Серія: Наукові публікації сторінки друку 1902-1969 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2013
НазваниеСерія: Наукові публікації сторінки друку 1902-1969 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2013
страница1/70
Дата публикации15.12.2013
Размер5.7 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Экономика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеська національна академія харчових технологій

Серія: Наукові публікації

СТОРІНКИ ДРУКУ

1902-1969


Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників

Науково-технічна бібліотека

Одеса-2013

УДК 011:001:06.06

ББК Ч215л3:Ч755.04

С 82
Відповідальний за випуск: засл. працівник культури України Зінченко І.І.
Науковий редактор: д-р техн. наук, проф. Капрельянц Л.В.

Укладачі: Будякова Ольга Володимирівна

Мазепа Тетяна Євгенівна

Білявська Надія Петрівна

Кузяк Людмила Леонідівна

Хаселева Наталя Олексіївна

^ Сторінки друку - 1902-1969: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В.Будякова, Т.Є.Мазепа, Н.П.Білявська, Л.Л.Кузяк, Н.О.Хаселева; наук. ред. Л.В.Капрельянц. - О.,2013. - 414 с. - (Сер. Наукові публікації)
* Зірочкою відмічено роботи, які неможливо було перевірити de visu.

____ Рискою підкреслено прізвища співробітників ОНАХТ, які є співавторами публікацій

^ Укладачі висловлюють глибоку подяку всім, хто сприяв зібранню матеріалу та виданню покажчика

Від укладачів


Одеська національна академія харчових технологій розпочала свій славетний шлях в 1902 році, коли була заснована Одеська школа мукомелів, яка за перші 67 років свого існування виросла до Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова. За цей період був накопичений багатий скарб наукових праць її співробітників. Перша спроба скласти бібліографічний покажчик опублікованих праць колективу ОТІХП була розпочата у 1977-1979 роках. Співробітниками довідково-бібліографічного відділу бібліотеки ОТІХП на чолі з завідуючою Н.О.Хаселєвою було складено 3 покажчика (Труды ученых ОТИПП 1927-1957, 1958-1962, 1963-1967), які не буди видані й залишилися у машинописному вигляді. Взявши їх за основу, співробітники науково-бібліографічного відділу Науково-технічної бібліотеки ОНАХТ здійснили пошук інших опублікованих робіт науковців та склали новий покажчик «Сторінки друку 1902-1969», в який увійшли також праці видатних вчених кафедр Одеського технологічного інституту харчової та холодильної промисловості, які після реорганізації було переведено до складу ОТІХП. Відомості про наукові праці взяті з каталогів і картотек різних бібліотек світу, а також з мережі Internet.

Даний покажчик містить праці вчених, видані не тільки під час їх роботи в інституті, а й в інші періоди їх творчості, починаючи з 1878 року.

Збірник включає монографії, підручники, навчальні посібники та науково-технічні інформаційні видання, статті, надруковані у збірниках наукових праць академії, інших вузів та науково-дослідницьких закладів. Також представлені матеріали конференцій, публікації в періодичних виданнях, автореферати, дисертації, патенти та авторські свідоцтва, матеріали зі звітів НДР, матеріали в збірниках анотацій наукових робіт інституту та інше.

Матеріал систематизовано та розміщено в 13 розділах за типологічними ознаками. Подальше викладання матеріалу – за алфавітом авторів та назв. Відомості про патенти та авторські свідоцтва подаються за нумераційною послідовністю. Бібліографічний опис здійснюється мовою видання та згідно з діючою нормативно-технічною документацією. Для прискорення пошуку потрібної інформації в кінці збірника розміщено іменний покажчик.

Бібліографічний покажчик стане у нагоді науково-технічним, інженерно-технічним співробітникам, бібліотечним працівникам та аспірантам.
ЗМІСТ1. Монографії ( М )…………………………………………………………
2. Підручники та навчальні посібники ( П )…………………………
3. Науково-технічні інформаційні видання (И)………………………...
4. Дисертації та автореферати дисертацій ( А )………………………..
5. Матеріали зі звітів НДР (О)……………………………………………
6. Матеріали в збірниках анотацій наукових робіт інституту (С)…
7. Статті у збірниках наукових праць інституту ( Н )………………
8. Матеріали у збірниках наукових праць інших вузів, науково-

дослідницьких закладів та інших наукових виданнях ( Ни )………
9. Статті у періодичних виданнях ( Ж )………………………………….
10. Газетні публікації ( Г )…………………………………………………
11. Матеріали конференцій інституту (К)
11.1. XVIII научная конференция Одесского технологического института им. И.В.Сталина: тез. докл. (Одесса,1955 г.) ………………
11.2. Труды XXII научной конференции Одесского технологического института (Одесса,1961 г.)………………....................
11.3. XXIV научная конференция Одесского технологического института им. И.В.Сталина: тез. докл. (Одесса,1961 г.)…………………
11.4. XXV научная конференция Одесского технологического института им. М.В.Ломоносова: тез. докл. (Одесса,1963 г.)……………
11.5. XXVI научная конференция Одесского технологического института им. М.В.Ломоносова: тез. докл. (Одесса,1964 г.)……………
11.6. XXVII научная конференция Одесского технологического института им. М.В.Ломоносова, посвященная памяти М.В.Ломоносова (1765-1965): тез. докл. (Одесса,1965 г.)……………………………………
11.7. Тезисы докладов XXVIII научной конференции Одесского технологического института им. М.В.Ломоносова (Одесса,1968 г.)…….
11.8. Материалы Всесоюзной межвузовской научной конференции по процессам в дисперсных сквозных потоках / ОТИ им. М.В.Ломо-носова, АН УССР, Ин-т техн. теплофизики (Одесса,1967 г.)…………….
12. Матеріали інших конференцій та семінарів ( Ки )………………
13. Патенти, авторські свідоцтва та нормативно-технічна документація ( Па )………………………………………………………..

14. Іменний покажчик…………………………………………………….
6

19

27
29

71

77

85

108

176

271

274

275

276

280

284


292

303

316
319


360
376
^ МОНОГРАФІЇ, ПОСІБНИКИ
М1. Автоматы для производства жестяных банок / Я.Ю. Локшин, Г.Х.Молдавский, Г.Ю.Бершадский, А.Е.Розенбелов . - М.:Машиностроение, 1966 .-344 с.

М2. Бавли, Г. Режим экономии – метод социалистического хозяйст-вования / Г.Бавли, Н.Наследников. – О.:Обл. изд-во, 1958. – 38 с.:ил. – (Вопросы конкретной экономики на производстве).

М3. Барер, Г.О. Новые мельничные машины: Сост. по материалам исслед. ВНИИЗа / Г.О.Барер, Г.И.Клеймерман, П.Н.Тарутин. – М.;Л.:Пище-промиздат,1936. – 79 с.:ил.;черт.

М4. Барташев, Л.В. Выбор технологического варианта / Л.В.Барташев. – М.:Машгиз,1948. – 151 с. – ( То же на нем. яз.).

М5. Барташев, Л.В. Организация серийно-поточного производства в машиностроении / Л.В.Барташев; под ред. И.М.Разумова. – М.:ВИНИТИ, 1961. – 51 с.

М6. Барташев, Л.В. Поточное производство металлоизделий / Л.В.Бар-ташев; под ред. Л.Я.Шухгалтера. – М.:Госпромиздат,1952. – 133 с. – (То же на нем. яз.).

М7. Барташев, Л.В. Поточные методы организации производства в машиностроении / Л.В.Барташев. – М.:Знание,1960. – 48 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Сер. 3. Экономика).

М8. Барташев, Л.В. Производственный процесс на машиностроитель-ном заводе / Л.В.Барташев. – М.:[б.и.],1962. – 48 с. – (Науч.-техн. о-во машиностроит. пром-сти; Обществ. ун-т; Заоч. курсы усовершенствования ИТР по экономике, планированию и орг. пр-ва).

М9. Барташев, Л.В. Технико-экономические расчеты при проектиро-вании и производстве машин / Л.В.Барташев. – М.:Машгиз,1963. – 304 с.: ил.

М10. Барташев, Л.В. Технико-экономические расчеты при проектиро-вании машин / Л.В.Барташев.- Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.:Машино-строение,1968. – 352 с.:ил.

М11. Барташев, Л.В. Технологичность конструкций и экономика произ-водства / Л.В.Барташев. – О.:[б.и.],1956. – 48 с.: граф. – (Науч.-техн. о-во машиностроит. пром-сти, Одес. обл. правл., Ком. экономики технол. процес-сов).

М12. Барташев, Л.В. Экономика конструирования машин и приборов / Л.В.Барташев, Л.И.Гамзат-Курек. – Рига:Латгосиздат,1964. – 266 с.

М13. Барташев, Л.В. Экономика конструкторской и технологической подготовки производства / Л.В.Барташев. – М.:[Б.и.],1966. – 73 с.:черт. – (НТО машпром. Обществ. ун-т. Заоч. курсы усовершенствования ИТР по экономике, планированию и организации пр-ва на машиностроит. з-де).

М14. Барташев, Л.В. Экономика снижения веса машин / Л.В.Барташев. – О.:[б.и.],1958. – 54 с.: черт. – (НТО Машпром Одес. обл. правления). – Библиогр.: 17 назв.

М15. Барташев, Л.В. Экономическая эффективность комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ на складах зерна и муки / Л.В.Барташев; под ред. П.Н.Платонова. – М.:Хлебоиздат,1960. – 96 с.:черт. – Библиогр.: 20 назв.

М16. Белецкий, В.Я. Теория и расчет сит с прямолинейными качаниями: (мельничные, крупяные и элеваторные просеивающие машины) / В.Я.Белец-кий; под ред. Л.Б. Левенсона. – М.:Заготиздат, 1949. – 188 с.:черт. – Библи-огр.: с. 183 (23 назв.).

М17. Бузник, В.М. Интенсификация теплообмена в судовых установках / В.М.Бузник. – Л.:Судостроение,1969. – 364 с.

М18. Бузник, В.М. Проектирование судовых паровых котлов / В.М.Буз-ник. – Л.:Судпромгиз,1951. – 332 с. – (переиздано в Китае, Шанхай,1956. – 284 с. – китайский яз.)

М19. Бузник, В.М. Судовые парогенераторы / В.М.Бузник. – Л.:Судо-строение, 1970. – 480 с.

М20. Бузник, В.М. Теплопередача в судовых энергетических установках / В.М.Бузник. – Л.:Судостроение,1967. – 385 с.

М21. Бурлаков, Я.М. Мукомол: справ. рук. для работников гос. сельско-хоз. мельниц / Я.М.Бурлаков, С.Е.Кофман; под общ. ред. В.Я.Гиршсона. – К.:Гостехиздат Украины,1951. – 307 с.:ил. – Библиогр.: с. 301-302.

М22. Васильев, Н.Н. Курс аналитической геометрии / Н.Н.Васильев. – О.,1926. – В надзаг.: Одес. политехн. ин-т. - Стеклогр.

М23. Васильев, Н.Н. Теория определителей / Н.Н.Васильев. – О.,1919. – 48 с. – В надзаг.: Одес. высш. худож. уч-ще. - Стеклогр.

М24. Великий Ленин: сб. ст. каф. обществ. наук / отв. ред. П.Н.Плато-нов, науч. ред. А.П.Египко, Р.С.Бронштейн; ОТИ им. И.В.Сталина. – О.,1960. – 165 с.

М25. Гавриченков, Д.Н. НОТ на предприятиях отрасли хлебопродуктов / Д.Н.Гавриченков, Я.Н.Павлинов, Н.Ф.Уголик; под ред Д.Н.Гавриченкова. – М.:Колос,1969. – 192 с.

М26. Генель, С.В. Полимерные материалы в пищевом машиностроении / С.В.Генель, Н.Я.Кестельман, В.Н.Кестельман. – М.:Машиностроение,1964. – 383 с.

М27. Генель, С.В. Полимерные материалы в пищевом машиностроении / С.В.Генель, Н.Я.Кестельман, В.Н.Кестельман. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.:Машиностроение,1969. – 535 с.:ил.

М28. Гибкие проволочные валы: каталог – справочник / Г.И.Коган-Воль-ман, Г.Т.Басеник, Э.Я.Гейфман и др.; под общ. ред. Г.И.Когана-Вольмана. – М.,1964. – 136 с.

М29. Гиршсон, В.Я. Введение в теорию основных мельничных механиз-мов / В.Я.Гиршсон. – О.:Изд-во ком. и профкома техникума технологии зерна и муки,1927. – 152 с.

М30. Гиршсон, В.Я. Введение в теорию основных мельничных механиз-мов / В.Я.Гиршсон. – О.:Изд-во Одес. механико-технол. учеб.-произв. комбината технологии зерна и муки им. И.В.Сталина,1931. – 142 с. – (То же на укр. яз.).

М31. Гиршсон, В.Я. Влияние зольности эндосперма на выхода муки / В.Я.Гиршсон. – О.:Госторгиздат,1938. – 27 с. – ( Наркомзаг СССР, УкрНИИ зерна и продуктов его переработки).

М32. *Гиршсон, В.Я. Влияние зольности эндосперма на выход муки / В.Я.Гиршсон. – О.,1940. – 14 с.: 3 табл. – ( Одес. ин-т технологии зерна и муки им. И.В.Сталина).

М33. Гиршсон, В.Я. Влияние крупноты пшеницы на выхода и качество муки / В.Я.Гиршсон. – О.:Госторгиздат,1938. – 24 с. - ( Наркомзаг СССР, УкрНИИ зерна и продуктов его переработки).

М34. Гиршсон, В.Я. Поправочные коэффициенты к расчету мельничных эксгаустеров / В.Я.Гиршсон. – К.:Гострест «Киев-печать»,1924. – 13 с.:диагр.; черт.

М35. Гиршсон, В.Я. Способы повышения извлечения эндосперма из пшеничного зерна / В.Я.Гиршсон. – М.:Заготиздат,1939. – 56 с.: табл. – (УкрНИИ зерна и продуктов его перераб.).

М36. Гиршсон, В.Я. Экспериментальные исследования процессов техно-логии зерна / В.Я.Гиршсон. – М.:Заготиздат,1949. – 151 с.

М37. Гольденберг, Я.М. Расфасовка консервов / Я.М.Гольденберг. – М.: Пищепромиздат,1959. – 37 с.

М38. Горбис, З.Р. Теплообмен дисперсных сквозных потоков / З.Р.Гор-бис. – М.;Л.:Энергия, 1964. – 296 с.:ил.

М39. Гохман, Э. Х. Введение в тензорное исчисление / Э. Х. Гохман. – Х.;К.: Изд. НКТП,1935. - 129 с. : ил.

М40. Гохман, Э.Х. Интеграл Стильтьеса и его приложения / Э.Х.Гохман. – М.:Физматгиз,1958. – 191 с.

М41. Гохштейн, Д.П. Использование отходов тепла в тепловых насосах / Д.П.Гохштейн.- М.;Л.:Госэнергоиздат,1955. – 80 с.:схемы. – Библиогр.: 31 назв.

М42. Гохштейн, Д.П. К проблеме нового рабочего агента для бинарных установок. Ч. 1 / Д.П.Гохштейн. – О.:Одес. индустр. ин-т,1938. – 35 с.

М43. Гохштейн, Д.П. Остановятся ли мировые часы?: Популярное изложение учения об энтропии / Д.П.Гохштейн. – М.;Л.:Госэнергоиздат,1963. – 104 с. – (Сер. Б-ка теплотехника. Вып. 11).

М44. Гохштейн, Д.П. Проблема повышения КПД паротурбинных электростанций / Д.П.Гохштейн, Г.П.Верхивкер. – М.;Л.:Госэнергоиздат, 1960. – 208 с.: черт. – Библиогр.: с. 205-207.

М45. Гохштейн, Д.П. Современные методы термодинамического анализа энергетических установок / Д.П.Гохштейн. – М.:Энергия,1969. – 368с.

М46. Гохштейн, Д.П. Энтропийный метод расчета энергетических по-терь / Д.П.Гохштейн. – М.;Л.:Госэнергоиздат,1951. – 112 с.:черт. – Библиогр.: 12 назв.

М47. Гохштейн, Д.П. Энтропийный метод расчета энергетических по-терь / Д.П.Гохштейн. – Изд. 2-е, перераб. – М.;Л.:Госэнергоиздат,1963. – 111 с.: черт.

М48. Грубэ, С.Э. За высокое качество муки / С.Э.Грубэ; под ред. Л.И. Котляра. – Ташкент:Изд-во комитета науки УзССР,1936. – 48 с.

М49. Гуськов, Б.С. Силовое резание металлов / Б.С.Гуськов. – [О.]:Дом техники,1953. – 18 с.

М50. Дзядзио, А.М. Пневматический транспорт на зерноперерабатываю-щих предприятиях / А.М.Дзядзио. – М.:Заготиздат,1961. – 328 с.:ил. – Библиогр.: с. 116-120 (126 назв.); с. 289-290 (36 назв.).

М51. Дзядзио, А.М. Пневматический транспорт на зерноперерабаты-вающих предприятиях / А.М.Дзядзио, А.С.Кеммер. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.:Колос,1967. – 295 с.: ил.

М52. Дзядзио, А.М. Пневматический транспорт на сельскохозяйствен-ных мельницах / А.М.Дзядзио, П.Н.Платонов, С.Е.Кофман; под ред. А.Я. Соколова. – М.:Пищепромиздат,1954. – 71 с.:черт.

М53. Дикий, Б.Ф. Автоматизация консервного производства / Б.Ф.Ди-кий, А.Ф.Фан-Юнг. – М.:Пищевая пром-сть,1966. – 342 с.: ил. – Библиогр.: 122 назв.

М54. Дикис, М.Я. Закаточные машины и уход за ними / М.Я.Дикис. – М.;Л:Пищепромиздат,1939. – 92 с.: ил.; черт. – (Техн. минимум).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Серія: Наукові публікації сторінки друку 1902-1969 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2013 iconСерія: Наукові публікації сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик...
Сторінки друку-2008: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / уклад. О. В. Будякова, І. Г. Влащенкова, Л. Л. Кузяк,...

Серія: Наукові публікації сторінки друку 1902-1969 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2013 iconНаукових праць
У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників І здобувачів Львівського науково-практичного центру...

Серія: Наукові публікації сторінки друку 1902-1969 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2013 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....

Серія: Наукові публікації сторінки друку 1902-1969 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2013 iconНаукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик...
Біобібліографічний покажчик наукових праць Заслуженого діяча науки України, доктора ветеринарних наук, професора Харківського зооветеринарного...

Серія: Наукові публікації сторінки друку 1902-1969 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2013 iconДонбаський державний технічний університет
Зеленов Анатолій Борисович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1957-2011 роки / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...

Серія: Наукові публікації сторінки друку 1902-1969 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2013 iconБібліографічний покажчик
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека...

Серія: Наукові публікації сторінки друку 1902-1969 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2013 icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Серія: Наукові публікації сторінки друку 1902-1969 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2013 icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Серія: Наукові публікації сторінки друку 1902-1969 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2013 icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Серія: Наукові публікації сторінки друку 1902-1969 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2013 iconСписок наукових публікацій
Міжнародна науково-технічна конференція «Машинобудування – очима молодих». Кременчук, 30 жовтня – 1 листопада 2013 р: матеріали конференції....

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<