Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Центр післядипломної освіти Кафедра фінансів
Скачать 315.75 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Центр післядипломної освіти Кафедра фінансів
Дата публикации06.09.2013
Размер315.75 Kb.
ТипДиплом
uchebilka.ru > Банк > Диплом


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Центр післядипломної освіти

Кафедра фінансів


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВТЕІ КНТЕУ

_________________ Сусіденко В.Т.

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


Освітньо-кваліфікаційний рівень

“спеціаліст”

Напрям підготовки

030508 “Фінанси і кредит”

Професійне спрямування

“Державні фінанси”

Форма навчання

заочна перепідготовка


Вінниця 2011

^ Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ВТЕІ КНТЕУ заборонено
Укладачі: Ж.В. Гарбар, кандидат економічних наук, доцент;

Л.І. Губанова, кандидат економічних наук, доцент;

А.О. Нікітішин, кандидат економічних наук, доцент;

В.М. Чубатюк, кандидат технічних наук, доцент;

В.В. Руденко, асистент
Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри фінансів (протокол №14 від 30.08.2011р.); схвалено на засіданні методичної комісії обліково-фінансового факультету (протокол №6 від 07.09.2011р.), на засіданні Вченої ради інституту (протокол №8 від 26.09.2011р.).


Рецензент: О.А.Сьомченков, к.е.н., доц.

ПРОГРАМА

^ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


Освітньо-кваліфікаційний рівень

“спеціаліст”

Напрям підготовки

030508 “Фінанси і кредит”

Професійне спрямування

“Державні фінанси”

Форма навчання

заочна перепідготовкаУкладачі: ГАРБАР Жанна Володимирівна;

ГУБАНОВА Людмила Іванівна;

НІКІТІШИН Андрій Олександрович;

ЧУБАТЮК Валентин Миколайович;

РУДЕНКО Вікторія Василівна

ВСТУП

Програма комплексного державного екзамену зі спеціальності підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму “Фінанси і кредит” професійного спрямування “Державні фінанси”.

Комплексний державний екзамен зі спеціальності – це комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійній програмі.

Мета комплексного державного екзамену зі спеціальності – виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Комплексний державний екзамен зі спеціальності складається з двох етапів:

− тестова перевірка знань, що формують основні компетенції спеціаліста, що зазначені у ГСВО МОН, “Освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціаліста” з напряму “Фінанси і кредит” професійного спрямування “Державні фінанси”;

− письмове розв’язання розрахунково-аналітичних задач, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На комплексний державний екзамен зі спеціальності виносяться наступні дисципліни:

 1. Податковий менеджмент.

 2. Міжнародні фінанси.

 3. Управління державним боргом.

 4. Казначейська система виконання бюджету.

Розділи програми підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу державного екзамену зі спеціальності. Програма складається з наступних розділів:

Вступ.

1. Основний зміст.

2. Критерії оцінювання.

3. Список використаних джерел.

При підготовці до державного екзамену зі спеціальності студентам рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці програм.
РОЗДІЛ 1. Податковий менеджмент
Тема 1. Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту

Податковий менеджмент та його сутність. Рівні податкового менеджменту та їх характеристики. Принципи організації податкового менеджменту. Мета та завдання податкового менеджменту. Основні складові податкового менеджменту. Функції податкового менеджменту. Система органів державної податкової служби. Завдання органів державної податкової служби. Законодавство, яким керуються органи державної податкової служби. Підпорядкованість органів державної податкової служби та їх взаємодія з іншими органами.
^ Тема 2. Податкове прогнозування і планування

Прогнозування та планування податкових платежів як складова податкового менеджменту. Прогнозування податкових платежів та його зміст. Планування податкових платежів та характеристика його основних елементів.
^ Тема 3. Податкове регулювання

Зміст поняття “податкове регулювання”. Механізм податкового регулювання. Завдання державного податкового регулювання та його рівні. Способи податкового регулювання: податкові пільги та штрафні санкції. Методи податкового регулювання: інвестиційний податковий кредит; податкові канікули та амністія; легалізація неоподаткованих доходів; міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування; оптимізація податкових ставок.
^ Тема 4. Податкове адміністрування

Порядок подання документів для постанови на облік в податкових органах. Робота податкових інспекцій з метою встановлення повноти обліку платників. Порядок внесення змін до облікового реєстру. Облік платників ПДВ. Облік платників податків - фізичних осіб. Порядок реєстрації фізичних осіб. Координація діяльності органів державної податкової служби з питань обліку платників податків з іншими органами. Способи узгодження сум податкового зобов’язання.
^ Тема 5. Податковий контроль

Податковий контроль та його види: зовнішній і внутрішній. Зовнішній податковий контроль, його характеристика та види. Внутрішній податковий контроль і його зміст. Методи податкового контролю. Об’єкти, етапи та процедури контролю. Види порушень вимог податкового законодавства. Види відповідальності платників податків та їхніх посадових осіб за порушення вимог податкового права. Фінансова відповідальність платників податків. Визначення штрафних (фінансових) санкцій. Пеня, визначення суми пені, термінів нарахування, документальне оформлення стягнення пені.
^ Тема 6. Організація податкового контролю в сфері непрямого оподаткування

Камеральна перевірка декларацій по ПДВ. Перевірка обґрунто­ваності бюджетного відшкодування. Можливі результати розрахунку з бюджетом по ПДВ. Документальна перевірка ПДВ. Документальна перевірка податкового кредиту. Документи, що дають право на податковий кредит. Камеральна перевірка розрахунків акцизного податку. Своєчас­ність подання Розрахунку акцизного податку. Правильність обчислення суми акцизного податку. Контроль наявності марок акцизного податку.
^ Тема 7. Податковий контроль розрахунків податку на прибуток підприємств

Камеральна перевірка декларацій по податку на прибуток. Своєчасність подання декларацій та узгодження даних, наведених в декларації, з відповідними даними, відображеними в додатках. Виз­начення оподатковуваного прибутку та суми податку на прибуток, що підлягає сплаті в бюджет. Дотримання порядку обліку основних фондів та нарахування амортизації. Правильність списання залишкової вартості основних фондів на валові витрати. Правильність відображення в обліку сум кредиторської забор­гованості, по якій минув строк позовної давності та включення простроченої дебіторської заборгованості до бази оподаткування для нарахування ПДВ.
^ Тема 8. Організація податкового контролю в сфері оподаткування доходів фізичних осіб

Контроль за отриманням податків у джерелах їх отримання. Перевірка правильності нарахування податку з доходу, отриманого за місцем основної роботи. Достовірність об'єкту опо­даткування. Обґрунтованість пільг. Порядок подання в податкові органи декларацій про доходи гро­мадян. Перевірка даних для визначення податкової знижки. Контроль у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.
^ Тема 9. Податковий контроль за правильністю справляння інших податків та ресурсних платежів

Порядок перевірки розрахунку збору за першу реєстрацію транспортного засобу. Камеральна перевірка розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу. Документальна перевірка правильності обчислення збору за першу реєстрацію транспортного засобу. Порядок перевірки розрахунків плати за землю. Правильність застосування ставок земельного податку та дотримання термінів пере­рахування його в бюджет. Документальні перевірки плати за землю. Достовірність об'єкту оподаткування. Обґрунтування застосування пільг. Контроль за цільовим використанням землі, наявністю кадастрової оцінки земель. Камеральна та документальна перевірки збору за спеціальне використання води.
^ Тема 10. Податковий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати місцевих податків і зборів

Попередня та документальна перевірка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Правильність застосування ставок податку. Обґрунтованість застосування пільг. Перевірка повноти і правильності нарахування збору за місця для паркування транспортних засобів. Особливості контрольної роботи за справлянням збору збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності та туристичного збору.
^ Тема 11. Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування

Облік платників єдиного податку. Порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного податку. Заява про видачу свідоцтва. Перевірка даних, наведених у заяві. Відповідальність даних умовам переходу на спро­щену систему оподаткування. Термін дії свідоцтва. Попередня перевірка розрахунків сплати єдиного податку.

^ РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
Тема 1. Сутність та призначення міжнародних фінансів

Поняття міжнародних фінансів. Історія виникнення та розвитку міжнародних фінансів. Функції міжнародних фінансів. Міжнародні фінанси: сутність та призначення. Переваги та недоліки міжнародних фінансів. Міжнародні валютно-фінансові потоки: поняття та причин виникнення.
^ Тема 2. Сутність валюти та валютних систем

Поняття валюти та валютних систем. Етапи розвитку міжнародної валютної системи. Регіональні валютно-фінансові угруповання. Валюта: сутність, призначення та види. Характеристика валютних систем. Етапи розвитку міжнародної валютної систем. Сутність валютних блоків. Призначення валютних зон. Поняття валютних союзів.
^ Тема 3. Міжнародний рух капіталу

Поняття міжнародного руху капіталу. Вивіз капіталу. Іноземні інвестиції: поняття та призначення. Форми іноземних інвестицій. Стимулювання та захист інвестицій. Поняття транснаціональних корпорацій та їх види. Місце транснаціональних корпорацій у міжнародному русі капіталу. Міжнародний рух капіталу: сутність та призначення. Переваги та недоліки міжнародного руху капіталу. Вивіз капіталу як основна форма міжнародного руху капіталу. Фактори впливу на вивіз капіталу. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.
^ Тема 4. Роль вільних економічних зон у міжнародних фінансах

Сутність вільних економічних зон. Класифікація вільних економічних зон. Фінансові умови функціонування вільних економічних зон в Україні. Сутність офшорних зон і офшорного бізнесу. Фінансовий механізм офшорного бізнесу. Міжнародний досвід регулювання офшорного бізнесу.
^ Тема 5. Міжнародний фінансовий ринок

Сутність і призначення міжнародного фінансового ринку. Класифікація міжнародних фінансових ринків. Структура міжнародного фінансового ринку. Сутність валютного ринку. Механізм функціонування валютного ринку. Ринок євровалют: сутність та призначення. Особливості функціонування ринку євровалют. Міжнародний кредитний ринок. Синдикативні кредити. Міжнародний ринок цінних паперів. Поняття міжнародного фінансового ринку.
^ Тема 6. Боротьба з відмиванням брудних грошей

Сутність "відмивання" грошей. Характеристика стадій відмивання брудних грошей. Міжнародні організації, що протидіють "відмиванню" брудних грошей. Некооперативні країни і території. Регіональні органи, що протидіють "відмиванню" грошей. Органи фінансової розвідки: сутність та механізм функціонування. Історія виникнення поняття брудних грошей. FATF - завдання та функції. Сорок рекомендації FATF - сутність та призначення. Завдання та призначення Державного департаменту фінансового в Україні.
^ Тема 7. Міжнародні фінансові інститути

Міжнародні фінансові інститути: сутність та призначення. Фінансовий механізм функціонування Міжнародного валютного фонду. Характеристика групи Світового банку. Регіональні валютно-фінансові інститути. Особливості функціонування Європейського інвестиційного банку. Характеристика діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку.
^ Тема 8. Платіжний баланс

Економічний зміст платіжного балансу. Теорії платіжного балансу. Структура платіжного балансу. Державне регулювання платіжного балансу. Методи регулювання платіжного балансу. Фактори, які впливають на стан платіжного балансу.
^ РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ
Тема 1. Сутність і види державного боргу
Державний борг як результат розвитку державного кредиту. Причини та наслідки розвитку державного кредиту. Сутність та види державного кредиту, їх характеристика.

Сутність поняття “державний борг”. Види державного боргу, їх класифікація і характеристики. Особливості капітального, поточного, пасивного, активного, внутрішнього та зовнішнього державних боргів. Структура та розміри внутрішнього та зовнішнього державних боргів і фактори, що на них впливають.

Участь органів влади у формуванні, обслуговуванні та погашенні державних боргів.

Досвід інших країн щодо залучення внутрішніх та зовнішніх державних позик для фінансування загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку.
^ Тема 2.Сутність і складові системи управління державним боргом
Сутність та мета управління державним боргом. Управління державним боргом - система макрорівневого фінансового менеджменту.

Складові елементи системи управління держаним боргом. Об’єкти управління державним боргом. Суб’єкти управління державним боргом. Функції та обов’язки органів управління державним боргом та їх агентів.

Планування та розробка політики управління державним боргом. Політика управління державним боргом  складова загальнодержавної фінансово-кредитної політики. Стратегія і тактика управління державним боргом.

Співпраця органів влади з координації зусиль щодо управління державним боргом  важлива умова підвищення ефективності функціонування системи управління державним боргом і розбудови незалежної держави.

Контроль у системі управління державним боргом.
^ Тема 3. Планування у системі управління державним боргом
Планування як складовий елемент системи управління державним боргом. Визначення обсягів державних потреб у додаткових внутрішніх та зовнішніх запозиченнях для фінансування загальнодержавних програм.

Сутність та основні етапи планування у системі управління державним боргом.

Планування процесів формування та розвитку ринків внутрішніх та зовнішніх боргових зобов’язань держави. Розрахунок основних економічних параметрів боргових зобов’язань.

Роль Міністерства фінансів України у плануванні процесів менеджменту державним боргом.
^ Тема 4. Організація процесу запозичення коштів
Специфіка процесу залучення фінансових ресурсів з внутрішнього ринку. Переваги і недоліки функціонування внутрішнього боргового ринку та види боргових інструментів, що обертаються на ньому. Роль НБУ в проведенні операцій з емісії та розміщення ОВДП.

Умови та порядок випуску і розміщення інструментів внутрішніх державних позик. Порядок формування заявок на придбання внутрішніх державних боргових зобов’язань. Сутність та доцільність використання цін: реалізації, погашення, відсіку. Попит і пропозиція на ринку державних боргових зобов’язань.

Первинний та вторинний ринок боргових цінних паперів держави та особливості їх функціонування.

Специфіка організації залучення державою коштів зі світового ринку позикових капіталів. Види зовнішніх державних боргових зобов’язань та їх характеристика. Визначення порядку випуску і розміщення зовнішніх боргових зобов’язань держави.

Попит і пропозиція на ринку зовнішніх державних боргових зобов’язань. Фактори, що на них впливають забезпеченість боргових зобов’язань. Державні гарантії повернення отриманих позик.

Сутність, види та необхідність кредитного рейтингу держави-позичальника. Фактори, що на них впливають. Державний дефолт: сутність, види та його наслідки. Міжнародні рейтингові агентства. Мета і завдання їхнього функціонування.

Сутність і види кредитних угод. Обсяги, умови, строки та терміни отримання експортних кредитів. Фактори, що на них впливають. Порядок виділення коштів за кредитами. Види процентних ставок за експортними кредитами та їх характеристика. Гарантії і зобов’язання за кредитними угодами. Порядок отримання гарантій уряду за експортними кредитами. Співпраця урядових установ при вирішенні питань щодо надання державних гарантій.
^ Тема 5. Облік державних боргів
Сутність, роль і необхідність обліку боргів державних органів влади.

Особливості обліку державних боргів в Україні. Суб’єкти системи управління державним боргом, що здійснюють облік державного внутрішнього та зовнішнього державного боргу.

Роль Міністерства фінансів України щодо обліку державного боргу.

Операції Державної Казначейської служби України, що відображають одержання кредитних ресурсів, їх особливості. Сутність графіка майбутніх платежів. Порядок оплати доходів за державними борговими зобов’язаннями. Операції Державної Казначейської служби України щодо обслуговування державних боргів.

Операції НБУ, пов’язані з обліком надходження, обслуговування і погашення державних боргів.

Особливість операцій Укрексімбанку та банків-агентів, пов’язаних з обліком коштів, запозичених зі світового ринку позикових капіталів.

Співпраця державних установ та їх агентів щодо обліку та контролю за розмірами державних боргів.
^ Тема 6. Обслуговування та погашення державних боргів
Склад, структура та обсяги видатків держави з обслуговування державних боргів. Визначення розмірів платежів за отримані, використані та невикористані кредитні ресурси.

Джерела фінансування витрат з обслуговування внутрішнього та зовнішнього державних боргів. Сутність і послідовність проведення операцій з обслуговування внутрішніх державних боргових зобов’язань.

Сутність і порядок проведення процедури відшкодування витрат з обслуговування іноземних кредитів за гарантованими державою позиками за рахунок державного бюджету.

Облік планових і прострочених платежів з обслуговування державного боргу. Коефіцієнт обслуговування державного боргу.

Оперативне управління і регулювання стану та розмірів державної заборгованості: конверсія, консолідація, уніфікація позик, обмін облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочення погашення позик, анулювання боргу.
^ Тема 7. Оцінка ефективності використання внутрішніх та зовнішніх запозичень
Рівень розвитку ринків державних внутрішніх та зовнішніх боргових зобов’язань. Фактори, що на них впливають: динаміка поточних виплат, ставка рефінансування НБУ, ситуація на грошово-кредитному та валютному ринках, депозитні ставки, відсоткові ставки, кредитно-грошова політика держави, курс національної валюти, кредитний рейтинг держави тощо.

Проблеми ефективності функціонування ринку внутрішніх боргових зобов’язань. Ліквідність і прибутковість державних цінних паперів.

Аналіз стану внутрішньої та зовнішньої заборгованості держави. Оцінка платоспроможності держави. Визначення ліквідної позиції економіки держави. Впливу стану платіжного балансу на розміри боргових запозичень держави.

Проблеми визначення рівня управління державним боргом та його граничних розмірів.

Розмір державного боргу і національна безпека держави.

Контроль уряду та державних органів за станом реалізації кредитних проектів, цільовим характером використання та ефективністю використання запозичених коштів.

^ РОЗДІЛ 4. КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
Тема 1. Становлення та розвиток Державного казначейства України

Історичні умови започаткування казначейства. Необхідність створення та проблеми становлення казначейства України. Передумови створення казначейської системи в Україні. Основні етапи розвитку казначейської системи України
^ Тема 2. Організаційні умови функціонування казначейства

Державне казначейство - система органів державної виконавчої влади. Організаційна структура Державного казначейства України. Його завдання та функції. Функції Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах з районним поділом. Відділення Державного Казначейства у районах. Права органів Державного казначейства. Взаємодія Державного казначейства та його територіальних органів з міністерствами, банками, податковою службою, місцевими фінансовими органами, з органами державної виконавчої влади.
^ Тема 3. Державне казначейство як учасник бюджетного процесу

Бюджетний процес та його сутність. Принципи бюджетного процесу. Повноваження учасників бюджетного процесу. Повнова­ження Верховної Ради України, Рахункової палати, Кабінету Мініст­рів України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки, Державного казначейства України, розпорядників бюджетних коштів.

Участь Державного Казначейства у виконанні Державного бюд­жету України. Відповідальність посадових осіб Державного казна­чейства України за управління бюджетом. Порядок введення в дію Державного бюджету України. Бюджетні асигнування та їх вико­ристання. Контроль за надходженнями та видатками бюджету. Звіт­ність Державного Казначейства України щодо виконання бюджету.
^ Тема 4. Платіжна система виконання бюджету

Сутність національної платіжної системи. Платіжна система виконання Державного бюджету України як складова національної платіжної системи. Сутність платежів. Законодавчо-нормативна база регулювання платіжної системи.

Елементи платіжної системи. Система норм і правил проход­ження платежів. Сутність казначейського виконання державного бюд­жету за доходами і видатками. Касовий принцип виконання держав­ного бюджету.

Сутність Єдиного казначейського рахунку. Призна­чення Єдиного казначейського рахунку. Можливості функціонування Єдиного казначейського рахунку. Структура Єдиного казначейського рахунку. Принципи управління Єдиним казначейським рахунком.

Характеристика рахунків, що відкриваються в органах Державного казначейства, порядок їх відкриття. Реєстраційні рахунки та їх сутність. Порядок відкриття реєстраційних рахунків. Документи, які подають до органів Держав­ного казначейства розпорядники коштів.

Технічне забезпечення здійснення платежів. Механізм взаємостосунків користувачів коштів з системою Державного казначейства. Система проходження коштів. Механізм управління бюджетними коштами.
^ Тема 5. Бухгалтерський облік виконання бюджету

Облікова політика державного казначейства. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Економічна сутність та функції бюджетного обліку. Організація бухгалтерського обліку в органах державного казначейства. План рахунків як спосіб відображення в обліку операцій з виконання бюджетів. Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів за доходами. Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів за видатками. Облік операцій по наданню позичок місцевим бюджетам. Відображення в обліку результатів виконання бюджетів.
^ Тема 6. Казначейське обслуговування державного бюджету за доходами

Склад доходів Державного бюджету України. Порядок касового виконання державного бюджету за доходами. Функції Державного казначейства щодо виконання державного бюджету за доходами. Операції щодо зарахування платежів. Документи, що є підставою для зарахування платежів. Реєстр доходів - основний базовий документ для ведення аналітичного і синтетичного обліку надходжень до державного бюджету. Аналітичний облік податків та неподаткових надходжень до державного бюджету. Взаємодія Державного казначейства з Державною податковою адміністрацією та установами уповноважених банків. Порядок зарахування платежів. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету.

Відшкодування податку на додану вартість і повернення над­мірно та/або помилково сплачених платежів. Операції за надходження до спеціального фонду державного бюджету. Операції з платежами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондом державного бюджету. Операції з платежами до бюджету, які розподіляються між державним і місцевим бюджетами. Операції з власними надходженнями бюджетних установ та організацій.

Поняття та сутність нез'ясованих надходжень до бюджету. Розподіл загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів між бюджетами. Відповідальність за правильний розподіл податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Звіти про доходи державного бюджету. Зобов'язання установ банків при казначейській формі виконання державного бюджету за доходами.
^ Тема 7. Казначейське обслуговування державного бюджету за видатками

Суть казначейського обслуговування державного бюджету за видатками. Порядок касового виконання державного бюджету за ви­датками. Розпорядники коштів. Головні розпорядники коштів. Розпо­рядники коштів другого ступеня. Розпорядники коштів третього ступеня. Організація роботи з касового виконання державного бюджету за видатками. Порядок доведення даних про територіальне розташування мережі установ, підприємств та організацій. Зміни в територіальному розташуванні мережі. Порядок доведення обсягів асигнувань та кошторисів видатків розпорядників коштів. Зведений кошторис доходів і видатків в розрізі підвідомчих установ з територіями. Розпис видатків державного бюджету за територіями. Зміни, що виникають в процесі виконання Державного бюджету України. Організація роботи органів Державного казначейства для забезпечення обліку бюджетних асигнувань і контролю за їх ' дотриманням. Облік зобов'язань та оплата рахунків розпорядників і одержувачів бюджетних коштів організація роботи Державного Казначейства у процесі касового виконання державного бюджету за видатками. Перерахування дотацій місцевим бюджетам. Здійснення видатків за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету. Казначейське обслуговування одержувачів коштів.

Оплата витрат розпорядників коштів. Особові картки. Меморіальні ордери. Розрахункові документи для проведення витрат. Оплата рахунків. Платіжні доручення. Відповідальність розпоряд­ників коштів щодо правильності оформлення розрахункових документів. Попередній контроль за витрачанням коштів. Оформлення розрахункових документів на оплату.

Видача готівки. Касові заявки на отримання готівки. Документи на отримання готівки. Грошовий чек на отримання готівки.

Відмови у здійсненні видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
^ Тема 8. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів

Процедура планування та виконання місцевих бюджетів. Сис­тема міжбюджтених відносин в Україні. Операції з опрацювання пла­тежів, що надійшли до місцевих бюджетів. Операції з платежами до загального фонду місцевих бюджетів. Операції з платежами спеціаль­ного фонду місцевих бюджетів. Операції з платежами, які розподі­ляються між рівнями місцевих бюджетів. Взаємодія Державного казначейства, Державної податкової адміністрації та інших органів адміністрування податків і зборів у процесі обслуговування бюджетів за доходами.

Функції та організація роботи органів Державного казначейства в процесі виконання місцевих бюджетів за видатками. Впровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Порядок обслуго­вування місцевих бюджетів за видатками. Оплата видатків розпоряд­ників бюджетних коштів. Повернення бюджетних кредитів. Відмови в оплаті рахунків розпорядників бюджетних коштів.
^ Тема 9. Казначейське обслуговування державних цільових фондів.

Характеристика державних цільових фондів. Казначейське обслуговування позабюджетних фондів. Порядок зарахування коштів до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Порядок проходження коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Казначейське обслуговування Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Казначейське обслуговування коштів від приватизації державного майна. Казначейське обслуговування бюджетного Фонду України соціального захисту інвалідів.
^ Тема 10. Звітність про виконання бюджетів

Основні засади складання фінансової звітності. Порядок подання звітів виконання державного бюджету по доходах та видат­ках. Встановлення строку подання зведених річних звітів під­приємствами, установами, організаціями. Строки подання зведених річних звітів нижчими органами Держказначейства.

Інформаційна база для складання звіту про виконання державного бюджету. Аналіз факторів, що вплинули на виконання державного бюджету. Порядок звірки з органами Державної податкової адміністрації щодо надходження доходів до Державного бюджету в розрізі доходів. Порядок звірки з фінансовими органами відрахувань до місцевого бюджету від загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Порядок складання річного звіту про касове виконання державного бюджету по доходах та видатках.
^ Тема 11. Контроль в системі казначейства

Державний фінансовий контроль в Україні. Суб'єкт та об'єкт фінансового контролю. Зовнішній та внутрішній контроль. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства. Відповідальність за бюд­жетні правопорушення. Фінансовий контроль у процесі виконання державного та місцевих бюджетів. Контроль на етапі прийняття зобо­в'язань. Контроль на етапі перевірки. Контроль на етапі оплати прий­нятих зобов'язань. Попередній контроль на стадії прийняття зобов'я­зань. Контроль перед здійсненням платежу. Наступний контроль контроль після здійснення видатків. Перспективи розвитку казначей­ського фінансового контролю в Україні.
^ Тема 12. Інформаційні технології в системі казначейства

Характеристика інформаційно-технічного забезпечення казна­чейської системи виконання бюджету як основи її функціонування. Завдання інформаційно-технічного забезпечення процесів виконання бюджету. Етапи розвитку інформаційно-технічного забезпечення виконання бюджету. Взаємодія з іншими системами інформаційно-технічного забезпечення на республіканському та місцевому рівні.

Застосування сучасних інформаційно-обчислювальних технологій. Автоматизація інформаційно-обчислювальних процедур. Електронна пошта. Локальні АРМи. Єдина державна система передачі даних.

^ Критерії оцінювання знань студентів на комплексному державному екзамені зі спеціальності
При формуванні загальної оцінки з комплексного державного екзамену зі спеціальності виходять з того, що у структурі екзамену тестові завдання становлять 40%, а комплексні кваліфікаційні завдання (ситуаційні вправи) – 60%.
^ Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання

державної атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” при комп’ютерному тестуванні

^ Критерії оцінювання (% правильних відповідей)

Бали

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100%

90-100

відмінно

A

82-89%

82-89

добре

B

75-81%

75-81

добре

C

68-74%

69-74

задовільно

D

55-67%

60-68

задовільно

E

27-54%

35-59

незадовільно

FX

1-26%

1-34

незадовільно

F


^ Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання

державної атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” при вирішенні ситуаційного (творчого) завдання

^ За шкалою ECTS

За шкалою ВНЗ

За національною шкалою

Критерії оцінювання

1

2

3

4

A

90-100%

відмінно

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, відповідь обґрунтовано, висновки й пропозиції аргументовані й оформленні належним чином.

B

82-89%

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконано не менше як на 85%.

1

2

3

4

C

75-81%

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконане не менше як на 80%.

D

69-74%

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 70% за умови належного оформлення; або не менш як на 60% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

E

60-68%

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 65% за умови належного оформлення; або за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

FX

35-59%

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш як на 65%, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.

F

1-34%

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш як на 50%, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.


Рішення щодо присвоєння кваліфікації “спеціаліст” Державна екзаменаційна комісія приймає за умови отримання студентом позитивної оцінки, як за тести, так і за виконання комплексного кваліфікаційного завдання.

У разі отримання студентом незадовільної оцінки хоча б з однієї складової, комплексний державний іспит оцінюється Державною екзаменаційною комісією “незадовільно”.
^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
До розділу 1. Податковий менеджмент


 1. Податковий Кодекс України від 02.12.2010р. // Вісник податкової служби України. – 2010. – №46.

 2. Азаров, М. Я. Все про податки: Довідник / М. Я. Азаров, В. А. Онищенко ; За ред. Азарова М.Я. – К : Експрес-Про, 2000. – 492с.

 3. Бечко П. К. Основи оподаткування : навч. посібник / П. К. Бечко, О. А. Захарчук. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 168 с.

 4. Бечко П. К. Податкова система : Навч. посібник / П. К. Бечко. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 368с.

 5. Василик О. Д. Податкова система України : Навч. посібник / О. Д. Василик. – К : Поліграфкнига, 2004. – 478с.

 6. Дубініна А. А. Митна справа: підручник / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 320 с.

 7. Захожай В.Б., Литвиненко Я.В. Система оподаткування та податкова політика: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури. – 2006. – 468 с.

 8. Крисоватий А.І. Податкова система: Навч. посібник/ А.І.Крисоватий, О.М.Десятнюк. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331с.

 9. Маглаперідзе А. С. Податковий менеджмент : навч. посібник / А. С. Маглаперідзе, В. В. Храпкіна. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 328с.

 10. Милявська Е. П. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посібник / Е. П. Милявська, О. І. Жабін. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 162с.

 11. Милявська Е. П. Податкова система : Навч. посібник / Е. П. Милявська, О. М. Сердюк. – К : Слово, 2005. – 336с.

 12. Олійник О. В. Податкова система : Навч. посібник / О. В. Олійник, І. В. Філон. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 456с.

 13. Онисько С. М. Податкова система : Підручник / С. М. Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина ; За ред. Онисько С.М. – Львів : Магнолія Плюс, 2004. – 312с.

 14. Оподаткування в Україні : навч. посібник / Н. М. Дєєва, Н. І. Редіна, Т. О. Дулік та ін. ; за ред. Н.І. Редіної. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.

 15. Педь І. В. Непрямі податки в податковій системі України / І. В. Педь. – К.: Знання, 2008. – 348 с.

 16. Податкова система : навч.посібник / І. О. Лютий, Л. М. Демиденко, М. В. Романюк та ін. ; за ред. І.О.Лютого. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.


До розділу 2. Міжнародні фінанси


 1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник / С.Я. Боринець. – 5-е вид., перероб. і допов. – К: Знання, 2008. – 582с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 175 років).

 2. Гурова И.П. Мировая экономика (+CD): Учебник / И.П. Гурова. – 2-е изд., стер. – М: Омега-Л, 2008. – 394с.: іл., табл. – (Высшее экономическое образование). – +CD.

 3. Гусаков А. Стренина Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, Под общ. ред. Н.П. Гусакова. – М: Инфра-М, 2008. – 314с. – (Учебники РУДН).

 4. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 7-ме вид., стер. – К: Знання, 2008. – 406с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 5. Кудряшов В.П. Курс фінансів: Навч. посібник / В.П. Кудряшов. – К: Знання, 2008. – 431с.

 6. Міжнародна економіка: Навч. посібник / Ю. Г. Козак, Н.С. Логвінов, В.В. Ковалевський та ін.; За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, В.М. Осипова. – 2-ге вид., перероб.та допов. – К: Центр учбової літератури, 2008. – 1118с.

 7. Міжнародні організації: Навч. посібник / В.В. Ковалевський, Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова та ін.; За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, З. Кутайні. – 2-ге вид., перероб і допов. – К: Центр учбової літератури, 2007. – 440с.

 8. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. О.С.Кучика. – 2-ге вид., перероб і допов. – К: Знання, 2007. – 749с.

 9. Міжнародні фінанси: Навч. посібник / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, В.В. Ковалевський та ін.; За ред. Ю.Г.Козака, Н.С. Логвінової, В.В.Ковалевського. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К: Центр учбової літератури, 2007. – 640с.

 10. Романчиков В.І. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник / В.І. Романчиков, І.О. Романенко. – К: Центр учбової літератури, 2008. – 256с.

 11. Румянцев А.П. Міжнародні фінансові відносини: Навч. посібник / А.П. Румянцев, В.Я. Голюк, О.Г. Тонких. – К: Центр учбової літератури, 2008. – 348с.

 12. Солонінко К.С. Міжнародна економіка: Навч. посібник / К.С. Солонінко. – К: Кондор, 2008. – 382с.

 13. Фінанси: Навч. посібник / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін.; За ред. В.І. Оспіщева. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К: Знання, 2008. – 366с.

 14. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика: Підручник / В.О. Шевчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К: Знання-Прес, 2008. – 663с.


До розділу 3. Управління державним боргом


 1. Базилевич В. Д. Державні фінанси: Навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л. О. Баластрик ; За заг. ред. Базилевича В.Д. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Атіка, 2004. – 368с.

 2. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): Монографія / О.І. Барановський. – К.: КНТЕУ, 2004. – 759с.

 3. Василик О.Д. Бюджетна система України: Підручник / О.Д. Василик, К. В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544с.

 4. Вахненко Т. П. Зовнішні боргові зобов’язання у системі світових фінансово-економічних відносин: монографія / Т. П. Вахненко. – К.: Фенікс, 2006. – 536с.

 5. Вдовенко Л. О. Фінанси: навч. посібник / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 152 с.

 6. Венгер В. В. Фінанси: навч. посібник / В. В. Венгер. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 432 с.

 7. Галушка Є. О. Казначейська справа: Навч. посібник / Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Й. С. Хижняк. – Чернівці: Книги- ХХІ, 2004. – 248с.

 8. Державні фінанси: Управління державним боргом: Інтегрований навчально-атестаційний комплекс. В 5-ти т. Т. 2 / Н. М. Ушакова, Г. В. Кучер, В. Т. Александров, С. М. Недбаєва ; За заг. ред. А. А. Мазаракі. – К.: АВТ, 2004. – 368с.

 9. Казначейська справа: У 2-х т. Інтегрований посібник. Т.1 / О.О. Чечуліна, В. Т. Александров, С. О. Булгакова, інші ; За ред. Петрашко П.Г. – К.: АВТ, 2004. – 288с.

 10. Лютий І.О., Зражевська Н.В., Рожко О.Д. Державний кредит та боргова політика України: Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 352 с.

 11. Оспіщев В. І. Міжнародні фінанси: Навч. посібник / В. І. Оспіщев, О. П. Близнюк, В. В. Кривошей. – К.: Знання, 2006. – 335с.

 12. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник / Ю. В. Пасічник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 523с.

 13. Теорія фінансів: підручник / С. В. Бойко, Л. П. Гацька, В. В. Гошовська та ін. ; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 576 с.

 14. Хомутенко В. П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / В. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 474 с.

 15. Форкун І. В. Основи казначейської справи: Навч. посібник / І. В. Форкун, В. М. Шацька, Н. Л. Фролова. – Львів: Новий світ-2000, 2006. – 516с.

 16. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Підручник / В. М. Шелудько; 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 535с.

 17. Юрій С.І. Казначейська система: Підручник/ С.І.Юрій, В.І.Стоян, О.С.Даневич. – 2-ге вид., змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 818с.


До розділу 4. Казначейська система виконання бюджету

 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 черв. 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

 2. Державні фінанси. Історія казначейства. Казначейства зарубіжних країн. Казначейська система виконання бюджету : Підручник; Інтегрований навчально-атестаційний комплекс. В 5 -ти т. Т.3 / С. О. Булгакова, Л. В. Гізатуліна, Л. В. Єрмошенко та ін. ; За заг. ред. А. А. Мазаракі. – У 5-ти т. – К.: АВТ, 2005. – 560с. – (Державні фінанси). – + СD.

 3. Казначейська система виконання бюджету : Підручник / За ред. С.О. Булгакової. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: КНТЕУ, 2005. – 417с.

 4. Казначейська справа : У 2-х т. Інтегрований посібник. Т.1 / О. О. Чечуліна, В. Т. Александров, С. О. Булгакова, інші ; За ред. Петрашко П.Г. – К.: АВТ, 2004. – 288с.

 5. Казначейська справа : У 2-х т. Інтегрований посібник. Т.2 / О. О. Чечуліна, В. Т. Александров, С. О. Булгакова, інші ; За ред. Петрашко П.Г. – К.: АВТ, 2004. – 496с.

 6. Форкун, І. В. Основи казначейської справи : Навч. посібник / І. В. Форкун, В. М. Шацька, Н. Л. Фролова. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 516с.

 7. Юрій, С. І. Казначейська система : Підручник / С. І. Юрій, В. І. Стоян, О. С. Даневич. – 2-ге вид., змін. й доп. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 818с.

 8. Дегтяренко З. Інформаційна політика казначейської системи // Казна. – 2006. - №1-2. – С. 23-25.

 9. Казначейська система виконання бюджету : Опорний конспект / Уклад. С.О. Булгакова, Л.В. Єрмошенко. – К.: КНТЕУ, 2007. – 81с.

 10. Казначейська система виконання бюджету. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" / Уклад. С.О. Булгакова, Л.В. Єрмошенко. – К.: КНТЕУ, 2007. – 24с.

 11. Каленська В.І. Система казначейського контролю за бюджетними коштами // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №5. – С. 128-133.

 12. Кондратюк С.Я. Послуги Державного казначейства: сутність і тенденції розвитку // Фінанси України. – 2005. - №1. – С. 16-24.

 13. Нестеренко В. Посилення контролю на стадії прийняття зобов’язань // Казна. – 2005. - №3. – С. 7-8.

 14. Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрямки їх реструктуризації // Фінанси України. – 2006. - №1. – С. 3-12.

 15. Павлюк К.В. Розвиток казначейської системи виконання державного бюджету // Фінанси України. – 2006. - №2. – С. 78-90.

 16. Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2006. - №4. – С. 23-37.

 17. Петкова Л.О., Задувайло Л.М. Удосконалення системи міжбюджетних відносин у контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні // Фінанси України. – 2006. - №9. – С. 47-55.

 18. Піхоцький В.Ф. Удосконалення і розвиток державного фінансового контролю та аудиту за надходженням коштів державного бюджету України та їх використанням // Фінанси України. – 2007. - №3. – С. 75-82.

 19. Ракитський В. Механізми удосконалення казначейського обслуговування // Казна. – 2006. - №4-5. – С. 26-27.

 20. Сенченко Т. Щодо проблеми спрощення казначейського обслуговування бюджетів // Казна. – 2006. - №9. – С. 17-19.

 21. Стоян В.І., Лучка А.В. Розмежування повноважень між учасниками бюджетного процесу та організація взаємодії з ними органів Державного казначейства // Фінанси України. – 2005. - №12. – С.42.

 22. Чечуліна О. Повноваження Державного казначейства України при виконанні державного бюджету // Вісник КНТЕУ. – 2007. - №3. – С. 53-57.
Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Центр післядипломної освіти Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Центр післядипломної освіти Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії з напряму підготовки «Менеджмент»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Центр післядипломної освіти Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Центр післядипломної освіти Кафедра фінансів iconУрок з російської мови «Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний...
Міністерство освіти І науки молоді та спорту україни луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Центр післядипломної освіти Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних...
Посольством Російської Федерації в Україні, Представництвом Росспівробітництва в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки,...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Центр післядипломної освіти Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних...
Посольством Російської Федерації в Україні, Представництвом Росспівробітництва в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки,...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Центр післядипломної освіти Кафедра фінансів iconДепартамент освіти І науки, молоді та спорту київський університет...
Найдите однокоренные слова в следующем тексте. Как называется подобное явление в языке?

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Центр післядипломної освіти Кафедра фінансів iconДепартамент освіти І науки, молоді та спорту київський університет...
Найдите однокоренные слова в следующем тексте. Как называется подобное явление в языке?

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Центр післядипломної освіти Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Центр післядипломної освіти Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Программа построена с учетом богатейшей историко-философской традиции, а также современных философских и научных антропологических...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<