Луганськ), 4 технікуми (м. Шахтарськ, м. Краматорськ, м. Докучаєвськ, м. Маріуполь), навчально-науковий інформаційний інститут з упровадження новітніх технологій освіти та ін.

Сумісно з передовими підприємствами України створено та працюють нові структури університету - навчально-науково-виробниче об'єднання "ДонНУЕТ - АТ "Норд" і 35 філій профілюючих кафедр на провідних підприємствах області. Університет плідно співпрацює з роботодавцями, що суттєво допомагає працевлаштуванню фахівців університету.

На сьогодні в базовому університеті і відокремлених структурних підрозділах навчається близько 18000 студентів за 12 спеціальностями.

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється викладачами 34 кафедр університету, з яких 16 випускаючі. Серед професорсько-викладацького складу - 44 (12,7 %) академіків, докторів наук, професорів; 214 (63,0 %) кандидатів наук, доцентів.

В університеті успішно діють докторантура за 4 спеціальностями й аспірантура за 11 спеціальностями, функціонують 3 спеціалізовані Вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Університет є провідним в Україні науковим центром у галузі економічних і торговельних наук. Науковці університету очолюють ряд пріоритетних у країні напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень. Широко відомі в Україні та за її межами наукові школи, дослідження яких склали наукове підґрунтя процесу реформування економіки України та Донецького регіону. За результатами роботи вчені університету стали лауреатами Державної премії в області науки і техніки та премії Президента України для молодих вчених.

Університет є піонером міжнародної освітньої та наукової діяльності серед ВНЗ України, який щорічно отримує гранти міжнародних фондів. Міжнародне співробітництво здійснюється з 24 університетами Європи (Польщі, Швейцарії, Німеччини та ін.) і США.

Щорічно університет проводить студентські наукові конференції, які збагачують студентів новим досвідом, новими ідеями.

Засновницьким документом Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є Статут. Статут затверджено у Міністерстві освіти і науки України розпорядженням № 73-Р від 12.04.2007 р.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського спільно з Національним лісотехнічним університетом...

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів iconСтатья 1
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів iconЯрослав стецько
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів iconВиконавець: Пасинкова Г. І
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів iconPr-аудит и консалтинг
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів iconВиконавець: Салатінська М. В
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<