Наказ
НазваниеНаказ
Дата публикации22.08.2013
Размер91.2 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Бухгалтерия > Документы
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.06.2010 N 372
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 липня 2010 р.

за N 515/17810


Про затвердження Змін до Положення про документальне

забезпечення записів у бухгалтерському обліку


Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського

обліку при Міністерстві фінансів України Зміни до Положення про

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95

N 88 ( z0168-95 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

05.06.95 за N 168/704 (далі - Зміни), що додаються.
2. Управлінню методології бухгалтерського обліку

(Пархоменко В.М.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу протягом п'яти робочих

днів з дня його видання у встановленому порядку на державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2.2. У десятиденний строк з дня видання цього наказу

забезпечити оприлюднення Змін на веб-сайті Міністерства фінансів

України в мережі Інтернет.
3. Цей наказ набирає чинності через десять днів після

державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Єфименко Т.І.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України

з питань регуляторної політики

та підприємництва М.Бродський
Голова

Державного казначейства України С.І.Харченко
Міністр

внутрішніх справ України А.В.Могильов
Голова Державного комітету

статистики України О.Г.Осауленко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

07.06.2010 N 372
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 липня 2010 р.

за N 515/17810


ЗМІНИ

до Положення про документальне забезпечення

записів у бухгалтерському обліку

( z0168-95 )


1. У главі 2:
1.1. В абзаці першому пункту 2.1 слова "письмові свідоцтва"

замінити словами "документи, створені у письмовій або електронній

формі".
1.2. У пункті 2.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.3. Первинні документи, створені в електронному вигляді,

застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог

законодавства про електронні документи та електронний

документообіг.";

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим.
1.3. У пункті 2.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.4. Первинні документи повинні мати такі обов'язкові

реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких

складений документ, назва документа (форми), дата і місце

складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру

господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі),

посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської

операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний

підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка

брала участь у здійсненні господарської операції.";

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим.
1.4. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Документ має бути підписаний особисто, а підпис може

бути скріплений печаткою. Електронний підпис накладається

відповідно до законодавства про електронні документи та

електронний документообіг.

Використання при оформленні первинних документів

факсимільного відтворення підпису допускається у порядку,

встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства.".
1.5. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Первинні документи складаються на бланках типових і

спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної

влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із

використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити

обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих

форм.".
1.6. Абзац перший пункту 2.9 викласти в такій редакції:

"2.9. У випадках, установлених законодавством, а також

відповідними органами державної влади України, бланки первинних

документів можуть бути віднесені до бланків суворої звітності.

Бланки суворої звітності друкуються за зразками типових або

спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної

влади за погодженням із спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади у галузі статистики і Міністерством

фінансів України, із обов'язковим друкуванням на бланках

квитанцій, білетів, талонів, абонементів тощо їх номінальної

вартості. Всі бланки суворої звітності підлягають нумерації,

спосіб нанесення якої (нумератором, типографським способом)

встановлюють відповідні органи державної влади.";
1.7. У пункті 2.10 слово "терміну" замінити словом "строку".
1.8. Пункт 2.12 викласти в такій редакції:

"2.12. Електронний документ створюється з дотриманням вимог

законодавства про електронні документи та електронний

документообіг.".
1.9. У другому реченні пункту 2.16 слова "головному

бухгалтеру" замінити словом "керівнику".
1.10. Пункт 2.17 доповнити словами ", або відмітку, придатну

для її оброблення електронними засобами.".
2. У главі 3:
2.1. У пункті 3.1 слово "машинні" замінити словом

"електронні".
2.2. У пункті 3.3 слово "машинозчитуваних" замінити словом

"електронних".
2.3. У підпункті 3.7 слова "відповідною інструкцією" замінити

словами "відповідними нормативно-правовими актами".
3. У главі 4:
3.1. Пункт 4.3 доповнити новим реченням такого змісту:

"Довідка має наводити причину помилки, посилання на документи та

облікові регістри, в яких допущено помилку, і підписується

працівником, який склав довідку, та після її перевірки - головним

бухгалтером.".
3.2. Пункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6. Виправлення помилок у документах і регістрах, що

створені у формі електронного документа, здійснюється відповідно

до законодавства.".
4. У пункті 5.2 глави 5 слово "термін" замінити словом

"строк".
5. У главі 6:
5.1. Пункт 6.4 викласти в такій редакції:

"6.4. Первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська

звітність, створені у формі електронного документа, повинні

зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу

перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не

повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних

документів на папері.".
5.2. Пункт 6.6 викласти в такій редакції:

"6.6. Строк зберігання первинних документів, облікових

регістрів, бухгалтерської та іншої звітності в архіві

підприємства, установи визначається згідно з нормативно-правовим

актом з питань визначення строків зберігання документів,

затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної

справи і діловодства.".
5.3. В абзаці третьому пункту 6.10 слово "термін" замінити

словом "строк".
Начальник Управління

методології

бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Наказ iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Комиссия по уложению и Наказ...

Наказ iconНаказ
Державній адміністрації залізничного транспорту України (Костюк М. Д.) довести цей наказ до відома причетних працівників залізничного...

Наказ iconНаказ

Наказ iconНаказ №236 от 04. 04. 2012 Наказ моз україни від 04. 04. 2012 №236...
Наказ моз україни від 04. 04. 2012 №236 "Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених...

Наказ iconНаказ Міністерства фінансів України

Наказ iconНаказ Міністерства фінансів України

Наказ iconНаказ Міністерства фінансів України

Наказ iconНаказ про припинення трудового договору

Наказ iconНаказ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Наказ iconНаказ
Щодо запровадження та функціонування єдиної системи енергетичного аудиту та менеджменту з енергозбереження в Україні

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<