Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Скачать 138.14 Kb.
НазваниеСумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Дата публикации07.03.2013
Размер138.14 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Бухгалтерия > Документы


Сумський державний університет.

Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net

Рідкісні книги з медицини

(1848 – 1925 рр.)

Рекомендаційний список

м. Суми

2008


61(091)

П44
Подорож у минуле: Рідкісні книги з медицини (1848–1925 рр.): рекомендаційний список. – Суми: СумДУ. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті, 2008. – 20 с.

В рекомендаційний список увійшли рідкісні книги з медицини за 1848-1925 роки.

Список включає монографії, періодичні видання, директивні матеріали, роботи на здобуття наукового ступеня, звіти, іноземні видання, а також статті та книги з історії медицини.

Призначений для викладачів, науковців, студентів-медиків та всіх користувачів, які цікавляться історією медицини.


Укладачі: О.В. Крицька, Я.В.Галицька,

О.О. Самодай

Відповідальний за випуск: Т.В. Слабко


@ Сумський державний університет

Медичний інститут, 2008.
^ Шановні читачі!
Вивчення медицини обов’язково передбачає знайомство з її історією. А вивчення історії без першоджерел неможливе.

У даному списку ми пропонуємо ознайомитися не тільки з монографіями й періодичними виданнями, а також із протоколами, звітами, директивними документами того часу, з роботами на здобуття наукового ступеня та книгами на іноземних мовах. Книги, що висвітлюють сучасні погляди на розвиток історії медицини, також включені до списку.

Рекомендаційний список включає близько 100 назв. Більшість видань написані старослов’янською мовою.

Усі представлені видання Ви зможете переглянути та прочитати у бібліотеці медичного інституту СумДУ.


Передмова
Людині, яка володіє минулим,

належить майбутнє.

^ Дж. Оруелл
Історія медицини своїм корінням сягає глибини віків. До сторінок цієї історії вписано і великий досвід лікарської практики, і значні наукові досягнення, і діяльність видатних медиків, чиї імена увійшли до скарбниці вітчизняної і світової медицини.

Чому лікареві потрібно знати історію медицини?

Історія медицини допомагає правильно зрозуміти сучасний стан медицини і передбачити перспективи її розвитку. Вивчення минулого медицини дає правильне уявлення про те, як виникли й нагромаджувалися навички розпізнання захворювання, уміння лікувати їх і запобігати їм, як поступово почали правильно розуміти функції організму та зміни їх під час захворювань. Минуле медицини дає змогу простежити в історичній послідовності, як змінювалися зміст медичних знань, спрямованість медичної діяльності, становище медпрацівників у суспільстві залежно від соціального ладу, від розвитку наук, зміни світогляду.

Історія медицини не обмежується вивченням минулого. Її розвиток продовжується все більш стрімкими темпами. Минуле, сьогодення, майбутнє – це лише частки ланцюга історичного розвитку. Вивчення минулого допомагає краще зрозуміти сучасне. Разом з тим пізнання закономірностей попереднього розвитку будь-якого явища та усвідомлення сучасного його стану допомагають краще зрозуміти і науково прогнозувати шляхи його розвитку в майбутньому.

Книги
Вивчай минуле,

якщо хочеш передбачити майбутнє

Конфуцій

612.6

Вильсон Э. Роль клетки въ развитіи и наследственности. - Пер. с англ. В. Линдемана. - М.: Типо-лит. В. Рихтер, 1900. - 460 с.
615.831

Воздушныя и солнечныя ванны. - Пер. с нем. Я.Б. Эйгер. - С-Пб: Современная медицина и гигиена, 1907. - 116 с.
617.7

Годовой отчет глазного отделения одесской городской больницы/ Сост. доктор Шмид. - Одесса: Типография Ульриха и Шульце, 1871. - 133 с.
618

Грубе В.О. Три случая опухолей яичниковъ, полученныхъ при операціяхъ оваріотоміи: fнатомическое и микроскопическое описаніе съ рисунками/ В.О.Грубе, И.П.Лазаревич.- Х.: Университетская типография, 1869. - 22 с.
616.832

Гоуэрс И. Диагностика болезней спиннаго мозга/ Пер. М.М. Зачекъ. - С-Пб: Типография Я. Трея, 1881. - 137 с.
616.8

Давиденкова С.Н. Двусторонній синдромъ зрительныхъ бугровъ/ С.Н.Давиденкова, Р.И.Марголис. - Х.: Харьк. медиц. журнал, 1917. - 25 с.

616-098

Делекторский Н. Матеріалы для сравнительнаго изученія азотистаго обмена у здоровыхъ и больныхъ подъ вліяніемъ щелочно-углекислыхъ вод боржома и виши.- Х.: Типография Карла Счасни, 1895. - 70 с.

61

Двадцатипятилетіе Общества научной медицины и гигіены при Императорскомъ Харьковскомъ университете.- Х.: Типография Адольфа Дарре, 1898. - 58 с.
616.831

Зарубинъ И.К. Два случая огнестрельныхъ ранъ головнаго мозга окончившихся выздоровленіемъ.- Х.: Типография Каплана и Бирюкова, 1886. - 11 с.
616.8

Іосифовъ Г.М. Къ вопросу о нервахъ gl. thymus у человека. - Х.: Типография Адольфа Дарре, 1899. - 60 с.
615.015.32

Историческій очеркъ сооруженія надгробнаго памятника Самуилу Ганеману, основателю гомеопатіи: Къ столетію "Органона"; 1810-1910. - С-Пб, 1910. - 81 с.
61

Исторический очерк Обуховской больницы за 100 лет: Статистика и этиология главных болезней/ Составил Ф. Герман. - С-Пб: Типография Б.Г. Янпольского, 1884. - 130 с.
616.936

К вопросу о подкожных впрыскиваниях Хинина и терапевтическом их значении в болотных лихорадках. Т.1. – С-Пб.: Типография Якова Трея, 1868 - (Диссертация императорской военно-медицинской академии).


616-022.5-053.2

Къ вопросу о скрытомъ туберкулезе глоточной миндалины у детей грудного возраста: Диссертация на степень доктора медицины Ф.П. Полякова.- Вып.94.- С-Пб: Центральная типо-литография М.Я. Минкова, 1900 - 59 с.
616.932

Казловъ Н. Медицинскій отчетъ о холерной эпидеміи въ Кіеве 1847 года/ Н.Казловъ, О.Цыцурин, А.Вальтер. - К.: Типография губернского правления, 1848. - 146 с.
611.013

Кащенко Н. Объ атрофическихъ человеческих зародышахъ: Из эмбриологического кабинета Харьковского университета. - Х.: Университетская типография, 1883. - 72 с.
612.3

Клепиков С.А. Питание русского крестьянства: Материалы по изучению массового потребления. Ч.1. Нормы потребления главнейших пищевых продуктов/ Под ред. А.В. Чаянова.- Вып. II. - М.: Типография «III Интернационал», 1920. - 52 с.
616-002.5

Кожный туберкулез: Труды института кожного туберкулеза (люпозория) Мосздравотдела 1921-1924гг./ Под ред. М.М. Бременера. – Вып. I. - М.: Мосздравотдел, 1924. - 122 с.
612.313

Кульчицкий Н.К. Къ вопросу о тонкомъ строеніи слюнныхъ железъ. Двойное окрашиваніе карминомъ и покриновою кислотой. - Х.: Университетская типография, 1884. - 141 с.
618

Лазаревич И. Діафаноскопія или просвечиваніе въ примененіи къ исследованію тканей и органовъ в женском тазе съ описаніемь случая зачаточного образованія матки и отсутствія рукава. - Х.: Университетская типография, 1868.- 50 с.

618

Лазаревич И. Паразиты женскихъ половыхъ органовъ: Клиническія наблюденія. - Х.: Университетская типография, 1870. - 50 с.
614

Отчетъ медицинскаго департамента Министерства внутреннихъ делъ за 1882 г.- С-Пб: Типография министерства внутренних дел, 1885. - 78 с.
61

Отчетъ Санкт-Петербургской городской санитарной комиссіи за 1887 годъ. - С-Пб, 1887. - 50 с.
616-006

Павлов Е. Къ вопросу объ обратномъ развитіи сосудистыхъ опухолей. – С-Пб: Типография Н.А. Лебедева, 1878. - 12 с.
618

Писемскій Г. Обзоръ деятельности гинекологическаго отделенія Кіевской городской больницы "Цесаревича Александра" въ 1911 г. - К.: Типография насл. Круглянского Спасская, 1912. - 179 с.
616.936

Перельман А.А. Малярийные психозы. С предисловием С.Н. Давиденка. - Баку: Издание Малярийного Комитета, 1923. - 304 с.
612.4

Периц Г. Введение в клинику внутренней секреции: Пер. с нем. – К.: Гос. изд. Украины, 1924. - 230 с.
616.8-009.83

Поляков Д.И. Къ ученію о сенсомоторныхъ явленіяхъ. - Х.: Типография Адольфа Дарре, 1894. - 75 с.
618

Протоколы заседаній акушерско-гинекологическаго общества въ Кіеве, состоящего при Императорскомъ университете Св. Владиміра. Т. 12. Вып. 24. - К.: Типография Императорского ун-та, 1901. - 102 с.

616-002.5-085.831

Рудницкий Н.М. Лечение солнцем туберкулеза: С дополнительной главой о применении солнца при других болезнях. - Л., 1924. - 88 с.
617.7

Румшевич К. К ученію о развитіи глаза (радужной оболочки, циліарного тела, роговицы, склеры, капсулы, хрусталика и стекловиднаго тела).- К.: Университетская типография, 1878. - 55 с.
617

Русская хирургія: Руководство к теоретической, оперативной и клинической хирургии. Т. 4. Общая оперативная хирургия/ Под ред. П.И. Дьяконова, Л.Л. Левшина, В.И. Разумовского и др. Вып. 10. – С-Пб: Практическая медицина, 1903. - 160 с.
617

Русская хирургія: Руководство къ теоретической, оперативной и клинической хирургіи. Повреждение черепа и его содержимого/ Под ред. П.И. Дьяконова, Л.Л. Левшина, В.И. Разумовского и др. Т. 4. Вып. 13. - С-Пб: Практическая медицина, 1904. - 161 с.
612.833.8

Снегирев Ю.В. Матеріалы къ ученію Павлова объ условныхъ рефлексахъ: Спеціализація условного звукового рефлекса у собаки. - С-Пб: Практическая медицина, 1911. - 28 с.

616-092

Трахтенберг М.А. О патогенезе и гистогенезе аневризмъ аорты. - Х., 1908. - 122 с.
61

Труды общества научной медицины и гигиены при Императорском Харьковском университете за 1911-1912 годы/ Под ред. П.А. Полякова. - Х.: Типография Адольфа Дарре, 1912. - 32 с.

611.2

Чугаев А. Материалы для изучения строения органов дыхательного аппарата. - Х.: Типография Адольфа Дарре, 1896. - 94 с.
616.8

Чуевскій И.А. Раздраженіи двигательныхъ нервовъ колебаніями гальваническаго тока. - Х.: Типография Адольфа Дарре, 1892. - 109 с.
616.22

Шилтов А. Къ вопросу объ иннерваціи гортани. - Х.: Уриверситетская типография, 1877. - 79 с.
616-085

Вульф-Изнер А. Руководство по серотерапіи и экспериментальной терапіи: Руководство для клинической практики. - Пер. с нем.- С-Пб: Практическая медицина, 1912. - 402 с.
Протоколи та постанови
61

Постановления IV-го Всеукраинского Санитарного совета (10-15 марта 1925 года)/ Народный комиссариат здравоохранения; Санитарно-эпидемиологический отдел.- Х.: Народный комиссариат здравоохранения, 1925. - 32 с.
61

Протоколы общества Донскихъ врачей за 1910 годъ. - Новочеркасск: Типография "Донской печатник", 1911. - 162 с.
617

Протоколы Русскаго Хирургическаго Общества Пирогова 1897-1898 г. - С-Пб: Печатня С.П. Яковлева, 1900. - 184 с.

61

Протоколы физико-медицинскаго общества, учрежденнаго при императорскомъ московскомъ университете, за вторую половину 1880 года. - М.: Типография М.Н. Лаврова и Ко, 1881. - 83 с.
617

Протоколы и труды Русского Хирургического Общества Пирогова 1899-1900 гг.- С-Пб: Летописи Русской Хирургии, 1901. - 52 с.

Журнали
^ ACTA MEDICA. Неврология: Приложение к журналу "Врачебное дело". - Вып. 3. - Х.: Научная мысль, 1924. - 69 с.
Вестник эндокринологии. Т. 2/ Под ред. Н.И. Коротнева, А.В. Мартынова, О.А. Степуна и др. - М.: Изд. Народного Комиссариата Здравоохранения. – М.: Арбат, 1927.
Военно-медицинский журнал. Кн. 2. – С-Пб: Гл. мед. управление военного мин-ва, 1869. - 24 с.
Русскій журналъ кожныхъ и венерическихъ болезней. Т. III. Вып. № 1. - Х.: Типография Гессень, 1902. - 30 с.
Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Т. ХVIII/ Под ред. Л.Я. Брусиловского, П.Б. Ганнушкина, Т.А. Гейера и др. Вып. 1.- М.-Л.: Госиздат, 1925. - 111 с.
Русский журналъ кожныхъ и венерическихъ болезней. Т. III. № 4/ Ред.-издатель Н.В. Зеленев.- Х.: Типография И.А. Гессен, 1902. - 538 с.
Русскій журналъ кожныхъ и венерическихъ болезней. Т. III. № 6/ Ред.-издатель Н.В. Зеленев. - Х.: Типография И.А. Гессень, 1902. - 790 с.

Русскій журналъ кожныхъ и венерическихъ болезней. Т. IV. № 7/ Ред..-издатель Н.В. Зеленев. - Х.: Типография И.А. Гессен, 1902. - 120 с.
Русскій журналъ кожных и венерическихъ болезней. Т. IV. № 9/ Ред.-издатель Н.В. Зеленев. - Х.: Типография И.А. Гессень, 1902. - 353 с.
Русскій журналъ кожныхъ и венерическихъ болезней. Т. IV. № 11/ Редактор-издатель Н.В. Зеленев. - Х.: Типография И.А. Гессен, 1902. - 594 с.

Роботи на здобуття наукового ступеня
615

Аренсон Я. Къ синтезу оксиалдегидовъ съ ароматическими основаніями: Из химической лаборатории императорского института экспериментальной медицины; диссертация на степень магистра фармации Я. Аренсона. Вып. № 1.- С-Пб.: Типография А.С. Хомского, 1895. - 72 с.
618

Вреден Р.Р. Къ этіологіи цистита: Диссертация на степень доктора медицины Р.Р. Вредена. – С-Пб.: Типография А. Якобсона, 1893. - 79 с.
616-002.4

Лекарь И.Ю. Гангрена ног господарствовавшая в войсках гурійскаго отряда во время турецкой компаніи 1854 года: Диссертация на степень доктора медицины. - Х.: Университетская типография, 1865. - 83 с.
616.6

Дзержинский В. Развитие надпочечных желез, их гистогенез, онтогенез и филогенез: Диссертация на степень доктора медицины. - М.: Типография Императорского Московского Университета, 1910. - 300 с.
612.22:616.8

Окороков Л.М. Къ вопросу о газообмене при душевныхъ заболеваніяхъ. Экспериментально-клиническое изследованіе: Диссертация на степень доктора медицины Л.М. Окорокова. № 8. – С-Пб: Электро-типография Н.Я. Стойковой, 1909. - 147 с.
616.21

Кострицкий Д.П. Къ вопросу о частоте ушныхъ болезней и глухоте въ сельскомъ крестьянскомъ населеніи: По данным поголовного осмотра жителей Романкоуцкой волости, Хотинского уезда, Бессарабской губернии: Диссертация на степень доктора медицины Д.П. Кострицкаго. – С-Пб.: Экономич. типо-литография, 1896. - 117 с.
616-098

^ Курлов М.Г. Усвоеніе и обменъ азотристыхъ веществъ при кормленіи чахоточныхъ по способу Дебова: Диссертация на степень доктора медицины М.Г. Курлова. – С-Пб.: Типография Я. Трей, 1886. - 68 с.
61

Меленфельдомъ Ю. О пептонахъ волокнины: Робота представленная для получения степени доктора медицины Ю. Меленфельдом. - С-Пб.: Типография Якова Трея, 1872. - 28 с.
616.931

Никаноров П. О приготовленіи крепкой противодифтерійной сыворотки: Диссертация на степень доктора медицины П. Никанорова. С-Пб.: Типография Тренке и Фюсно, 1897. - 113 с.

616-002.5

Трескинская А.І. Къ вопросу о действіи солнечнаго света на туберкулезныя бациллы: Диссертация на степень доктора медицины.- С-Пб.: Типография П.П. Сойкина, 1910. - 173 с.
612.461.2

Чельцов М. О значеніи горьких средств в пищеварении и усвоении азотистых веществ: Диссертация на степень доктора медицины Чельцова М. - С-Пб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1886. - 78 с.

616-071.3

Шендриковский И.И. Матеріалы къ анторпологіи бурятъ (селенгинцевъ): Диссертация на степень доктора медицины И.И. Шендриковского. – С-Пб.: Типография Г.А. Бернштейна, 1894. - 156 с.

Іноземні видання
617

Archiv fur klinische chirurgie. - Berlin: Verlag von julius springer, 1925. - 843 c.
617

Albert D. E. Diagnostik der Chirurgischen krankheiten. - Wien: K.K. hof-und universitats-buchhandler, 1887. - 316 c.
Dejerine J. Semiologie des affections du systeme nerveux. - Paris: Masson et cie, 1914. - 592 c.
616.8

Bernhardt M. Die erkrankungen der peripherischen nerven. - Wien: universitats - buchhandler, 1895. - 431 c.
616.13/.14-089

Edwin J.W. Manual of Vascular surgery. Volume 1. - New York: Springer - Verlag, 1918. - 264 c.
617

Payr E. Ergebnisse der chirurgie und orthopadie. - Berlin: Verlag von julius springer, 1925. - 770 c.
617

Sauerbruch F. Chirurgie der brustorgane.- Berlin: Verlag von julius springer, 1920. - 936 c.

Минуле з погляду сучасності
Щоб жити в теперішньому часі,

треба спокутувати минуле,

а для цього його треба знати

А.П. Чехов
Книги
61(091)

Актуальные проблемы истории медицины: Материалы Международной научной конференции/ Под общ. ред. К.К. Васильева. - Сумы: СумГУ, 2005. - 172 с.
61(09)(075.8)

Верхратський С.А. Історія медицини. - 2-е изд., иправл. и доп. - К.: Вища школа, 1974. - 336 с.
61(091)

Грандо О. Подорож в минуле медицини. - Київ: Тріумф, 1995. - 174 с.
61(477.52)

Мусієнко В.К., Задвернюк О.В. Медицина Роменщини: Спроба історичного нарису. - Ромни, 1994. - 146 с.
61.001:378.861(063)

Преподавание истории медицины в высшей школе: История и современное состояние: Международная конференция. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 147 с.
61(09)

Сорокина Т.С. История медицины: Учебник.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ПАИМС, 1994. - 384 с.


61.(091)(075.8)

Сорокина Т.С. История медицины: Учебник.- 5-е изд., перераб., доп. - М.: Академия, 2006. - 560 с.
61(09)(075.8)

Сорокина Т.С. Атлас истории медицины: Учеб. пособие.- М.: Изд. РУДН, 1987. - 168 с.
61(091)(477.52)

Чернобров I.В. Люди милосердя: Сторінки історії медицини Сумщини/ Рец. К.К. Васильєв. - Суми: Корпункт, 2001. - 308 с.
61(091)(042.3)

History of medicine/ O.Holyachenko, G.Konopelko, O.Lytvynova, V.Bolarska, V.Smyrnova. - Тернопіль, 2004. - 125 c.
61(091)

Magner L.N. A history of medicine.- 2-d edition.- Taylor & Francis, 2005. - 611 p.

Статті з періодичних видань
Барштейн Ю., Барштейн В. Незвичайний погляд на історію медицини// Лікування та діагностика. – 2004. – № 2. – С. 59-62.
Блохина Н.Н. К истории устава лечебных заведений 1893 г.// Российский медицинский журнал. – 2002. - № 6. – С. 55-57.
Будко А.А. От "скорбного листа" до истории болезни/ А.А.Будко, Д.А.Журавлев// Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2007. - № 5. - С. 54-56.
Васильев К.Г. Крещение Руси и его значение для формирования медицинских знаний у древних славян // Журнал АМН України. – 2000. - № 1. – С. 200-206.
Вороненко Ю.В. Історія виникнення, становлення та розвитку правового регулювання медичної діяльності на теренах України// Український медичний часопис. - 2007. - № 1. - С. 45-49.
Голяченко А.О. Проблеми української історії медицини та фармації // Вісник соціальної гігієни. – 2002. - № 1. – С. 83-85.
Горелик В. Холодная зима 53-го года: (Из записок сельского врача)// Врач. – 1995. - № 9. – С. 44-45.
Жаворонкова Е.Ю. Возникновение медицинской периодической печати в России // Медицинская консультація. – 1995. - № 1. – С. 15-19.
Калита В. Вони пройшли крізь жорна тоталітаризму // Ваше здоров’я. - 2005. - № 32. – С. 15.
Константинов Б.А., Мирский М.Б. Хирургия от древности до современности: Очерки истории // Хирургия. – 2001. - № 9. – С. 61-64.
Кравченко В. Самые крупные эпидемии в истории человечества // Медицина і здоров'я. - 2007. - № 19. - 17 травня. - С. 4.
Криштопа Б. Органи управління та керівництво охороною здоров’я в період української державності 1917-1919 рр. // Агапіт. – 2000. - № 12. – С. 3-10.
Литовченко Л. Древнеегипетская медицина // Українська медична газета. – 2006. - № 2 (лютий). – С. 24.
Малиновский Н.Н., Балалыкин А.С. Абдоминальная и эндоскопическая хирургия: краткая история и современное состояние // Хирургия. – 1995. - № 5. – С. 7.
Можаровська Т. Медицина Київської Русі // Медицина і здоров’я. – 2005. – 28 квітня. – С. 7.
Омельчук І. Медичні музеї в історичній ретроспективі // Агапіт. – 2000. - № 12. – С. 10-15.
Поппе К.К. История 3-й городской психиатрической больницы им. И.И. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге // Журнал неврологии и психиатрии. - 2007. - № 5. - С. 55-62.
Русанов К.В. Х-лучи в Украине: первые шаги// Новости медицины и фармации. - 2007. - № 17. (октябрь). - С. 29 - 30.
Сорокина Т.С. Врачевание в средневековой Руси: от язычества к христианству // Российский медицинский журнал. – 1996. - № 2. – С. 56-57.
Ціборовський О.М. Охорона здоров'я в Українській Державі (доба Гетьманщини)// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2007. - № 2. - С. 147-152.

Ціборовський О.М. Перші кроки до становлення системи охорони здоров'я в незалежній Україні (доба Центральної Ради)// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2007. - № 1. - С. 102-108.
Ціборовський О.М. Стан організації та управління медичною справою в Російській імперії на початку ХХ століття// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2007. - № 3. - С. 59-66.
Якушко Н. Як народжувалася медицина // Ваше здоров’я. – 2002. – 22-28 листопада; № 45. – С. 14.

ЗМІСТ


  1. Передмова………………………………………...4

  2. Книги……………………………………………...5

  3. Протоколи і постанови…………………………11

  4. Журнали…………………………………………11

  5. Роботи на здобуття наукового ступеня………..13

  6. Іноземні видання………………………………..15

  7. Минуле з погляду сучасності…………………..16


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Організаційно-методичні аспекти доказової медицини: рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному...

Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Актуальные подходы к профилактике акушерских кровотечений у пациенток с преэклампсией / О. В. Грищенко, И. В. Лахно, В. Л. Дудко,...

Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Бут, Г. Сучасні стратегії лікування та профілактики захворювань шийки матки / Г. Бут // Новости медицины и фармации. – 2012. – №20-22....

Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49

Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Ред кол.: О. М. Акмалдінова О. Д. Гнідан та ін. – Вип. 18. – К. Дп "Інформ аналіт агенство", 2009. – 262 с. – з обмінного фонду

Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....

Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бажал А. Столпы и мамонты отечественного образования. Рейтинг классических университетов Украины / Зеркало недели. 2007. №13. 7 13...

Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Антон Павлович Чехов: До 150-річчя від дня народження: рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...

Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconОнмб обласна наукова медична бібліотека Вул. Петропавлівська, 105
Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренка Вул. Роменська, 87 Тел./факс: (0542) 22-15-17

Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Суми в історії І сьогоденні: До 350- річчя міста: Рекомендаційний покажчик/ Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ. Суми: СумДУ,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<