Загальні методичні рекомендації до курсу
НазваниеЗагальні методичні рекомендації до курсу
страница1/20
Дата публикации07.07.2013
Размер1.25 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > Бухгалтерия > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ, ЗА НАПРЯМОМ

0501 "ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО")


^
Харків ХНАМГ 2006

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів 2 курсу денної форми навчання, за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво"). Укл. : Н.Є.Василевська, О.В. Шкурко. – Харків: ХНАМГ , 2006. − 64 с.

Укладачі : Н.Є. Василевська,

О.В. Шкурко

Рецензент : Н.І. Гордієнко

Рекомендовано кафедрою обліку та аудиту,
протокол № 6 від 13 грудня 2005 р.
^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ
Бухгалтерський облік, як визначено Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, є процесом виявлення, виміру, реєстрації, накопичування, узагальнення, збереження і передачі інформації про діяльність підприємства внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття рішень. Разом з тим, бухгалтерський облік – це система, яку складають дві взаємозв'язані та взаємозалежні облікові підсистеми – управлінський облік та фінансовий облік, – кожна з яких має своє призначення в єдиному процесі організації та управління підприємством.

Якісний рівень бухгалтерського обліку безпосередньо залежить від якісного рівня його інформації. Інформація бухгалтерського обліку широко використовується під час здійснення аналізу, контролю, планування, прогнозування, менеджменту тощо. Таким чином, дані, які вона містить в собі, повинні бути вірогідними та повними, тобто такими, на основі яких було б можливе не тільки відображення реального руху усіх грошових, фінансових і матеріальних потоків підприємства, але й подальше прийняття будь-яких зважених економічних рішень. Через це роль бухгалтерського обліку, як однієї з найважливіших підсистем інформаційного забезпечення управління підприємством, невпинно зростає, а процеси, що пов'язані з його організацією, весь час ускладнюються.

Головною метою реорганізації системи бухгалтерського обліку в Україні є прискорення її адаптації до ринкових змін, приведення її у відповідність із міжнародними стандартами, створення умов щодо високоефективного правового господарювання усіх вітчизняних економічних суб'єктів.

Для реалізації зазначеної мети на рівні підприємств відбувається реформування методологічних засад організації бухгалтерського обліку, спрямоване на формування й використання кожним окремим підприємством особистої облікової політики. Це й дозволить суттєво покращити загальну ефективність управління й господарювання як на макрорівні економіки нашої країни, так і в загальнодержавних її межах.

Саме тому вивчення теоретичних і практичних основ організації облікової роботи за нових умов господарювання та організації облікового процесу в нашій державі набуває надто важливого значення.

Мета курсу: формування системи знань про організаційні засади ведення бухгалтерського обліку на підприємствах України і, зокрема, оволодіння загальною методологію здійснення бухгалтерського обліку на рівні окремого підприємства.

Завдання курсу:

1) Ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо організації бухгалтерського обліку в Україні;

2) Визначення предмету, об'єкту і методу бухгалтерського обліку;

3) Оволодіння технікою складання бухгалтерського балансу;

4) Практичне застосування бухгалтерських рахунків, Плану рахунків бухгалтерського обліку (активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій) і методу подвійного запису;

5) Ознайомлення з організацією бухгалтерського документообороту на підприємстві;

6) Визначення основних бухгалтерських процесів та порядку їх обліку;

7) Основні вимоги щодо складання фінансової звітності.
^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
Студенти повинні:

вивчити методи організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємствах з використанням прогресивних форм і національних стандартів;

оволодіти методикою складання бухгалтерського Балансу вітчизняного підприємства;

надбати знання щодо складу та структури фінансової звітності;

набути навички опрацювання і використання облікової інформації в управлінні;

вміти використовувати чинну законодавчо-нормативну базу національного бухгалтерського обліку.

^ НЕОБХІДНА НАВЧАЛЬНА БАЗА ПЕРЕД ПОЧАТКОМ

ВИВЧЕННЯ КУРСУ
Студентам необхідно ознайомитись із основними (базовими) економічними поняттями (тобто добре оволодіти категорійним інструментарієм, який широко використовується економічною наукою): саме з цієї навчальної бази розпочинається поглиблене розуміння економічних явищ і процесів за нових умов господарювання.

Для успішного оволодіння курсом “Бухгалтерський облік” студенти попередньо освоюють як його теоретичну базу головні положення економічної теорії (курси “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”).

Вивчення бухгалтерського обліку тісно пов'язане з такими дисциплінами, як: “Економіка підприємства”, “Статистика”, “Фінанси”, “Страхування” та ін.

Комплексне надання базових економічних знань студентам, послідовне формування у них необхідних навичок та вмінь створюють умови щодо успішного оволодіння методологічним інструментарієм бухгалтерського обліку, в тому числі дозволяють розуміти структуру активів, зобов'язань і власного капіталу; складати і читати бухгалтерський Баланс; оволодіти порядком складання фінансової звітності.
^ ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИКІВ, ЯКИМИ ПОВИНЕН

ОВОЛОДІТИ СТУДЕНТ
Вивчивши даний курс, студент повинен знати основи організації національного бухгалтерського обліку, вміти застосовувати набуті знання для правильності бухгалтерського оформлення господарських операцій, складання бухгалтерського Балансу підприємства та порядок заповнення фінансової звітності. Необхідним також є знання основної первинної документації й облікових регістрів, вміння користуватися ними.

І. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Завдання № 1 до теми 1 “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТНІСТЬ І ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ”
Вправа 1.1. “Визначення сутності бухгалтерського обліку”
Треба: До схеми (рис. 1.1) внесіть та розташуйте у логічній послідовності необхідні складові (узагальнення, вимірювання, накопичення, виявлення, передавання, зберігання, реєстрації), за допомогою яких бухгалтерський облік можна визначити як процес.

Рис. 1.1 – Складові визначення бухгалтерського обліку як процесу
Вправа 1.2. “Види господарського обліку”
Треба: Визначити, до яких з видів господарського обліку ─ оперативного, статистичного або бухгалтерського ─ слід відносити такі події:

 • одержання від постачальника матеріалів;

 • контроль за виконанням договорів поставки;

 • чисельність робітників підприємства;

 • вихід працівників на роботу;

 • визначення рівня продуктивності праці на підприємстві;

 • обсяги кредитів, які були надані підприємству банком;

 • визначення розміру прибутку за звітний період;

 • контроль за обсягами реалізованої продукції за один день.


Вправа 1.3. Види вимірників, що використовує бухгалтерський облік
Треба: встановити, які види вимірників застосовує підприємство “Профіль” у своїй господарській діяльності:

короткострокова позика банку ─ 5 000 грн.,

гроші в касі ─ 200 грн.;

витрати на ремонт будівлі цеху ─ 10 людино-днів;

фарба біла для фарбування стін ─ 20 л;

цвяхи ─ 7 кг;

відпрацьований робітниками час ─ 60 людино-годин;

станки токарні ─10 шт.;

паливо ─ 100 грн.;

столи канцелярські ─ 15 шт.;

матеріали ─ 7 000 грн.,

деревина ─ 80 м3.
^ Вправа 1.4. “Зовнішні і внутрішні користувачі економічної інформації”
Треба: визначити, які з перелічених користувачів інформації про діяльність підприємства ВАТ “Профіль” належать до зовнішніх, а які ─ до внутрішніх: постачальники сировини та матеріалів; робітники цехів допоміжного виробництва; фінансові аналітики з районного фінансового відділку; керівники структурних підрозділів підприємства ВАТ “Профіль”; податкові органи; арбітражний суд; члени Правління; аудитори; покупці й замовники продукції ВАТ “Профіль”; банківські менеджери; інвестори, які цікавляться діяльністю підприємства; керівники структурних підрозділів підприємства; органи державної статистики; робітники цеху основного виробництва; депутати місцевої Ради, акціонери підприємства?

Далі згрупуйте зовнішніх користувачів за такими ознаками, табл. 1.1.
^ Таблиця 1.1 – Зовнішні користувачі інформації про діяльність підприємства


Користувачі

1) з прямим фінансовим інтересом

2) з непрямим фінансовим інтересом

3) без фінансового інтересу

….

….

….


Вправа 1.5. “Користувачі та інформація, що ними використовується”
Треба: визначити користувачів інформації для кожного з її видів. У табл. 1.2 слід зазначити відповідного користувача інформації навпроти кожного окремого її виду.
^ Таблиця 1.2 – Користувачі та вид економічної інформації, що їх цікавить


Вид інформації

Користувачі інформації

1

2

 1. Середня заробітна плата на підприємстві
 1. Обсяги виробництва
 1. Строки та інші умови окупності коштів, що були вкладені підприємством у розвиток іншого підприємства
 1. Удосконалення технологічного процесу
 1. Кількість робітників підприємства
 1. Розмір кредиту
Продовження табл. 1.2

1

2

 1. Платоспроможність підприємства


 1. Збитки підприємства у звітному періоді

Вправа 1.6. “Вимоги до бухгалтерського обліку”
Треба: за допомогою табл. 1.3 пов'язати вимоги, перелічені нижче, з їх характеристикою. Для цього проставити ліворуч від терміну відповідну літеру.
^ Таблиця 1.3 – Вимоги до бухгалтерського обліку та їх характеристика

Вимога

Літера правильної відповіді
Характеристика
1

2
3

1. Своєчасність
(А) Ця вимога означає, що при достатній повноті та своєчасності облік має здійснюватися при мінімальних витратах

Продовження табл.1.3

1

2

3

2. Економічність і раціональність обліку
(Б) При невиконанні цієї вимоги неможливо робити правильні висновки щодо виконання плану та відхилення від нього

3. Порівняність показників обліку з показниками плану
(В) Облік має охоплювати всі сторони господарської діяльності, забезпечуючи необхідну інформацію, але без надмірної деталізації показників


7. Точність та об’єктивність даних
(Ж) Забезпечується документуванням усіх господарських операцій, правильним проведен-ням інвентаризації, бухгалтерських записів, оцінки, калькулювання, розподілу витрат

Завдання № 2 до теми 2 “ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ”
Вправа 2.1. Групування ресурсів підприємства за їх складом, розміщенням і використанням
Треба: Використовуючи дані табл. 2.1, згрупувати за допомогою табл. 2.2 ресурси (господарські засоби) меблевої фабрики за такими класифікаційними групами: основні засоби, матеріально-сировинні ресурси, готова продукція, грошові кошти в касі, грошові кошти на рахунках у банку, засоби в розрахунках (розрахунки з підзвітними особами та розрахунки з іншими юридичними та фізичними особами).
^ Таблиця 2.1 – Склад ресурсів (господарських засобів) меблевої фабрики ТОВ “Вітязь” станом на 1 лютого 200_ року

Вид ресурсу підприємства

Сума, грн.

1 варіант

2 варіант

3 варіант

1

2

3

4

 1. Дошки меблеві, соснові, на складі

5 400

8 300

4 600


 1. Поточний рахунок в АКБ “Правекс-Банк” (у національній валюті)

50 000

70 000

25 000

Продовження табл. 2.1


1

2

3

4

 1. Заборгованість завідуючого складом Василенка А.К. за авансом, виданим йому на господарські витрати

600

400

500


Разом


^ Таблиця 2.2 – Групування ресурсів меблевої фабрики ТОВ “Вітязь”

на 1 лютого 200_ року, грн.Групи ресурсів

Розрахунок складання між собою сум окремих видів ресурсів, за групами, до яких вони належать

Загальна

сума ресурсів

1

2

3

Основні засоби
Засоби в розрахункахРазом

Методичні вказівки до виконання вправи 2.1
1. Студенти академічної групи розподіляються на три мікрогрупи, відповідно до наявної кількості варіантів вправи. Кожна мікрогрупа виконує один з обраних нею варіантів.

2. Спочатку в табл. 2.1 слід визначити загальний підсумок ресурсів підприємства за строкою “Разом”.

3. Потім перенесіть суми по кожному виду ресурсів меблевої фабрики ТОВ “Вітязь” з табл. 2.1 до колонки 2, табл. 2.2, де зберіть загальну їх вартість, за кожною з класифікаційних груп.

Роз’яснення. Наприклад, на складі підприємства на якусь звітну дату знаходились такі його ресурси, як: скло віконне, вартістю 1 000 грн., дошки дубові – 5 200 грн., фарба для дерева – 500 грн. Усі ці ресурси належать до однієї й тієї ж класифікаційної групи “Матеріально-сировинні ресурси”. Тож, щоб отримати змогу визначити загальну вартість усіх матеріально-сировинних ресурсів, що належать підприємству на звітну дату треба скласти між собою вартість окремих видів цих ресурсів (1 000 грн. + 5 200 грн. + 500 грн. = 6 700 грн.). Таким чином, загальна вартість матеріально-сировинних ресурсів підприємства на звітну дату складає 6 700 грн. Аналогічно треба групувати й інші види ресурсів підприємства.

4. Далі, в табл. 2.2 необхідно підбити підсумки: підсумок за кожною класифікаційною групою ресурсів та загальний їх підсумок (тобто, визначити загальну вартість ресурсів, якими володіє меблева фабрика).

5. Порівняйте між собою загальні підсумки вартості ресурсів, отриманих Вами у табл. 2.1 (строка “Разом”) й у табл. 2.2. Якщо вони співпадають, вправа була виконана Вами правильно.
Вправа 2.2. “Групування ресурсів підприємства за джерелами їх утворення та цільовим призначенням”
Треба: Використовуючи дані табл. 2.3, згрупувати джерела утворення ресурсів підприємства за такими класифікаційними групами: статутний капітал, прибуток, кредити банку, розрахунки з постачальниками, розрахунки з оплати праці (див. вправу 2.1).
^ Таблиця 2.3 – Склад джерел утворення ресурсів (господарських засобів) меблевої фабрики ТОВ “Вітязь” на 1 лютого 200_ року, грн.


Джерело ресурсу (господарського засобу)

Сума, грн.

1 варіант

2 варіант

3 варіант

Статутний капітал

160360

230970

150230


РазомЗавдання № 3 до теми 3 “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС”
Вправа 3.1. Складання балансу на підставі інвентарних даних
Треба: скласти баланс підприємства ВАТ “Альянс” за наведеними в табл. 3.1 даними (в грн.).
^ Таблиця 3.1 – Дані для складання Балансу ВАТ “Альянс”

станом на 31.12.200 Х року, грн.


Дані про підприємство

Варіант

1

2

3

4

5

1) Виробничі запаси

24 020,0

4 083,4

10809,0

6 485,4

4 804,0


5) Поточний рахунок

12 350,0

2 099,5

5557,5

3 334,5

2 470,0

6) Розрахунки з кредиторами

351,0

59,67

157,95

94,77

70,1

11) Каса

520,0

188,4

234,0

140,4

144,0


Вправа 3.2. Зміни, які відбуваються в балансі підприємства
Треба: 1) визначити вплив на бухгалтерський баланс кожної з наведених операцій підприємства ВАТ “Альянс”, які мали місце у звітному періоді (200 Х+1 р.), грн.:

 • придбані покупні напівфабрикати у постачальників (розрахунок за них не здійснений) – 25 000;

 • нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва – 32 000;

 • з заробітної плати працівників утримано прибутковий податок – 4 000;

 • видана підзвітній особі сума на відрядження з каси підприємства – 120;

 • зарахована на поточний рахунок короткострокова позика банку – 15 000;

 • відпущені матеріали зі складу у виробництво – 2 800;

 • повернуто до каси залишок невикористаних підзвітних сум – 10;

 • отримані в касу підприємства з поточного рахунку у банку грошові кошти для виплати заробітної плати – 3 000;

 • виплачена персоналу заробітна плата – 2 990;

2) вказати їх типи, використовуючи для цього табл. 3.2,
^ Таблиця 3.2 – Зміни в балансі під впливом господарських операцій


Зміст господарських

операцій

Сума, грн.

Зміни в балансі

Тип

змін

Актив

Пасив

збіль-шення

змен-шення

збіль-шення

змен-шення

……………………

…..
3) скласти баланс на кінець звітного періоду, використовуючи дані з вправи 3.1.
Завдання № 4 до тем 4 “РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС” та 5 “ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ”
Вправа 4.1. “Класифікація бухгалтерських рахунків”
Треба: 1) надати характеристику за структурою та призначенням таким рахункам, як: основні засоби; поточний рахунок; сировина і матеріали; каса; статутний капітал; розрахунки з різними дебіторами; готова продукція; нерозподілений прибуток; паливо; розрахунки з виплати робітникам; активи на відповідальному зберіганні; незавершене виробництво; товари; короткострокові позики; бланки суворого обліку;

2) охарактеризувати перелічені рахунки за економічним змістом;

3) там, де це можливо, представити рахунки у графічному вигляді (тобто, у вигляді “Т”-рахунку): вказати назву та окремі структурні частини; визначити відношення рахунку до балансу (до складу якої статті він має входити).
Методичні вказівки до виконання вправи 4.1
Для виконання першої вимоги завдання рекомендуємо скористатися табл. 4.1, за такою формою:
^ Таблиця 4.1 – Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

за структурою та призначенням

Основні

Регулюючі

Операційні

Фінансово-результатні

Забалансові

....

....

....

....

....


Аналогічну таблицю ви можете скласти також для виконання й другої вимоги завдання, за вільною формою.
Вправа 4.2. “Визначення оборотів та сальдо по рахунках”
Треба: 1) відкрити (у графічному вигляді) рахунок „Паливо” (грн.), відобразити його обороти за місяць і визначити сальдо на кінець місяця на 31.03.200 Х р., якщо відомо наступне: початкове сальдо по рахунку „Паливо” складало 1 500 грн.; протягом березня 200Х року мали місце наступні події:

 • 03.03.2006 р. надійшло паливо на суму 1 280 грн.;

 • 07.03.2006 р. відпущено паливо на потреби виробництва на 500 грн.;

 • 11.03.2006 р. надійшли матеріали від постачальників сумою 340 грн.;

 • 25.03.2006 р. відпущено паливо на потреби цеху 200 грн.;

2) відкрити (у графічному вигляді) рахунок „Короткострокові позики”, відобразити його структурні елементи та обороти за місяць, визначити сальдо по рахунку на початок місяця, якщо відомо: початкове сальдо по рахунку „Короткострокові позики” складало 50 000 грн., станом на 30 вересня 200 Х р.; протягом вересня 200 Х р. мали місце наступні події:

 • 05.09 – взятий короткостроковий кредит у банку АКБ “Аваль” на суму 50 000 грн.;

 • 12.09 – надійшли матеріали до виробництва в сумі 15 000 грн.;

 • 19.09 – перераховані з поточного рахункуа кошти для розрахунка за короткостроковий кредит в сумі 22 000 грн.;

3) закрити рахунок по розрахунках з бюджетом за податками наприкінці місяця, якщо відомо: заборгованість підприємства на 01.04.200 Х р. складала 2 500 грн. і протягом квітня того ж року вона збільшилась на 1 480 грн.
Вправа 4.3. “Застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку”
Треба: визначити коди (шифри) наведених рахунків та пояснити, як розшифровуються коди рахунків (табл. 4.2).
^ Таблиця 4.2 – Рахунки та їхні коди

Код рахунка

Назва рахунка

Код рахунка

Назва рахунка

1

2

1

2
Знос основних засобів
Додатковий капітал
Розрахунки з оплати праціСировина і матеріали
Готова продукція
Розрахунки зі страхування
Каса
Рахунки в банках
Основні засоби


Розрахунки з постачальниками і

підрядниками
Короткострокові позики
Резервний капітал


Методичні вказівки до виконання вправи 4.3
Застосуйте для виконання вправи План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Вправа 4.4. “Використання Інструкції по застосуванню Плану рахунків”
Треба: 1) відкрити “Т”-рахунки по кожному з наведених в табл. 4.2 рахунків синтетичного обліку та вказати, де відбувається отримання коштів по них, а де – їхня витрата;

2) пояснити, до яких класів рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку належать рахунки бухгалтерського обліку: 201, 511, 80, 501, 99, 92, 722, 661, 651, 23, 131, 102, 154, 44, 311, 301, 25, 40, 361, 631;

3) розібрати, для чого призначений кожний рахунок (див. першу та другу вимоги вправи), що означають їх дебетові та кредитові обороти, які з перелічених нами рахунків не повинні мати залишків і чому так відбувається.
Методичні вказівки до виконання вправи 4.4
Під час виконання вправи застосовуйте Інструкцію про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку.
Вправа 4.5. “Синтетичні та аналітичні рахунки”
Треба: 1) відкрити перелічені синтетичні рахунки бухгалтерського обліку: 60, 95, 93, 70, 66, 65, 131, 10, 15, 30, 02, 43, 26, 13, 44, 46, 39, вказавши їхній код та назву;

2) визначте, до якої класифікації рахунків вони належать (див. вправу 4.1), чому, як вони використовуються;

3) до чотирьох-п’яти з них, на ваш вибір, відкрийте декілька аналітичних рахунків та поясніть, для чого вони потрібні.
Завдання № 5 до тем 6 “ПЕРВИННЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ” та

^ 7 “ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ”
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Загальні методичні рекомендації до курсу iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “Вікова психологія” для студентів, які навчаються за спеціальністю “Практична...

Загальні методичні рекомендації до курсу iconМетодичні рекомендації до вивчення курсу Одеса «спд фридман»
«Культурна антропологія як наука: предмет, методи, історія становлення», «Якісні дослідження», «Організація польового дослідження»....

Загальні методичні рекомендації до курсу iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни...
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...

Загальні методичні рекомендації до курсу iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Методологія наукових досліджень» для студентів за напрямом...

Загальні методичні рекомендації до курсу iconМетодичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів...
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к е н., доцента...

Загальні методичні рекомендації до курсу iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства»...

Загальні методичні рекомендації до курсу iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Історія І філософія науки І техніки» для студентів за напрямом...

Загальні методичні рекомендації до курсу iconМетодичні рекомендації надані на 32 аркушах для використання їх у...
Міський методичний кабінет направляє методичні рекомендації щодо загальних підходів до написання психолого-педагогічної характеристики...

Загальні методичні рекомендації до курсу iconМетодичні рекомендації з дисципліни «основи інженерно-педагогічної...
Комп’ютерні технології запропоновано матеріал для підготовки до практичних занять з вищеозначеного курсу. Методичні рекомендації...

Загальні методичні рекомендації до курсу iconМетодичні рекомендації для підготовки до
«Організація перевезень І управління на водному транспорті студент(прізвище,ім'я,по батькові) (курс, шифр групи) ізмаїл 2012 р. Питання...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<