Східноукраїнський національний університет
НазваниеСхідноукраїнський національний університет
страница1/22
Дата публикации22.04.2013
Размер0.77 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Экономика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Інститут післядипломної освіти та дистанційного

навчання

Сєвєродонецьке відділення

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ІПОДН_________Плахута Г.А.

«______»________________ 201__р.


методичні вказівки по виконанню контрольної роботи

з навчальної дисципліни

«Історія економіки та економічної думки»
для спеціальностей підготовки бакалаврів

“УХВАЛЕНО“


методичною радою

Сєвєродонецького Відділення

Інституту післядипломної

освіти і дистанційного навчання

Протокол №__ від ________

Голова ради _________Н.М. ПоляковаСєвєродонецьк 2012
ЗМІСТстор.

“УХВАЛЕНО“ 1


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців вищої кваліфікації, узагальнюючим підсумком самостійної роботи студента з курсу “Історія економіки та економічної думки”.

^ Мета контрольної роботи – набуття навичок вивчення наукової економічної літератури, глибоке засвоєння теоретичних положень, набуття досвіду самостійного отримання і накопичення знань, необхідних майбутньому дипломованому фахівцю.

^ Задачі контрольної роботи – залучити студентів до творчої роботи з економічною літературою, підбору, обробки й аналізу конкретних матеріалів, розвити уміння чітко і послідовно висловлювати свої думки по теоретичних проблемах, пов’язуючи їх із практикою.

Контрольна робота з "Історія економіки та економічної думки" виконується у відповідності до робочого навчального плану та освітньо-професійної програми і є обов’язковою формою звіту студентів перед кафедрою.

Контрольна робота — це індивідуальна форма ви­вчення навчального матеріалу студентом за програ­мою курсу "Історія економіки та економічної думки". Вона-сприяє ви­робленню вмінь та навичок самостійного засвоєння знань, опрацювання наукової літератури, здатності формулювати висновки. Контрольна робота перед­бачає самостійний аналіз запропонованої літерату­ри, розкриття теми у логічній та хронологічній по­слідовності, достатню аргументованість висновків.

Обсяг контрольної роботи становить 15—20 сторінок машинописного або комп'ютерного тексту.


  1. ^ СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота з „Історія економіки та економічної думки” містить в собі п’ять контрольних завданнь:

перше завдання розроблено на основі теоретичного матеріалу основних розділів дисципліни і містить в собі два теоретичні питання, які потребують повних відповідей;

друге завдання містить в собі твердження, які потребують коротких відповідей „ТАК” чи „НІ” та коротких коментарів до них;

третє завдання потребує відповіді на тести;

четверте завдання потребує конкретні короткі відповіді на практичні завдання та вправи

п’яте завдання потребує встановити відповідності між школою, вченим, теорією і т.і.

До контрольної роботи додається список використаної літератури, складений у певній послідовності.


  1. ^ ПОРЯДОК ВИБОРУ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Варіант контрольної роботи вибирається на початку семестру самостійно з числа тих, які рекомендуються у даних методичних вказівках, за принципом: порядковий номер прізвища студента за журналом повинен відповідати номеру варіанта контрольної роботи.

До оформлення контрольної роботи ставляться наступні вимоги.

Титульний лист контрольної роботи оформляється згідно додатку 1.

На другій сторінці контрольної роботи наводиться її зміст з нумерацією сторінок відповідних розділів згідно додатку 2.

Всі цитати, що приводяться в тексті, і фактичний матеріал повинні мати посилання на джерела, з яких вони цитуються, з вказівкою автора, назви роботи, видавництва, року видання, сторінки.

Контрольної роботи повинна бути написана (або надрукована) чітко, розбірливо, без помилок і виправлень, з одного боку листа білого паперу формату А4, слід використовувати чорнило (пасту) одного кольору – чорного, синього, фіолетового. При друкуванні на комп’ютері необхідно використовувати шрифти текстового редактора Word (рекомендується Times New Roman) розміру 12 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Лист контрольної роботи повинен мати поля: ліве – 25 мм, верхнє – 20 мм, праве – 10 мм, нижнє – 20 мм.

Заголовки структурних частин контрольної роботи “ВАРІАНТ №1”, назви завдань, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТОК” друкують (пишуть) великими буквами симетрично тексту. Назви завдань і питань до них пишуться маленькими буквами (окрім першої) з абзацного відступу.

Список літератури рекомендується скласти в певному порядку, тобто спочатку офіційні документи в хронологічному порядку, потім монографії, підручники, навчальні посібники, матеріали періодичних видань, адреси в Інтернеті згідно алфавітному порядку прізвищ авторів.

Відстань між назвою завдання і текстом повинна складати 3 інтервали.

Нумерацію сторінок, малюнків, таблиць, виконують арабськими цифрами без знака “№”.

Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра “1” не ставиться, а загальна нумерація починається з наступної сторінки (варіант контрольної роботи з цифри “2”). Сторінки нумеруються в правому нижньому кутку сторінки без крапки в кінці.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет
Контроллинг в системе управления предприятием. Информационное обеспечение контроллинга

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет
Контроллинг в системе управления предприятием. Информационное обеспечение контроллинга

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті" для спеціальності 050106 "Облік та аудит"

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі Освітньо-професійної програми та Робочих навчальних планів перепідготовки спеціалістів

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра та робочого навчального плану напрямку 030601...

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет
Варіанти контрольних робіт складені на основі Освітньо професійної програми підготовки та перепідготовки спеціаліста та робочого...

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет
Введение в валеологию. Предмет и сущность педагогической валеологии. Основополагающие принципы валеологии. Методы валеологических...

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет
Методичні вказівки до практичних занять складені на основі робочої навчальної програми з дисципліни «Контролінг» для 050201 «Менеджмент...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<