2. Теорія граничної продуктивності (Закон спадаючої віддачі. Середня І гранична продуктивність. Граничні витрати І гранична продуктивність)
Скачать 279.29 Kb.
Название2. Теорія граничної продуктивності (Закон спадаючої віддачі. Середня І гранична продуктивність. Граничні витрати І гранична продуктивність)
страница1/4
Дата публикации24.02.2013
Размер279.29 Kb.
ТипЗакон
uchebilka.ru > Экономика > Закон
  1   2   3   4
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬЕТ
ПРОФОРМА

МОДУЛЬ: МЕНЕДЖМЕНТ ПРОДУКТИВНОСТІ


СЕМЕСТР: 9

КРЕДИТИ: 2 (72 год. )

БАЗОВІ КУРСИ: Економіка праці і соціально-трудові відносини; Економіка праці в організації

РІВЕНЬ: магістрат

КАФЕДРА: управління персоналом і економіка праці
МЕТА КУРСУ: формування у студентів поняття значущості і змісту конкретних методів управління, змін і контролю, оцінки і планування продуктивності праці на підприємствах, організація, промислових фірмах, а також, як основного напрямку підвищення ефективності праці як всього персоналу в цілому, так і конкретного працівника.
^ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Після успішного завершення модулю студенти демонструють:

розуміння теоретичних проблем управління продуктивністю праці;

знання методів і процедур вимірювання продуктивності праці;

знання і практичне вміння в управлінні продуктивністю на підприємстві;

вміння самостійно аналізувати і оцінювати стан роботи на підприємстві в сфері управління продуктивністю праці.

^ ЗМІСТ КУРСУ І КОРОТКА АНОТАЦІЯ ТЕМ

Тема 1. Предмет і метод курсу «Менеджмент продуктивності». Продуктивність і ефективність праці (Предмет, метод і задачі курсу. Характеристика понять “продуктивність” і “продуктивність праці”. Зміст категорій ефективності і результативності праці. Система індикаторів по Д.С.Сінку).

^ Тема 2. Теорія граничної продуктивності (Закон спадаючої віддачі. Середня і гранична продуктивність. Граничні витрати і гранична продуктивність).

Тема 3. Закон зміни результативності праці (Сутність і значення законів зміни результативності праці. Ефективність праці як єдність його кількості і якості. Зміна вартості кінцевого продукту праці).

^ Тема 4. Система зміни продуктивності праці (Елементи теорії зміни. Метод номінальної групи. Багатофакторна модель змін. Багатокритеріальний метод змін результативності. Освіта робітників як сигнал про рівень їх продуктивності).

^ Тема 5. Оцінка і контроль продуктивності праці (Дослідження динаміки продуктивності праці і трудомісткості продукції. Оцінка впливу продуктивності праці на обсяг випуску продукції. Використання робочого часу як фактор зміни продуктивності праці. Вплив продуктивності праці на чисельність і структуру кадрів).

^ Тема 6. Методи управління продуктивністю (Підсистема управління продуктивністю праці на підприємстві. Діяльність бригад результативності / продуктивності. Методи перепроектування робіт і збагачення праці. Використання теорії підкріплення і регулювання поведінки. Система стимулювання як метод управління продуктивністю праці).

^ Тема 7. Система управління продуктивністю праці на підприємстві (Зміна та аналіз продуктивності праці на підприємстві. Структура системи показників зміни продуктивності праці. Особливості зміни продуктивності праці керівників, фахівців и службовців).

^ Тема 8. Розробка програм управління продуктивністю праці (Концептуальна трьохосьова таксономія – як основа розробки програм. Етапи стратегічного планування в структурі проектування програм управління продуктивністю праці).

^ Тема 9. Планування продуктивності праці (Значення планування продуктивності праці. Вплив структурних зрушень на продуктивність праці. Підвищення продуктивності праці за рахунок підвищення технічного рівня підприємства. Розрахунок впливу галузевих факторів).

^ Тема 10. Планування чисельності працівників (Планування чисельності основних робочих – відрядників. Планування чисельності почасових робочих. Визначення чисельності фахівців і службовців. Додаткова потреба в кваліфікованих робочих і фахівцях).
^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, самостійна робота студентів

Лекції – 2 години на тиждень

18 години

Консультації – 1 година за семестр

1 година

Самостійна робота – підготовка до семінарів, написання рефератів, рішення задач

54 годин


^ ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Оцінка модуля складається з оцінок за наступні види робіт:

позитивне складання двох змістовних модулів складає 30% загальної оцінки модуля;

додаткові форми контролю складають 20% загальної оцінки модуля

іспит - 50%.
^ Форми самостійної роботи: вивчення теоретичного матеріалу, конспектування літературних джерел за рекомендацією викладача; написання рефератів під час самостійної позаурочної роботи; підготовка до практичних аудиторних робіт; виконання домашніх практичних робіт; підготовка до захисту практичних робіт; підготовка до контрольних робіт; рішення задач по розрахунку показників продуктивності праці.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Модуль 1

Модуль 2

Додаткові форми

Іспит15%

15%

20%

50%

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10


3

3

3

3

3

3

3

3

3

3


90-100 балів – «відмінно» – студент дав правильну вичерпну відповідь на поставлені питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аналізувати фактичний матеріал і статистичну інформацію, аргументувати своє ставлення до відповідних категорії, залежностей і явищ креативно мислити. Студент безперечно в усіх відношеннях виконав завдання, своєчасно і належним чином його оформив.

75-89 балів – «добре» – студент в цілому відповів на поставлені питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився до використанні понятійного апарату. Завдання виконання, однак маються незначні зауваження з логіки викладання матеріалу.

50-74 балів – «задовільно» – студент дав неповну відповідь, ухилився від аргументування, показав незадовільне знання понятійного апарату і літературних джерел. Завдання в цілому виконано, надано своєчасно, однак мають місце окремі зауваження: частина інформації відсутня або вона суперечлива, оформлення завдання задовільне.

1-49 балів – «незадовільне» – студент дав неправильну відповідь на питання або взагалі нічого не відповів, при проведенні контролю використав заборонені джерела, підказки. Завдання виповнено не в повному обсязі, відсутня основна інформація або вона сумнівна, застаріла, завдання оформлено з суттєвими порушеннями стандартів, надано несвоєчасно.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Кремев Г.Р. Управление производительностью и качеством: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 256 с.

2. Левицький Є.Г. Типова система управління продуктивністю на підприємстві. Продуктивність / Науково-практичний журнал. – 1997. - №3. – С.2-15.

3. Менеджмент продуктивності: Навч.посіб. / Укл. А.О.Ласкавий. – К.: КНЕУ, 2004. – 288 с.

4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело. – 702 с.

5. Попов Л.А. Анализ и моделирование трудовых показателей: Учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999. - 208 с.

6 Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: экономическая теория труда: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 400 с.

7. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, изменение и оценка, контроль и повышение. Пер. с англ. / Обл. ред. и вступ. ст. В.И.Данилова – Данилька. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с.

8. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. – М.: Бизнес-Информ, 1997. – 200 с.
ВИКЛАДАЧ, ЯКИЙ ВИКЛАДАЄ МОДУЛЬ:

Керівник модулю: Александров Г.І., ст..викл.

Лектор: ст.викл. Александров Г.І.
Тема 1. Производительность и эффективность труда
Современные подходы к трактовке понятия производительности. Характеристика понятий “производительность” и “производительность труда” в соответствии с рекомендациями Международной организации труда. Значение понятий эффективности труда, конкретного труда и рабочего времени, как ключевых слов, образующих категорию производительности. Подход к производительности труда Меликьяна Г.Г.: понятия производительности труда в узкой технической концепции и в широкой общественной концепции. Две группы факторов повышения эффективности затрат живого и прошлого труда.

Соотношение категорий эффективности, результативности и производительности труда. Необходимость пересмотра сущности и содержания основных экономических категорий в условиях формирования рыночных отношений. Количественная характеристика категории эффективности труда. Эффективизация труда. Функциональные связи между эффективностью труда и эффективностью производственно-хозяйственной деятельности. Понятие и показатели стабильности труда. Психофизиологическая и социальная эффективность труда. Характеристика категории результативности труда. Критерии результативности (система индикаторов) по Д.С. Синку.

Взаимосвязи показателей результативности, эффективности и производительности труда. Важность в этой системе показателя производительности по полным затратам (коэффициент производительности). Значение производительности, как категории, отражающей комплексную оценку эффективности любой производительной деятельности. Цель и значение изменения производительности труда. Критерий производительности, как источник информации о результативности организационной системы в целом.
Тема 2. Теория предельной производительности
Закон убывающей отдачи. Редкость экономических ресурсов. Определение вмененных издержек.

Сущность закона убывающей отдачи или закона убывающего предельного продукта. Иллюстрация закона на конкретном примере.

Средняя и предельная производительность. Традиционный показатель производительности индивидуального труда. Значимость равенства предельного продукта труда и предельной производительности. Иллюстрация закона убывающей отдачи и предельной производительности на условном примере (таблица). Формула для расчета предельной производительности, предельного продукта и динамики предельной производительности.
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

2. Теорія граничної продуктивності (Закон спадаючої віддачі. Середня І гранична продуктивність. Граничні витрати І гранична продуктивність) iconПрограма змагань
Витрати з відрядження учасників, тренерів та обслуговуючого персоналу (харчування під час змагань, розміщення у готелі, проїзд у...

2. Теорія граничної продуктивності (Закон спадаючої віддачі. Середня І гранична продуктивність. Граничні витрати І гранична продуктивність) iconПлан роботи наркопосту Комунального закладу освіти «Солонянська середня...
«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 Солонянської районної ради Дніпропетровської області»

2. Теорія граничної продуктивності (Закон спадаючої віддачі. Середня І гранична продуктивність. Граничні витрати І гранична продуктивність) iconКомунальний заклад «нікопольська середня загальноосвітня школа І ііі ступенів №3»
Комунальний заклад «нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №3»

2. Теорія граничної продуктивності (Закон спадаючої віддачі. Середня І гранична продуктивність. Граничні витрати І гранична продуктивність) iconНавчально-методичний посібник «історія вітчизняної та зарубіжної...
Загальна теорія систем (Людвіг Берталанфі): Навчально-методичний посібник / Укладачі А. М. Воробйов, В. Л. Романюк, В. Р. Павелків....

2. Теорія граничної продуктивності (Закон спадаючої віддачі. Середня І гранична продуктивність. Граничні витрати І гранична продуктивність) iconМіністерство освіти І науки україни
Комунальний заклад «нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №3»

2. Теорія граничної продуктивності (Закон спадаючої віддачі. Середня І гранична продуктивність. Граничні витрати І гранична продуктивність) icon«Нас ждут экзамены»
Місце роботи – Комунальний заклад «Луганська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

2. Теорія граничної продуктивності (Закон спадаючої віддачі. Середня І гранична продуктивність. Граничні витрати І гранична продуктивність) iconПетра Василенко Ольшанский С. В. Национальный технический университет...
В функціях Кельвіна побудовано аналітичні розв’язки граничної задачі гідродинаміки. Показано можливість спрощення розрахунків шляхом...

2. Теорія граничної продуктивності (Закон спадаючої віддачі. Середня І гранична продуктивність. Граничні витрати І гранична продуктивність) iconХарактеристика вих1ДН01 сировини, допом1жних
Розрахунок витрати вихцщого продукту мурашино! кислоти на 1т 100% етилформ1ату 30

2. Теорія граничної продуктивності (Закон спадаючої віддачі. Середня І гранична продуктивність. Граничні витрати І гранична продуктивність) iconДо рядка 06 27 додатка ів до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Таблиця Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин

2. Теорія граничної продуктивності (Закон спадаючої віддачі. Середня І гранична продуктивність. Граничні витрати І гранична продуктивність) iconМіністерство доходів І зборів України
Не підлягають амортизації та повністю належать до складу витрат за звітний період витрати платника податку на

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<