Нака з
Скачать 85.01 Kb.
НазваниеНака з
Дата публикации20.06.2014
Размер85.01 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Экономика > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.02.2014 № 174

Про введення в дію Дорожньої карти розвитку української освіти

З метою стабілізації ситуації у сфері освіти і науки, відновлення роботи Міністерства освіти і науки України та подальшого розвитку української освіти, враховуючи вимоги студентства, що зайняли приміщення Міністерства,

НАКАЗУЮ:

 1. Ввести в дію Дорожню карту розвитку української освіти, погоджену студентами, що зайняли приміщення Міністерства, що додається.

 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр С. М. Квіт

Додаток

до наказу Міністерства освіти і науки

від 28.02.2014 № 174

^ ДОРОЖНЯ КАРТА

розвитку української освіти, погоджена студентами, що зайняли

приміщення МОН

Першочергові вимоги (Приміщення не буде звільнено студентами до їх

виконання)

 1. Здійснити комісією за участі студентів копіювання баз даних бухгалтерських автоматизованих систем та змісту жорстких дисків комп'ютерів та серверів, які використовуються відповідними підрозділами міністерства. Опублікувати отриману інформацію в Інтернеті для загального доступу, електродну документацію опублікувати негайно.

 2. Новому міністру – підписати наказ щодо негайного забезпечення щоденної публікації в Інтернеті повної інформації щодо всіх транзакції по банківських рахунках міністерства (виписка за рахунком) та всіх операцій, облік яких здійснюється в бухгалтерії міністерства (головна книга). Проект наказу, рекомендований студентською робочою групою, див. у додатку 1. Термін виконання відповідних налаштувань може складати до трьох робочих днів. Якщо в міністерстві відсутні необхідні для такого налаштування ІТ-спеціалісти, студенти можуть взяти на себе їхнє залучення.

 3. Студенти не залишають приміщення Міністерства освіти і науки до того моменту, поки новопризначений міністр не дасть свою письмову згоду впроваджувати вимоги цієї дорожньої карти.

2

Регулювання системи освіти

 1. Скороченні бюрократичного апарату МОН і реформування його задля забезпечення можливості ефективного виконання міністерством своїх обов'язків.

 2. Міністерство має затвердити курс на перетворення вищих навчальних закладів у дослідницькі установи. Це включає надання ключовим університетам статусу дослідницьких, налагодження тісної співпраці між університетами та Академією наук як етап на шляху до повного перенесення науково-дослідницьких функцій НАН в компетенцію дослідницьких університетів.

 3. Створення розділу з постійно оновлюваною інформацією про конкурсні посади у ВНЗ на сайті МОН або на іншому загальнодоступному інформресурсі.

 4. Максимальна децентралізація системи вищої освіти: надання ВНЗ реальної академічної, фінансової та управлінської автономію.

Академічна автономія включає:

Надання університетам можливості присуджувати наукові ступені, вчені звання,

освітньо- кваліфікаційні рівні.

Фінансова автономія включає:

Плата за наукові розробки, здійснені університетом, а також за навчання

студентів-контрактників надходить напрям в бюджет університету.

Можливість продажу наукових розробок, здійснених в межах університету.

Виділення коштів на фінансування дослідницьких університетів.

Управлінська автономія включає:

Надання університетам свободи приймати ширше коло рішень незалежно від

МОН.

Обмеження влади голів та адміністрацій ВНЗ всередині університетів на користь демократичного самоврядування університетської спільноти.

5. Встановлення максимуму в 600 годин аудиторного навантаження на викладача на рік. Пропорційне зменшення верхньої межі ваги одного кредиту ЄКТС з 36 годин до 30

3

 1. Проходження переатестації членами професорсько-викладацького складу, які досягли пенсійного віку, кожні два роки.

 2. Розрахування ставки викладача в залежності не від кількості студентів, а від реального навантаження.

 3. Приведення норми навчального, наукового, методичного та організаційного навантаження до кількості реально витраченого на це часу.

 4. Повний перехід в якомога коротшій перспективі на систему кваліфікації «бакалавр», «магістр», «доктор»

 5. Забезпечення фінансування сфери науки в обсязі не менш, ніж 2% від ВВП. Збереження фінансування сфери освіти на рівні не менш, ніж 7% від ВВП.

 6. Забезпечення відкритого доступу (з розміщенням онлайн) до всіх кандидатських та докторських дисертацій. Проведення за таких умов переакредитації дійсних кандидатів та докторів наук.

 7. Створення міжуніверситетського студентського антикорупційного комітету, який слідкуватиме за діяльністю ВНЗ та міністерства.

 8. Зниження вимог щодо кількості статей, які має написати аспірант (докторант) для захисту дисертації, дебюрократизація процесу захисту усіх наукових робіт, мінімізування формальних вимог при захисті та публікації робіт.

 9. Забезпечення дійсно безкоштовної публікації статей аспірантів та докторантів у фахових наукових виданнях, згодом створення на їх заміну peer-review журналів.

^ Автономія і демократичне управління університетами

 1. Участь студентських рад, викладацького і дослідницького колективу, студентських і викладацьких профспілок у формуванні бюджету університету. Запровадити необхідність негайної публікації бюджетів ВНЗ та звітів про їхнє виконання на веб-сайтах цих закладів. Підзвітність фінансових відділів викладачам і студентам.

 2. Забезпечення прозорості рішень університетських адміністрацій і публічної підзвітності перед академічною і студентською спільнотою.

4

Розміщення у відкритому доступі (в тому числі онлайн) всіх наказів та розпоряджень університетських адміністрацій.

 1. Заборона керівництву ВНЗ (ректорам і деканам) бути членами будь-яких політичних партій.

 2. Скасування обов'язковості нострифікації іноземних дипломів студентів українських університетів (скасування вимоги писати додаткову кваліфікаційну роботу). Віддати питання визнання іноземних дипломів на розсуд університетів.

 3. Обмеження максимальної кількості строків перебування на посаді ректора, декана, завідувача кафедри до двох.

 4. Визнання екстериторіальності ВНЗ: заборона представникам МВС та інших правоохоронних органів, силових структур заходити на територію університетів без дозволу представників уповноваженого зборами студентів органу студентського самоврядування та керівництва ВНЗ. Внесення відповідних змін у законодавство.

 5. Розробка і запровадження у ВНЗ системи регулярного і прозорого анонімного оцінювання студентами якості викладання, яка передбачає публікування результатів такого оцінювання на сайтах ВНЗ; систематично низькі результати викладача за таким оцінюванням можуть ставати підставою для перегляду університетом контракту з цим викладачем.

 6. Відміна вимог щодо формальних критеріїв стосовно наукового ступеню, який потрібний для викладання. Перевести це питання в компетенцію університету.

 7. Визнання посади завідувача кафедри несумісною з посадою ректора.

 8. Надання студентським профспілкам прав у вирішенні питання про відрахування студентів. Рішення про відрахування має погоджуватись з профспілкою і бути аргументованим посиланнями на чинні нормативно-правові акти.

5

 1. Факультети та кафедри мають керуватися спільно студентами та викладачами, у прийнятті важливих рішень має повноцінно і рівноправно враховуватися позиція студентів.

 2. Призначення осіб на керівні посади у ВНЗ за результатами голосування студентів (учнів), викладачів навчального закладу. Можливість негайного відкликання посадовців, в тому числі найвищих, із займаних ними посад за ініціативою студентського або викладацького колективу. Формалізація процедури імпічменту.

 3. Гарантування свободи діяльності для незалежних студентських профспілок та інших органів студентського самоврядування. Скасування практики примусового залучення студентів до офіційної студентської профспілки.

 4. Всі студентські організації повинні мати рівний доступ до інформаційних стендів та бути представлені в інформаційних ресурсах університету (сайти, соцмережі тощо). Пропонується зробити прямі вибори до органів студентського самоврядування.

15. Формалізація можливості позачергового відкликання представників студентського самоврядування механізмом голосування. Ініціювання процедури відкликання представників студентського самоврядування за наявності 10% підписів студентів, яких вони представляють.

 1. Забезпечення можливості цілодобового доступу до гуртожитків. Конкретні правила розпорядку гуртожитка мають встановлюватися колективом студентів, що мешкають в ньому, на загальних зборах.

 2. Створення дієвих низових механізмів відкликання міністра освіти, ректорів та деканів ВНЗ (з можливістю ініціації від студентів).

 3. Ліквідація Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

6

Права студентів

 1. Гарантування студентам права на вільне відвідування лекцій, заборона виставлення навчальних балів за їх відвідування.

 2. Забезпечення студентам можливості вільного вибору навчальних дисциплін з будь-яких кафедр та факультетів університету. Дисципліни вільного вибору повинні складати не менш як 50% навчального навантаження студента за весь час його навчання для отримання даного освітньо-кваліфікаційного рівня. Студенти різних освітньо-кваліфікаційних рівнів повинні мати змогу прослуховувати дисципліни, створені для прослуховування студентами інших освітньо-кваліфікаційних рівнів.

 3. Гарантування можливості перехресного вступу – вступу на магістратуру або спеціалітет бакалаврам з іншої спеціальності за умови успішного складання вступних іспитів, (окрім обмеженого переліку спеціальностей)

 4. Забезпечення разом з Міністерством охорони здоров'я безоплатності відпрацювання усіх пропущених навчальних робіт студентами медичних університетів.

5. Заборона обов'язкового відпрацювання після закінчення університету для студентів-бюджетників.

 1. Гарантування свободи в обговоренні керівництва (ректорату) студентами і викладачами.

 2. Гарантування свободи присутності студентів на засіданнях Вченої ради

ВНЗ.

8. Встановлення мінімального розміру виплати студентам-бюджетникам на рівні, не нижчому за прожитковий мінімум. В перспективі розділення виплат студентам на дві частини: стипендію, яка залежить від успішності, та мінімальний гарантований дохід на рівні гарантованого прожиткового мінімуму.

9. Гарантування студентам і студенткам надання місця у гуртожитках за потреби. У разі відсутності місць в гуртожитках – обов'язкове забезпечення альтернативного поселення за бюджетні кошти.

7

10. Заборона використання студентів у якості безкоштовної робочої сили: практика та відпрацювання повинні відповідати завданням, які виконувались на дисциплінах в рамках спеціальності. Заборона дискримінації студентів на основі укладення додаткових угод з університетом, в тому числі щодо членства у профспілках.

^ Негайні вимоги, що не увійшли в пункти вище:

1. Скасування розпорядження КМУ від 26 червня 2013 р. номер 486-р "Про віднесення цілісного майнового комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування України до сфери управління Міністерства освіти і науки", оскільки воно прийняте з порушенням чинного законодавства Україні, суперечить нормам Конституції, закону "Про вищу освіту" та статуту університету.

 1. Негайне звільнення ректора "КНУБА" у зв'язку з тим, висловленням недовіри студентськими зборами КНУБА

 2. Забезпечення прозорого й підзвітного студентам розслідування репресій проти студентства Майдану.

 3. Демонтаж паркану, зведеного навколо будівлі МОН, негайно після розблокування студентами Міністерства освіти і науки.

Міністр С. М. Квіт

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Щодо затвердження Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів"

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Кп используется в автоматизированных системах управления для решения таких задач

Нака з iconНака з
Про затвердження Норм витрат палива І мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Нака з iconНака з
...

Нака з iconМіністерство охорони здоров'я україни нака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Кардіологія"

Нака з iconНака з
Про продовження терміну дії галузевих стандартів І прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР

Нака з iconНака з
З метою реалізації пункту 81 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10. 12. 2003 n 1891

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<