Вісник луганського національного
НазваниеВісник луганського національного
страница1/21
Дата публикации22.02.2013
Размер2.97 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Экономика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
12 (199) ЧЕРВЕНЬ

___

2010

2010 червень № 12 (199)

ВІСНИК


ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО


УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАСОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИЧАСТИНА І
Заснований у лютому 1997 року (27)

Свідоцтво про реєстрацію:

серія КВ № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р.
Рекомендовано до друку

на засіданні Вченої ради

Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

(протокол № 12 від 25 червня 2010 року)
Виходить двічі на рік

^ Засновник і видавець

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


^ Редакційна колегія:

Головний редактор – доктор педагогічних наук, професор Курило В. С.

Заступник головного редактора

доктор педагогічних наук, професор Савченко С. В.
Випускаючі редактори –

доктор історичних наук, професор Бур’ян М. С.,
доктор медичних наук, професор Виноградов О. А.,
доктор філологічних наук, професор Галич О. А.,
доктор педагогічних наук, професор Горошкіна О. М.,
доктор сільськогосподарських наук, професор Конопля M. I.,
доктор філологічних наук, професор Синельникова Л. М.,

доктор педагогічних наук, професор Харченко С. Я.


^ Редакційна колегія серії «Соціологічні науки»:

Головний редактор

Кононов І. Ф., доктор

соціологічних наук, професор

Заступники

головного редактора

Хобта С. В., кандидат соціологічних наук, доцент

Лебідь Л. І., кандидат соціологічних наук, старший викладач

доктор соціологічних наук, професор Куценко О. Д.

доктор соціологічних наук, професор Рущенко І.П.,

доктор соціологічних наук, професор Сокурянська Л. Г.,

доктор соціологічних наук, професор Катаєв С. Л.,

доктор соціологічних наук, доцент Коваліско Н. В.,

доктор філософських наук, професор Лобас В. Х.,

доктор філософських наук, професор Гаврилов М. І.,

кандидат соціологічних наук, доцент Каменська Т. Г.,

кандидат соціологічних наук, доцент Барматова С. П.


^ Редакційні вимоги

до технічного оформлення статей

Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до друку. Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) — 3,8 см; верхній колонтитул — 1,25 см, нижній — 3,2 см.

У верхньому колонтитулі зазначається: Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № ** (***), 2010.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний. Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра — номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга — номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13–14]. Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова „Література” або після слів „Література і примітки” (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.

Статтю заключають 3 анотації обсягом 3 – 4 рядків українською, російською та англійською мовами із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів).

Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора).

На окремому аркуші подається довідка про автора (прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи, посада, звання, учений ступінь; адреса навчального закладу, кафедри; домашня адреса; номери телефонів (службовий, домашній, мобільний).

© ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010

ЗМІСТ


^ ДРУГИЙ МОДЕРН ЯК ТИП СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРІЯ,

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОКРЕМІ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ

1.

Бабосов Е. М. Инновационная стратегия управления в условиях Второго модерна...........................................................


5

2.


Каменская Т. Г. Информационное общество и общество знания..............................................................................................


12

3.


Катаєв С. Л. Сакральна соціологія суспільства Другого модерну…………………………………………………………...

Ка

19

4.

Кузьмин Н. Н. Историческая память в различных типах обществ...........................................................................................


24

5.

Лобас В. Х. Раціоналізм в умовах Другого модерну.................

35

6.

Молодцов Б. И. О специфике рефлексивного выражения надэмпирической определённости экономического общественного единства………………………………………...42

7.

^ Попов В. Б. Проблема многомерности в нелинейных процессах: попытка концептуального осмысления в научной литературе......................................................................................53

8.

Тягнибедина О. С. Миро-системный анализ И. Валлерстайна – нетрадиционная концепция социальной реальности.................


63

9.


Чантурия А. В. Гламур и фэйк: постсоветские страны в контексте глобального общества потребления……...................


73


^ ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ДОСВІД УКРАЇНИ, РОСІЇ

ТА БІЛОРУСІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДСУМКИ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

10.

Кононов И. Ф. Трансформационный опыт Украины, России и Беларуси: поиск интерпретативных моделей..........................


84

11.


Лебедь Л. И. Трансформация социальной структуры в постсоветских странах (на примере России, Украины, Беларуси)…………………………………………………………108

12.


Уколова А. А. Аналіз соціально-професійної структури зайнятого населення України, Росії та Білорусі в умовах суспільства Другого модерну………………………………………..118

13.


Хобта С. В. Украинско-российская граница: демаркация и перспективы ее восприятия населением приграничных территорий……………………………………………………….125

14.


Цыбульская Н. В. Культура управленческого общения в экономической сфере: постсоциалистическая трансформация…………………………………………………..137


^ ЕТНІЧНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ

ПОСТРАДЯНСЬКОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ, РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ

15.


^ Воропаєва Т. С. Українці та росіяни в контексті ментальних та ідентифікаційних характеристик……………………………


147

16.


Гордеева Н. О. Социально-демографические изменения в Украине конца 20 – начала 21 в. как показатель дисфункции института семьи.............................................................................156

17.


Злотников А. Г. Тенденции современного демографичес-кого развития Беларуси…………………………………….……


177

18.


Маслихин А. В. Общесоциологические закономерности взаимодействия целого и части в развитии наций….....………


189
Відомості про авторів…………………………..………………

197

^ ДРУГИЙ МОДЕРН ЯК ТИП СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОКРЕМІ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ
УДК 316.334.2:005
Бабосов Е. М.
Инновационная стратегия управления

в условиях Второго модерна
Самая характерная особенность общества Второго модерна заключается в том, что его базисом становится креативная экономика, или экономика знаний. В процессе ее становления и развития происходит коренной сдвиг от управления материальными ресурсами и активами к управлению главным образом нематериальными активами организаций и предприятий. В качестве таких нематериальных активов выступают: взаимоотношения с клиентами, информационные технологии, инновационные идеи и способы их практической реализации, но главным образом – способности организации и осуществления управления, мотивации персонала. Разумеется, значимость материальность ресурсов (оборудование, технологические системы и т.п.) не отменяется, но они подвергаются инновационным трансформациям. В результате возникают новые, инновационные стратегии управления, соответствующие требованиям информационной эпохи.

Инновационная стратегия управления – это основанный на генерировании новых идей, принципов и методов, процесс предвидения наиболее вероятных изменений и будущих тенденций данной социальной системы (организации), формирования ее целей, определения необходимых ресурсов для их достижения, поддержание таких взаимоотношений с внешней средой, которые позволяют добиваться поставленных целей. Принципы, основания и параметры инновационной стратегии опираются на современную методологию теории систем, синергетику, инноватику, теорию конфликтов и катастроф, построение многовариантных сценариев возможных тенденций социально-политического, социально-культурного и экономического развития.

Поскольку в последнее время появилось немало упрощенных представлений в философской, социологической, экономической литературе о сущности инноваций в развития общества, в которых инновация трактуется как результат внедрения новшеств для получения экономического, социального или другого эффекта, воплощенного в новых товарах и услугах, постольку возникает потребность в таком философско-социологическом понимании рассматриваемого феномена, которое позволяет интерпретировать инновацию в более широком социальном контексте. По нашему мнению, инновация представляет собой основанное на новых идеях и научных знаниях создание новых технологий и технических новшеств, их воплощение в новых видах товарной продукции и услуг, способствующее росту их эффективности и удовлетворения различных запросов потребителей, а также совершенствованию социальных процессов.

Такая трактовка дает возможность выделить основные отличительные черты инновации. Они изображены на рис.1.

целенаправленный характер инновационной деятельностиРис.1. Отличительные черты инновационного процесса
Процесс создания и распространения инновации обладает довольно сложной структурой, основные компоненты которой изображены на рис. 2.

На схеме отчетливо видно, что исходным началом любой инновации всегда является новая идея. Но, создавая необходимые предпосылки для появления и практической реализации тех или иных новшеств в определенной сфере деятельности – научной, производственной, образовательной, коммерческой и т.п., – идея сама по себе, без сопровождающих ее разработок новых методов, технологий, приемов активных практических действий, не в состоянии привести к возникновению новых видов продукции и услуг. Чтобы создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости и новизны, или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, новая идея должна трансформироваться в целый ряд взаимосвязанных компонентов инновационной деятельности, изображенных на рис. 2 (верхняя дуга). А для практической реализации всех этих компонентов необходим определенный набор эффективно и последовательно осуществляемых мероприятий, изображенных на нижней дуге рис. 2. Из этого вытекает, что инновация представляет собой основанное на научных знаниях создание новых технологий, видов товарной продукции и услуг, способствующее росту их эффективности. Основным источником инновационной деятельности является возникновение новых научных, технологических, инженерно–конструкторских, организационных и других идей, воплощаемых в новые методы, в новые разработки, приемы трудовой деятельности, в новые продукты и услуги, ориентированные на удовлетворение различных потребностей. А чтобы эта деятельность привела к желаемому результату, необходима эффективная управленческая деятельность, базирующаяся на социальной инноватике.


Новые продукты

Новые разработки

Новые приемы


Новые методы

Новые услуги


Новые социа-льные проекты

Новые идеи


Науч-ные мероп-рия тия


Техни-ческие мероп-риятия

Коммерче-ские меро- приятия

Социаль-но-управлен-ческие мероприя-тия


Организа-ционные мероприя-тия

Мар-кетин-говые мероп-рия тия


Финан-совые мероп-риятия


Рис. 2. Модель основных компонентов инновационной деятельности
На представленной схеме инновационный процесс изображен в виде двух сходящихся в его начальном и конечном пунктах дуг без каких–либо зигзагов и флуктуаций. Но данная модель, как и всякая другая теоретическая модель, выделяя основные характеристики рассматриваемого процесса и отвлекаясь от его деталей, значительно упрощает его. К тому же внимательное рассмотрение данной модели убеждает, что при решающей изначальной роли в инновационной деятельности творческой научной элиты и инженерно–технических работников, прежде всего, конструкторского персонала, она не может воплотиться в реальную высокоэффективную продукцию либо в услуги помимо и без активной включенности в нее менеджеров (управленцев), предпринимателей (включая фермеров), рабочих и крестьян, интеллигенции и служащих, т.е. без всех категорий экономически активных социальных групп.

Итак, исходным началом инновационной деятельности, как правило, выступает научная, техническая либо управленческая идея. Но это не означает, что научно–исследовательская деятельность важна только в начале инновационного процесса. Дело в том, что настоящий инноватор должен быть готов в любой момент и на любом этапе инновационной деятельности к мобилизации всех наличных ресурсов. И после того, как ему удалось продвинуть на рынок конечный результат инновационной деятельности – новый продукт или новую услугу, его активность должна не снижаться, а возрастать на всех этапах и во всех звеньях развертывания инновационной цепи. Обращая на эту сторону дела самое пристальное внимание, П. Друкер подчеркивает: «После того, как инновация найдет свое практическое применение и будет получен желаемый результат, бюджет на выполнение научно–исследовательских работ придется удвоить, если не утроить. Придется искать новые области использования инновационного продукта» [1, с. 202].

При этом необходимо иметь в виду, что инновационная деятельность в своем содержательном наполнении представляет собой комплексный процесс создания, распространения и практического использования различных новшеств (нововведений) для удовлетворения социальных потребностей, изменяющихся под воздействием социально-экономических перемен или вновь возникающих в процессе развития общества. Вполне понятно, что столь сложный процесс целенаправленной творческой деятельности, ориентированной на качественно новый результат (товар, услугу и т.п.), нуждается в научно обоснованном управлении. Такое управление может быть эффективным в том случае, когда учитывается разнообразие социальных статусов и позиций различных субъектов деятельности, включенных в данный процесс. А это предполагает разработку структурно-деятельностной модели инновационной деятельности. Ее архитектоника изображена на рис. 3.Рис. 3. Структурно-деятельностная модель инновационной деятельности
Пять взаимосвязанных компонентов данной модели могут быть содержательно интерпретированы следующим образом. Под инновацией (новшеством) понимается возникновение новых, ранее не существовавших идей, открытий, способов и результатов деятельности людей, приводящих к созданию и реализации новых технологий, новых продуктов (товаров) и услуг, ориентированных на удовлетворение различных потребностей. Новаторы – это люди, создающие новшества, – ученые, конструкторы, инженеры, композиторы, писатели и т.д. В качестве распространителей нововведений выступают ученики первооткрывателей, их последователи, а также лаборатории, конструкторское бюро, предприятия, фирмы и т.д., создающие опытные образцы новых товаров и услуг. Оценивателями в этом процессе являются руководители организаций и ведомств, эксперты, испытатели и т.п. Завершающим этапом каждого цикла инновационного процесса выступает практическая деятельность людей, осуществляющих массовое производство нововведений и их доставку потребителям. Чтобы многогранная, а в сущности своей инновационная, деятельность этих различных групп работников приводила к желаемому результату – устойчивому развитию предприятия, отрасли или страны в целом, нужна научно обоснованная, рационально организованная и эффективная (разумеется, инновационная по своему характеру и направленности) управленческая деятельность.

Все изложенное позволяет сделать вывод, согласно которому инновационная деятельность представляет собой многогранный, многокомпонентный процесс, включающий в себя семь взаимосвязанных элементов. Они изображены на схеме 4.

Схема 4. Структурная архитектоника инновационного процесса
Представленная на схеме 4 структурная матрица инновационного процесса является инвариантной конфигурацией такого процесса, не зависящей от конкретных его проявлений в той или иной сфере общественной жизни. Однако в реальной действительности инновационный процесс, скажем, в сфере науки протекает с определенными особенностями, отличающими его от инновационного процесса в системе образования или в сфере материального производства. Этим в значительной мере систематизированы особенности инновационной стратегии управления в различных сферах жизнедеятельности общества Второго модерна.

Позитивно оценивая эти и другие инновационные преобразования в системе социального образования, вместе с тем приходится признать, что пока еще мы не может утверждать, что в этой важной социальной сфере обеспечивается системная инновационность.

Чтобы достичь этой цели, необходимо основывать образовательные инновации не только на учете изменяющихся потребностей современного инновационного развития белорусского, украинского и российского обществ и новых мировых тенденций в трансформации образовательных систем, но и на всестороннем учете социальных ожиданий населения, осуществляемом на основе анализа и обобщения результатов четко сформулированных социологических исследований. Такой системный инновационный подход позволит избежать ошибок, связанных с недостаточным учетом социологической информации, экспертных оценок и мнений и умонастроений учащихся, студентов, их родителей и тех организаций, предприятий, фирм, которые оказываются заказчиками на трудоустройство выпускников вузов. В этом случае инновации будут направлены на укрепление образовательного потенциала страны, повышение конкурентоспособности отечественного образования и его выпускников на мировых экономических и социально-образовательных рынках.
Литература

1. Бабосов Е. М. Инновационный менеджмент и его конструктивная роль в условиях финансово-экономического кризиса / Е.М. Бабосов. Социология управления: пособие для студентов вузов. – Минск: Тетра-Системс, 2010. – 272 с. 2. Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента / П.Ф. Друкер. – М., СПб., Киев, 2004.
Бабосов Є. М. Інноваційна стратегія управління в умовах Другого модерну

Суспільства Другого модерну розглядаються через призму інновацій. Інноваційна діяльність є ознакою економіки знань і пронизує всі інші підсистеми суспільного життя Другого модерну. Пропонується інваріантна структурна матриця інноваційного процесу, яка не залежить від конкретних його проявів в тій чи іншій сфері суспільного життя.

^ Ключові слова: інновація, інноватор, інноваційна діяльність, інноваційна стратегія, Другий модерн, економіка знання.

Бабосов Е. М. Инновационная стратегия управления в условиях второго модерна

Общества Второго модерна рассматриваются через призму инноваций. Инновационная деятельность является признаком экономики знаний и пронизывает все остальные подсистемы общественной жизни Второго модерна. Предлагается инвариантная структурная матрица инновационного процесса, не зависящей от конкретных его проявлений в той или иной сфере общественной жизни.

^ Ключевые слова: инновация, инноватор, инновационная деятельность, инновационная стратегия, Второй модерн, экономика знаний
Babosov E. M. Innovative management strategy under conditions of the Second modern.

Societies of the Second modern are considered through the prism of innovations. Innovative activity is a sign of knowledge economics and it runs through the rest of sub-systems of the social life of the Second modern. Here is offered invariant structural matrix of the innovation process, which does not depend on its manifestations in any sphere of social life.

Key words: innovation, innovator, innovation activity, innovative strategy, Second modern, knowledge economy.

УДК 316.3(477)
Каменская Т. Г.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Вісник луганського національного iconРецензент доктор педагогічних наук, професор Є. М. Хриков Reviewer...
Гош Вікторія Євгеніївна викладач Луганського обласного медичного училища, аспірант Луганського національного університету імені Тараса...

Вісник луганського національного iconВісник Харківського національного університету №xxx, 20XX
Лапласа / Брацихіна Л. І., Мукомел Т. В., Фильштинський Л. А. // Вісник Харк нац ун-ту, – 20ХХ. – № ХХХ. Сер. «Математичне моделювання....

Вісник луганського національного iconТерещенко Н. Н. Психокоррекция нарушений родительcко-детского эмоционального...
Терещенко Н. Н. Психокоррекция нарушений родительcко-детского эмоционального контакта /Терещенко Н. Н., Долгополова Е. В. // Вісник...

Вісник луганського національного iconГосударственное регулирование занятости
Ткаченко В. Г., доктор економічних наук, професор, ректор Луганського національного аграрного університету

Вісник луганського національного iconРецензент кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології...
Рецензент – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Баришева...

Вісник луганського національного iconВісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна....
Кочарян А. С., Кожина М. Ю. Особенности структуры материнства у беременных женщин с разным типом полоролевой идентичности // Вісник...

Вісник луганського національного iconТ. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету. Серія...
Рагозина Т. Э. Ритуал: методологические проблемы становления понятия / Т. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету....

Вісник луганського національного iconА. В. Фоменко Основи web програмування
Могильний Г. А.– кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем Луганського національного...

Вісник луганського національного iconВісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія...
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». – 2011. – Том 14. – № – С. 35-45

Вісник луганського національного iconС. А. Жаботинская (Черкассы, Украина)
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2009. – №837. – С. 3 – 14

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<